Kinh Đại Thông Phương Quảng Sám Hối Diệt Tội Trang Nghiêm Thành Phật
Dịch giả: Hòa thượng Thích Thiền Tâm
Thực hiện: Tạng Thư Phật Học
Diễn đọc: Huệ Tâm