KINH BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH THẦN BIẾN CHÂN NGÔN

Hán dịch: Đại Đường_Thiên Trúc Tam Tạng BỒ ĐỀ LƯU CHÍ (Bodhi-ruci: GiácÁi, hay Dharma-ruci: Pháp Ái)
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

QUYỂN THỨ MƯỜI HAI

QUẢNG BÁC MA NI HƯƠNG VƯƠNG PHẨM THỨ MƯỜI SÁU

_Bấy giờ, Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát lại bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Bất Không Ma Ni Hương Vương Tam Muội Gia này có Đại Thần Lực, hay thỉnh tất cả chư Phật, Bồ Tát Ma Ha Tát, tất cả chư Thiên, Chân Ngôn Minh Tiên ở 10 phương gia trì thành tựu tất cả các Pháp, Tất Địa rộng lớn của người trì Chân Ngôn. Cũng hay tồi phục tất cả Đố Duệ (kẻ ở vùng biên thùy hay ganh ghét), Trời, Rồng, Dược Xoa, La Sát, Càn Thát Bà, A Tố Lạc, Khẩn Na La, Nghiệt Lỗ Trà, Ma Hô La Già, các Quỷ Thần ác. Cũng hay tiêu diệt thuốc độc, trùng độc Yếm Cổ Chú Trớ độc của Thế Gian, các bệnh Quỷ Thần. Người dân vui vẻ, tăng trưởng thành thục Phước Uẩn, căn lành với giải trừ nhóm tội 10 ác, 5 nghịch, 4 nặng trong quá khứ hiện tại Thiên Chủ Đế Thích của 33 cõi Trời từ xưa đến nay, luôn dùng hương này xoa bôi thân, xông ướp quần áo, mượn sức Thần của Hương cùng với A Tố Lạc xông trận chiến đấu, thường đều được thắng Na La Diên Thiên cũng dùng hương này xoa bôi thân, xông ướp quần áo, mượn sức Thần của Hương giáng phục tất cả A Tố Lạc Vương, lại thường được thắng Đại Tự Tại Thiên cũng dùng hương này xoa bôi thân, xông ướp quần áo, mượn sức Thần của Hương thiêu đốt Tam Lâu Thiên, lại thường được thắng.

Lại ở xưa kia, khi Đức Phật chưa ra đời, thấy có quốc vương tên hiệu là Bán Noa La Bà Tỉ Nê (Pāṇḍara-vāsini: Bạch Xứ) cũng dùng hương này xoa bôi thân, xông ướp quần áo, mượn sức Thần của Hương cùng với Kiêu La Bà Vương (Gaurava-rāja) xông trận chiến đấu, cũng lại được thắng Tôn Giả Thế Tôn ở dưới cây Bồ Đề, khi mới thành Chính Giác, ngồi tòa Kim Cương, giáng phục các quân Ma cũng dùng hương này xoa bôi thân, xông ướp quần áo, mượn sức Thần của Hương với sức Từ Bi diệt hết các quân Ma tan hoại cùng một lúc.

Thuở xưa có vị Thương Chủ tên hiệu là Thành Tựu Chư Sự Cư Sĩ dạo chơi trong biển, lấy được viên ngọc báu mà chẳng bị cướp mất, cũng dùng hương này xoa bôi thân, xông ướp quần áo, mượn sức Thần của Hương, thề Hoằng Nguyện nói cạn khô nước biển lớn, đứng trụ ở bờ biển múc nước của biển lớn chẳng qua một ngày thì nước biển sắp hết, khiến cho các Long Vương sợ hãi, vội vàng cầm viên ngọc đã cướp được trả lại cho Thương Chủ. Vị Thương Chủ được viên ngọc rồi, liền quay trở về nhà. Đem viên ngọc báu này để ở đầu cây phướng, lại dùng hương này thiêu đốt xông ướp viên ngọc báu. Lúc đó, viên ngọc ấy 7 ngày 7 đêm tuôn mưa các châu báu.

Do Nhân (Hetu) này cho nên nói Hương Vương này có Đại Thần Lực, hay khiến cho người trì Chân Ngôn thành tựu to lớn

Ngày nay, Nan Đà Long Vương (Nanda-nāgarāja), Bạt Nan Đà Long Vương (Upananda-nāgarāja) ấy, xưa kia đang cùng với Sa Già La Long Vương (Sāgaranāgarāja) chiến đấu trong biển 7 ngày 7 đêm…. Cả ba vị đều phun chất độc làm vẩn đục nước biển lớn, hết thảy thành nước độc thì Đại Tự Tại Thiên cũng dùng hương này xoa bôi thân, xông ướp quần áo, mượn sức Thần của Hương ở trong biển hút uống chất độc của 3 vị Long Vương, trong khoảng khắc biến thành màu xanh. Lại biến chất độc của Rồng thành Cam Lộ. Do Nhân này cho nên nói sức của Hương này hay diệt chất độc.

Thuở xưa có quốc vương hiệu là Mạn Đà La Vương cũng dùng hương này xoa bôi thân, xông ướp quần áo, mượn sức Thần của Hương tụng niệm, cầu nguyện được Kim Luân Vương, thường được trăm ngàn chúng Khổ Hạnh Tiên hầu hạ cung phụng, mỗi mỗi thay phiên nhau khiêng vua dạo chơi 4 Thiên Hạ, bay đi trong hư không đến cõi Tam Thập Tam Thiên cùng với Đế Thích đồng ngồi một giường. Đṭ nhiên dấy lên Tâm ác, nói Đại Vọng Ngữ, tức liền rơi xuống, lùi mất địa vị Luân Vương. Do nghĩa này cho nên người trì Chân Ngôn, nên thường như Pháp, nói đúng, nói thật, phát Tâm Bồ Đề, thường hành Đại Bi, thiêu đốt Hương này, liền được tất cả Như Lai dùng Thần Lực gia bị thành tựu

_Bạch Đức Thế Tôn! Nói như vậy là vì các hữu tình giải trừ nỗi khổ trong 16 Địa Ngục cho nên nói. Vì giải trừ nỗi khổ bị tất cả đói khát, gầy ốm của Quỷ đói cho nên nói. Vì giải trừ tất cả tai ách, Kiết Sử (tên gọi khác của phiền não) của Thế Gian cho nên nói. Khiến cho người đang trì Chân Ngôn ở ngày nay được thành tựu cho nên nói. Vì ta người cầu nguyện, thiêu đốt hương này đều phát Tâm Bi, nếu tự cầu nguyện liền xưng tên của mình, nếu vì người khác thì nên xưng tên của người khác… cúng dường, tụng niệm cũng được như Nguyện

Khi Nhật Nguyệt Thực, lúc sao ác hiện ra; khi quốc vương, đại thần, Sa Môn, Bà La Môn, tất cả người dân có ách nạn thời nên tắm gội sạch sẽ, nên dùng Hương này xoa bôi thân, xông ướp quần áo, thiêu đốt cúng dường, mược sức Thần của Hương, đọc tụng Bất Không Quyến Sách Tâm Vương Đà La Ni Tam Muội Gia. Liền khiến cho tất cả tai ách, tật bệnh đau nhức… được giải trừ tiêu tiệt. Quán Thế Âm Bồ Tát, chư Thần âm thầm gia hộ

Người trì Chân Ngôn tắm gội sạch sẽ, nên dùng Hương này xoa bôi thân, xông ướp áo, dùng Tâm Đại Bi vì khắp tất cả hữu tình trong tất cả Địa Ngục, Quỷ đói, Bàng Sinh ở 10 phương… thiêu đốt cúng dường, mược sức Thần của Hương tụng trì Bất Không Vương Đà La Ni Chân Ngôn sẽ hay khiến cho tất cả hữu tình trong tất cả Địa Ngục, Quỷ đói, Bàng Sinh ở 10 phương… gặp được gió Hương đều được giải thoát

Nếu hữu tình có Tính: giận dữ, ngu si, ám chướng… nên tắm gội sạch sẽ, thường dùng Hương này xoa bôi thân, xông ướp áo. Đối với các hữu tỉnh khởi Tâm Đại Bi, chí thành sám hối, tụng trì Bất Không Vương Đà La Ni Chân Ngôn sẽ mau được giải trừ sự giận dữ, ngu si, tất cả Kiết Sử, tội nặng ở Địa Ngục

Nếu thường tắm gội sạch sẽ, xoa bôi thân, xông ướp áo, y theo Pháp làm Pháp, tụng trì Mẫu Đà La Ni Chân Ngôn 10 vạn biến, Tất Địa Vương Chân Ngôn 10 vạn biến sẽ chứng Bất Thoái Quán Đỉnh Địa Trụ, được các Như Lai gia bị Kim Cương Vô Gián Tam Ma Địa.

Phàm thiêu đốt Hương này thì nơi đã cúng dường giống như Xá Lợi Chế Đa (Śārīra-caitya: tháp Xá Lợi) của tất cả Như Lai ở 10 phương. Cũng như trú xứ cung điện ánh sáng mây hương của tất cả Như Lai ở 10 phương. Cũng như nơi chuyển bánh xe Pháp tại cõi nước mây hương của 64 căng già sa câu chi na dữu đa trăm ngàn Như Lai

Cũng là nơi cung kính, ủng hộ, ban cho Nguyện của tất cả Bồ Tát Ma Ha Tát, Kim Cương, chư Thiên, Chân Ngôn Minh Tiên, Tứ Thiên Vương Thần, Bán Chi Ca Dược Xoa Đại Tướng, Sa Đa Dược Xoa Đại Tướng, Hình Ma Bà Đa Dược Xoa Đại Tướng, Ma Ni Bạt Đà Dược Xoa Đại Tướng, Bố La Bạt Đà Dược Xoa Đại Tướng, Phật Lực Dược Xoa Đại Tướng, Na Tra Cưu Bát La Được Xoa Đại Tướng với các Dược Xoa Đại Tướng đều kèm Quyến Thuộc.

Cũng là nơi cung kính, ủng hộ, ban cho Nguyện của Y Thủ La Thiên, Ma Hề Thủ La Thiên, Đại Phạm Thiên, Đế Thích Thiên, Na La Diên Thiên, Tam Thập Tam Thiên

Cũng là nơi cung kính, ủng hộ của Nhật Thiên, Nguyệt Thiên, Tinh Thiên, Nhị Thập Bát Tú Chủ Thinh Thần Thiên, Tỳ Ma Dạ Thiên, Công Đức Thiên, Biện Tài Thiên, Trì Địa Thiên, Thủy Thiên, Thương Khí Ni Thần, Thụ Lâm Thần, Sơn Thần, Hà Thần, Hải Thần.

Cũng là nơi ngày đêm hộ trì, cung kính, cúng dường của Diệm Ma Vương, Câu Phế La Thiên, Câu Ma La Thiên, chúng Khổ Hạnh Tiên… giống như tháp Xá Lợi của tất cả Như Lai ở 10 phương

Cũng là trú xứ Pháp Hội tại cung điện mây hương của Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát, tất cả quyến thuộc.

Nếu có hữu tình được Hương này, liền được tu tập A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề Đạo (con đường Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác).

_(Quán Thế Âm Bồ Tát) bảo chư Thiên rằng: “Ngươi hãy nghe cho kỹ. Ta vì lợi ích cho người trì Chân Ngôn, tất cả hữu tình nói Ma Ni Hương Vương Già Tha là:

“_Hắc Trầm Thủ Hương, An Tất Hương

Kiến Đà La Hương, Tiên Hương

Số hương đều trăm lẻ tám phân (108 phân)

Ba mươi hai phân (32 phân) Huân Lục Hương

Hương Uất Kim mới, Tiểu Giáp Hương

Hai loại, số đều mười phân (10 phân)

_Đa Nga La Hương, Bạch Giao Hương

Na Nhĩ Lỗ Hương, Tô Hợp Hương

Ca La Dã Tắc Tha Hương

Đinh Hương, Mao Hương số đều hai phân (2 phân)

_Nhạ Mạc Ca Hương, Thanh Mộc Hương

Tắc Tất Lật Ca, Cam Tùng Hương

Tất Lý Dương Ngu Hương, Hoắc Hương

Linh Lăng Hương thảy đều bảy phân (7 phân)

_Bạch Chiên Đàn Hương, Long Não Hương

Xạ Hương… ba loại đều ba phân (3 phân)

_Ngưu Hoàng, Hùng Hoàng, Hương Phụ Tử

Đỗ Trọng, Mộc Trấp, Nô Ngẫu

Sao Quả Ca Na Ca, Nhĩ Nhạ Gia

Hoa Câu Vật Đầu, Ha Lê Lặc

Tố Phộc La Noa Cật Sử La

Chỉ Nhĩ Sắt Nỗ Cật Lan Đà

Một La Khả Ma Bổ Đát La

Thuốc Tắc Nỗ Ha Cật Sử La

Tố Ma La Nhĩ Na Củ Lợi

Kiền Đà Na, Câu Lợi Nhạ Gia

Mười bảy số này đều một phân (1 phân)

Đều chọn thứ tinh diệu tốt nhất”

Ngày 15 của kỳ Bạch Nguyệt, ở nơi nhàn tĩnh, tắm gội sạch sẽ, dùng hương xoa bôi thân, mặc quần áo sạch, ăn 3 loại thức ăn màu trắng, yên lặng chặt đứt các luận, làm Mạn Noa La, dùng bùn Uất Kim Hương, bùn Chiên Bạch Đàn Hương xoa tô, chà xát, trang sức, để tượng Bất Không Vương, đem các hương hoa, nước hương, đèn sáng, 3 loại thức ăn uống màu trắng bày biện cúng dường, để trên Hương Đàn, dùng Chân Ngôn gia trì 108 biến, hòa hợp đâm giã sửa trị. Lấy lượng đường cát, thạch mật, bạch mật bằng nhau, gia trì 108 biến, như Pháp hợp trị, chia làm 2 phần, chứa đầy trong vật khí bằng sứ, lại để trên Đàn, hướng mặt về phương Đông làm Pháp. Tụng Mẫu Đà La Ni Chân Ngôn gia trì vào Ma Ni Hương Vương 1008 biến, Phấn Nộ Vương Chân Ngôn gia trì vào Ma Ni Hương Vương 1008 biến, Tất Địa Vương Chân Ngôn gia trì vào Ma Ni Hương Vương 1008 biến. Phong kín bền chắc đừng để phát hơi ra rồi chôn đướt đất của Đàn này 5 Tuần, đủ ngày thì mở ra, lấy đem thiêu đốt cúng dường tất cả.

_Bất Không Vương Thủ Chân Ngôn:

“Án, tát phộc đả tha nga đá (1) phộc lộ chỉ đả (2) y mộ già hột-lợi na dã (3) chá la chá la (4) chá chá la (5) ma ha ca lỗ nê ca (6) sa đà dã, hồng (7) y tỳ săn giả dã (8) y mộ già bá xả, khả tắc đê (9) toa-phộc ha (10)”

 

Dùng Chân Ngôn này gia trì vào Hương Vương mãn 10 vạn biến thì Thần Lực của tất cả Như Lai gia bị Ma Ni Hương Vương gọi là Nhất Thiết Như Lai Sở Quán Sát Hương. Lại gọi là Quán Thế Âm Dữ Trì Nhất Thiết Bồ Đề Nguyện Hương. Đem một phần thiêu đốt, một phần xoa bôi xông ướp

_Thiêu Hương Chân Ngôn:

“Án, tát phộc đả tha nga đá (1) phộc lộ chỉ đả (2) ma ha mộ già (3) nhạ gia nhạ gia (4) toa-phộc ha (5)”

Chân Ngôn như vậy gia trì vào Hương Vương, thiêu đốt cúng dường. Nên tắm gội sạch sẽ, gia trì vào Hương Vương, xoa bôi thân, xông ướp quần áo, thanh khiết y theo Pháp thọ trì Chân Ngôn này, liền được Thần Thông âm thầm gia hộ của tất cả Như Lai ở 10 phương. Quán Thế Âm Bồ Tát hiện thân trong mộng, trao cho Bất Không Trí Hải Tam Muội Gia để trừ 8 nạn, tất cả tội: 4 nặng, 5 nghịch. Tất cả Sa Môn, Bà La Môn đều tín ngưỡng hết

Nếu xông ướp Sa Môn, Bà La Môn, tất cả người thì cũng được giải trừ tất cả Kiết Sử

Nếu ngày 8, ngày 15 của kỳ Bạch Nguyệt: tắm gội thanh tịnh, dùng hương này xoa bôi thân, mặc quần áo sạch, ăn 3 loại thức ăn màu trắng, trên đỉnh núi cao, trên lầu ngửa lên Trời, làm Mạn Noa La, hiến các hương hoa, nước hương, thức ăn màu trắng, thiêu đốt Hương Vương, hướng mặt về phương Tây cúng dường tất cả chư Phật, Bồ Tát Ma Ha Tát trong tất cả cõi nước ở 10 phương. Liền ở trước mặt tất cả chư Phật, Bồ Tát Ma Ha Tát trong tất cả cõi nước ở 10 phương, một lúc đều hiện mây hương Ngưu Đầu Chiên Đàn, cung điện, lầu gác, mọi loại Đài, Tòa, phướng, phan, lọng hoa của Bất Không Vương Ma Ni mà cúng dường. Lúc đó, tất cả chư Phật trong tất cả cõi nước ở 10 phương cùng một lúc khen rằng: “Lành thay! Lành thay người trì Chân Ngôn! Chư Phật chúng Ta, xưa kia ở Nhân Địa làm cúng dường này”

Đức Phật A Di Đà, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, tất cả Bồ Tát trong Tịnh Thổ ở phương Tây đều vui vẻ khen ngợi, âm thầm gia hộ thành tựu Pháp Bất Không Vương. Với khắp tất cả Đại Phạm Thiên, Đế Thích Thiên, Na La Diên

Thiên, Ma Hề Thủ La Thiên, Nhật Thiên, Nguyệt Thiên, Tinh Thiên cho đến Sắc Cứu Cánh Thiên đều cúng dường

Lúc đó, chư Thiên ngửi thấy mùi hương, một thời vui vẻ, nói khen: “Hương này đến từ phương nào?”

Người làm Pháp này được Đại Phước Uẩn, thành tựu căn lành

_Nếu cầu mưa, ngưng mưa. Ở nơi cao xa, xoa tô Mạn Noa La, thiêu đốt Hương Vương, cao giọng, mau chóng tụng Tối Thắng Minh Vương Chân Ngôn này, xưng tên Nan Đà Long Vương, tên Bạt Nan Đà Long Vương thì cần mưa liền mưa, cần ngưng mưa liền ngưng dứt. Với ngưng dứt tất cả gió ác, mưa đá, sấm chớp, sét đánh

Tụng trì Phấn Nộ Vương Chân Ngôn, thiêu đốt Hương Vương thì tất cả Tỳ Na Dạ Ca, các Quỷ Thần ác hoảng sợ, chạy trốn hơn 100 Du Thiện Na

Nếu thiêu đốt Hương Vương, tụng Tối Thắng Minh Vương Chân Ngôn này, xưng tên Ma Ha Ca La, tên các Thiên Thần, liền được hàng phục, rồi âm thầm gia hộ

Thường thiêu đốt Hương Vương, cúng dường tụng niệm thì mau được tất cả Đại Nguyện thành tựu

 

THUỐC KIM CƯƠNG MA NI PHẨM THỨ MƯỜI BẢY

_Bấy giờ, Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát lại bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Thuốc Kim Cương Ma Ni này cũng hay lợi ích cho tất cả người trì Chân Ngôn ở tương lai, cho các hữu tình giải trừ mọi loại tai ách, bệnh não, tướng chẳng tốt lành. Các Pháp đã làm thảy đều thành tựu

Nếu chấm vào con mắt thì được chư Thiên, Thần Minh (Thần cõi Âm) đều ủng hộ. Người dân nhìn thấy thảy đều vui vẻ

Nếu xoa bôi khuôn mặt thì diệt trừ sắc mặt khô héo xanh đen, màu da được trắng đẹp

Nếu chấm vào con mắt thì con mắt được sáng tỏ. Người nhìn thấy đều vui vẻ, thăm hỏi

Nếu đeo mang, xoa bôi thân… tụng niệm thì Tỳ Na Dạ Ca, các Quỷ Thần ác hoảng sợ, chạy trốn, chẳng dám gây chướng ngại. Được Uy Lực lớn như Na La Diên

(Nārāyaṇa), Tam Thập Tam Thiên với các chúng Rồng cũng đều run sợ. Thuốc Chân Ngôn có sức mạnh lay động núi Tu Di

Nếu có các bệnh, tất cả tai ách. Dùng thuốc xoa bôi, chấm vào chi tiết của thân phần… liền được trừ diệt

Nếu tắm gội thanh tịnh, xoa bôi thân, xông ướp áo, tụng niệm, sám hối thì tất cả tội 10 ác, 5 nghịch liền được trừ sạch. Người nhìn thấy đều vui vẻ, kính trọng lẫn nhau. Quán Thế Âm Bồ tát dùng Thần Thông, Uy Đức âm thầm ủng hộ, được mãn tất cả Bồ Đề Cảnh Phần. 64 căng già sa câu chi na dữu đa trăm ngàn Như Lai dùng căn lành tương ứng, quán nhiếp ủng hộ. Thảy đều trừ diệt oán nạn, tay ách. Chấp Kim Cương Bí Mật Chủ rũ thương ủng hộ

Nếu thường đeo, đội, xoa bôi thân, xông ướp áo, trang phục thanh khiết, tụng trì Chân Ngôn sẽ được các Như Lai trao cho A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề Ký, cho đến Đẳng Giác, ngồi tòa Bồ Đề. Tất cả chúng Thiên Ma, Quỷ Thần ác chẳng dám gây nhiễu não

Nếu xoa bôi vào chuông, trống rồi đánh gõ, tấu Thanh Khúc thì hữu tình nghe thấy đều sẽ trừ thoát tất cả tội khổ trong 16 Địa Ngục với được trừ thoát 8 nạn đáng sợ; nhóm nạn: nước, lửa, ven núi cao, dao, gậy, giặc óa, cọp, sói, Cổ Độc, sấm sét…

Nếu có Quỷ Thần, chim, thú nghe thấy thì cũng đều tiêu diệt nghiệp báo chịu tội, buông bỏ thân này xong, được sinh làm người, Trời

Nếu xoa bôi trong vỏ ốc (loa), trên lầu, trên núi thổi tiếng lớn thì hữu tình nghe thấy đều được trừ diệt tất cả tội chướng, buông bỏ thân này xong, được sinh lên cõi Trời

Nếu đem thuốc để trên đầu cây phướng thì giải trừ Quỷ Thần, tai lệ, gió ác, mưa bạo trong cõi nước…. lúa đậu tươi tốt được mùa. Hữu tình nhìn thấy, cúng tế sửa trị tai chướng

Kim Cương Ma Ni Dược Đẳng Số Tụng là:

“Hương Đa Nga La, Ngưu Hoàng tốt

Hoa Ưu Bát La, Thư Hoàng tốt

Tua nhụy hoa sen, Hùng Hoàng tốt

Hương Bạch Chiên Đàn, rễ Mao Hương

Hương Tất Lý Ca, hương Uất Kim

Hương Tất Lý Dương Ngu, hoa Rồng (long hoa)

Hương Phộc Ca La, hương Tử Đàn

Thuốc Khả Lệ Nỗ, hương Thanh Mộc

Thuốc Lộ Đà La, hương Ế La

Hương Chỉ Nhạ Để Bát Đắc La

Hoa Tô Mạn Na, Nhạ Mộ Ca

Hương Càn Thát La Sa, hương Hồi

Tán Giả La Sa, hương Trầm Thủy

Nhựa cây Đỗ Trọng, vỏ Đinh Hương”

Ngày 8 của kỳ Bạch Nguyệt, sự trị thân thể, trang phục trong sạch, ăn 3 loại thức ăn màu trắng, làm Mạn Noa La, để tượng Bất Không Vương hướng mặt về phương Đông an trí, hiến các hương hoa, nước hương, thức ăn uống. Để thuốc trên Đàn, tụng Tất Địa Vương Chân Ngôn gia trì, hòa hợp các phần bằng nhau. Gia trì vào Long Não Hương, Xạ Hương rồi hòa hợp, chia ra làm 3 phần: một phần xông ướp đeo làm Mạn Noa La. 2 phần uống vào, xoa bôi

Dùng nước chưng nấu hương Trầm Thủy, hương Kiến Đà La Sa, hương Bạch Chiên Đàn … như Pháp hợp trị, tụng Tất Địa Vương Chân Ngôn vê làm thuốc viên, đeo thuốc, nặn nắn, tô điểm… như sen chưa nở. Chính giữa, bên trên, bên dưới xuyên thông qua làm cải lỗ, dùng màu vẽ trang sức, gia trì vào dây chỉ 5 màu xỏ xuyên qua, làm cái túi chứa đựng rồi cầm đeo trên thân. Nếu chỉ xoa bôi thân thì nên hết thảy làm thành viên, lại để trong Đàn, tụng tối Thắng Minh Vương Chân Ngôn, Phất Nộ Vương Chân Ngôn, Tất Địa Chân Ngôn gia trì vào thuốc này 1008 biến, ngày ngày cúng dường cho đến khi thuốc khô.

Nếu người thường đeo, sẽ hướng đến Tam Miệu Tam Đề (Samyaksaṃbodhi).

Nếu lại xoa bôi thì hay trị tất cả bệnh Quỷ Thần, Phong Thấp, ghẻ lở, nhọt ác, nhọt sưng vù độc, ung thũng, bệnh trĩ, bệnh hủi, đau buốt đầu, nhọt sưng vù ở cổ họng, mụn ở miệng, mọi loại các bệnh: mắt, tai, mũi, lưỡi, răng, môi, tim, bụng, sưng hạch, bệnh sởi, bệnh Lị… đều chữa trị hết.

Nếu bệnh trong bụng, dùng nước nóng ấm hòa (với thuốc) rồi uống.

Nếu bệnh ngoài thân, dùng nước lạnh hòa (với thuốc) rồi xoa bôi.

Nếu người Nam thì đeo cột trên khủy tay trái. Nếu người Nữ thì đeo cột trên khủy tay phải. Người đeo thuốc này, hay siêng năng tinh tiến, y theo Pháp hộ trìm được đại dũng mãnh giống như thân Ta (Quán Thế Âm).

Nếu chấm trên trán, xoa bôi thân, xuông ướp trang phục, áo sạch… tu trì các Pháp đều thành tựu, được người kính yêu.

Nếu thường đeo, đội. Như Pháp tụng niệm, sẽ mau được thành tựu.

Nếu đeo ở cổ tay phải, bấm tràng hạt, tụng niệm thì được Uy Lực lớn.

Nếu cột buộc dưới cổ, tụng niện thì mau được các Pháp tương ứng hiện tiền.

Nếu đeo ở 2 cổ tay, tu trì bố thí sẽ được vô tận thủ (bàn tay vô tận) được Công Đức lớn.

Nếu đeo trên eo lưng, vượt qua sông nhỏ, sông lớn, biển… thì chẳng bị thú dưới nước gây tai hại.

_Lại có Pháp. Dùng bạc làm hoa sen 32 cánh, bên trong Đài trống rỗng, hợp chứa thuốc đeo, thuốc viên, thuốc xông ướp. Ở nơi nhàn tĩnh, ngày 8 của kỳ Bạch Nguyệt, sự trị thân, trang phục sạch sẽ, ăn 3 loại thức ăn màu trắng, tịnh trị tô điểm đất làm Mạn Noa La, như Pháp mô phỏng, vẽ dấu hiệu, tô điểm giới hạn, vị trí… để tượng Tất Địa Vương hương mặt về phương Tây, để hoa sen bạc ngay trên tâm Đàn, hiến các hương hoa, nước hương, quả trái, thức ăn uống, đèn bơ… đồt hương Trầm Thủy, hương bạch Chiên Đàn, hương Tô Hợp. … ngày ngày tùy theo Tâm làm mọi loại cúng dường, ngày đêm chặt đứt nói năng, y theo Pháp làm Pháp. Tụng Tối Thắng Minh Vương Chân Ngôn, Phấn Nộ Vương Chân Ngôn, Tất Địa Vương Chân Ngôn gia trì vào hạt cải trắng, đánh ném vào đài hoa sen, mãn 3 vạn biến, hoặc 6 vạn biến, hoặc 9 vạn biến, hoặc 12 vạn biến, hoặc 16 vạn, hoặc 19 vạn, hoặc 20 vạn.

Mỗi ngày 8 của kỳ Bạch Nguyệt, nhịn ăn làm Pháp, Ngay lúc giữa đêm, hoặc canh 5 thời trên hoa sen bạc phóng ánh sáng lớn, ở trong hư không phát ra âm thanh lớn, tượng Tất Địa Vương nói: “Lành thay! Lành thay!”. Lúc đó trong hư không, tất cả Như Lai cùng một lúc hiện thân.

Khi chứng Tướng này thời thân tâm vui thích, cầm thuốc hoa sen, cao giọng, tụng nhanh Tối Thắng Minh Vương Chân Ngôn 1008 biến, thỉnh Thần Thông Uy Lực của Quán Thế Âm, thỉnh Thần Thông Uy Lực của tất cả Phật rũ thương, âm thầm gia bị.

Lại tụng Tất Địa Vương Chân Ngôn 1008 biến, nâng đội thuốc hoa sen, liền được Thần Thông bay trong hư không tự tại. Na La Diên thiên cầm bánh xe ngàn căm hiện thân âm thầm hộ giúp, liền đều tồi phục kẻ chẳng thuận theo sự sai khiến. 12 trăm ngàn câu chi Đại Chân Ngôn Tiên Vương cung kính khen ngợi hộ giúp. Chứng Bất Không Đại Ma Ni Tràng Tam Ma Địa, được trao cho sợi dây Bất Không Quảng Đại Quang Diệm, cầm nắm dạo đến cõi nước ở 10 phương, nhín thấy các Đại Thần Biến của chư Phật Bồ Tát, được các Như Lai khen nợi an ủi, chứng thân của Đại Ma Ni Kim Cương Quán Sát Quang Minh Chiếu Diệu Thanh Tịnh. Tất cả 8 Bộ Trời Rồng, Quỷ Thần đều hàng phục hết, ân kính ủng hộ, Thọ Mệnh ngàn kiếp. Thường đến phương Tây quán nhìn chư Phật Bồ Tát dùng Thần Thông diễn nói các Pháp thâm sâu.

Do Tam Muội này, cũng hay hiện bày thân Quán Thế Âm với hay hiện bày cung điện 7 báu của Quán Thế Âm, cũng hay làm Thần Thông lớn, vào trong cung điện lớn của 64 trăm ngàn Chân Ngôn Minh Tiên ở dưới đất, tự tại không có ngăn ngại.

Nếu cột buộc ở cánh tay phải, sẽ chứng Tam Muội Gia của các Bí Mật Chân Ngôn Minh Tiên.

Nếu cột buộc ở cánh tay phải, sẽ chứng Tam Muội Gia của các Dược Xoa, La Sát.

Nếu cột buộc ở trên eo lưng, sẽ chứng Ma Ni Bảo Tam Muội Gia.

Nếu cột buộc ở đầu gối phải, sẽ thấy các Dược Tinh, hái lấy không có chướng ngại.

Nếu cột buộc ở cẳng chân phải, sẽ được nương theo guồng gió thứ nhất đạo đi, một ngày một đêm đi đến, trở về nhanh chóng xoay vòng 3 ngàn Đại Thiên Thế Giới, không có chỗ chướng ngại

Nếu cột buộc ở lòng bàn chân phải, thì nhập vào bên dưới đất, vượt qua đất ở 7 lớp bờ mé Kim Cương, ra vào không có trở ngại.

Nếu dùng thuốc: ngậm, uống, tụng niệm thì trong phút chốc nói ngàn lời chẳng hư vọng, nhu nhuyễn.

Nếu người thường uống sẽ được Đại Trí Tuệ.

 

CÁI BÌNH NHƯ Ý MA NI PHẨM THỨ MƯỜI TÁM

_Bấy giờ, Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát lại bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Bất Không Tất Địa Vương Tối Thắng Như Ý Ma Ni Bình Tam Muội Gia này hay thành tất cả các Pháp Thế Gian với Xuất Thế Gian. Cũng như Bất Không Như Ý Luân Đà La Ni hay ban cho hữu tình nơi chốn quý báu lớn (đại bảo xứ)

Cái bình ấy: dùng vàng, dùng bạc, dùng đồng, dùng Mã Não, dùng Thâu Thạch, dùng sành sứ, dùng bùn… tùy theo sức tạo làm. Cái bình như hình viên ngọc, bên trong chứa được 1 đấu, đáy có hình hoa sen úp, miệng có hình cái miệng bình, trang sức bên trong bên ngoài. Nhiễu quanh trên thân bình tô vẽ hoa sen. Vẽ tua nhụy của hoa nhiễu tròn quanh cổ bình, miệng bình… viết dấu hiệu ghi nhớ 4 phương

_Tầng ở giữa: mặt Đông Bắc, trên cái lá vẽ Đa La Bồ Tát ngồi Bán Già

Mặt Đông, trên cái lá vẽ Quán Thế Âm Bồ Tát ngồi Kiết Già

Mặt Đông Nam, trên cái lá vẽ Tỳ Câu Chi Quán Thế Âm Bồ Tát ngồi Bán Già

Mặt Nam, trên cái lá vẽ Trừ Bát Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát ngồi Kiết Già. Trên cái lá ở ven bên phải vẽ Chấp Kim Cương Bí Mật Chủ Bồ Tát ngồi Kiết Già

Mặt Tây Nam, trên cái lá vẽ Thấp Phế Đa Bạch Thân Bồ Tát ngồi Bán Già

Mặt Tây, trên cái lá vẽ Thập Nhất Diện Quán Thế Âm Bồ Tát ngồi Kiết Già

Mặt Tây Bắc, trên cái lá vẽ Bạch Y Quán Thế Âm Bồ Tát ngồi Bán Già

Mặt Bắc, trên cái lá vẽ Như Ý Luân Quán Thế Âm Bồ Tát một tay cầm bánh xe, một tay cầm hoa sen, một tay có viên ngọc báu Như Ý ở lòng bàn tay, một tay chống lòng bàn tay ở gò má, một tay để trên đầu gối cầm tràng hạt, một tay đè mặt đất, ngồi Kiết Già. Trên cái lá ở ven bên phải vẽ Kiều Lý Bồ Tát tay cầm hoa sen, ngồi Bán Già

Các vị Bồ Tát này có mặt mắt vui vẻ, mão hoa, Anh Lạc, khuyên tai, vòng, xuyến, các quần áo của cõi Trời, mọi loại trang nghiêm, ngồi trên tòa hoa sen

_Tầng bên trên: mặt Đông Bắc, trên cái lá vẽ Y Thủ La Thiên Tử, Ma Hề Thủ La Thiên Tử.

Mặt Đông, trên cái lá vẽ Đại Phạm Thiên Tử, Đế Thích Thiên Tử, Nhật Thiên Tử.

Mặt Đông Nam, trên cái lá vẽ Đại Tự Tại Thiên Tử, Hỏa Thiên Thần, chúng Khổ Hạnh Tiên.

Mặt Nam, trên cái lá vẽ Na La Diên Thiên Tử, Diệm Ma Thiên Tử.

Mặt Tây Nam, trên cái lá vẽ Câu Phế La Thiên Tử, Bà Táp Phộc Thiên Tử.

Mặt Tây, trên cái lá vẽ Thủy Thiên Tử, Nguyệt Thiên Tử.

Mặt Tây Bắc, trên cái lá vẽ Phong Thiên Tử, Tịnh Cư Thiên Tử.

Mặt Bắc, trên cái lá vẽ tất cả chư Thiên, Nhị Thập Bát Tú Thiên, Thất Diệu Tinh Thiên.

Nhóm chư Thiên này có mọi loại quần áo, vật dụng trang nghiêm, ngồi Bán Già.

_Tầng bên dưới: mặt Đông, trên cái lá vẽ Đề Đầu Lại Tra Thiên Vương, tay trái cầm cây giáo, tay phải giương lòng bàn tay, ngồi Bán Già.

Mặt Đông Nam, trên cái lá vẽ Độ Để Sứ Giả kèm với quyến thuộc.

Mặt Nam, trên cái lá vẽ Tỳ Lỗ Tha Ca Thiên Vương, tay trái cầm cây giáo, tay phải giương lòng bàn tay, ngồi Bán Già.

Mặt Tây Nam, trên cái lá vẽ Công Đức Thiên, Địa Thiên Thần ngồi Bán Già.

Mặt Tây, trên cái lá vẽ Tỳ Lỗ Bác Xoa Thiên Vương, ở tam tinh có một can mắt, tay trái cầm cây giáo, ở lòng bàn tay phải có chày Kim Cương Độc Cổ, ngồi Bán Già.

Mặt Tây Bắc, trên cái lá vẽ Biện Tài Thiên, Câu Ma La Thiên ngồi Bán Già.

Mặt Bắc, trên cái lá vẽ Đa Văn Thiên Vương, tay trái cầm cây giáo, tay phải cầm chày Kim Cương Độc Cổ, ngồi Bán Già.

Mặt Đông Bắc, trên cái lá vẽ Bạch Tượng Tỳ Na Dạ Ca, Nhất Kế La Sát Nữ Sứ Giả, ngồi Bán Già.

4 vị Thiên Vương này có mọi loại áo giáp trang sức. Chư Thiên, Sứ Giả Thiên có các quần áo…để trang sức

_Giáp vòng cái bình ấy vẽ mọi loại màu sắc báu xen kẽ trang nghiêm. Tòa của cái bình, Tòa của hoa dùng cây Bạch Chiên Đàn, hoặc cây Phong Hương, hoặc cây Bách, hoặc cây Mộc Mật cùng tương xứng với cái bình, khắc hoa sen nở, giáp vòng vẽ màu sắc mỗi mỗi như hoa sen.

Trên mỗi một cái lá để Khí Trượng Ấn. Dùng nước hương, hạt cải trắng phơi khô chứa đầy trong bình, dùng lụa trắng sạch che phủ bên trên.Đem hạt cải trắng, Long Não Hương, Xạ Hương, Ngưu Hoàng, Hòa Hợp làm thành bột rồi để ở trên tấm lụa, lại dùng lụa đào che trùm lên trên một lớp nữa, bên trên để 7 báu.

_Ngày 8 của kỳ Bạch Nguyệt, sửa trị thân với trang phục cho thanh khiết, ăn 3 loại thức ăn màu trắng, sửa trị thanh tịnh đất ấy, làm Mạn Noa La, nền cao một khuỷu tay, lấp nên cho bằng phẳng bền chắc. Dùng Cồ Ma Di (phân bò), bùn đất màu vàng xoa tô chà xát khắp. Dùng các bùn hương lau chà lần nữa… làm tường vách, giới hạn, viện theo khuôn phép

Nội Viện 2 khuỷu tay, 4 mặt, trừ cửa ra, vẽ hoa sen nở, thuần dùng bùn hương Uất Kim, bùn hương Chiên Đàn. Bên trong vẽ hoa nen nở rộ 32 cánh, nhiễu quanh hoa: 4 mặt vẽ vòng hoa sen

Ngoại Viện 1 khuỷu tay, 4 mặt, trừ cửa ra, vẽ hoa sen. 4 cửa vẽ vòng hoa sen. 4 mặt, trên Đài để mọi loại Ấn, nêu dấu hiệu tô điểm lối đi giới hạn

Để cái bình báu Như Ý trên Đàn, hiến các hương hoa, nước hương, quả trái, 3 loại thức ăn uống màu trắng, đèn bơ, đèn dầu, hoa lúa đậu, hạt cải trắng, hương Bạch Chiên Đàn, hương Trầm Thủy, hương Tô Hợp, hoặc các hương khác để cúng dường 6 Thời kết Giới, hộ thân, hộ giúp bạn, thiêu đốt Quảng Bác Ma Ni Hương Vương cúng dường chư Phật, Bồ Tát Ma Ha Tát, tất cả chư Thiên, thỉnh triệu, làm pháp. Mỗi ngày như vậy, làm thức ăn sạch mới bày biện cúng dường, đừng để gián đoạn. Ngày ngày nên dùng Phấn Nộ Vương Chân Ngôn gia trì vào hạt cải trắng, nước rưới vảy cái bình báu để kết hộ.

Dùng Tâm Đại Bi xoay vần Ấn, quán bày thân thanh tịnh vi diệu của chư Phật Như Lai khắp 10 phương, phóng ánh sáng màu vàng ròng chiếu dung cái bình báu. Tất cả tượng của Bồ Tát, các Thiên Thần tỏa ánh sáng hách dịch. Dùng Nhất Thiết Như.

Lai Kim Cương Pháp Tính Như Ý Ma Ni Bát Nhã Văn Tự Quang Minh Sí Diệm Tam Ma Địa, tụng trì Tối Thắng Minh Vương Chân Ngôn, Tất Địa Vương Chân Ngôn gia trì hào quang tròn bên trong bên ngoài của cái bình Như Ý, mãn 10 vạn biến, hoặc 20 vạn biến.

Ngay đêm ngày 15, lúc canh 5, khi trời sáng thì cái bình tự xoay chuyển, phóng mọi loại ánh sáng. Ở trong hư không phát ra tiếng Phạn lớn, mọi loại ca vịnh. Lúc đó, thân tâm sáng trong vui sướng. Trên cái bình Như Ý, tất cả tượng của Bồ Tát, các Thiên Thần phóng ánh sáng lớn.

Khi ấy, thiêu đốt hương, đem Át Già cúng dường, tụng Phấn Nộ Vương Chân Ngôn gia trì vào hạt cải trắng rải tán ở trên cái bình. Trong bình phát ra tiếng Phạn lớn khen rằng: “Lành thay! Lành thay người trì Chân Ngôn! Nay ngươi thành tựu cái bình Đại Như Ý. Từ nay trở đi, ngươi đem cái bình báu này cầu Tam Muội Gia Thượng Trung Hạ đều được viên mãn”.

_Nói Pháp bậc Hạ là nên cầu mọi loại Y Phương, Chú Thuật, nghề khéo, kỹ thuật, ca xướng, tán vịnh, mọi loại tài bảo đều được viên mãn.

Nói Pháp bậc Trung là nên cầu mọi loại của Thanh Minh (Śabda-vidyā: môn học nghiên cứu văn tự, nói Pháp với âm vận), biện tài, văn trì, nghĩa trì, tổng trì, tất cả Kinh Luận, lịch số, tính toán đều được viên mãn.

Nói Pháp bậc Thượng là nên cầu biết, thấy: tất cả cung điện của chư Phật, Bồ Tát, Kim Cương, chư Thiên… cung điện của tất cả Dược Xoa, La Sát, Thần Quỷ…. Nhất Thiết Đà La Ni Trí Tam Ma Địa, Nhập Chư Pháp Hội Tam Ma Địa, Nhập Chư Địa Vị Tam Ma Địa đều được viên mãn.

_Nếu khi hạn hán, gió ác, mưa bạo, sấm chớp, sét đánh, bệnh dịch, các tai vạ….thì sửa trị đất, xoa chà Đàn, nên để cái bình báu tu trì, làm Pháp, cầu xin ngưng dứt thời đều được toại nguyện

Nên lấy hạt cải trắng, Long Não Hương, Xạ Hương, Ngưu Hoàng, Hùng Hoàng bên trên cái bình… tụng Chân Ngôn gia trì vào nhựa cây Đỗ Trọng hòa hợp làm thành viên. Tụng Chân Ngôn gia trì vào sữa của con bò màu vàng đỏ, hòa với thuốc, chấm trên đỉnh đầu, chân tóc, trán, trên vai, trên lòng bàn tay bàn chân… liền được Thần Thông, trăm ngàn câu chi Chân Ngôn Tiên chúng cùng một lúc hiện ra trước mặt… chẳng bị tất cả Dược Xoa, La Sát, Quỷ Thần nhìn thấy.

Nếu người ăn uống vào thì sống lâu vạn tuổi, sẽ được hiểu thấu tất cả Luận Biện, tất cả Đà La Ni Chân Ngôn Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia.

Nếu dùng thuốc chấm vào rốn, đi qua sông nhỏ, sông lớn, biển thì chẳng bị loài thú dưới nước gây tai hại.

Nếu dùng thuốc chấm vào đỉnh đầu, đi vào quân trận, nơi đấu tranh thì đều sinh hòa giải.

Nếu hòa với bơ, uống thì được uy lực lớn ngang bằng 10 con voi trắng, vỗ về đùa giỡn với con voi trắng chẳng lấy làm khó.

Nếu xoa bôi vào 2 cánh tay thì sức mạnh chống lại vạn người, cùng đâm cùng đánh, hết thảy đều được thắng.

Nếu trong miếu thờ Trời mà tụng Chân Ngôn, xưng tên chư Thiên 108 biến, đem thuốc để ở trong nhà miếu của vị Trời thì được các Thiên Thần tự thần phục, mưa gió thuận thời, không có các tai tật.

Nếu đem thuốc để ở đầu cửa của nhà người thì nhà ấy vui vẻ, không có các bệnh hoạn, nhóm bệnh Quỷ Thần.

Nếu đem thuốc để ở đầu cửa của chùa thì Tăng Chúng an vui, không có các não tật, trụ Tâm Đại Từ.

Nếu đem thuốc ở dưới Tòa của Thánh Tăng thì chẳng bị Quỷ Thần trộm các mùi vị của thức ăn, thường khiến cho chúng Tăng được thức ăn Thượng Vị.

Nếu để trong cái bát, tuần tự đi từng cửa nhà xin thức ăn thì mau được thức ăn bậc thượng. Hoặc ở cửa, hoặc đường xá… tất cả người dân thấy cái bát này đều diệt cấu chướng.

Nếu để thuốc ở trong tháp Xá Lợi sẽ khiến cho ngày ngày được phước Đại Thí.

Nếu để thuốc dưới bàn chân tượng Quán Thế Ấm, mỗi ngày tụng niệm Bất Không Quyến Sách Tâm Vương Đà La Ni Chân Ngôn 108 biến, sẽ khiến các người dân thường tự cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát lâu dài, chẳng đoạn tuyệt.

Nếu để thuốc ở trong con đường chữ Thập (ngã tư) thì tất cả Quỷ Thần bị xua đuổi, chẳng dám xâm não.

Nếu để thuốc ở trên đỉnh núi cao thì tất cả Dược Tinh phóng ánh sáng, hiện ra… hái lấy không có sợ hãi. Hết thảy hữu tình trụ ở núi này liền được giải trừ tất cả tai chướng. nhiễu quang giáp vòng núi này 100 du thiện na không có các bệnh dịch, nhóm bệnh Quỷ Thần.

Nếu cho người đeo ở đỉnh đầu thì Quán Thế Âm Bồ Tát thường nghĩ nhớ, diệt các tội chướng, tất cả tai ách.

Nếu để thuốc ở trong ruộng thì lúa mạ, quả trái được mùa, chẳng bị Hoàng Trùng, gió ác tai bạo.

Nếu để thuốc ở trong kho tàng thì tài bảo, lúa đầu, lụa là không có hao tán.

Nếu có hữu tình Mệnh ngắn, Phước mỏng bĩ các Tỳ Na Dạ Ca, tất cả Quỷ Thân gây bệnh não. Lấy nước nóng thơm hòa với thuốc, luôn luôn tắm rửa thân thì tất cả bệnh chướng, tội dơ gom chứa trong đời trước, một thời trừ khỏi. Tất cả các Pháp mà Thế Gian ưa thích, tùy theo Tâm làm thì hết thảy được thành biện hết.

 

NHƯ LAI GIA TRÌ PHẨM THỨ MƯỜI CHÍN

Bấy giờ, Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai nâng duỗi bàn tay phải xoa đỉnh đầu của Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát rồi khen rằng: “Lành thay! Lành thay! Ma Ha Tát hay dùng sức Đại Thần Thông tự tại hiển hiện, diễn điều chưa từng có trong đời này là: Bất Không Quyến Sách Tâm Vương Đà La Ni Chân Ngôn Tam Muội Gia, Tất Địa Vương Chân Ngôn Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia Như Ý Bảo Bình …ban cho Bật Sô, Bật Sô Ni, Tịnh Tín Nam, Tịnh Tín Nữ trong Thiệm Bộ Châu an lập thành tựu Bất Không Tất Địa Vương Chân Ngôn Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia Như Ý Bảo Bình đều được lợi ích, được an vui lớn… Khiến cho người thọ trì, siêng năng đọc tụng trì, được Phật Bồ Đề Chuyển Pháp Luân Xứ. Nay Ta đem kẻ thọ trì đọc tụng Tam Muội Gia này giao phó cho ông, khiến được thành tựu Tất Địa tối thắng. Ông nên hộ niệm, dùng mọi loại gia trì ban cho các Pháp Nguyện. Ta cũng dùng mọi loại thành tựu gia trì vô lượng Tam Muội, Công Đức, căn lành mà thành tựu”.

Khi ấy, Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát vui mừng hớn hở, vui vẻ mỉm cười, chắp tay cung kính, đỉnh lễ hai bàn chân (của Đức Phật) rồi lại bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Con thề đối với khắp hết thảy hữu tình trong 3 ngàn Đại Thiên Thế Giới ở 10 phương, đều dùng Tâm Đại Bi nhiếp thọ hết, cho đến bàng sinh, loài trên bờ dưới nước, tất cả hữu tình cũng nhiếp thọ hết, làm cho giải trừ tất cả nghiệp báo, mọi loại khổ não, đều trụ Bồ Đề Bất Thoái Chuyển Địa.

Thế Tôn! Nhóm hữu tình kia chuyên niệm tên của con (Quán Thế Âm), muốn được chân thật thành tựu Pháp thì con đều quán sát, âm thầm hộ trì cho làm thành tựu.

Lại có hữu tình vì thoát các khổ cũng nhớ niệm con thì con cũng dùng sức căn lành Đại Từ Bi nhiếp hộ, quán sát khiến cho thoát các khổ.

_Bạch Đức Thế Tôn! Lại có hữu tình khéo hiểu rõ Pháp Thức, vì cầu giải thoát, phát Tâm Đại Bi, thường siêng năng tinh tiến… ngày đêm 6 thời thọ trì, đọc tụng Bất Không Quyến Sách Tâm Vương Đà La Ni Chân Ngôn Giải Thoát Liên Hoa Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia, Tất Địa Vương Chân Ngôn Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia này cung kính, cúng dường, y theo Pháp tu thì con rất mau chóng liên tục theo dõi, quán sát, yêu nhớ, thủ hộ, đội trên đỉnh đầu, gánh vác trên lưng, thường chẳng buông bỏ. Dùng sức Đại Bi yêu nhớ người này mà Tâm chẳng đầy đủ, Tâm chẳng buông bỏ. Nghĩa là được mọi loại Thị, Giáo, Lợi, Hỷ (4 phương thức giáo hóa chúng sinh của Đức Phật), được Đại Giải Thoát, trụ Bồ Đề Đạo (Bodhi-mārga), mãn tất cả Nguyện, ủng hộ lợi ích. Bởi thế, Tâm của con như chẳng đầy đủ, như chẳng buông lìa.

_Thế Tôn! Lại có hữu tình vì lưới dạy bảo (giáo võng) này lưu truyền, hiện bày… cũng hay tinh cần y theo Pháp sửa trị, cung kính, cúng dường Tam Muội Gia này, thọ trì, đọc tụng, suy nghĩ, lắng nghe, khéo hiểu văn nghĩa, Pháp Thức sửa trị, sự thành tựu của đời.

Lại có hữu tình tạm nghe mỗi một chương cú của Tam Muội Gia này thì con (đều đi theo âm thầm hộ giúp lợi ích, tương ứng cho chứng tất cả Thắng Nguyện thuộc Thế Gian với Xuất Thế Gian, an trụ Bồ Đề Bất Thoái Chuyển Địa. Nếu có bàng sinh, loài trên bờ dưới nước, tất cả hữu tình… nếu được nghe văn từ, chương cú của Chân Ngôn Tam Muội Gia này thì con cũng sẽ cho trụ Bất Thoát Địa.

Thế Tôn! Huống chi là hữu tình thanh tịnh, thường theo Pháp trụ, trì Giới, tinh tiến, dùng Tâm Đại Bi, ngày đêm 6 thời y theo Pháp thọ trì, đọc tụng Bất Không.

Quyến Sách Tâm Vương Đà La Ni Chân Ngôn Tối Thắng Quảng Đại Giải Thoát Liên Hoa Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia này mà há chẳng cho hiện chứng tất cả Tam Ma Địa sao?!…

Bạch Đức Thế Tôn! Như vậy, người thanh tịnh y theo Pháp thọ trì Chân Ngôn, đây mới là thân chân thật chẳng xú uế, nên biết người này là Thiên Trung Thiên Vi Diệu Tịnh Thân (Thân thanh tịnh vi diệu của bậc Thiên Trung Thiên). Thế Tôn! Do Nhân Duyên này, con liền thường hay đội trên đỉnh đầu, gánh vác trên lưng.

_Thế Tôn! Làm sao chứng biết người này là Thiên Trung Thiên Vi Diệu Tịnh Thân?

Bạch Đức Thế Tôn! Duyên theo Bất Không Quyến Sách Tâm Vương Đà La Ni Chân Ngôn Quảng Đại Giải Thoát Liên Hoa Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia này tròn trịa trụ trong Tàng Thức của người này. Do sức Uy Thần của Bất Không Quyến Sách Tâm Vương Đà La Ni Chân Ngôn Quảng Đại Giải Thoát Liên Hoa Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia này, cho nên nói thân của người này quyết định gọi là Thiên Diệu Tịnh Thân (Thân thanh tịnh màu nhiệm của hàng Trời).

Thế Tôn! Nên biết người này tức là thân báu Như Ý của Bất Không Tất Địa Tam Muội. Nên biết tức là thân của Như Lai Tạng Mạn Noa La Ấn Pháp.

Nên biết tức là thân của Bất Không Quyến Sách Tâm Vương Đà La Ni Chân Ngôn Mạn Noa La Ấn Pháp.

Nên biết tức là thân lìa nơi tham lam keo kiệt, ganh ghét.

Nên biết tức là thân thanh tịnh không có dơ bẩn.

Nên biết tức là thân mà tất cả Trời, Rồng, Dược Xoa, La Sát, Càn Thát Bà, a Tố Lạc, Nghiệt Lỗ Trà, Khẩn Na La, Ma Hô La Già, Người, Phi Nhân… cung kính cúng dường.

Nên biết tức là thân mà Tam Thập Tam Thiên cung kính, khen ngợi, ủng hộ.

Nên biết tức là thân gieo trồng căn lành, thành thục tương ứng ở trước mặt 72 căng già sa câu chi na dữu đa trăm ngàn Như Lai.

Nên biết tức là Pháp Thân (Dharma-kāya) của Đức Phật A Di Đà.

Nên biết tức là thân mà tất cả Bồ Tát Ma Ha Tát kính hộ, gia bị.

Nên biết tức là thân mà Chấp Kim Cương Bí Mật Chủ Bồ Tát kính hộ, âm thầm trợ giúp.

Nên biết tức là thân biển lớn thâm sâu, rộng không có bờ bé.

Nên biết tức là thân của Tu Di Sơn Vương.

Nên biết tức là thân Thanh Tịnh Hư Không Đại Ma Ni Bảo.

Nên biết tức là thân của tháp Xá Lợi chân thật.

Nên biết tức là thân mà tất cả Như Lai thọ ký, gia bị.

Bạch Đức Thế Tôn! Nên biết Bất Không Quyến Sách Tâm Vương Đà La Ni Chân Ngôn Quảng Đại Giải Thoát Liên Hoa Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia này có Uy Đức lớn, có Thần Thông lớn, Chính là Pháp Chân Thật Xuất Thế Gian.

_Thế Tôn! Thời Mạt Thế (Paścima-kāla), các hữu tình kia phần lớn có tham, sân, ngu si, ganh ghét, hung bạo ngang ngược, lười biếng, tất cả tội nặng… ràng buộc, bao bọc 3 nghiệp bất tịnh của Thân Tâm, chẳng quyết định tin tưởng sự dạy bảo sáng tỏ thâm sâu của Tam Muội Gia này, lại chẳng hiểu rõ: thọ trì, tu tập Chân Ngôn Minh Ấn, Nghi Thức, Quán Trí, tất cả văn nghĩa, Tam Muội Gia.

Bạch Đức Thế Tôn! Như hữu tình này, ngày đêm thường có mọi loại tội lỗi, gom chứa chướng lụy (sự trở ngại và phiền não của nghiệp ác) nối tiếp nhau chẳng dứt. Tuy lại thọ trì, đọc tụng, cúng dường, thời số gián đoạn chẳng chuyên tụng trì… nếu chẳng thành tựu thời chẳng phải là tội lỗi của con (Quán Thế Âm).

Thế Tôn! Như hữu tình này tuy chẳng chứng thành Bồ Đề Tam Muội, chỉ vì tai ách, mọi loại não tật… tức liền xưng niện, thọ trì, đọc tụng Bất Không Quyến Sách Thần Biến Đà La Ni Chân Ngôn Pháp Giáo của con thì con cũng thường hiện thân trong mộng, gia bị ủng hộ.

Thế Tôn! Tuy con luôn luôn hiện thân cảnh giác. Nhóm hữu tình này do nghiệp của thân mình: làm ác, quán ác, tràn đầy sự tạp nhạp chảy rỉ… cũng chẳng biết con, cũng chẳng nhớ con, cũng chẳng phút chốc định Tâm suy nghĩ, quán chiếu, niệm con. Như hữu tình này thì làm sao được độ?!…

_Bạch Đức Thế Tôn! Thời Mạt Thế, lại có hữu tình: chí định bền chắc, trì Giới, tinh tiến. Lại nữa, tin sâu Chân Ngôn Giáo này, thọ trì, đọc tụng, buộc niệm quán chiếu con thì con liền thường hiện thân cùng nói chuyện, đồng trụ, đồng sự….Thế Tôn! Tuy con hiện ra nhưng cũng chẳng biết như vậy là thân của con.

Thế Tôn! Nơi con đã hiện ra là: hiện thân Sa Môn cầm nắm Ứng Khí (Pātra: vật khí chứa thức ăn ứng với Pháp). Hoặc hiện thân Bà La Môn tịnh hạnh. Hoặc hiện thân Sát Đế Lợi. Hoặc hiện thân người đi buôn. Hoặc hiện thân quốc vương. Hoặc hiện thân tể quan, đại thần, hoặc hiện thân bạn bè. Hoặc hiện thân cha mẹ. Hoặc hiện thân anh em trai,chị em gái. Hoặc hiện thân đồng nam, đồng nữ. Hoặc hiện thân thân tộc nội ngoại. Hoặc hiện thân Hòa Thượng, Xà Lê. Hoặc hiện thân đồng học

Thế Tôn! Người trì Chân Ngôn này tuy thấy các Tướng của nhóm này, khéo nên luôn luôn xem xét tìm hiểu ngữ nghĩa, uy nghi, thấu tỏ rõ ràng Ý Chỉ nói các Ngữ Thoại, thường nhìn ngắm kỹ… Khi thấy Tướng này liền biết đây là Hóa Thân (Nirmāṇa-kāya) của Quán Thế Âm. Đây đồng là bạn của ta nói luận việc Pháp.

_Bạch Đức Thế Tôn! Con làm tướng mạo như vậy hiện ra nhằm giúp cho phương tiện Hiển Giáo dụ dẫn mọi loại độ thoát, mãn các Nguyện.

Thế Tôn! Nếu con làm thân người đi buôn (thương nhân) trong Đại Chúng ở chợ, nhà riêng, nhà trọ…rồi làm mọi loại mua bán trao đổi lớn, tùy theo loại, tùy theo việc, cân nhắc đánh giá, nói năng.

Hoặc lại tùy theo Đại Chúng ở làng xóm hiện bày người đồng loại, mỗi mỗi cùng bàn bạc Luận của 4 Tỳ Đà (Veda). Hoặc nói tất cả Đại Thanh Minh Luận bên trong bên ngoài.

Hoặc làm người tạo mọi loại đề bài, phúng vịnh, đánh đàn, thổi sáo, ca xướng, trống nhạc… đều là Thượng Thủ (Pramukha).

Hoặc lại giải nói Tỳ Nại Gia Tạng (Luật Tạng), A Tỳ Đạt Ma Tạng (Vi Diệu Pháp Tạng), Đại Thừa Tố Đát La Tạng (Kinh Tạng của Đại Thừa) cho đến mọi loại văn nghĩa của nhóm Kinh Ổ Ba Đề Xá (Upadeśa: Luận nghị).

Hoặc đồng với Đại Bà La Môn tịnh hạnh giải nói tất cả Pháp dấy lên Thế Giới, hoặc nói mọi loại Pháp phụng sự Hỏa Thiên. Hoặc nói mọi loại Pháp trị quốc tương xâm phạt của Đế Vương thời xưa.

Hoặc cùng với tất cả người trì Chân Ngôn đều giải nói mọi loại Đà La Ni, Chân Ngôn, Mạn Noa La, ấn, Tam Muội Gia, Pháp an ổn, Pháp giàu có, Pháp giáng phục Quỷ Thần, Pháp giải oán nạn

_Bạch Đức Thế Tôn! Ở trong các Chúng làm sự hiện bày thì làm sao chứng biết là con (Quán Thế Âm) ở trong Chúng?

Thế Tôn! Nên dùng 3 Tướng hiện thân, nghiệm biết.

1_ Đã hỏi thì tùy theo việc dùng điển tích thiết thực nhu hòa, chất trực, tương ứng nói đáp.

2_ Miệng tỏa hơi thơm tinh khiết như mùi thơm của hoa Ưu Bát La, hương Long Não… ngôn âm mỹ lệ, trong sáng, hòa nhã.

3_ Thân tỏa hơi thơm tinh khiết như Chiên Đàn, Trầm Thủy, tất cả các hương…. Hoặc lại tùy theo loại, đồng với bậc Thượng Trung Hạ đều hiện mọi loại thân có dáng dấp đáng sợ, xấu xí, dơ bẩn… uy vũ hùng tráng vượt hơn Chúng.

Thế Tôn! Nếu có người gặp Tướng này, tức thấy Thân Ứng Hóa của Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Hoặc ở trong mộng hiện ra mọi loại điềm mộng tốt lành, dụ tiến khiến cho mãn tất cả Bồ Đề Bất Thoái Nguyện Địa.

_Bạch Đức Thế Tôn! Con thường dùng phương tiện khéo léo này, hiện thân nơi nơi khiến cho hữu tình kia dùng chút công sức mà liền đắc được tất cả vật dụng ưa thích tùy theo thân của Thế Gian, hết thảy đều sung túc.

Thế Tôn! Như người thấy điều này. Chỉ trừ hữu tình: ganh ghét, nói dối, Tà Kiến, lừa dối… thì chẳng nhìn thấy vậy.

Bạch Đức Thế Tôn! Con thấy hữu tình ganh ghét, nói dối, Tà Kiến, lừa dối này thì tất cả chư Thiên, Thiện Thần, Sứ Giả chẳng hộ giúp, quán sát ghi chép…. Hữu tình như vậy tuy thân đời này chẳng được chứng thành tựu thì con cũng vì nơi sẽ sinh ra, ban cho đại thành biện. Đức Thế Tôn dùng sức Đại Bi vận nhiếp Tâm của con, độ thoát tất cả hữu tình đương lai đều cho gieo trồng mầm giống Bồ Đề, ngâm thấm Tàng Thức”.

_Bấy giờ, Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai, tất cả Như Lai trong cõi nước ở 10 phương cùng một lúc khen rằng: “Lành thay! Lành thay Liên Hoa Thủ (Padma-pāṇi)! Ông hay đầy đủ, dùng sức Đại Bi vận nhiếp tất cả hữu tình đương lai, độ thoát sự cột trói của ngục Tham Ái trong sinh tử.

Trong ấy: hữu tình nhận chịu mọi loại hình lục, ngục đáng sợ, ngăn cấm, khốn cùng, lỏa lồ, đói khát, gầy yếu, hoảng sợ… Hoặc bị tất cả tội chướng, tai ách, mọi loại bệnh não… mà lắng nghe đọc tụng pháp của Chân Ngôn Điển Nhất Phẩm này thì chúng ta nói là giúp cho trừ thoát các khổ, đồng làm nhiếp thọ, gia bị, thọ ký. Huống chi là rộng lớn y theo Pháp, tinh tiến, thanh tịnh quán chiếu, thọ trì, đọc tụng Bất.

Không Quyến Sách Tâm Vương Đà La Ni Chân Ngôn Quảng Đại Giải Thoát Liên Hoa Đàn Ấn, Tượng Pháp, Hương Pháp, Dược Pháp… cung kính, cúng dường rồi tự viết chép, dạy người khác viết chép mà chư Phật chúng ta há chẳng cho chứng A Tỳ Bạt Trí Địa (Bất Thoái Địa) sao?!… Nên biết người này tức đang làm mọi loại Thừa Sự, cúng dường tất cả Như Lai trong cõi nước ở 10 phương..

Này Liên Hoa Thủ! Nếu trong thời Mạt Thế, có Bật Sô, Bật Sô Ni, Tộc Tính Nam.

Nữ vào ngày 8 của kỳ Bạch Nguyệt, chẳng ăn chẳng nói, y theo Pháp xoay vần kết bất Không Quyến Sách Ấn, Mẫu Đà La Ni Chân Ngôn Gia Trì Ấn gia trì ấn vào đỉnh đầu. Dùng Phấn Nộ Vương Ấn, Phấn Nộ Chân Ngôn Gia Trì Ấn gia trì ấn vào đỉnh đầu. Nên biết người này tức là thân Như Lai (Tahāgata-kāya) đã được Tạng Pháp Tính của Như Lai.

Người này chẳng nên đối với hữu tình mà sinh ngông láo, Ngã Mạn, tự cao ngạo… nên đối với tất cả Hữu Thức Hữu Tình khởi Tâm Đại Bi, thường tu trì đầy đủ Tam Muội Gia này.

Hoặc lại có người đi vào Tam Muội Gia Mạn Noa La (Samaya-maṇḍala) này. Hoặc lại có người chỉ đang đọc tụng Kinh Điển này. Nhóm người như vậy đều được gọi là vào căng già sa số tất cả cõi Phật ở 10 phương: Đông, Tây, Nam Bắc, 4 góc, phương trên, phương dưới… nhìn thấy Tam Muội Gia bí mật của tất cả Như Lai. Cũng gọi là được thấy thân Pháp Báo Hóa của tất cả Như Lai. Nếu thường y theo Pháp kết Ấn ấn vào đỉnh đầu, tức gọi là thường được tất cả Như Lai trao truyền Quán Đỉnh Đại Phước Đức Uẩn, khen ngợi căn lành thành thục tương ứng

Điều mà Chúng ta rất xưng tán như vậy đều là Y Mộ Già Vương Thân Thông Công Đức Tam Muội Gia.

Nếu lại có người thấy Thần Thông, Kinh Quyển, Tượng này, tức gọi là đều thấy 32 tướng Đại Nhân, 80 vẻ đẹp màu nhiệm, vô lượng Công Đức, Thân Pháp Báo Hóa của 92 căng già sa câu chi na dữu đa trăm ngàn tất cả Như Lai… sẽ được tất cả Như Lai chúng ta âm thầm gia hộ, nhiếp thọ, giải trừ tội nặng 10 ác, 5 nghịch. Tùy được tất cả Đại Phước Tụ Uẩn mà tự tương ứng. Như người này gọi là thân ở bờ mé sau cùng, bỏ thân này xong thì thọ sinh trong hoa sen ở cõi nước An Lạc (Sukha-vatī), lại chẳng chuyển lùi.

Nếu có hữu tình mệnh ngắn, nhiều bệnh mà hay tin Kinh này, như Pháp viết chép, thọ trì, đọc tụng, cung kính, cúng dường, cột buộc niệm quán chiếu… liền được sống lâu, không có các bệnh chết yểu. Giải trừ tham, sân, các cấu chướng. Sẽ được thành tựu Đại Du Già Định, tương ứng đầy đủ tất cả Công Đức.

Kinh Bất Không Quyến Sách Thần Biến Chân Ngôn Gia Trì này, ngang đồng với tất cả Như Lai trong tất cả Pháp Giới ở 10 phương

KINH BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH THẦN BIẾN CHÂN NGÔN

_QUYỂN THỨ MƯỜI HAI (Hết)_