KINH BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH THẦN BIẾN CHÂN NGÔN

Hán dịch: Đại Đường_Thiên Trúc Tam Tạng BỒ ĐỀ LƯU CHÍ (Bodhi-ruci: GiácÁi, hay Dharma-ruci: Pháp Ái)
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

QUYỂN THỨ HAI MƯƠI BỐN

CHẤP KIM CƯƠNG BÍ MẬT CHỦ THỈNH CẦU GIẢI THÍCH SỰ NGHI NGỜ PHẨM THỨ NĂM MƯƠI MỐT

_Bấy giờ, Chấp Kim Cương Bí Mật Chủ Bồ Tát Ma Ha Tát ở trong cung của mình, mới cùng với vô lượng các Đại Chân Ngôn Tiên Vương trước sau vây quanh, ngồi ngay thẳng suy nghĩ Pháp này rồi bảo các vị Tiên rằng: “Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát kia nói Bất Không Quyến Sách Tâm Vương Đà La Ni Chân Ngôn Quảng Đại Giải Thoát Liên Hoa Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia này mới là nơi mà tất cả Bồ Tát Ma Ha Tát đã cùng nhau chắp tay, cung kính, đỉnh lễ, tu trì Pháp Tạng rất ư bí mật thâm sâu. Ta với Phạm, Thích, tất cả chư Thiên, các Chân Ngôn Tiên, tất cả chúng Ma, Sa Môn, Bà La Môn, Người, Phi Nhân… đều mê hoặc hết, chẳng phải là ý suy nghĩ tìm tòi, chẳng phải là nơi đo lường được. Pháp này rộng lớn, rất ư thâm sâu, khó hiểu, khó vào

Bất Không Quyến Sách Tâm Vương Đà La Ni Chân Ngôn Quảng Đại Giải Thoát Liên Hoa Mạn Noa La Ấn Tượng Tam Muội Gia như vậy, vô lượng vô số đã ở trong Đại Chúng, trước mặt Đức Phật nói ngang bằng như biển lớn thì làm sao được vào Môn Tam Muội Gia của biển Đại Pháp này? Chúng ta giống như hạt cải đánh động núi Tu Di Lô thì làm sao lay động được?!… Như dùng tất cả tất cả hạt bụi nhỏ bên trong cõi nước của chư Phật ở 10 phương thì ở trong hạt cải làm sao vào được?!…

Nếu lại có người ưa muốn viết chép, thọ trì, đọc tụng, lắng nghe, tu hành… Trước kia, chẳng: thừa sự, cung kính, cúng dường căng già sa câu chi na dữu đa trăm ngàn chư phật trong tất cả cõi nước quá khứ, hiện tại ở 10 phương; chẳng: đọc tụng, lắng nghe tất cả Pháp thâm sâu thì do đâu mà được hiểu Bất Không Quyến Sách Tâm

Vương Đà La Ni Chân Ngôn Quảng Đại Giải Thoát Liên Hoa Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia? Nơi mà tất cả Bồ Tát Ma Ha Tát cùng nhau chắp tay, cung kính, đỉnh lễ, khen ngợi, thọ trì, đọc tụng, tu tập Đại Bí Mật Tam Muội Gia, được giải thoát này… chẳng phải là Pháp tu của Ta. Do mê hoặc này nên khó hiểu, khó vào Tam Muội Gia rất bí mật thâm sâu này

Nếu lại có người thọ trì tất cả Pháp Giáo của chư Phật, chứng nơi Pháp Xuất Thế rất thâm sâu, Trí Tuệ khéo léo. Ở trong Pháp này dũng mãnh, tinh tiến, tin hiểu, thọ trì, đọc tụng, lắng nghe… còn chẳng hiểu thấu được huống chi là đời nayy: Bật Sô, Bật Sô Bi, Tộc Tính Nam, Tộc Tính Nữ đương thời: thọ trì, đọc tụng, lắng nghe, tu tập mọi loại Thần Thông của Bất Không Quyến Sách Tâm Vương Đà La Ni Chân Ngôn Quảng Đại Giải Thoát Liên Hoa Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia này, cầu thành tựu thì làm thế nào để thành?!…

Ta, các Bồ Tát, Phạm, Thích, chư Thiên, tất cả các Chúng có việc nghi ngờ này, nên thưa hỏi Đức Phật cởi bỏ điều mà Tâm của Chúng đã nghi ngờ, khiến cho hữu tình tu trì thành tựu, được mãn các Nguyện”.

_Khi ấy, Chấp Kim Cương Bí Mật Chủ Bồ Tát Ma Ha Tát răn bảo vô lượng câu chi trăm ngàn các Chân Ngôn Tiên Vương, Đại Chúng đều dùng vô lượng uy lực Thần Thông, nghiêm sức cầm mọi loại phướng, phan, lọng báu, trân châu, lưới võng châu báu, vòng hoa báu tạp, quần áo màu nhiệm của cõi Trời, các hoa trên bờ dưới nước. Các hương bột, hương xoa bôi, hương đốt của cõi Trời. Các kỹ nhạc, mão đội đầu, Anh Lạc của cõi Trời, 7 báu, dải áo tơ, khoen tai, vòng, xuyến, ngọc báu Ma Ni có tất cả sắc tướng…. trước sau vây quanh. Chấp Kim Cương Bí Mật Chủ Bồ Tát Ma Ha Tát làm bậc Thượng Thủ phát trong cung điện, làm Đại Thần Thông dùng uy lực Thần Thông của Bất Không Quyến Sách Tâm Vương Đà La Ni Chân Ngôn Tam Muội Gia này từ hư không đi đến núi Bồ Đà Lạc, trong cung điện của Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát, trên Hội Bất Không Quyến Sách Tâm Vương Đà La Ni Chân Ngôn Quảng Đại Giải Thoát Liên Hoa Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia rồi hạ xuống trong Đại Chúng ở ngay trước Đức Như Lai. Tức liền ở trước mặt Đức Phật cung kính, làm lễ. Đều đem mọi loại vật cúng làm cúng dường lớn, nhiểu quanh Đức Như Lai theo bên phải trăm ngàn vòng, lui về một bên, lại lễ bàn chân của Đức Phật… rồi đến trước mặt Quán Thế Âm Bồ Tát Ma La Tát cùng một lúc đỉnh lễ 2 bàn chân của Bồ Tát, lại làm mọi loại cúng dường rộng lớn, nhiễu quanh theo bên phải 7 vòng với giáp vòng khắp cúng dường rộng lớn tất cả Bồ Tát Ma Ha Tát, Đại Mạn Noa La Thần kèm với Đại Chúng trong Hội

Lúc đó, Chấp Kim Cương Bí Mật Chủ Bồ Tát Ma Ha Tát cùng với các chúng Tiên liền ở trước mặt Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát đứng ở một bên, chỉnh sửa quần áo, chắp tay, cung kính, yên lặng chiêm ngưỡng.

Ở khoảng phút chốc, Chấp Kim Cương Bí Mật Chủ Bồ Tát Ma Ha Tát xoay vần đùa nghịch, cầm cái chày, bước đi như Sư Tử, đi đến trước mặt Đức Phật, lại đỉnh lễ, nhiễu quanh theo bên phải 3 vòng, lui về một bên, quỳ thẳng lưng, cài chéo bàn tay, bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát ấy nói Bất Không Quyến

Sách Tâm Vương Đà La Ni Chân Ngôn Quảng Đại Giải Thoát Liên Hoa Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia này mới là nơi mà tất cả Bồ Tát Ma Ha Tát cùng nhau chắp tay, cung kính, đỉnh lễ, tu trì….ṛất ư thâm sâu, khó hiểu, khó vào, vượt hơn biển lớn, núi Tô Di Lô chẳng thể dao động, đặc biệt ký lạ hiếm có, khó làm thọ trì, đọc tụng, tu tập…Trong Pháp này có vô lượng vô biên Pháp Đà La Ni Chân Ngôn Quảng Đại Giải Thoát Liên Hoa Man Noa La Ấn Tam Muội Gia Tượng thành tựu. Pháp hiện Thần Thông của vô lượng Như Lai. Vô lượng hết thảy Pháp thọ trì, đọc tụng, tu tập, thành tựu, Thần Thông biến hiện của Bất Không Vương Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát

Bạch Đức Thế Tôn! Con với tất cả Bồ Tát Ma Ha Tát, Phạm, Thích, chư Thiên, tất cả các Chúng đều đang nghi ngờ: Làm thế nào thọ trì, đọc tụng, lắng nghe tu tập? Làm sao khiến được thành tựu Pháp này?

Mỗi một Đà La Ni Chân Ngôn Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia thì nơi Pháp cúng dường đều khác biệt, đều có vô lượng vô biên Tam Muội Gia Môn. Làm sao khiến cho Bật Sô, Bật Sô Ni, Tộc Tính Nam, Tộc Tính Nữ ở hiện tai, vị lai: tin hiểu, thọ trì, đọc tụng, tu tập mà tâm chẳng tán Duyên, Tâm chẳng mê hoặc, y theo Pháp Môn này để được thành tựu?

Nguyện xin Đức Như Lai vì chúng con giải thích, khiến chặt đứt các nghi hoặc”.

_Bấy giờ, Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai bảo Chấp Kim Cương Bí Mật Chủ Bồ Tát Ma Ha Tát rằng: “Như vậy! Đúng như vậy! Pháp này có đủ mọi loại bí mật xoay vần nhiếp Pháp Môn hành thành tựu Đà La Ni Chân Ngôn của Như Lai. Nếu có thành tựu tối thượng điều này liền được vơ lượng biển Đại Trí sinh ra, được Đại Thành Tựu, vô lượng Phước Uẩn, căn lành của 6 Ba La Mật Đa rộng lớn…. thành tựu tương ứng”.

Khi ấy, Chấp Kim Cương Bí Mật Chủ Bồ Tát Ma Ha Tát lại bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Thế nào gọi là được thành tựu tối thượng? Làm sao dùng Thành Tựu này được các thành tựu?”

Lúc đó, Đức Như Lai bảo Chấp Kim Cương Bí Mật Chủ Bồ Tát Ma Ha Tát rằng: “Nếu có Bật Sô, Bật Sô Ni, Tộc Tính Nam, Tộc Tính Nữ mà đời trước có chút gieo trồng hạt giống căn lành của Tâm Bồ Đề chân thật nhỏ như hạt cải thì người ấy liền được thành tựu tối thắng.

Người có Tâm Bồ Đề chân thật như vậy tùy theo sức của mình nên làm Xá Lợi Chế Đa (tháp xá lợi) bằng vàng, đồng. Ở trong Chế Đa (tháp) để Xá Lợi của Phật, luôn thường tinh tiến, ngày ngày nên dùng mọi loại nước hương, như Pháp rưới rót tắm rửa Xá Lợi Chế Đa (tháp Xá Lợi) để ỡ bên trong Đàn kèm để Kinh này, thường dùng mọi loại hoa hương cúng dường, thọ trì, đọc tụng, lắng nghe, tu tập khiến chẳng gián đoạn, liền được Pháp thành tựu tối thượng, các Pháp đã làm đều thành biện hết

Dùng Công Đức thọ trì, cúng dường này, ngày ngày tức sẽ thừa sự, cúng dường, gieo trồng các căn lành ở chỗ của 99 căng già sa câu chi na dữu đa trăm ngàn Phật. Lại được các Như Lai này thọ ký, gia bị, hộ niệm, khen ngợi, thành thục vô lượng căn lành. Lại được nơi mà tất cả Bồ Tát Ma Ha Tát cùng nhau tu trì, cung kính, đỉnh lễ. Đều được thành tựu vô lượng Bất Không Quyến Sách Tâm Vương Đà La Ni Chân Ngôn Quảng Đại Giải Thoát Liên Hoa Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia, vô lượng Bất Không Quảng Đại Minh Vương Chân Ngôn Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia Xứ.

Người này do Phước thọ trì, cúng dường tức thân hiện tiền được vô lượng Công Đức xưng thán, được Đại Thành Tựu.

Này Chấp Kim Cương Bí Mật Chủ! Tuy Ta nói điều này, do chưa rốt ráo. Ông nên lại đến trước mặt Quán Thế Âm trình bày hỏi han thì vị ấy lại vì ông tuyên nói lấn nữa”

_Bấy giờ, Chấp Kim Cương Bí Mật Chủ Bồ Tát Ma Ha Tát vui mừng hớn hở đỉnh lễ bàn chân của Đức Phật rồi đến trước mặt Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát chắp tay, đỉnh lễ, nhiễu quanh theo bên phải 3 vòng xong, đứng ở một bên vui vẻ mỉm cười, xoay vần đùa nghịch cầm cái chày, chiêm ngưỡng Bồ Tát, chẳng tạm nháy mắt.

Khi ấy, Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát bảo Chấp Kim Cương Bí Mật Chủ Bồ Tát Ma Ha Tát rằng: “Nhân Giả chiêm ngưỡng tôi, thỉnh cầu Nguyện gì thì tôi sẽ vì ông mỗi mỗi giải thích khiến cho mãn nguyện”.

Lúc đó, Chấp Kim Cương Bí Mật Chủ Bồ Tát Ma Ha Tát liền bạch Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát rằng: “Bất Không Quyến Sách Tâm Vương Đà La Ni Chân Ngôn Quảng Đại Giải Thoát Liên Hoa Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia này mới là nơi mà tất cả Bồ Tát Ma Ha Tát cùng nhau cung kính, đỉnh lễ, tu học… sâu rộng vô lượng, khó hiểu, khó vào. Trong Pháp này có vô lượng loại Đà La Ni Chân Ngôn Quảng Đại Giải Thoát Liên Hoa Mạn Noa La Ấn Tượng Tam Muội Gia rất ư thâm sâu, rộng lớn vô lượng, vượt hơn cả biển lớn, núi Tu Di Lô, ngang bằng như hư không, không có hạn lượng.

Pháp này rộng lớn từ đâu sinh ra? Làm sao thọ trì, đọc tụng, lắng nghe, tu tập? Làm sao được hiểu rõ hết từng thứ một? Làm sao biết rõ chứng Pháp thành tựu? Đại Pháp như thế nào mà được thành tựu? Thế nào là Địa thành tựu Quảng Đại Giải Thoát Liên Hoa Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia?

Thế nào là chặng trước? Thế nào là chặng giữa? Thế nào là chặng sau? Trong đó, vô lượng Đà La Ni Chân Ngôn đều có vô lượng Đàn Ấn Pháp Tắc thì nên làm như thế nào? Làm sao chứng biết?

Nguyện xin Thánh Giả vì tôi giải nói, chặt trừ mọi nghi ngờ, hiểu vô lượng Đà La Ni Chân Ngôn Đàn Ấn Pháp trong Pháp này, tất cả thọ trì được Đại Thành Tựu”.

_Bấy giờ, Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát bảo Chấp Kim Cương Bí Mật Chủ Bồ Tát Ma Ha Tát rằng: “Nhân Giả có Trí Tuệ biện luận rất ư mau chóng. Vì sao đã lâu, mới phát ra câu hỏi này. Hãy nghe cho kỹ! Hãy nghe cho kỹ! Tôi liền tương trợ, mỗi mỗi giải thích, chặt đứt các lưới nghi ngờ.

Ví như tất cả cõi Phật trong 10 phương: hết thảy tất cả Như Lai 3 đời có mọi loại hình tướng, tướng tốt, ánh sáng…; mọi loại Thọ Mệnh, mọi loại tòa Sư Tử báu, mọi loại Pháp Hội, mọi loại Pháp Môn, các Đại Thần Thông, nói mọi loại Pháp; mọi loại điều phục tất cả bồ Tát Ma Ha Tát, Độc Giác, Thanh Văn, tất cả 8 Bộ Trời Rồng, người, Phi Nhân…rồi ban cho Thọ Ký. Tất cả Danh Tường tuy có sai khác nhưng tất cả Như Lai 3 đời trong tất cả các cõi nước Phật ở 10 phương: mỗi một Pháp Thân, Báo Thân, Hóa Thân, hình tướng, Thọ Mệnh, ngồi tòa sư tử chuyển bánh xe Đại Pháp, nói mọi loại Pháp… mà hiện ra, hết thảy đều đồng một Pháp Thân, Báo Thân, Hóa Thân, tướng tốt, ánh sáng, một Đại Thừa Pháp, hiện bày Thần Thông, mọi loại hiện ra, chuyển bánh xe Đại Pháp ứng hóa hữu tình.

Này Chấp Kim Cương Bí Mật Chủ Bồ Tát Ma Ha Tát! Bất Không Quyến Sách Tâm Vương Đà La Ni Chân Ngôn Chân Thật Quảng Đại Giải Thoát Liên Hoa Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia này cũng đồng với cái một ấy.

Tôi thường dùng sức của Bất Không Quyến Sách Tâm Vương Đại Huyễn Hóa Tam Muội Gia này hiện bày mọi loại Thần Thông, Sắc Pháp, các hình tướng tượng, tướng tốt, ánh sáng tùy theo thượng trung hạ nói Pháp điều phục tất cả hữu tình, đều khiến cho viên mãn tất cả điều cầu nguyện mà ý ưa thích… đều do sức của một Bất Không Quyến Sách Tâm Vương Đại Huyễn Hóa Tam Muội Gia này hiện bày tất cả Đại Phước Đức Uẩn, thành thục căn lành.

Lại hiện Nhất Thiết Như Lai Ức Niệm Cảnh Giới Tương Ứng

Lại hiện Nhất Thiết Bồ Tát Ma Ha Tát Chủng Chủng Thần Thông Cảnh Giới Tương Ứng

Lại hiện Nhất Thiết Thanh Tịnh Đà La Ni Tam Ma Địa, Dũng Mãnh Tam Ma Địa, Kim Cương Luân Tam Ma Địa, Tràng Xuyến Tam Ma Địa, Phá Chư Tranh Luận Tam Ma Địa, Quán Sát Tam Ma Địa, Thần Biến Tam Ma Địa, Phóng Quang Tam Ma Địa, Ly Ái Tam Ma Địa, Lực Nghiêm Tam Ma Địa, Pháp Quán Sát Tam Ma Địa, Bảo Ấn Thủ Tam Ma Địa, Thanh Tịnh Quang Tam Ma Địa, Tỳ Lô Giá Na Tạng Tam Ma Địa, Nhật Quang Tam Ma Địa, Bảo Tạng Tam Ma Địa, Nguyệt Tạng Tam Ma Địa, Quán Sát Quang Tam Ma Địa, Pháp Cự Tam Ma Địa, Nhất Thiết Như Lai Quán Sát Đỉnh Tam Ma Địa, Thần Thông Phổ Biến Nghiêm Tam Ma Địa, Hỏa Cự Tam Ma Địa, Nỉ Lăng Nhạ Na Tam Ma Địa, Bất Thoái Chuyển Tướng Tam Ma Địa, Mãn Nguyệt Tam Ma Địa, Thiện Trụ Tam Ma Địa, Thiện Giác Tam Ma Địa, Hành Thanh Tịnh Tam Ma Địa, Nhật Quán Tam Ma Địa, Ly Cấu Tam Ma Địa, Phổ Ấn Tam Ma Địa, Phổ Biến Đàn Thanh Tịnh Tam Ma Địa, Tướng Ấn Quán Tam Ma Địa, Phổ Viên Thanh Tịnh Tam Ma Địa, Liên Hoa Nghiêm Tam Ma Địa, Bất Không Quán Tam Ma Địa, Bất Không Thanh Tịnh Tam Ma Địa, Bất Không Thần Biến Tam Ma Địa, Bất Không An Ủy Quảng Đại Bảo Tam Ma Địa, Tý Xuyến Tam Ma Địa, Tý Xuyến Tràng Tam Ma Địa, Nhất Thiết Tràng Xuyến Tam Ma Địa, Ly Nhất Thiết Chướng Tam Ma Địa, Bất Không Câu Tam Ma Địa, Liên Hoa Câu Tam Ma Địa, Thanh Tịnh Câu Tam Ma Địa, Bất Không Câu Nhiếp Thọ Tam Ma Địa, Bất Không Quang Câu Tam Ma Địa, Uy Đức Quán Sát Tam Ma Địa, Thanh Tịnh Xứ Tam Ma Địa, Phân Minh Quán Tam Ma Địa, Chu Biến Viên Mãn Tam Ma Địa.

Này Chấp Kim Cương Bí Mật Chủ Bồ Tát Ma Ha Tát! 52 Tam Ma Địa này cùng với các Tam Ma Địa mà làm Thượng Thủ, mỗi mỗi đều có vô lượng căng già sa câu chi na dữu đa trăm ngàn Bộc Tùng Tam Ma Địa 52 Tam Ma Địa này đều là sức Đại Huyễn Hóa Thần Thông của Bất Không Quyến Sách Tâm Vương Đà La Ni Chân Ngôn Chân Thật Quảng Đại Giải Thoát Liên Hoa Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia gia trì hiện ra Thắng Tướng tương ứng Nếu có hữu tình tin hiểu, thọ trì, đọc tụng, tu tập Bất Không Quyến Sách Tâm Vương Đà La Ni Chân Ngôn Chân Thật Quảng Đại Giải Thoát Liên Hoa Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia này, nên y theo Pháp Môn Kim Cương của Nhất Thiết Như Lai Kim Cương Thân Ngữ Tâm Ấn nhập vào Kim Cương Định không có động, không có hoại, ngày đêm 6 Thời dùng Tâm Đại Bi như Pháp tụng trì Bất Không Quyến Sách Tâm Vương Đà La Ni Chân Ngôn thường chẳng khuyết thiếu số. Nên biết người này liền được chứng hiểu Tam Ma Địa như vậy.

_Lại được Bất Không Quảng Đại Thần Thông Thành Tựu, Bất Không Kiến Chư Phật Tướng Thành Tựu, Bất Không Đà La Ni Chân Ngôn Tam Muội Gia Tích Tụ Công Đức Phước Uẩn Thành Tựu, Bất Không Như Lai Thần Thông Cảnh Giới Biến Hóa Thành Tựu, Bất Không Bồ Tát Tâm Cảnh Giới Thần Biến Thành Tựu, Bất Không Như Lai Đại Thần Thông Biến Hóa Gia Trì Thành Tựu, Bất Không Lục Ba La Mật Đa Viên Mãn Tương Ứng Thành Tựu, Bất Không Tọa Bồ Đề Trường Chuyển Đại Pháp Luân Thành Tựu, Bất Không Bất Thoái Địa Trụ Thành Tựu, Bất Không Trí Chiếu Phổ Biến Quang Thành Tựu, Bất Không Tối Thắng Thanh Tịnh Thậm Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Tăng Trưởng Bồ Đề Thành Tựu, Bất Không Thập Ba La Mật Đa Viên Mãn Tương Ứng Thành Tựu, Bất Không Cung Kính Cúng Dường Nhất Thiết Như Lai Tương Ứng Thành Tựu Này Chấp Kim Cương Bí Mật Chủ Bồ Tát Ma Ha Tát! Do nghĩa màu nhiệm Thần Thông của Tam Ma Địa này, tôi liền dùng ý chính đúng rộng khiến cho tuyên nói Bất Không Quyến Sách Tâm Vương Đà La Ni Chân Ngôn Chân Thật Quảng Đại Giải Thoát Liên Hoa Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia này có tên là Bất Không Quyến sách Tâm Vương Đà La Ni Chân Ngôn Tam Muội Gia. Làm sao mà khiến người được thọ trì: tâm thần mê loạn khiến lại tán loạn; hoặc nghi ngờ Pháp này khó hiểu, khó vào, khó làm thọ trì ?!…thì không có việc này.

Này Chấp Kim Cương Bí Mật Chủ Bồ Tát Ma Ha Tát! Tất cả Bất Không Đại Trí Đạo Trí của tất cả Như Lai trong hết thảy tất cả cõi nước ở 10 phương đều là tên gọi Trí Tuệ của Bất Không Quyến Sách Tâm Vương Đà La Ni Chân Ngôn Tam Muội Gia này. Tất cả Bất Không Đại Trí Đạo Trí của tất cả Bồ Tát Ma Ha Tát cũng là tên gọi Trí Tuệ của Bất Không Quyến sách Tâm Vương Đà La Ni Chân Ngôn Tam Muội Gia này. Huyễn Hóa Tam Muội Gia của tất cả Quán Thế Âm Chủng Tộc cũng là tên gọi Trí Tuệ của Bất Không Quyến Sách Tâm Vương Đà La Ni Chân Ngôn Tam Muội Gia này. Tất cả Thần Thông Huyễn Hóa Tam Muội Gia của tôi tên gọi Trí Tuệ của Bất Không Quyến sách Tâm Vương Đà La Ni Chân Ngôn Tam Muội Gia này.

Này Chấp Kim Cương Bí Mật Chủ Bồ Tát Ma Ha Tát! Trí Tuệ tức là Bất Không Quyến Sách Tâm Vương Đà La Ni Chân Ngôn Tam Muội Gia, Bất Không Quyến Sách Tâm Vương Đà La Ni Chân Ngôn Tam Muội Gia tức là Trí Tuệ. Bất Không Quyến Sách Tâm Vương Đà La Ni Chân Ngôn Tam Muội Gia tức là Tâm Tam Muội Gia của tất cả Phật, Tâm Tam Muội Gia của tất cả Phật tức là Bất Không Quyến Sách Tâm Vương Đà La Ni Chân Ngôn Tam Muội Gia. Bất Không Quyến Sách Tâm Vương Đà La Ni Chân Ngôn Tam Muội Gia tức là Tâm của tôi, Tâm của tôi tức là Bất Không Quyến Sách Tâm Vương Đà La Ni Chân Ngôn Tam Muội Gia.

Nếu tất cả Tâm của tôi đã suy nghĩ, nguyện cầu tất cả Pháp rộng lớn thâm sâu bí mật, tức liền dùng Trí Tuệ của Bất Không Quyến Sách Tâm Vương Đà La Ni Chân Ngôn này, cùng một lúc nhiếp đến.

Này Chấp Kim Cương Bí Mật Chủ Bồ Tát Ma Ha Tát! Thế nên nay tôi nói điều này gọi là Bất Không Quyến Sách Tâm Vương Đà La Ni Chân Ngôn Quảng Đại Giải Thoát Liên Hoa Đàn Ấn Tam Muội Gia, Nếu có hữu tình được chứng biết thì làm sao mà Tâm mê hoặc tán loạn, nhân vào Pháp này mà phát nghi hoặc này thưa hỏi như vậy?!… Thật không có điều này.

Này Chấp Kim Cương Bí Mật Chủ Bồ Tát Ma Ha Tát! Người thọ trì này dùng sức của Đà La Ni này lại chứng vô lượng Bất Không Đà La Ni trong Bất Không Quyến Sách Tâm Vương Đà La Ni Chân Ngôn Quảng Đại Giải Thoát Liên Hoa Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia này thảy đều hiện trước mặt, mỗi mỗi hiểu rõ ràng. Ấy là: Bất Không Hải Trí Đà La Ni, Bất Không Câu Đà La Ni, Bất Không Liên Hoa Câu Đà La Ni, Bất Không Thiện Trụ Đà La Ni, Bất Không Lô Xá Na Tạng Đà La Ni, Bất Không Thanh Tịnh Tỳ Lô Giá Na Tạng Đà La Ni, Bất Không Thanh Tịnh Liên Hoa Đà La Ni, Bất Không Quang Minh Ảnh Đà La Ni, Bất Không Như Ý Bảo Tràng Đà La Ni, Bất Không Quang Minh Thần Biến Đà La Ni, Bất Không Ấn Đà La Ni, Bất Không Kim Cương Đà La Ni, Bất Không Tất Địa Đà La Ni, Bất Không An Trụ Đà La Ni, Bất Không Quảng Đại Quang Minh Đà La Ni, Bất Không Thanh Tịnh Quang Đà La Ni, Bất Không Biến Giác Đà La Ni, Bất Không Quang Diệm Ấn Đà La Ni, Bất Không Nhật Nguyệt Tạng Đà La Ni, Bất Không Nhất Thiết Như Lai Bí Mật Bồ Đề Đạo Trường Đà La Ni.

Này Chấp Kim Cương Bí Mật Chủ Bồ Tát Ma Ha Tát! Người thọ trì này chứng được Đà La Ni như vậy liền được Nhất Thiết Bất Không Quyến Sách Tâm Vương Đà La Ni Chân Ngôn Quảng Đại Giải Thoát Liên Hoa Đàn Ấn Tam Muội Gia là nơi mà tất cả Bồ Tát Ma Ha Tát đã cùng nhau chắp tay, cung kính, đỉnh lễ, tu trì…. thảy đều hiện ra trước mặt.

Do sức của Đà La Ni này, liền được Nhất Thiết Bất Không Trí Ấn Bí Mật Pháp Môn Tối Thượng Diệu Định, Tâm chẳng mê loạn, Tâm chẳng mất niệm, Tâm chẳng: hành bậc dưới, thấy bậc dưới, Trí bậc dưới. Tâm chẳng si loạn, Tâm cxha83ng hoảng sợ, Tâm chẳng dao động, tânm chẳng ganh ghét đố kỵ, Tâm chẳng tham lam keo kiệt, Tâm chẳng chướng hoặc, Tâm không có tội dơ bẩn, Tâm không có: Thế Gian, Sinh Tử, Niết Bàn, các Giác Quán ác. Thường khiến cho Tâm Tuệ hiển hiện chiếu sáng, giống như vô lượng trăm ngàn mặt trời thanh tịnh Pháp Giới, cũng như biển lớn sâu rộng không có bờ mé vượt hơn cả mọi dòng sông.

Này Chấp Kim Cương Bí Mật Chủ Bồ Tát Ma Ha Tát! Đắc được vô lượng Công Đức gom chứa rộng lớn như vậy thì Bất Không Quyến Sách Tâm Vương Đà La Ni Chân Ngôn làm sao mà khiến cho Tâm mê hoặc, mất niệm?!… Người thọ trì này lại được vô lượng vô số: Pháp thanh tịnh sắc, thọ, tưởng, hành, thức; Pháp thanh tịnh mắt, tai, mũi, lười, thân, ý; Pháp thanh tịnh hình sắc, âm thanh, mùi ngửi, vị nếm, Pháp cảnh; Pháp thanh tịnh tất cả Pháp Giới của Y Mộ Già Vương (Amogha-rāja: Bất Không Vương)

Này Chấp Kim Cương Bí Mật Chủ Bồ Tát Ma Ha Tát! Dùng Tâm Bồ Đề thật thanh tịnh chân thật, tin hiểu, tọ trì, đọc tụng, tu tập Bất Không Quyến Sách Tâm Vương Đà La Ni Chân Ngôn Tam Muội Gia này cứng được Pháp thanh tịnh như vậy thì làm sao mà khiến cho Tâm có sự mê loạn.

Này Chấp Kim Cương Bí Mật Chủ Bồ Tát Ma Ha Tát! Hãy đợi trong phút chốc!

Tôi muốn ở trước mặt Đức Phật hiện mọi loại tướng trạng Thần Thông Uy Đức của

Nhất Thiết Bất Không Quyến Sách Tâm Vương Đà La Ni Chân Ngôn Quảng Đại Giải Thoát Liên Hoa Đàn Ấn Tam Muội Gia là nơi mà tất cả Bồ Tát Ma Ha Tát đã cùng nhau chắp tay, cung kính, đỉnh lễ”.

_Khi ấy, Chấp Kim Cương Bí Mật Chủ Bồ Tát Ma Ha Tát nghe lời nhận định Pháp Bất Không Vương Trang Nghiêm Công Đức Đại Thần Thông xong thời Tâm đột ngột vui vẻ, cởi mở, hớn hở khen “Chưa từng có!”. Chặt đứt các gút thắt nghi ngờ, hiểu Tâm thanh tịnh, hiểu Pháp thanh tịnh, Tâm chẳng nghi ngờ nơi mà tất cả Bồ Tát Ma Ha Tát đã cùng nhau chắp tay, cung kính, đỉnh lễ này là nơi chốn của Nhất Thiết Bất Không Quyến Sách Tâm Vương Đà La Ni Chân Ngôn Quảng Đại Giải Thoát Liên Hoa Đàn Ấn Tam Muội Gia.

Lúc đó, Chấp Kim Cương Bí Mật Chủ Bồ Tát Ma Ha Tát liền đem báu Phổ Biến Thanh Tịnh Quang Đại Ma Ni dâng lên, cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát xong, liền chắp tay, đỉnh lễ, cung kính, khen ngợi, nhiễu quanh theo bên phải 3 vòng, đi đến trước mặt Đức Phật, lui ra ngồi một bên, vui mừng hớn hở, chắp tay, cung kính, chiêm ngưỡng Đức Như Lai

_Bấy giờ, Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát dùng Tâm Đại Bi, đang làm độ thoát tất cả hữu tình, vui vẻ nhận giữ báu Phổ Biến Thanh Tịnh Quang Đại Ma Ni. Liền đem vật báu này ném lên không trung, triển chuyển cúng dường chư Phật 10 phương. Khi ném vật báu này thời cõi nước 10 phương, ba ngàn Đại Thiên Thế Giới chấn động lớn theo 6 cách, phóng vô lượng ánh sáng cùng một lúc chiếu khắp, bên trên đến A Ca Ni Tra Thiên (Sắc Cứu Cánh Thiên), bên dưới đến Địa Ngục A Tỳ. Ánh sáng ấy vượt hơn cả ánh sáng của câu chi trăm ngàn mặt trời mới mọc

Do Thần Lực của ánh sáng: tất cả hữu tình trong 3 đường 6 nẻo của Thiệm Bộ Châu (Jambu-dvīpa) này gặp ánh sáng này đểu được giải thoát mọi loại tội khổ, ngay sau khi buông xả mạng liền đến Tịnh Thổ hóa sinh trong hoa sen, đủ mọi tướng tốt mà tự trang nghiêm.

Địa Ngục ở 10 phương được ánh sáng chiếu đến thời biến thành ao hoa sen thanh tịnh, hữu tình trong đó đều giải thoát hết.

Địa Ngục Hỏa Thang được ánh sáng chiếu đến, liền hiện biến thành ao nước trong mát, hữu tình trong đó đều giải thoát hết.

Địa Ngục Hàn Băng được ánh sáng chiếu đến, liền hiện biến thành ao nước ấm áp, hữu tình trong đó đều giải thoát hết.

Tất cả loài hữu tình Bàng Sinh được ánh sáng này chiếu đến, liền buông xả mạng đến Đâu Suất Đà Thiên mà liền thọ sinh.

Hữu tình bị cột trói giam cầm trong tất cả lao ngục được ánh sáng này chiếu đến, liền được giải thoát tai nạn gông, cùm, xiềng xích cùng một lúc.

Tất cả hữu tình: mù, điếc, câm, ngọng, què quặt, bệnh khổ được ánh sáng này chiếu đến thì cùng một lúc đều được: thấy hình sắc, nghe âm thanh, nói năng được, hay đi lại, trừ khỏi bệnh tật… Như vậy tất cả điều chẳng trọn đủ thảy đều đầy đủ.

Tất cả cây cỏ, cỏ thuốc, rừng rậm, trăm loại lúa đậu, lúa mạ, mía, Bồ Đào… được ánh sáng này chiếu đến thảy đều tươi tốt, hoa quả đông đầy.

Ánh sáng chiếu đến tất cả cõi Phật ở 10 phương đều có 99 căng già sa câu chi na trăm ngàn Như Lai Ứng Chính Đẳng Giác, tùy theo các Như Lai, mỗi mỗi hiện cái trướng báu tỏa ánh sáng lớn, vuông vức rộng rãi, mọi loại trang nghiêm. Thời các Như Lai mỗi mỗi đều ở trong cái trướng, ngồi trên tòa sư tử, đều đem vô lượng Bồ Tát Ma Ha Tát, Đại Chúng trước sau vây quanh, như Pháp mà ngồi.

Ở trong hư không, kéo mây dầy đặc tuôn mưa: mây biển mọi loại vật dụng trang nghiêm màu nhiệm quý báu đủ màu sắc, mây biển mọi loại hương bột, hương xoa bôi, hương đốt; mây biển mọi loại phướng, phan, lọng quý báu; mây biển mọi loại hoa sen, hoa Câu Vật Đầu, hoa Phân Đà Lợi, hoa Bát Đầu Ma, hoa Ưu Bát La, hoa Bà Lợi Sư Ca, hoa Chiêm Bặc Ca, hoa A Để Mục Đa Ca, hoa A Thúc Ca, hoa Bá Tra La, hoa sen xanh, hoa Ca Đàm Bà, hoa Mạn Đà La, hoa Ma Ha Mạn Đà La; mây biển mọi loại kỹ nhạc của tất cả chư Thiên chẳng đánh tự hòa tấu… vòng khắp cúng dường mỗi một Như Lai, Đại Chúng ấy.

_Đức Thích Ca Mâu Ni này của Ta cũng hiện trong cái trướng báu lớn, ngồi trên tòa Sư Tử, vô lượng Bồ Tát Ma Ha Tát, Đại Chúng trong Hội này trước sau vây quanh như Pháp mà ngồi.

Trướng ấy rộng rãi, 4 góc vuông vức ngay ngắn, thuần dùng vô lượng mọi báu nghiêm sức, mọi loại ánh sáng xen kẽ phản chiếu lẫn nhau. Dùng các hình nửa vành trăng, mặt trăng tròn đầy, chuông lắc tay báu, chuông vàng, áo Trời, phan, lọng, trân châu, lưới võng… treo bày ở 4 mặt, trên các góc của cái trướng dùng mọi vật dụng, phất trần màu nhiệm của cõi Trời để trang nghiêm

Ở trong hư không, kéo mây dầy đặc tuôn mưa: tất cả mây biển tất cả phướng, phan, lọng quý báu, quần áo màu nhiệm của cõi Trời, hương bột, hương xoa bôi, hương đốt, các hoa báu của cõi Trời, hao tạp trên bờ dưới nước; mây biển mọi loại kỹ nhạc của tất cả chư Thiên chẳng đánh tự hòa tấu… cúng dường Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai với Đại Chúng trong Hội.

Này Chấp Kim Cương Bí Mật Chủ Bồ Tát Ma Ha Tát! Như Thần Thông này đều là Thần Thông gia trì của Bất Không Quyến Sách Tâm Vương Đà La Ni Chân Ngôn Quảng Đại Giải Thoát Liên Hoa Đàn Ấn Tam Muội Gia. Điều chẳng thể nghĩ bàn này chưa từng Thần Biến được hiện bày này.

 

QUẢNG ĐẠI MINH VƯƠNG ƯƠNG CÂU XẢ CHÂN NGÔN PHẨM THỨ NĂM MƯƠI HAI

_Bấy giờ, Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát hiện mọi loại Pháp Thần Thông trang nghiêm rộng lớn này xong, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, nhiễu quanh Đức Như Lai theo bên phải trăm ngàn vòng rồi lùi lại đứng một bên, chỉnh sửa quần áo, chiêm ngưỡng Đức Như Lai, chắp tay, đỉnh lễ, quỳ thẳng lưng, cái chéo bàn tay, lại bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Lại có 3 Đại Minh Vương Bí Mật Ma Ha Ma Ni trong Bất Không Quyến Sách Tâm Vương Đà La Ni Chân Ngôn Quảng Đại Giải Thoát Liên Hoa Đàn Ấn Tam Muội Gia cũng là nơi mà tất cả Bồ Tát Ma Ha Tát đã cùng nhau chắp tay, cung kính, đỉnh lễ Y Mộ Già Vương Đà La Ni Chân Ngôn Quảng Đại Giải Thoát Liên Hoa Đàn Ấn Tam Muội Gia

Tên gọi thứ nhất là Bất Không Quảng Đại Minh Vương Ương Câu Xả Chân Ngôn

Tên gọi thứ hai là Bất Không Đại Khả Úy Minh Vương Ương Câu Xả Chân Ngôn

Tên gọi thứ ba là Bất Không Thanh Tịnh Liên Hoa Minh Vương Ương Câu Xả Chân Ngôn

Muốn ở trước mặt Đức Phật mà diễn nói

_Bạch Đức Thế Tôn! Uy lực Thần Thông của 3 Đại Minh Vương này hay hiện tất cả Bất Không Quyến Sách Tâm Vương Đà La Ni Chân Ngôn, Quảng Đại Giải Thoát Liên Hoa Đàn Ấn, tất cả Biến Tượng Tam Muội Gia thảy đều hiện ra trước mặt hết

Nếu người tạm nghĩ nhớ, thọ trì, đọc tụng, lắng nghe, tu hành… liền được Nhất Thiết Bất Không Quyến Sách Tâm Vương Đà La Ni Chân Ngôn Quảng Đại Giải Thoát Liên Hoa Đàn Ấn Tam Muội Gia hiện trước mặt, thành tựu”

_Khi ấy, Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai bảo Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát rằng: “Lành thay! Lành thay đấng thanh tịnh! Ông nên diễn nói Nhất Thiết Quán Thế

Âm Bồ Tát Ma Ha Tát Bí Mật Tâm Quảng Đại Minh Vương Ương Câu Xả Chân Ngôn này vì khiến cho lợi ích của người tu Chân Ngôn với các hữu tình. Ông nên tuyên nói, nay chính là lúc”

Lúc đó, Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát được Đức Phật ấn khả, khen ngợi liền quay về ngồi trên tòa của mình, vui vẻ mỉm cười, phấn tấn Thần Thông, chiêm ngưỡng Đức Như Lai chẳng nháy mắt. Liền nói Bất Không Quảng Đại Minh Vương Ương Câu Xả Chân Ngôn là:

“Na mạc tắc-trất lệ dã (1) đặc-bà nỗ nga đả (2) bả-la để sắt sỉ đế biều (3) tát phộc đả tha nga đá (4) bột đà, bồ địa tát-đỏa phế biều (5) na mạc y lợi gia (6) bạt nhật la đà la (7) ma ha bật đình-dạ, đà lệ, nại-la (8) sai nga noa, bá lý bà lệ biều (9) na mạc tát phộc mạn noa la (10) bật đình-dạ, nỉ phộc đế biều (11) tát phộc một nại-la, mạn đát-la (12) bá nhứ la ca lạp bế biều (13) na mạc tát phộc bả-la để duệ ca (14) bột đà lý dã (15) thất-la phộc ca tăng kì biều (16) để đá na nga đả (17) bả-la trất bán nỉ biều (18) na mạc y lợi gia, mai trất-lệ dã (19) bả-la mẫu khế biều (20) ma ha đổ sử đả, bồ địa tát đoả-phộc (21) nga noa, bá lý bà lệ biều (22) na mạc y lợi gia, nhĩ đa bà dã (23) đả tha nga đá gia (24) sai khả, tố khư phộc để (25) nễ bà tỉ nỉ, bồ địa tát đỏa-phộc, nga noa (26) bá lý bà la dã (27) na mô na xá số, ninh-lập khuất số (28) y than đá, bát lý diễn đế số (29) lộ ca, đà đổ số (30) tát phộc đả tha nga đế biều (42) sai ngu hứ dã, mạn noa la, mạn đátla (32) một nại la, bá nhứ la, ca lạp bế biều (33) na mô la-đát na đát-la da dã (34) na mạc y lợi da (35) bà lộ chỉ đế thấp-phộc la dã (36) bồ địa tát đỏa-phộc dã (37) ma ha tát đỏa-phộc dã (38) ma ha ca lỗ nê ca dã (39) tát phộc bật đình-dạ, mạn noa la (40) mẫu lợi lạt đát duệ (41) tát phộc tát đỏa vạt sai la dã (42) sai mạn đả mộ già (43) mạn noa la, bật đình-dạ, la nhạ (44) na ma tố cật-lý đình-dạ dã (45) tát phộc nhĩ khất na, tì na dã ca (46) nột sắt nhứ, ma la nễ (47) bả-la xá ma na, ca la dã (48) ma ha bồ địa tát đỏa-phộc (49) bà la đẵng củ xá dã (50) đát ninh-dã tha (51) Án, y ca lợi sái dã (52) bát đầu-ma khả tắc đả (53) ma ha mộ cương củ xả (54) giả la giả la (55) chá giả la (56) tán giả la (57) sai mạn đế na (58) ma ha bá hướng củ xả, bộ nhạ (59) bà la na, bộ nhượng củ xả (60) bá xả đà la (61) đà la đà la (62) sai mạn đa một-nại la, mạn đát-la (63) bá nhứ la, đà la (64) khoái củ xả bá thế na (65) đà la dã, hồng hồng (66) ma ha một nại-la khả-ma (67) phế sái đà la (68) y mộ già lỗ báng củ xả đà la (69) đá la, đá la (70) đá đá la (71) tán đá la dã (72) ma ha một nại-la, mạn noa la (73) y mộ cương củ xả, bà la na (74) ma ha ca lỗ nê ca (75) trất lý lộ giả na (76) bá du bát để, tỳ sái đà la (77) ải thấp phộc la (78) ma ê thấp-phộc la (79) bá la ma ca lỗ nê ca (80) ma ha bồ địa thấp-phộc la (81) dã ma, bà lỗ noa, củ phế la (82) củ ma la (83) na ma tắc cật lý đả (84) trất lệ lộ chỉ dã, bà la na (85) na ma ca, xá ma ca (86) xá sai ca, lạc cật sái ca 987) ma ha bật đình-dạ mộ già (88) mạn noa la, bố nhĩ đá (89) la đát na, ma củ nhứ, ma la đà la (90) độ lỗ độ lỗ (91) ma hàng củ xá (92) khất sái đà la, hồng hồng (93) bà la bà la (94) tam bà la, tam bà la (95) sai mạn đả (96) một nại-la, mạn đát-la (97) mạn noa la, bá nhứ la (98) bố la dã, bố la dã, hồng hồng (99) hột-lợi na dương củ xá (100) a phộc lộ ca dã, hàm (101) sa đà dã, tất trầm (102) y ca lợi sái dã (103) một nại la, mạn đát-la (104) mạn noa la, la bá nhứ lâm (105) xá ma dã, nhĩ khất than (106) bả-la sa đà dã ma lan (107) khả la khả la (108) tát phộc bá bá, chỉ-lạp nhĩ sái (109) ma la, ma sai lý diệm (110) hổ lỗ hổ lỗ (111) ma hàng củ xá, hồng hồng (112) bột đình-dạ, bột đình-dạ (113) bồ đà dã, bồ đà dã (114) đổ lỗ đổ lỗ (115) Ma ha bồ địa tát đỏa-vọng củ xả (116) lạt đát-na, bá xả đà la (117) na na, nhỉ chất đát-la, bà la noa (118) nhĩ bộ sử đả (119) a nhĩ đả bà nhĩ na (120) ma củ nhứ, đà la (121) đà la đà la (122) bát đầu ma bá hướng củ xả, đà la (123) tát phộc bật đình-dạ, mạn đát-la (124) một nại-la, mạn noa la (125) bả-la phộc la (126) sa đà dã, sa đà dã (127) nhĩthấp-phộc, lỗ bá, đà la (128) sai khả tắc la, bộ nhạ 9129) sai khả tắc la, nỉ đát-la (130) táo danh-dưỡng, mẫu khư, bá la ma ca lỗ nê ca (131) tát đỏa-phộc, miệt sai la (132) tát phộc mạn đát-la, một nại-la (133) bả-la sai đà ca (134) ma ha phộc la na, tát đỏa-phộc (135) na mô tốt đổ đế (136).

Khi ấy, Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát nói Chân Ngôn này thời núi Bổ Đà Lạc ấy, cung điện của Quán Thế Ấm chấn động theo 6 cách, trời tuôn mưa mọi thứ hoa

Đây là nơi mà tất cả Bồ Tát Ma Ha Tát đã cùng nhau chắp tay, cung kính, đỉnh lễ Nhất Thiết Bất Không Quyến Sách Tâm Vương Đà La Ni Chân Ngôn Quảng Đại Giải Thoát Liên Hoa Đàn Ấn Tam Muội Gia. Tất cả văn tự, chương cú bí mật đều ở trên lá bằng vàng Diêm Phù Đàn (Jambūnada-suvarṇa), dùng Lưu Ly xanh mà làm văn tự, chữ chữ có ánh sáng nhiễu quanh, một một Văn Cú Hành Tụng đoan chính ở trong hư không cùng một lúc hiển hiện

Mọi loại Đồ Tượng (tượng tô vẽ) của Nhất Thiết Bất Không Quyến Sách Tâm Vương Đà La Ni Chân Ngôn Quảng Đại Giải Thoát Liên Hoa Đàn Ấn Tam Muội Gia: chư Phật Như Lai ngồi trên tòa sư tử. Tất cả Bồ Tát Ma Ha Tát, tất cả Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát, tất cả Chân Ngôn Mạn Noa La Thần, tất cả Quảng Đại Phấn Nộ Vương tùy theo Pháp, như Pháp ngồi trên tòa hoa sen… đều ở trong hư không cùng một lúc hiển hiện

Tam Thập Tam Thiên, Phạm Thích, chư Thiên, Tứ Thiên Vương Thần, chư Tiên Khổ Hạnh, tất cả Sứ Giả tất cả 8 Bộ Trời Rồng… tùy theo Pháp, như Pháp theo thứ tự mà ngồi… đều ở trong hư không cùng một lúc hiển hiện.

_Mọi loại hình lượng, Viện, vị trí, nơi ứng với tất cả Đồ Tượng của Nhất Thiết Quảng Đại Giải Thoát Liên Hoa Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia: chư Phật Như Lai ngồi trên tòa sư tử, Tất cả Bồ Tát Ma Ha Tát, tất cả Chấp Kim Cương Bồ Tát Ma Ha Tát, tất cả Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát, tất cả Quảng Đại Phấn Nộ Minh Vương tùy theo Pháp, như Pháp ngồi trên tòa hoa sen… đều ở trong hư không cùng một lúc hiển hiện.

Tất cả Chân Ngôn Mạn Noa La Thần, Tam Thập Tam Thiên, Phạm, Thích, chư Thiên, tất cả Thiên Thần, tất cả Sứ Giả với các Chủng Tộc, tất cả Thị Giả cầm giữ khí trượng… tùy theo Pháp, như Pháp theo thứ tự mà ngồi… đều ở trong hư không cùng một lúc hiển hiện.

Tất cả Thủ Ấn, tất cả Khí Trượng Ấn, núi Tu Di Lô, tất cả núi nhỏ, mọi loại tướng trạng tùy theo Pháp, như Pháp ở trên đãi hoa sen tỏa lửa sáng vây quanh… đều ở trong hư không cùng một lúc hiển hiện.

Tất cả nơi tô vẽ: cung điện, lầu gác, núi Tu Di Lô, tất cả núi nhỏ, cây báu, hoa quả, loại cỏ thuốc, ao, suối, ngòi nước, khe nước, sông nhỏ, sông lớn, biển lớn, tất cả chim thú, mỗi mỗi hình tướng tùy theo Pháp, như Pháp tất cả thù đặc, đoan chính, diệu hảo… đều ở trong hư không cùng một lúc hiển hiện.

Hết thảy tất cả Như Lai Chính Đẳng Giác trong vô lượng căng già sa câu chi na dữu đa trăm ngàn cõi nước ở 10 phương… đều ở trong hư không cùng một lúc hiển hiện, khen Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát rằng: “Lành thay! Lành thay Quán Thế Âm! Ông hay nói Tối Thượng Bất Không Quảng Đại Minh Vương Ương Câu Xả Chân Ngôn Tam Muội Gia Môn. Dùng uy lực của Chân Ngôn Tam Muội này nhiếp nơi mà tất cả Bồ Tát Ma Ha Tát này đã cùng nhau chắp tay, cung kính, đỉnh lễ Nhất Thiết Bất Không Quyến Sách Tâm Vương Đà La Ni Chân Ngôn Quảng Đại Giải Thoát Liên Hoa Đàn Ấn Tam Muội Gia”.

Tất cả văn tự, chương cú bí mật. Tất cả hình tượng của chư Phật, Bồ Tát Ma Ha Tát, Chân Ngôn Minh Thần. Tướng của tất cả Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia ở trong hư không cùng một lúc hiển hiện ngay trên Hội này rộng lớn vô lượng.

Bất Không Quảng Đại Minh Vương Ương Câu xả Chân Ngôn này ban cho Bật Sô, Bật Sô Ni, Tộc Tính Nam, Tộc Tính Nữ ngày nay làm nhóm báu lớn, làm nơi quy y

Nếu có người hay dùng Nhất Thiết Như Lai Kim Cương Thân Ngữ Tâm Ấn, Kim Cương Pháp Môn, Tâm Đại Bi luôn ở sau đêm, lúc sáng sớm thọ trì, đọc tụng 7 biến, 14 biến, 21 biến. Nên biết người này liền được Nhất Thiết Y Mộ Già Quyến Sách Tâm Vương Đà La Ni Chân Ngôn Quảng Đại Giải Thoát Liên Hoa Đàn Ấn

Tượng Tam Muội Gia đều sẽ hiện trước mặt, chứng biển Đại Trí, hiểu Bất Không Quyến Sách Tâm Vương Đà La Ni Chân Ngôn Quảng Đại Giải Thoát Liên Hoa Đàn Ấn Biến Tượng Tam Muội Gia

_Bấy giờ, Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai dùng Kệ khen Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát là:

“Lành thay! Lành thay Quán Thế Âm!

Đấng Đại Từ Bi! Thân ông là

Bậc khéo diễn Minh Vương Chân Ngôn

Cần phải nói lại Pháp thành tựu”

Khi ấy, Chấp Kim Cương Bí Mật Chủ Bồ Tát Ma Ha Tát thấy vô lượng Thần Biến rộng lớn này, liền chắp tay, vui vẻ, thân tâm hớn hở, khen “Chưa từng có!”

_Lúc đó, Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát được Đức Phật bảo xong, lại bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Nếu Bật Sô, Bật Sô Ni, Tộc Tính Nam, Tộc Tính Nữ hay dùng Nhất Thiết Như Lai Kim Cương Thân Ngữ Tâm Ấn, Kim Cương Pháp Môn, Đại Tam Muội Gia bí mật thâm sâu, Tâm Đại Bi tin hiểu, thọ trì, đọc tụng, tu tập, cung kính, cúng dường Nhất Thiết Bất Không Quyến Sách Tâm Vương Đà La Ni Chân Ngôn Quảng Đại Giải Thoát Liên Hoa Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia này, nên tắm gội sạch sẽ, mặc quần áo sạch, một lòng yên lặng, đừng nói chuyện với người khác, hướng mặt về phương Đông, chắp tay, đỉnh lễ tất cả chư Phật, Bồ Tát Ma Ha Tát ở 10 phương, như Pháp mà ngồi. Gia trì vào mọi thứ Hương thiêu đốt cúng dường tất cả chư Phật, Bồ Tát Ma Ha Tát, Chúng Hội xong, mới nên tụng Quảng Đại Minh Vương Ương Câu Xả Chân Ngôn này đỉnh lể tất cả chư Phật, chúng Bồ Tát Ma Ha Tát ở 10 phương, thề bỒ Đề Nguyện, đốt hương cúng dường. Liền tụng Quảng Đại Minh Vương Ương Câu Xả Chân Ngôn, như Pháp làm Pháp ngày đêm 6 thời chẳng gián đoạn Mãn 49 ngày, hoặc 100 ngày; hoặc 2, 3 trăm ngày sẽ được hết thảy tất cả Quán Thế Âm Chủng Tộ ở trên núi Bổ Đà Lạc của Quán Thế Âmc, tất cả Bồ Tát, tất cả Thiên Thần, tất cả Mạn Noa La Thần, Chân Ngôn Minh Thần, 8 Bộ Trời Rồng thảy đều vui vẻ, tụ hội gia bĩ, cùng một lúc hộ niệm. Hiện thân trong mộng, lúc tỉnh khiến cho chứng hiểu nơi mà tất cả Bồ Tát Ma Ha Tát đã cùng nhau chắp tay, cung kính, đỉnh lễ các Pháp thâm sâu của Nhất Thiết Bất Không Quyến Sách Tâm Vương Đà La Ni Chân Ngôn Quảng Đại Giải Thoát Liên Hoa Đàn Ấn Biến Tượng Tam Muội Gia

Hoặc một ngàn ngày, hoặc 2 ngàn ngày, hoặc 3 ngàn ngày, hoặc 4 ngàn ngày… nếu thường thọ trì thì tất cả Bồ Đề Thắng Pháp đã mong cầu sẽ mau chóng thành tựu. Thường được Quán Thế Âm hiện thân trong lúc tỉnh, khi mộng… hộ niệm, an ủi tăng thêm tất cả tướng hiền thiện, Công Đức, Phước Uẩn. Miệng tỏa hơi thơm tinh khiết, âm thanh trong trẻo rõ ràng, tướng lưỡi mềm mại, da dẻ sáng bóng, thanh tịnh không có dơ bẩn

Lại ngang bằng với sự thọ trì, đọc tụng, cung kính, cúng dường Đà La Ni Chân Ngôn Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia của tất cả Bất Không Như Lai Chủng Tộc ở 10 phương. Tất cả Tỳ Na Dạ Ca, chư Thiên, chúng Ma đều tự kính phục.

Lại quá khứ hiện tại đã gây tạo tất cả tội nặng của Địa Ngục A Tỳ thì đều tiêu diệt hết.

Thân khí thanh tịnh, nhà cửa thanh tịnh, Đồng Bạn thanh tịnh

Kẻ có 3 Độc được lìa 3 Độc Kẻ có ngu si được lìa ngu si Kẻ có tham dục được lìa tham dục

Kẻ có chướng ngại dơ bẩn được lìa chướng ngại dơ bẩn

Kẻ có Ma Chướng được lìa Ma Chướng

Kẻ có tâm ác được lìa tâm ác

Kẻ chẳng trì 5 Giới, 8 Giới, 10 Giới, Bồ Tát Giới sẽ ở trì Giới

Kẻ chẳng Thiền Định thì sẽ Thiền Định

Kẻ chẳng trì Trai sẽ ở trì Trai

Kẻ chẳng trì Phạm Hạnh sẽ trì Phạm Hạnh

Kẻ không có Phước Đức thì được Phước Đức

Kẻ chẳng trì 250 Giới, 500 Giới sẽ trì Giới Phẩm thanh tịnh của 2 Bộ

Kẻ chưa vào tất cả Quán Đỉnh Mạn Noa La sẽ vào tất cả Quán Đỉnh Mạn Noa La Tam Muội Gia

Kẻ chưa chứng tất cả Tam Ma Địa sẽ chứng tất cả Tam Ma Địa

Kẻ chẳng kết Thủ Ấn sẽ kết Thủ Ấn

Kẻ chưa thấy tất cả báu Phật Pháp Tăng sẽ thấy tất cả báu Phật Pháp Tăng

Kẻ chưa được tất cả Bồ Tát nghĩ nhớ liền được tất cả Bồ Tát nghĩ nhớ

Kẻ chưa gieo trồng tất cả căn lành Bồ Đề thì được gieo trồng tất cả căn lành Bồ Đề

Kẻ chẳng tu Bố Thí Ba La Mật Đa sẽ tu Bố Thí Ba La Mật Đa gom chứa tương ứng

Kẻ chẳng tu Tịnh Giới Ba La Mật Đa sẽ tu Tịnh Giới Ba La Mật Đa gom chứa tương ứng

Kẻ chẳng tu An Nhẫn Ba La Mật Đa sẽ tu An Nhẫn Ba La Mật Đa gom chứa tương ứng

Kẻ chẳng tu Tinh Tiến Ba La Mật Đa sẽ tu Tinh Tiến Ba La Mật Đa gom chứa tương ứng

Kẻ chẳng tu Tĩnh Lự Ba La Mật Đa sẽ tu Tĩnh Lự Ba La Mật Đa gom chứa tương ứng

Kẻ chẳng tu Bát Nhã Ba La Mật Đa sẽ tu Bố Thí Ba La Mật Đa gom chứa tương ứng

Kẻ xưa kia nếu lùi mất tất cả Đà La Ni Chân Ngôn Tam Muội Gia liền chẳng lùi mất tất cả Đà La Ni Chân Ngôn Tam Muội Gia

Kẻ chưa được Thiện Tri Thức dạy bảo Giới, dạy bảo trao truyền sẽ được Thiện Tri Thức dạy bảo Giới, dạy bảo trao truyền tương ứng

Kẻ chưa được thời thế, người dân tín hướng, cung kính, cúng dường sẽ được thời thế, người dân tín hướng, cung kính, cúng dường

_Bạch Đức Thế Tôn! Uy Lực như vậy của Quảng Đại Minh Vương Ương Câu Xả Chân Ngôn này hay rộng nhiếp trì tất cả Quảng Đại Vô Đẳng Đẳng Lượng Tất Địa Thành Tựu. Lại hay nhiếp trì 10 Lực, 4 Vô Sở Úy, 4 Vô Ngại Giải, Đại Từ, Đại

Bi, Đại Hỷ, Đại xả, 18 Phật Bất Cộng Pháp, 37 Trợ Đạo Pháp, Chân Như Thật Tế Đệ Nhất Nghĩa Pháp của tất cả Như Lai. Do uy lực này, tức hay sát na tăng trưởng nhóm Phước cực cao không có gì ngang bằng, các Đại Pháp Uẩn, Tất Địa thành tựu.

Như vậy rộng lớn xưng tán Uy Đức đều là Tâm của Quán Thế Âm Bồ Tát, Bất

Không Quảng Đại Minh Vương Ương Câu Xả Chân Ngôn, Bất Không Năng Nhiếp Tối Đại Thiện Căn Thành Tựu tương ứng

 

KINH BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH THẦN BIẾN CHÂN NGÔN

_QUYỂN THỨ HAI MƯƠI BỐN (Hết)_