KINH NIỆM PHẬT BA LA MẬT
Hán dịch: Đời Diêu Tần, Tam Tạng Pháp sư Cưu-Ma-La-Thập
Việt dịch: Hòa thượng Thích Thiền Tâm
Thực hiện: Tạng Thư Phật Học
Diễn đọc: Anh Thơ

 

Tải MP3