KINH BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH THẦN BIẾN CHÂN NGÔN

Hán dịch: Đại Đường_Thiên Trúc Tam Tạng BỒ ĐỀ LƯU CHÍ (Bodhi-ruci: GiácÁi, hay Dharma-ruci: Pháp Ái)
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

QUYỂN THỨ HAI MƯƠI CHÍN

QUÁN ĐỈNH MẠN NOA LA PHẨM THỨ SÁU MƯƠI CHÍN

_Bấy giờ, Thanh Tịnh Liên Hoa Minh Vương được các Như Lai làm Quán Đỉnh xong, nhiễu quanh Đức Phật 3 vòng, lui ra ở trước mặt Đức Phật, chắp tay cung kính, đứng ở một bên, lại cúi đầu suy nghĩ: “Vì sao Đức Như Lai chẳng gia thêm cho con Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia của tất cả Như Lai Kim Cương Chủng Tộc?!…”

Khi ấy, Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai biết điều Tâm đã nghĩ, liền nói Bất Không Kim Cương Quán Đỉnh Chân Ngôn (Amogha-vajra-abhiṣeka-mantra) là:

“Án (1) y mộ già mạn noa la (2) bát đầu ma, tỳ sái ca (3) ma nê, bạt nhật lệ (4) tát phộc đả tha nga đá, tỳ sái kê (5) hồng (6)”

Lúc đó, Đức Như Lai diễn Chân Ngôn này thời, do Đại Thần Lực nên đất đai của các Thế Giới Phật trong 3 ngàn Đại Thiên ở 10 phương, cùng một lúc biến thành đất của Kim Cương Đàn (Vajra-maṇḍala) vuông tròn, sáng sủa, giáp vòng vị trí của lớp giới hạn, phun hiện tất cả Như Lai Chủng Tộc (Tathāgata-kula), Kim Cương Chủng Tộc (Vajra-kula), Ma Ni Chủng Tộc (Maṇi-kula), mọi loại hình tượng của hết thảy tất cả Quảng Đại Giải Thoát Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia Hội cùng một lúc hiển hiện.Cũng hiện tất cả Thiên Thần (Devatā) đều từ căn lành lớn nhỏ, uy lực, mọi loại thân tướng, Chân Ngôn, Đàn, Ấn, Tam Muội Gia, tất cả Thần Biến. Cũng hiện tất cả Tam Muội Gia, mọi loại Thần Biến của Bất Không Quyến Sách Tâm Vương Chủng Tộc (Amogha-pāśa-hṛdaya-rāja kula) chẳng thể nghĩ bàn… cùng một lúc trao đầy đủ cho Thanh Tịnh Liên Hoa Minh Vương, hiển hiện hết trong Đại Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia

_Bấy giờ, Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai bảo Chấp Kim Cương Bí Mật Chủ Bồ Tát Ma Ha Tát rằng: “Nay, Chân Ngôn này. Nếu có người chuyên tâm gắng sức, luôn khởi vô lượng Tâm Đại Từ Bi, Phật Du Già Quán như Pháp tụng trì Kim Cương Quán Đỉnh Chân Ngôn này ngàn vạn biến, sẽ nhập vào Đại Liên Hoa Quán Đỉnh Mạn Noa La Hội của tất cả Như Lai 3 đời trong tất cả cõi nước ở 10 phương.

Tất cả Như Lai 3 đời trong tất cả cõi nước ở 10 phương ở trong mộng ấy bày thân Diệu Sắc (Su-rūpa-kāya), Đại Mạn Noa La, cung điện, mọi loại Thần Biến (Vikurvaṇa). Thần Biến của tất cả Thiên Thần trong 33 cõi Trời (Tam Thập Tam Thiên). Thần Biến của Minh Vương Mạn Noa La (Vidyā-rāja-maṇḍala)

Lại nữa, mộng thấy tất cả Thần Biến của tất cả Như Lai Chủng Tộc Đại Man Noa La, Liên Hoa Chủng Tộc Đại Mạn Noa La, Kim Cương Chủng Tộc Đại Mạn Noa La, Ma Ni Chủng Tộc Đại Mạn Noa La, Bất Không Quyến Sách Tâm Vương Quảng Đại Giải Thoát Liên Hoa Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia, Tỳ Lô Giá Na Pháp Thân Đại Bi Xuất Sinh Tạng Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia, mọi loại Chủng Tộc Bộc Tùng Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia

Lại nữa, mộng thấy hết thảy Nhân Địa (địa vị tu hành Phật Đạo) phát hạnh Hành Hóa (du hành giáo hóa) của tất cả Bồ Tát, cho đến Bồ Đề, chuyển bánh xe Đại Pháp, đập nát các quân Ma

Lại nữa, mộng thấy Đại Quán Đỉnh Mạn Noa La Hội của tất cả Như Lai 3 đời trong tất cả cõi nước ở 10 phương.

Người tu Chân Ngôn trong mộng, thân tâm vui vẻ tăng dũng mãnh tinh tiến gấp bội.

_Khi được Bất Không Quyến Sách Tâm Vương Quảng Đại Giải Thoát Liên Hoa Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia Quán Đỉnh Tam Ma Địa thời các Như Lai cùng một lúc khen rằng: “Lành thay! Lành thay bậc Chân Ngôn! Nay ngươi được Ta, tất cả nhóm Như Lai 3 đời trong tất cả cõi nước ở 10 phương dùng Đại Quán Đỉnh Tam Muội Gia. Được vào Đại Quán Đỉnh Bí Mật Đàn Hội của tất cả Như Lai 3 đời trong tất cả cõi nước ở 10 phương, làm Đại Pháp Vương Tử của các Như Lai”

Ánh sáng của tất cả Pháp cùng một lúc chiếu sáng, liền chợt giác ngộ, được Công Đức lớn; là bậc nhất trong mọi loại xưng tán của tất cả Trời, Người

Nếu kẻ trai lành, người nữ thiện… cầu Đại Phước Uẩn, thành thục căn lành. Mỗi ngày đem vòng hoa, mão đội đầu hoặc các lụa là, Cà Sa (Kaṣāya: áo Pháp hoại sắc), quần áo…khoác, đội trên Đức Phật, trên quán Thế Âm, làm uy lực Chân Ngôn cúng dường lớn, liền khiến cho tất cả chư Phật, Bồ Tát 3 đời trong tất cả cõi nước ở 10 phương, mỗi mỗi đều khoác, đội mão Trời 7 báu, Cà Sa, quần áo. Các mão hoa, Cà Sa, quần áo ấy đều phóng vô lượng trăm ngàn ánh sáng, triển chuyển cúng dường tất cả chư Phật, chúng Bồ Tát Ma Ha Tát 3 đời trong tất cả cõi nước ở 10 phương, đều dùng ánh sáng mà tự trang nghiêm.

Làm cúng dường này ngang bằng với đem các món ăn, thức ăn uống trăm vĩ cúng dường tất cả chư Phật, Bồ Tát Ma Ha Tát, tất cả Thiên Thần 3 đời trong tất cả cõi nước ở 10 phương. Cũng ngang bằng với cúng dường tất cả Đại Quán Đỉnh Mạn Noa La Hội. Lại được tan mất tất cả tội chướng của nghiệp thân miệng ý. Được nhóm Phước lớn, thành tựu căn lành. Nơi đi đến thường không có chướng ngại, được người cung kính, ngôn từ nói ra như hương Chiên Đàn, mọi người đều yêu thích, ngưỡng mộ

Nếu thường chuyên tâm gắng sức tụng trì Chân Ngôn chẳng từng gián đoạn, phế bỏ thì miệng tỏa ra hơi thơm tinh khiết như mùi thơm của hoa Ưu Bát La, được mãn các Nguyện. Mạng chẳng bị chết yểu, không có các bệnh não. Tồi phục tất cả Tỳ Na Dạ Ca, Dược Xoa, La Sát… tin tưởng hướng theo hộ trì. Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha

Tát, Minh Vương quán sát ủng hộ. Được làm Nhất Thiết Đại Mạn Noa La A Xà Lê.

Lại được thành tựu Bất Không Tối Thắng Mạn Noa La Tam Muội Gia

 

BẤT KHÔNG MA NI CÚNG DƯỜNG CHÂN NGÔN PHẨM THỨ BẢY MƯƠI

_Bấy giờ, Thanh Tịnh Liên Hoa Minh Vương được trao cho Quảng Đại Thần Thông Nhất Thiết Đại Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia này xong, chắp tay cung kính, nhiễu quanh Đức Phật 3 vòng, lễ 2 bàn chân của Đức Phật rồi quay về ngồi tại tòa của mình; chắp tay chiêm ngưỡng Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát, nói tâm niệm là: “Vì sao chẳng ban cho tôi Bất Không Cúng Dường Nhất Thiết Như Lai Ma Ni Kim Cương Quán Đỉnh Mạn Noa La Thần Thông Tam Muội Gia?!…”

Khi ấy, Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát nhìn thấy Uy Đức Thần Biến của Quảng Đại Thần Thông Nhất Thiết Đại Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia này tràn đầy cõi nước ở 10 phương, cùng một lúc hiện ra, trao cho Thanh Tịnh Liên Hoa Minh Vương xong. Liền nói Bất Không Ma Ni Cúng Dường Chân Ngôn là:

“Án (1) y mộ già, bố nhạ, ma nê (2) bát đầu-ma, bạt nhật lệ (3) đả tha nga đá (4) nhĩ lô chỉ đế (5) sai mạn đa, bả-la sai la, hồng (7)”

Lúc đó, Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát diễn Chân Ngôn này thời ở trong hư không cùng một lúc hiện hiện Uy Đức rộng lớn của mọi loại Thần Thông, các vật cúng dường của tất cả cõi Trời. Tất cả Bất Không Như Lai Chủng Chủng Quảng Đại

Thần Thông Chân Ngôn Minh Vương Đại Mạn Noa La Thần Biến Trang Nghiêm Tam Ma Địa cũng đều hiện ra, trao cho Thanh Tịnh Liên Hoa Vương, hiển hiện hết trong Đại Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia lượng ngang bằng với tất cả cõi Phật ở 10 phương

Kéo mây dầy đặc, tuôn mưa mây biển: hoa Mạn Đà La, hoa Ma Ha Mạn Đà La, hoa Mạn Thù Sa, hoa Ma Ha Mạn Thù Sa, hoa Bát Đầu Ma, hoa Câu Vật Đầu, hoa Bôn Na Lý Ca, cung điện, lầu gác, mọi loại nhà cửa xây trên đài, mão hoa, Anh Lạc, tất cả vật dụng trang nghiêm… chẳng thể nói

Tuôn mưa mây biển: mọi hoa, cung điện, lầu gác, mọi loại nhà cửa xây trên đài, mão hoa, Anh Lạc, tất cả vật dụng trang nghiêm làm bằng mọi loại 7 báu… chẳng thể nói

Tuôn mưa mây biển: hoa báu Đa La, hoa báu Chiêm Bặc Ca, hoa báu a Để Mộc Đa Ca, hoa báu Du Nỉ Ca, hoa báu Tô Mạn Na, cung điện, lầu gác, mọi loại nhà cửa xây trên đài, mão hoa, Anh Lạc, tất cả vật dụng trang nghiêm… chẳng thể nói

Tuôn mưa mây biển: tất cả loại hoa trên bờ, dưới nước, trong rừng núi, cung điện, lầu gác, mọi loại nhà cửa xây trên đài, mão hoa, Anh Lạc, tất cả vật dụng trang nghiêm… chẳng thể nói

Tuôn mưa mây biển: tất cả vật báu trang sức, quần áo, sắc tướng trong mọi loại cõi nước… chẳng thể nói

Tuôn mưa mây biển: mão đội đầu, Anh Lạc , trâm cài, khoen tai, vòng, xuyến làm bằng mọi loại 7 báu… chẳng thể nói

Tuôn mưa mây biển: các báu tạp, quần áo của tất cả cõi Trời trong mọi loại cõi nước… chẳng thể nói

Tuôn mưa mây biển: tất cả sắc tướng, Ca Thi Ca, quần áo, cung điện, lầu gác, mọi loại nhà cửa xây trên đài… chẳng thể nói

Tuôn mưa mây biển: mọi loại sắc tướng, lụa là, quần áo, cung điện, lầu gác, mọi loại nhà cửa xây trên đài… chẳng thể nói

Tuôn mưa mây biển: mọi loại 7 báu, vật dụng trang nghiêm màu nhiệm… chẳng thể nói

Tuôn mưa mây biển: dây vàng ròng, 7 báu xen kẽ nhau, Anh Lạc trang sức… chẳng thể nói

Tuôn mưa mây biển: sợi chỉ vàng ròng, cà sa, quần áo… chẳng thể nói

Tuôn mưa mây biển: quần áo có ánh sáng màu của nửa mặt trăng với trăng tròn đầy, quần áo có ánh sáng màu của mặt trời mới mọc, quần áo có ánh sáng màu Phệ Lưu Ly, quần áo có ánh sáng màu Lưu Ly xanh biếc, với quần áo có ánh sáng của mọi loại màu… chẳng thể nói

Tuôn mưa mây biển: mọi loại Ngưu Đầu, hương Chiên Đàn, hương Trầm Thủy, các hương xoa bôi, hương bột của tất cả cõi Trời với vô lượng ức loại Hương… chẳng thể nói

Tuôn mưa mây biển: phướng, phan, lọng báu, vòng lưới châu báu, mọi chuông mõ báu… chẳng thể nói

Tuôn mưa mây biển: đèn dầu hương Tô Hợp xếp thành hình cái cây, đèn dầu hương Chiêm Bặc Ca xếp thành hình cái cây, đèn dầu hương Ưu Mạn Na xếp thành hình cái cây, đèn dầu hương Tô Mạn Na xếp thành hình cái cây, đèn dầu hương A Để Mộc Ca xếp thành hình cái cây, đèn dầu hương Trầm Thủy xếp thành hình cái cây, đèn dầu hương Bạch Chiên Đàn xếp thành hình cái cây, với mọi loại đèn dầu hương xếp thành hình cái cây…. chẳng thể nói

Tuôn mưa mây biển: các Cam Lộ, thức ăn uống trăm vị của tất cả cõi Trời… chẳng thể nói

Tuôn mưa mây biển: mọi loại âm nhạc, ca vịnh, tán bái của tất cả cõi Trời… chẳng thể nói

Như vậy mây biển tất cả sắc tướng trang nghiêm của mọi loại cúng dường đều đầy đủ vô lượng sắc tướng ánh sáng, mọi loại trang nghiêm rất đáng yêu thích… tuôn mưa khắp tất cả Như Lai Chủng Tộc Bí Mật Man Noa La Hội với hết thảy Chuyển Pháp Luân Hội trong tất cả cõi nước ở 10 phương… cúng dường rộng lớn Hội của tất cả chư Phật, tất cả Bồ Tát Ma Ha Tát. Tất cả Chấp Kim Cương Bồ Tát Ma Ha Tát, tất cả Thiên Thần, tất cả Chân Ngôn Minh Thần, tất cả Sứ Thần đều làm vô lượng vô biên mây biển cúng dường giáp vòng

_Bấy giờ, Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát bảo Chấp Kim Cương Bí Mật Chủ Bồ Tát Ma Ha Tát rằng: “Ma Ni Cúng Dường Chân Ngôn này. Nếu thường sáng sớp, dùng Pháp Du Già quán tướng của Quán Tự Tại (Avalokiteśvara), tụng trì, cúng dường mãn ngàn vạn biến chẳng gián đoạn phế bỏ thì lâu dài sẽ được như Pháp Công Đức rộng lớn của tất cả mây biển cúng dường chẳng thể nói.

Chân Ngôn như vậy có đủ mọi loại Thần Thông như cây Ma Ni (Maṇi-vṛkṣa) hay tuôn ra vô lượng mây biển mọi loại vật rất thắng thượng… thường không có đoạn tận

Chân Ngôn như vậy là Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát Tâm Thần Thông Lực Đại Huyễn Hóa Tam Muội Gia gia bị hiện ra ban cho người tu Chân Ngôn nhóm Phước tối thắng của Giới chẳng thể nghĩ bàn. Làm Đại Phụ Mẫu nhổ bứt bờ mé đau khổ cuối cùng của chúng sinh, mãn các Ý Nguyện; trừ khử các Yểm Cổ, Chú Trớ, ách nạn. Tất cả cát tường, Phước Đức, Thắng Nguyện ngày ngày tăng trưởng. Cảnh giác tất cả chư Phật, chúng Bồ Tát Ma Ha Tát ở 10 phương. An ủi tất cả hàng Bồ Tát Ma Ha Tát ở 10 phương. Triệu tập tất cả Mạn Noa La Thiên Thần. Hiện bày Bí Mật Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia của tất cả Như Lai. Triệu tập tất cả 8 Bộ Trời Rồng, mọi loại Thần Quỷ. Tồi phục tất cả Dược Xoa, La Sát, Tỳ Na Dạ Ca. Trừ khử mọi loại hoảng sợ của các hữu tình. Được Đại Giải Thoát làm nơi Quy y

_Người trì Chân Ngôn này: chẳng Trai (Upoṣadha, hay Upavāsa: thanh tịnh, nghĩa là sám hối tội chướng) thì ban cho Trai. Kẻ không có Phạm Hạnh (Brahmacaryā) thì cho trì Phạm Hạnh. Kẻ chẳng y theo Pháp thì ban cho ngang bằng với y theo Pháp. Kẻ chẳng vắng lặng thì ban cho ngang bằng với vắng lặng. Kẻ chẳng hành Chính Pháp thì ban cho hành Chính Pháp. Kẻ chẳng an ẩn thì ban cho được an ẩn. Kẻ nghèo túng thì ban cho vật báu. Kẻ lõa lồ thì ban cho quần áo. Kẻ bị đói thì ban cho thức ăn. Kẻ bị khát thì ban cho thức uống. Kẻ lạc lối thì ban cho lối đi. Kẻ mạng ngắn thì ban cho ngang bằng với mạng lâu dài. Kẻ có mắt chưa trong sạch thì man cho con mắt trong sạch. Kẻ bị điếc thì ban cho nghe được. Kẻ lo âu bực bội thì ban cho trừ khử lo âu bực bội. Kẻ đánh mất niệm thì ban cho Chính Niệm. Kẻ ưa thích Pháp ác thì ban cho Pháp thiện lành. Kẻ chẳng tu bố thí thì ban cho được bố thí. Kẻ chẳng tu Tịnh Giới thì ban cho được Tịnh Giới. Kẻ chẳng tu Nhẫn Nhục thì ban cho được Nhẫn Nhục. Kẻ chẳng tu Tinh Tiến thì ban cho được Tinh Tiến. Kẻ chẳng tu Tĩnh Lự thì ban cho được Tĩnh Lự. Kẻ chẳng tu Bát Nhã thì ban cho được Bát Nhã. Kẻ chưa thọ nhận Tam Muội Gia thì ban cho thọ nhận Tam Muội Gia. Kẻ chưa được trao cho Thủ Ấn thì ban trao Thủ Ấn. Kẻ chưa được Chân Ngôn Minh thì ban cho được Chân Ngôn Minh. Kẻ trụ Tà Đạo thì ban cho được trụ Chính Đạo. Kẻ không có căn Bồ Đề thì ban cho căn Bồ Đề. Kẻ chưa vượt qua biển lớn sinh tử thì ban cho vượt qua biển lớn sinh tử. Kẻ trụ Hắc Ám Chướng thì ban cho phá Hắc Ám Chướng. Kẻ bị cấu chướng rành buộc thì ban cho cởi bỏ Cấu Chướng. Kẻ có nghiệp Vô Gián thì ban cho phá nghiệp Vô Gián. Kẻ chưa được Niết Bàn thì ban cho được Niết Bàn. Kẻ chưa được Thọ Ký thì ban cho Thọ Ký. Kẻ chưa được mộng thiện lành thì ban cho được mộng thiện lành. Kẻ bị bệnh hủi thì được trừ bệnh, được khỏi bệnh. Kẻ chẳng điều nhu thì ban cho điều nhu. Chủng Tộc chưa tập hội thì ban cho ngang bằng với tập hội. Kẻ không có ánh sáng thì ban cho ngang bằng với ánh sáng. Kẻ bị mất Quốc Vị thì ban cho ngang bằng với Quốc Vị (địa vị vua của một nước). Kẻ có niệm oán thì khiến cho phát Tâm Từ. Kẻ nhiều dâm dục thì ban cho trừ bỏ dâm dục. Kẻ nhiều giận dữ thì ban cho trừ bỏ giận dữ. Kẻ bị người khác khinh rẻ thì ban cho được tôn kính/ Kẻ chưa gặp Phật Bồ Tát thì ban cho gặp Phật Bồ Tát. Kẻ chưa nghe Chính Pháp thì ban cho nghe Chính Pháp. Kẻ chẳng ưa thích cung kính cúng dường thì ban cho ưa thích cung kính cúng dường. Kẻ chẳng đủ 6 căn thì ban cho ngang bằng với đủ 6 căn. Kẻ chưa thấy Phật Bồ Tát thì ban cho thấy Phật Bồ Tát. Kẻ chưa được tất cả Thiên Thần nhiếp thọ thì ban cho được tất cả Thiên Thần nhiếp thọ

_Này Chấp Kim Cương Bí Mật Chủ Bồ Tát Ma Ha Tát! Như vậy, được Công Đức lớn vô biên đều là Bất Không Ma Ni Cúng Dường Chân Ngôn. Là Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát vì làm lợi ích cho tất cả hữu tình nên nói Ma Ni Cúng Dường Chân Ngôn này, rộng tuôn mưa mây biển mọi loại hình sắc báu cúng dường mọi loại Chủng Tộc Man Noa La Tam Muội Gia Hội của tất cả chư Phật Bồ Tát Ma Ha Tát trong tất cả cõi nước ở 10 phương. Thường ở tất cả nơi chốn hiện bày mọi loại Thần Biến, tất cả Tất Địa Tam Muội Gia thuộc Tối Thắng Bí Mật Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia của tất cả Như Lai 3 đời, làm cúng dường lớn

 

PHÁP CẦU MƯA PHẨM THỨ BẢY MƯƠI MỐT

_Lại bảo Chấp Kim Cương Bí Mật Chủ Bồ Tát Ma Ha Tát rằng: “Nếu trời hạn hán thời người trì Chân Ngôn tắm gội sạch sẽ, mặc quần áo sạch, nên thanh tịnh yên lặng, đối với các hữu tình phát Tâm Đại Bi, ở trước tháp Xá Lợi hoặc trong điện Phật, hoặc trên lầu cao, hoặc trên núi cao, hoặc trong rừng lớn, hoặc trong vườn tược, hoặc bên ao sen, hoặc bên ao Rồng, hoặc trong cung điện của vua, hoặc trong miếu thờ chư Thiên, hoặc trong miếu thờ Thần…. chọn lựa đất thù thắng, làm cái Đàn 4 khuỷu tay, dùng Cồ Ma Di (phân bò), bùn đất màu vàng xoa tô, trang sức trên Đàn. Lại dùng bùn hương Bạch Chiên Đàn xoa tô trang sức trên Đàn: tường thành, giới hạn, Viện theo khuôn mẫu, mở rộng 4 cửa, khắp nơi vẽ biển lớn

Nội Viện: chính giữa gia trì vào bùn hương Uất Kim vẽ dạng Đại Long Vương như Thiên Thần, dung mạo vui tươi, hướng mặt về phương Tây, như Pháp ngồi Kiết Già, một lòng bàn tay có viên ngọc báu, một tay cầm Long Sách Ấn. Trên đầu vị Thần ấy ló ra 9 cái đầu Rồng

4 mặt, 4 góc tô vẽ các Rồng nhỏ dùng làm tôi tớ, đều hướng cái đầu vào bên trong, ngửa trông, phụ giúp Long Vương

_Ngoại Viện: 4 góc vẽ Bất Không Quyến Sách Ấn

4 mặt tô vẽ mọi loại các Ấn có lửa sáng rực nhiễu quanh, đều ở trên đài sen, như Pháp vẽ

Dùng các thức ăn uống, lạc, bơ, mật, nước chấm làm bằng đường cát, nước chấm Thạch Mật, mọi loại hoa hương…. Bày trí cúng dường

_Bên ngoài: 4 góc để hũ nước hương, cắm các hoa lá cành trong miệng hũ

4 cửa thiêu đốt Long Hương này cúng dường tất cả, kết hộ, thỉnh triệu

4 cửa làm Pháp: mỗi thời, trước tiên tụng Mẫu Đà La Ni Chân Ngôn, Bí Mật Tâm Chân Ngôn 7 biến. Tiếp đến Phấn Nộ Vương Chân Ngôn, tiếp đến Quảng Đại Minh Vương Ương Câu Xả Chân Ngôn, tiếp đến Đại Khả Úy Minh Vương Ương Câu Xả Chân Ngôn, tiếp đến Thanh Tịnh Liên Hoa Minh Vương Ương Câu Xả Chân Ngôn… đều tụng 3 biến. Ma Ni Cúng Dường Chân Ngôn 1008 biến. Hô triệu

Long Vương kèm với tôi tớ Rồng, gia trì làm Pháp khiến tuôn mưa ngọt xuống Rồi nói Tụng là:

“Na Già Long Hoa (Nāga-puṣpa), hương An Tất

Cả hai đều nặng trăm tám lượng (108 lượng)

_Hương Đa Nga La, rễ Mao Hương

Cả hai cực tốt, đều ba lượng (3 lượng)

_Hương Bạch Chiên Đàn số bốn lượng (4 lượng)

_Số hạt cải trắng lấy hai lượng (2 lượng)

Chân Ngôn gia trì trăm tám biến (108 biến)

Đâm giã Thạch Mật rồi hòa hợp

Trên rốn Long Vương để lư Vương (Hương Vương)

Thiêu đốt hương này, nên cúng dường

Cúng Dường Chân Ngôn sau mỗi biến

Xưng tên Sa Già La Long Vương (Sāgara-nāgarāja: Hải Long Vương)

Hoặc xưng tên Nan Đà Long Vương (Nanda-nāgarāja: Hoan Hỷ Long Vương)

Tên Ưu Bát Nan Hương Long Vương (Upananda-nāgarāja: Hiền Hỷ Long Vương)

Hoặc tên Bà Tu Cát Long Vương (Vāṣuki-nāgarāja: Bảo Hữu Long Vương)

Hoặc tên Đức Xoa Ca Long Vương (Takṣaka-nāgarāja: Đa Thiệt Long Vương)

Hoặc Cám Mẫu La Long Vương (Kambu-dhāra nāgarāja: Hải Loa Trì Long Vương)

Hoặc tên Bà Lỗ Noa Long Vương (Varuṇa-nāgarāja: Thủy Long Vương)

Hoặc tên Ma Na Tư Long Vương (Manasvī-nāgarāja: Từ Tâm Long Vương)

Ế La Bát Đát La Long Vương (Elāpatra-nāgarāja: Hoắc Hương Diệp Long Vương)

Tên hiệu Tham Mạn Đa Bả Lý

Ca La Xế Đát La Long Vương (2 câu bên trên là tên của một Long Vương:

Samanta-parikara-chettṛ nāgārāja: Phổ Biến Dũng Nhuệ Năng Đoạn Long Vương)

Tên các Rồng này, tùy xưng một

_Người tu Chân Ngôn, mỗi xưng trước

Tên gọi của các Rồng như vậy

Cao giọng bạch rằng: “Nay tôi vì Chúng sinh trong cõi Thiệm Bộ Châu

Khắp cả xin thỉnh mưa ngọt lớn

Nguyện các Long Vương dẫn quyến thuộc

Thiệm Bộ Châu tuôn mưa ngọt lớn”

Mỗi thời đốt hương, như Pháp thỉnh bạch. Nắm lấy hạt cải trắng, một lần gia trì, xưng tên Long Vương thì một lần đánh ném trên trái tim Long Vương. Nếu một ngày đánh ném thì 2 ngay mưa, nếu 2 ngày đánh ném tức 3 ngày mưa, nếu 3 ngày đánh ném tức 7 ngày mưa… 3 ngày, 7 ngày thì quyết định vuông tròn 1000 du thiện na tuôn mưa ngọt lớn xuống

Lại dùng lụa trắng, hoặc dùng trên vải vuông tròn một khuỷu tay, vẽ Thanh Thân Quán Thế Âm Bồ Tát, mặt mắt giận dữ, thân có 4 cánh tay, đầu đội mão báu, mão có vị Hóa Phật, 1 tay cầm đao búa cong, 1 tay cầm cây đinh ba, 1 tay cầm sợi dây, 1 tay cầm hoa sen. Dùng các quần áo, ngọc báu, Anh Lạc, khoen tai, vòng, xuyến mà trang nghiêm. Thân tỏa lửa sáng tròn trịa, ngồi Kiết Già trên tòa hoa sen báu

Bên dưới hoa sen vả ao nước lớn, trong nước vẽ mọi loại hoa sen màu

Hai bên cạnh Bồ Tát vẽ vị Đại Long Vương, dạng như Thiên Thần quỳ thẳng lưng, chắp tay chiêm ngưỡng Bồ Tát, trên đầu có 9 đầu Rồng.

Để Tượng trong Đàn, mặt Tượng hướng về phương Tây. Mỗi ngày, đối trước Tượng dùng Pháp Du Già Quán, nắm lấy hạt cải trắng, gia trì một lần thì một lần đánh ném Long Vương hai bên trái phải, đều 1008 biến trở xuống. 3 ngày, 7 ngày dầu cho hạn hán ngàn năm, người làm Pháp này răn dạy (sắc) thì Long Vương ấy ắt tuôn mưa lớn

Nếu gió ác, mưa đá luôn dấy lên tai vạ. Trên đỉnh núi cao, hoặc trên lầu cao: an trí Tượng hướng mặt về phương dấy lên tai vạ, ở trước Tượng tụng Ma Ni Cúng Dường Chân Ngôn 1008 biến, tức liền khiến dời gió ác, mưa đá xuống dưới biển núi lớn

_Lại có Pháp. Ở cạnh ao Rồng làm cái Đàn 4 khuỷu tay, như Pháp tô trét, để Tượng trong Đàn. Ở trước Tượng gia trì vào 7 viên Hoan Hỷ Đoàn 1008 biến rồi ném vào trong ao. Dựa theo lúc trước xưng tên Long Vương, tụng niệm Chân Ngôn 1008 biến, liền được Long Vương hiện làm Đồng Tử (Kumāra) hiện ra nửa thân, chắp tay lễ Tượng rồi bạch với người tu Chân Ngôn: “Nay cần làm việc gì?”

Người tu Chân Ngôn trả lời với Rồng là: “Nên quán sát khắp Thiệm Bộ Châu này”

Tức liền quán sát khắp. Khi Đồng Tử quán sát thời lại liền báo rằng: “Hết thảy việc tốt, chẳng tốt trong Thế Gian đều nói hết”

(Người tu Chân Ngôn) lại bảo lần nữa là: “Hãy vì tôi, tuôn mưa ngọt lớn trong khắp cả Thiệm Bộ Châu khiến cho các lúa mạ thấm nhuận tươi tốt rộng lớn, tất cả chúng sinh được an vui lớn”

Lúc đó, Đồng Tử bạch rằng: “Xin bậc Chân Ngôn ban cho Cam Lộ Thượng Dược (thuốc Tiên Cam Lộ) kéo dài tuổi thọ”

Người tu Chân Ngôn nói: “Ngươi nên nhận lấy Diên Niên Thượng Dược (thuốc

Tiên kéo dài tuổi Thọ)”

Khi ấy, Đồng Tử hướng về người tu Chân Ngôn, chắp tay, đứng chiêm ngưỡng (Người tu Chân Ngôn) lại nói lần nữa là: “Hãy nghe cho kỹ! Hãy nghe cho kỹ!

Nay vì ngươi nói Cam Lộ Thượng Dược”

Nên nói Pháp 12 Nhân Duyên, Pháp 4 Thánh Đế, Pháp 18 Phật Bất Cộng, Pháp 8 Thánh Đạo, Pháp 6 Ba La Mật, Pháp Bất Không Quyến Sách Thần Biến Chân Ngôn Kinh. Khi nói Pháp thời trên thân Đồng Tử dấy lên mây sương mù lớn tràn khắp Thiệm Bộ Châu, tuôn mưa ngọt khắp cả. Chỉ ngay trên cái ao thì chẳng tuôn mưa xuống

Đồng Tử vui vẻ, cúng dường nơi Tượng. Đồng Tử lại bạch với người tu Chân Ngôn lần nữa: “Hãy vào trong cung của tôi. Cung của tôi mới là cung của bậc Chân Ngôn”

Thời người tu Chân Ngôn bảo rằng: “Ngươi nên vì ta thọ nhận 10 Giới của Phật thì Ta liền đi vào trong cung điển của ngươi”

Nếu Đồng Tử thọ nhận 10 Giới Thiện liền biến thân này như bản thân Rồng, dùng các Anh Lạc, 7 báu, mão đội đầu mà trang nghiêm thân. Nếu chẳng chịu thọ nhận, liền chìm mất trong nước, lại chẳng hiện ra nữa.

_Nếu muốn thấy Đại Long Vương. Trên lá đồng đỏ, như Pháp điêu khắc Ma Ni Cúng Dường Chân Ngôn, văn tự màu vàng ròng, gia trì vào Bạch Mật 108 biến xoa bôi đậm trên chữ. Gia trì vào hạt cải trắng 108 biến rải che trên Mật. Lại gia trì 1008 biến ném vào trong ao, gia trì vào hương Long Não nên thiêu đốt cúng dường, như Pháp tụng trì Chân Ngôn

Khi đốt hương này thời liền được Sa Già La Long Vương biến làm thân Bà La Môn Tịnh Hạnh, đứng trên bờ ao, cung kính, vái chào, hỏi thăm: “Bậc Chân Ngôn có được an ổn chăng?”

Người tu Chân Ngôn đáp: “Nay thọ trì Bất Không Quyến Sách Tâm Vương Đà La Ni Chân Ngôn Thần Thông Chương Cú này nên thân rất an vui, sống lâu, không có bệnh”

Lại bảo lần nữa rằng: “Nay vị Rồng nghe cho kỹ! Vị Rồng nên hộ trì tất cả Phật Pháp thường trụ Thế Gian”

Thời Bà La Môn liền rất vui vẻ. Lúc đó người tu Chân Ngôn vì Rồng nói tên gọi của 7 Đức Phật, tên gọi của 8 Đại Bồ Tát, tên gọi của 4 Đại Thanh Văn

Khi Bà La Môn nghe tên gọi này thì vui vẻ tăng gấp bội, khen ngời người tu Chân Ngôn: “Lành thay! Lành thay! Nay đã nói tên của chư Phật, Bồ Tát, Thanh Văn này, rất đại cát tường, rất hay khéo nói, Các nhóm tên gọi này khó gặp, khó nghe cùng với bậc Chân Ngôn rất hiếm gặp nhau. Được thấy nghe Bất Không Quyến Sách Tâm Vương Đà La Ni Chân Ngôn Thần Thông Chương Cú này lại là khó trng khó. Nay đã thọ trì cũng lại rất khó. Vì người khác nói xét kỹ, lại rất khó”

Lúc Bà La Môn nói lời này xong, liền biến hình ấy, hiện thân Sa Già La Long Vương bạch với người tu Chân Ngôn là: “Nau cầu Nguyện gì? Nên vì tôi nói, sẽ ban cho đầy đủ”

Bấy giờ, Hành Giả có điều cầu nguyện trong Tâm, tức liền nói đủ. Khi vị Rồng nghe xong, liền làm cho đầy đủ. Khiến các Long Vương với tôi tớ Rồng đều làm cung kính, nhận làm việc sai khiến

Người tu học này y theo Pháp tinh tiến, đối với Pháp do Ta nói, đừng sinh lo nghĩ phỏng đoán. Ngày đêm chẳng trễ nãi, thọ trì, đọc tụng Pháp chân thật này, được thành tựu lớn

_Lại có Pháp. Đem Tượng trương để ở đầu cây tre, cung kính cầm giữ, tụng niệm Chân Ngôn. Dạo đến vườn tược, ruộng đồng làm Pháp thì nơi đã đến trừ khử được các tai chướng, Hoàng Trùng, trùng độc, nhóm nạn thú ác…. Quả trái xum xuê tươi tốt, 5 loại lúa đậu được mùa, mọi người an vui

 

THANH TỊNH LIÊN HOA MINH VƯƠNG THÀNH TỰU PHẨM THỨ BẢY MƯƠI HAI

_Lại bảo Chấp Kim Cương Bí Mật Chủ Bồ Tát Ma Ha Tát rằng: “Lại dùng lụa trắng, hoặc dùng trên vải, tùy theo vuông tròn lớn nhỏ, ngay chính giữa tô vẽ Thanh Tịnh Liên Hoa Minh Vương, bên trái vẽ Đại Công Đức Thiên, bên phải vẽ Đại Biện Tài Thiên, 4 góc vẽ 4 vị Thiên Vương Thần Như Pháp vẽ xong, để Tượng trên cây tre,cầm giữ niệm tụng… đi đến thành của vua, ấp, ruộng, đầm, núi vắng thì nơi đã đến, hữu tình nhìn thấy liền trừ được mọi loại sợ hãi, tội chướng, Yểm Cổ, Chú Trớ, loài trùng độc

Hành Giả, các người chẳng nên sinh nghi ngờ. Pháp chân thật này lợi ích hữu tình, tồi phục tất cả nọi Thần Quỷ ác, đều trừ tan hết loài gây chướng loạn, cởi bỏ các oan gia. Tất cả mộng ác, mọi loại ách nạn thảy đều tan hoại, khiến cho các hữu tình tu mười Thiện hết, lại thương xót lẫn nhau, được an vui lớn

Tháng giêng, ngày 1 của kỳ Bạch Nguyệt: Người tu Chân Ngôn này tắm gội thân sạch sẽ, mặc quần áo sạch, chẳng ăn thức ăn uống trăm vị tạp khác, chỉ ăn:P sữa, lạc, cháo, bánh, bơ, mật… Thanh tịnh tùy theo Tâm xoa tô Mạn Noa La, bê trong để Tượng này, mặt tượng hướng về phương Tây. Dùng các hương hoa, nước hương, đèn sáng như Pháp cúng dường, tịnh tâm quán Tượng, dùng Pháp Du Già Quán, tụng Thanh Tịnh Liên Hoa Minh Vương Ương Câu Xả Chân Ngôn, Ma Ni Cúng Dường Chân Ngôn

Đến tháng 9, ngày 8 của kỳ Bạch Nguyệt cho đến ngày 15, để bụng trống rỗng, ăn sữ, bơ trang sức thêm Đàn Trường, rộng dùng hương hoa, thức ăn uống, quả trái, các đèn dầu hương làm cúng dường lớn, ngày đêm chẳng trễ nãi, chẳng ra khỏi Đạo Trường, gia thên Pháp tụng, niệm niệm chẳng dứt

Đến ngày 15, lúc đầu đêm hoặc giữa đêm, hoặc khi canh năm, hoặc lúc mặt trời mới mọc thì Tượng phóng vô lượng trăm ngàn ánh sáng màu, ngang bằng với chẳng làm Pháp, tụng trì vô lượng căng già sa câu chi na dữu đa trăm ngàn số biến

Khi Hành Giả nhìn thấy thời Thân Tâm thanh tịnh, vui vẻ vô lượng, thân phát ra ánh sáng, trong hư không (có tiếng) khen rằng: “Lành thay! Lành thay người trì Chân Ngôn! Ngươi được thành biện Tối Thắng Bất Không Quyến Sách Tâm Vương Quảng Đại Giải Thoát Liên Hoa Đàn Ấn Tam Muội Gia Tất Địa, được các Bồ Tát kính lễ lẫn nhau, được vào Bất Không Ma Ni Cúng Dường Chân Ngôn Tam Muội Gia, thành tựu Bí Mật Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia của tất cả Như Lai. Ngươi cầu Nguyện gì? Hãy tuyên nói với Ta, khiến cho ngươi đầy đủ mọi loại Đà La Ni Chân Ngôn Đàn Ấn Tam Muội Gia kèm với Đà La Ni Chân Ngôn Đàn Ấn Tam Muội Gia của các Chủng Tộc, Pháp Tiên bí mật, Pháp mọi loại biến thân, Pháp khởi Thần Thông, Pháp đến các cung Trời, cung mặt trời, cung mặt trăng, cung điện của 8 Bộ Rồng Thần. Pháp mọi loại công xảo, Pháp lấy Phục Tàng, Pháp tất cả sợi dây, Pháp tất cả Thuốc, Pháp tất cả người dân cung kính, Pháp Đại Lực, Pháp dời vật, Pháp đi vào nước, Pháp đi vào lửa, Pháp cầu mưa, Pháp ngưng mưa, Pháp chận đứng các gió ác, sấm, mưa đá. Pháp chứng Chân Ngôn Tiên, Pháp thấy các cõi Phật, Pháp Hùng Hoàng, Pháp cây kiếm, Pháp cây đinh ba, Pháp cây kích, Pháp bánh xe, Pháp cái loa, Pháp chày Kim Cương, Pháp Oa Chùy, Pháp cây búa, Pháp cái Khánh, Pháp thuốc sống lâu, Pháp khởi Mễ Đả La (xác chết đứng dậy), Pháp cột trói người, Pháp cột trói Thần Quỷ, Pháp Ngật Bá La hỏi các việc, Pháp chuyển cái hũ cái bình, Pháp hoa sen, Pháp khởi các khí trượng, Pháp trong gương hiện ra các sắc tượng… Pháp như vậy nhận làm chỗ lấy của ngươi, việc Thế, Xuất Thế đều được viên mãn. Ngươi bỏ thân xong, được Bất Thoái Trụ, được các Như Lai trao cho Thọ Ký riêng. Nay thân này của ngươi là thân cuối cùng. Đà La Ni Chân Ngôn Đàn Ấn Tam Muội Gia của tất cả Như Lai hiện ra trước mặt, được chứng… cho đến Bồ Đề lại chẳng chuyển lùi”

Làm Thuyết này xong thì ở tam tinh của Tượng lại phóng ánh sách chiếu sáng khắp cả, nhập vào trong thân, diện môn của người tu Chân Ngôn, liền chứng vô lượng trăm ngàn Bất Thoái Chuyển Tam Ma Địa, Tỳ Lô Giá Na Như Lai Tam Ma Địa, Phổ Biến Môn Tam Ma Địa, Phổ Biến Quang Luân Tam Ma Địa, Quảng Đại Quảng Luân Tam Ma Địa, Bất Không Thần Biến Tam Ma Địa, Bất Không Ma Ni Cúng Dường Tam Ma Địa, Bất Không Như Ý Bảo Tam Ma Địa, Quang Minh Thành Tựu Tam Ma Địa, Quán Chiếu Tam Ma Địa, Vô Lượng Phẩm Tam Ma Địa, Đại Mạn Noa La Bí Mật Tam Ma Địa, Bất Không Đà La Ni Tam Ma Địa, Quán Vương Tam Ma Địa, Tùy Thuận Vi Tế Tam Ma Địa, Bát Đầu Mẫu Đát La Tam Ma Địa, Liên Hoa Quán Danh Tam Ma Địa, An Trụ Bá Xả Tam Ma Địa, Thường Giác Tri Tam Ma Địa, Thắng Quang Minh Tam Ma Địa, Tinh Tú Quán Tam Ma Địa, Vô Cấu Quang Minh Thành Tựu Tam Ma Địa, Phổ Biến Ma Ni Quang Tam Ma Địa, Tự Tại Uy Đức Vô Cấu Tam Ma Địa, Chiếu Diệu Quang Minh Tam Ma Địa, Giác Trì Tam Ma Địa, Phân Minh Cảnh Giác Tam Ma Địa, Ấn Quán Tam Ma Địa, Liên Hoa Ấn Quán Tam Ma Địa, Thường Vũ Tam Ma Địa, Vô Cấu Thai Tạng Tam Ma Địa, Thành Tựu Quảng Đại Tam Ma Địa, Hữu Hoa Tam Ma Địa, Đà La Ni Chân Ngôn Quán Tam Ma Địa, Phổ Biến Thành Trì Tam Ma Địa, Thiệt Cụ Thượng Tam Ma Địa, Văn Từ Thanh Tịnh Tam Ma Địa, Thắng Thành Trì Tam Ma Địa, Cụ Uy Đức Tam Ma Địa, Quảng Trì Tam Ma Địa, Giác Nhiếp Tam Ma Địa, Liên Hoa Hải Tam Ma Địa, Biến Hóa Nghiêm Tam Ma Địa, Đà La Ni Vô Cấu Thanh Tịnh Tam Ma Địa, Thân Phần Quang Minh Tam Ma Địa, Nhất Thiết Xứ Thanh Tịnh Tam Ma Địa….Được chứng vô lượng trăm ngàn Tam Ma Địa như vậy. Nay lược nói như thế. Nếu có hữu tình như Pháp tin hiểu, chỉ thường đọc tụng tên của Tam Ma Địa này, cũng được thành tựu Minh Vương Chân Ngôn Thần Biến Tam Ma Địa này

_Này Chấp Kim Cương Bí Mật Chủ Bồ Tát Ma Ha Tát! Lại chứng Bí Mật Đà La Ni Chân Ngôn Đàn Ấn Đẳng Trì Thần Biến Tam Ma Địa của tất cả Như Lai Chủng Tộc siêu xuất Thế Gian riêng khác. Quán Như Lai Đỉnh Đà La Ni Chân Ngôn Đàn Ấn Tam Ma Địa, do Đà La Ni Chân Ngôn Đàn Ấn Tam Ma Địa của tất cả Như Lai này cùng một lúc hiển hiện. Nếu sau khi hết mạng thì nơi đã sinh ra, lại chứng Bất Không Trí Nghiêm Tam Ma Địa, Huyễn Hóa Thần Biến Tam Ma Địa, Dũng Mãnh Kiên Tam Ma Địa, Tý Tràng Trang Nghiêm Tam Ma Địa, Tổng Trì Chủ Tam Ma Địa, Thiện Khai Thanh Tịnh Tam Ma Địa, Quán Đỉnh Tam Ma Địa, Sư Tử Du Hý Tam Ma Địa, Hỏa Cự Tam Ma Địa, Cụ Túc Quang Minh Tam Ma Địa, Bảo Xứ Tam Ma Địa, Đà La Ni Ấn Tam Ma Địa, Quang Minh Tạng Tam Ma Địa, Thanh Tịnh Quang Tam Ma Địa, Đại Ma Ni Bảo Vũ Tam Ma Địa, Bất Không Thanh Tịnh Chủ Tam Ma Địa, Bất Không Thậm Thâm Lôi Âm Tam Ma Địa, Bất Không Thành Tựu Sách Tam Ma Địa, Bất Không Tràng Tam Ma Địa, Như Ý Bảo Quang Vô Cấu Tam Ma Địa… Được chứng vô lượng trăm ngàn Xuất Thế Tam Ma Địa như vậy cùng một lúc hiện trước mặt. Nếu có hữu tình như Pháp tin hiểu, chỉ thường đọc tụng tên của Tam Ma Địa này,cũng được thành tựu Đại Xưng Tán Thần Thông Công Đức Thần Biến Tam Ma Địa này

Như Tam Ma Địa này đều là Bất Không Quảng Đại Minh Vương Ương Câu

Xả Chân Ngôn, cũng là Bất Không Ma Ni Cúng Dường Chân Ngôn trong Thanh Tịnh Liên Hoa Minh Vương Ương Câu Xả Chân Ngôn Tam Muội Gia, cũng là Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát Bất Không Quyến Sách Tâm Vương Mẫu Đà La Ni Chân Ngôn.

Nói như vậy làm cho các hữu tình được an vui lớn, gieo trồng căn lành rộng lớn của Bồ Đề, diệt trừ 10 ác, 5 nghịch, các tội dơ ác…. bày Môn Minh Vương Chân Ngôn Tâm Tam Ma Địa này

Nếu có hữu tình sửa trị thân thể, quần áo tinh khiết. Chỉ thường 6 thời dùng Tâm Đại Bi thọ trì, đọc tụng Chân Ngôn như vậy, thường không có gián đoạn phế bỏ. Mỗi kỳ Bạch Nguyệt: ngày 8, ngày 15 chẳng ăn, chẳng nói, dùng Pháp Du Già Quán, tụng niệm Chân Ngôn, cũng chứng Chân Thật Quảng Đại Xưng Tán Tam Ma Địa như vậy, được nhiều tài bảo, giàu có

Lại được Quảng Đại Trang Nghiêm Quán Bí Mật Tam Ma Địa Đà La Ni, Đại Ma Ni Thụ Thần Thông Viên Mãn Trang Nghiêm Đà La Ni, Đại Ma Ni Bảo Phổ Biến Quán Tràng Bí Mật Thành Tựu Đà La Ni, Bất Không Phổ Biến Kim Cương Tràng Đà La Ni, Bất Không Triển Chuyển Trang Nghiêm Quán Đà La Ni, Nhất Thiết Như Lai Đỉnh Tướng Quán Thần Thông Đà La Ni, Bí Mật Tâm Đà La Ni Chân Ngôn Mạn Noa La Quán Tất Địa Tam Muội Gia của tất cả Như Lai, tất cả Quảng Đại Giải Thoát Liên Hoa Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia… Đắc được Thần Tông rộng lớn, Công Đức khen ngợi gia trì trang nghiêm với được Thần Lực gia trì trang nghiêm của tất cả Như Lai

Nếu người thọ trì, được Quảng Đại Bất Không Công Đức Thần Thông Xưng Tán này

 

CÔNG ĐỨC THÀNH TỰU PHẨM THỨ BẢY MƯƠI BA

_Bấy giờ, Chấp Kim Cương Bí Mật Chủ Bồ Tát Ma Ha Tát lắng nghe Pháp này thời vui vẻ, hớn hở. Lại từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay cung kính, đỉnh lễ bàn chân của Đức Phật rồi bạch rằng: “Thế Tôn! Chân Ngôn như vậy rất là hiếm có! Thật là báu Đại Như Ý chân thật, đủ uy đức lớn, đủ xưng tán lớn, đủ mọi loại hiện bày của Đại Thần Thông. Nếu Bật Sô, Bật Sô Ni, Tộc Tính Nam, Tộc Tính Nữ thọ trì, đọc tụng thì đắc được bao nhiêu Công Đức của nhóm Phước? Được diệt tội nào? Được Thế Pháp (Pháp của Thế Gian) nào, liền được thành tựu? Được Pháp Môn thanh tịnh Xuất Thế nào? Được Như Lai nào thường niệm quán hộ? Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát kia sẽ ban cho Nguyện nào? Nguyện xin Đức Như Lai mau vì con giải thích!.. Nay Tâm con rất nghi ngờ, chẳng an định”

Khi ấy, Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai khen Chấp Kim Cương Bí Mật Chủ Bồ Tát Ma Ha Tát rằng: “Lành thay! Lành thay! Nay phát câu hỏi này là câu hỏi tối thượng. Hãy nghe cho kỹ! Hãy nghe cho kỹ! Nay Ta vì ông như thật phân biệt

Thanh Tịnh Liên Hoa Minh Vương Ương Câu Xả Chân Ngôn, Ma Ni Cúng Dường Chân Ngôn này là Thần Thông của Quảng Đại Minh Vương Ương Câu Xả Chân Ngôn kia gia trì hiện ra. Thế nên, người Trí dùng Tâm Đại Bi, Pháp Du Già quán tướng của Quán Tự Tại… chỉ thường tin hiểu, thanh tịnh như Pháp, chuyên tâm gắng sức thọ trì, đọc tụng… liền được Quán Thế Âm nghĩ nhớ, hiện trước mặt mọi loại an ủi

Nếu khi hiện trước mặt thời làm tướng trạng nào khiến cho người tu Chân Ngôn mỗi mỗi nhận biết rõ ràng? Ấy là:

Được Thanh Tịnh Pháp Tính Bí Mật Đà La Ni Tâm hiện

Hoặc được Bất Không Tâm Tính Tướng hiện

Hoặc được Bất Không Tam Ma Địa Tính hiện

Hoặc được Bất Bất Hiện Thí Dụ Thần Biến Đà La Ni Tam Ma Địa hiện

Hoặc được Quán Thế Âm Bồ Tát Tự Tính Từ Bi Tướng hiện

Hoặc được Thập Nhất Diện Quán Thế Âm Bồ Tát hiện

Hoặc được Quán Thế Âm Bồ Tát Chủng Chủng Tính hiện

Hoặc được Quán Thế Âm Bồ Tát Chủng Chủng Biến Hóa Vân hiện

Hoặc được Na La Diên Thiên Thanh Hạng Nỉ La Kiến Tha hiện

Hoặc được Tam Thế Trí hiện

Hoặc được Mã Đầu Quán Thế Âm Bồ Tát hiện

Hoặc được Quảng Đại Giải Thoát Liên Hoa Bí Mật Đàn hiện

Hoặc được Nhất Thiết Như Lai Cúng Dường Vân hiện

Hoặc được Đại Kim Cương Tạng hiện

Hoặc được Đại Đỉnh Tạng hiện

Hoặc được Nhất Thiết Sắc Tính Tướng hiện

Hoặc được Bất Không Thần Thông Tướng hiện

Hoặc được Bất Không Quyến Sách Nhất Thiết Tướng hiện

Hoặc được Bất Không Ma Ni Cúng Dường Tâm hiện

Hoặc được Bất Không Quyến Sách Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ta Tát Chân Thật Thân Tính hiện

Như vậy chỉ cần dùng Pháp Du Già quán tướng của Quán Tự Tại, thường chuyên tâm gắng sức thọ trì, đọc tụng thì đắc được Công Đức, Tính, Tướng của tên gọi như vậy hiện ra trước mặt

Được tên gọi là: Thập Phương Nhất Thiết Sát Thổ Tam Thế Nhất Thiết Như Lai Nhất Tử Địa Thân (thân địa vị con một của tất cả Như Lai 3 đời trong tất cả cõi nước ở 10 phương)

Lại được Thập Phương Nhất Thiết Sát Thổ Tam Thế Nhất Thiết Chư Phật Bình Đẳng Pháp Thanh Tịnh Thân (thân thanh tịnh thuộc Pháp bình đẳng của tất

cả chư Phật 3 đời trong tất cả cõi nước ở 10 phương)

Lại được Thập Phương Nhất Thiết Sát Thổ Tam Thế Nhất Thiết Như Lai Tàng Thức Thể Thân (thân Tàng Thức Thể của tất cả Như Lai 3 đời trong tất cả cõi nước ở 10 phương)

Lại được Thập Phương Nhất Thiết Sát Thổ Tam Thế Nhất Thiết Như Lai Thọ Ký Bất Thoái Vô Thượng Bồ Đề Thân (thân Bất Thoái Vô Thượng Bồ Đề được tất cả Như Lai 3 đời trong tất cả cõi nước ở 10 phương thọ ký)

Lại được việc ở nơi mà tất cả Bồ Tát cùng tụ hội

Lại được Thân mà tất cả Thiên Thần cung kính, khen ngợi, e sợ

Lại được Thân tồi phục tất cả Thiên Ma, Dược Xoa, La Sát, mọi loại Quỷ Thần

Lại được Thân Dược Vương thượng diệu của Thế Gian hại trừ các bệnh, tất cả tội, trong suốt như báu Pha Chi Ca trong ngoài sáng sạch

Lại được Thân mà người dân trong thời thế tin tưởng, hướng về, quy y

Lại được Thân thành tựu tất cả Đà La Ni Chân Ngôn Mạn Noa La

Lại được Thân ruộng Phước lợi ích mà tất cả Bà La Môn, giòng Sát Đế Lợi với các người dân cung kính cúng dường

Lại được Thân sinh ra tất cả Công Đức, tài bảo của Thế Gian

Lại được Thân viên mãn mọi loại Nguyện

Lại được Thân chẳng sợ tất cả nước, lửa, đao, gió, sấm, mưa đá, sét đánh, cọp, sói, vách núi cheo leo, Cổ Độc, Chú Trớ, gông cùm, xiềng xích, cấm nhốt, gậy gộc, đánh đập, oán khổ của Thế Gian

Lại được thân Thế Gian xưng tán rộng lớn của Như Lai

Lại được Thân vãng sinh trong cõi nước Cực Lạc ở phương Tây

Lại được Thân khi sắp chết thời thấy 92 căng già sa câu chi na dữu đa trăm ngàn Như Lai hiện ra trước mặt an ủi

Lại được Thân đi theo các Như Lai đến các Tịnh Thổ, hóa sinh trong hoa sen, dùng mọi loại quần áo, vòng, xuyến, anh lạc, trang nghiêm

Lại được Thân đến Tịnh Thổ kia thấy Phật, nghe Pháp, đủ Túc Mệnh Trí cho đến Bồ Đề chẳng chuyển lùi

Lại được Thân mà Bất Không Quyến Sách Tâm Vương Quảng Đại Giải Thoát Liên Hoa Bí Mật Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia hiện ra trước mặt

Lại được Thân mà Bí Mật Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia của tất cả Như Lai Chủng Tộc hiện ra trước mặt

Lại được Thân mà Bí Mật Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia của tất cả Kim Cương Chủng Tộc hiện ra trước mặt

Lại được Thân mà Bí Mật Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia của Đại Ma Ni Chủng Tộc hiện ra trước mặt

Như vậy, chỉ cần dùng Pháp Du Già quán tướng của Quán Tự Tại, thường siêng năng tinh tiến, thọ trì, đọc tụng liền được các Pháp Thọ Ký của tất cả Như Lai trong tất cả cõi nước như vậy, cho đến Bồ Đề, Chính Giác, Niết Bàn thường chẳng quên mất

Nay nơi xưng tán Pháp Xuất Thế này. Nếu người thọ trì liền được trừ diệt nhóm Tội Vô Gián đã gây tạo, gom chứa trong trăm ngàn Đại Kiếp nhiều như số lông trên thân, mỗi một tội chồng chất như núi Tu Di, đáng phải chịu mọi kịch khổ trong Địa Ngục A Tỳ, 7 Đại Địa Ngục, 16 Địa Ngục… tự nhiên tiêu diệt hết

Nếu mỗi kỳ Bạch Nguyệt: ngày 8 cho đến ngày 15, sửa trị thân thể, quần áo sạch sẽ, yên lặng không có bàn luận nói năng, dùng Pháp Du Già quán tướng của Quán Tự Tại, tụng niệm Chân Ngôn, niệm không có gián đoạn… Hoặc khi mộng, hoặc lúc tỉnh, thấy nhập vào Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia của tất cả Như Lai Chủng Tộc 3 đời trong tất cả cõi nước ở 10 phương, Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia của Liên Hoa Chủng Tộc, Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia của Kim Cương Chủng Tộc, Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia của Ma Ni Chủng Tộc, Bất Không Quyến Sách Tâm Vương Quảng Đại Giải Thoát Liên Hoa Bí Mật Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia. Được các Như Lai, Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát cầm tay trao cho Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia của các Chủng Tộc. Tất cả Mạn Noa La Thần, mọi loại Chân Ngôn Minh Thần, Công Đức Thiên, Tỳ Sa Môn Thiên kính yêu ủng hộ, vui thích đồng tụ hội hầu hạ

Nếu thường y theo Pháp, đối với các hữu tình… dùng Tâm Đại Bi, quán tụng Chân Ngôn này thì được Thân Nghiệp trong sạch, không có các bệnh tật; chẳng sợ tất cả Phi Nhân, các thú mạnh ác trong Thế Gian gây tai nạn. Nếu sau khi hết mạng thì cái lưỡi (thiệt căn) chẳng hư hoại giống như Kim Cương, hoa sen hồng đỏ, đến các Tịnh Thổ, ngồi trên tòa hoa sen, tất cả chư Thiên cùng làm bạn. Da, Thể mềm mại, màu như màu vàng ròng; thân có mùi thơm tinh khiết như hương Chiên Đàn, miệng tỏa hơi thơm phức như mùi thơm của hoa Uất Bát La, mắt trong trẻo rộng dài, diện mạo vuông tròn, tóc xanh uốn xoay theo bên phải; thân không có cáu bẩn, hôi hám, bụi dơ…Ngôn từ mỹ diệu, tiếng trong trẻo… từ xa nghe thấy như tiếng của Khẩn Na La, Ca Lăng Tần Già. Bước đi như Ngưu Vương, Đức như Sư Tử, ngón tay dài nhọn, không có mọi sự sợ hãi, làm các Thiên Tôn

Phàm lời đã nói ra thì chư Thiên đều tin tưởng, ngưỡng mộ. Mọi loại tướng tốt, mọi Anh Lạc báu, khoen tai, vòng, xuyến, các quần áo của chư Thiên… tự trang nghiêm thân, đủ Túc Trụ Trí, tất cả Như Lai làm Quán Đỉnh trao cho A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề Ký, được mọi loại Thần Thông của như lai kín đáo, âm thầm hộ trì thân

Như vậy, chỉ cần dùng Pháp Du Già quán tướng của Quán Tự Tại, thường siêng năng tinh tiến, thọ trì, đọc tụng liền được Tư Lương Phước Đức như vậy.

_Này Chấp Kim Cương Bí Mật Chủ Bồ Tát Ma Ha Tát! Nếu có hữu tình ngày ngày 3 thời ở trước mặt tất cả Như Lai 3 đời tràn đầy trong 3 ngàn Đại Thiên Thế Giới: rộng dùng 7 báu, các hoa, tài bảo bên trong bên ngoài, thức ăn uống Cam Lộ… ở trước mặt mỗi một Đức Như Lai xếp bày cúng dường đều tràn đầy 3 ngàn Đại Thiên Thế Giới. Làm cúng dường này thì 16 phần Công Đức đã được chẳng theo kịp một phần Công Đức đã được của người kia dùng Pháp Du Già quán tướng của Quán Tự Tại, thọ trì, đọc tụng nhóm Ma Ni Cúng Dường Chân Ngôn. Cho đếp gấp bội câu chi số thì Công Đức đã được cũng chẳng theo kịp một

Tại sao thế? Vì nhóm Ma Ni Cúng Dường Chân Ngôn này hay đều sinh ra mọi loại nhóm mây biển vô lượng vật báu cúng dường rộng lớn, khắp mọi loại Pháp Hội của tất cả Như Lai 3 đời trong tất cả cõi nước ở 10 phương kéo mây dầy đặc, bày làm cúng dường lớn… cho đến A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề xuất ra không có đoạn tận, đủ Uy Đức lớn, căn lành lan dần thành tựu Tất Địa Thế Gian với Xuất Thế Gian, viên mãn vòng hết 6 Ba La Mật. Thế nên chỉ cần dùng Pháp Du Già Quán, thọ trì, đọc tụng được Đại Xưng Tán Thần Thông Xả Thí sinh ra mây biển Thần Biến cúng dường, Pháp tối thẳng của Công Đức xưng tán mỗi mỗi xoay vần tăng trưởng cho đến Bồ Đề.

Chính vì thế người Trí nên thường chuyên tâm gắng sức, thành khẩn tu tập không khiến cho bỏ quên thì tất cả chư Phật, Bồ Tát Ma Ha Tát vui thích quán sát, ban cho Phước Lộc tương ứng với căn lành

_Này Chấp Kim Cương Bí Mật Chủ Bồ Tát Ma Ha Tát! Nhóm Ma Ni Cúng Dường Chân Ngôn này, nếu có người như Pháp dùng: giấy, tre trắng nõn, trên vải lụa, trên tấm ván… viết chép, liền được tiêu diệt hết thảy 5 nghiệp Vô Gián đã gom chứa trong quá khứ, không có dư sót

Nếu có hữu tình: hoặc thấy, hoặc nghe Chân Ngôn như vậy thì cũng được diệt trừ cấu chướng, tội não. Người viết chép này, nếu sau khi hết mạng liền sinh về cõi nước Cực Lạc ở phương Tây, cho đến Bồ Đề chẳng bị đọa lạc thọ nhận thai, noãn, thấp, hóa… ở các cõi Phật, thọ sinh trong hoa sen, được Túc Trụ Trí”

_Lúc đó, Chấp Kim Cương Bí Mật Chủ Bồ Tát Ma Ha Tát lại bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Chân Ngôn Kinh này, nếu người viết chép thì sinh Công Đức gì? Thành căn lành nào?”

Bấy giờ, Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai bảo Chấp Kim Cương Bí Mật Chủ Bồ Tát Ma Ha Tát rằng: “Nếu có người thanh tịnh như Pháp, viết chép Kinh Điển này. Nên biết người này liền được sinh ra vô lượng vô số Công Đức Uẩn của Bất Không, đắc được căn lành thuộc vô lượng vô biên Thần Thông Công Đức xưng thán của Bất Không. Ví như 4 biển lớn có bờ nước rộng hẹp, dài ngắn, phần lượng cao sâu… đào một cái hầm lớn, dùng đầu sợi lông lấy nước của 4 biển đưa vào hết cái hầm này thì còn có thể đếm biết được. Người viết chép kia nếu Tâm chân thật, như Pháp viết chép Kinh Điển này thì nhóm Phước đạt được, không có dùng tính toán đếm số để biết được

Lại đem Tu Di Sơn Vương đập nát vụn thành bụi nhỏ, thì còn có thể đếm biết được. Công Đức chân thật viết chép Kinh này chẳng thể tính đếm, chẳng thể so lường, cho đến đang dùng tất cả con mắt Phật ví dụ, tính toán, đếm số thì cũng chẳng biết được chút phần Công Đức. Nên biết được gieo trồng căn lành gom chứa Công Đức của Bồ Đề rộng lớn như vậy”

_Khi ấy, Chấp Kim Cương Bí Mật Chủ Bồ Tát Ma Ha Tát lại bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Chân Ngôn Kinh này có tên gọi như thế nào? Nếu người viết chép thì làm sao để ứng với Pháp?”

Đức Phật lại bảo Chấp Kim Cương Bí Mật Chủ Bồ Tát Ma Ha Tát rằng: “Hãy nghe cho kỹ! Hãy nghe cho kỹ! Bất Không Quyến Sách Tâm Vương Mẫu Đà La Ni Chân Ngôn như vậy, cho đến Thanh Tịnh Liên Hoa Minh Vương Ương Câu Xả Chân Ngôn, Ma ni Cúng Dường Chân Ngôn có tên gọi chung là Quán Thế Âm Bồ

Tát Ma Ha Tát Tâm Đại Thần Thông Luân Mạn Noa La Ấn Đại Luân Long Sách Thần Biến Chân Ngôn Kinh

Nếu người viết chép: 3 nghiệp thanh tịnh, cung kính tôn trọng, nhất Tâm không có loạn. Ngày 8 hoặc ngày 15 của kỳ Bạch Nguyệt, ở nơi nhãn tĩnh, thanh tịnh như Pháp dùng bùn hương xoa tô Đàn. Lại dùng bùn hương Bạch Chiên Đàn vẽ Đàn Giới theo khuôn mẫu. Trong Đàn để nơi tòa cao 5 màu: mọi loại phan, hoa, thức ăn uống, bơ, mật, sữa, lạc, quả trái xếp bày cúng dường…. rải các hương hoa, đốt mọi hương nổi tiếng. Người viết chép ra vào đều tắm gội sạch sẽ, dùng hương xoa bôi thân, mặc quần áo sạch, thọ trì Trai Giới, nên thỉnh tất cả Như Lai Chủng Tộc, Liên Hoa Chủng Tộc, Kim Cương Chủng Tộc, Ma Ni Chủng Tộc làm cúng dường lớn. Sau đó lên tòa, như Pháp viết chép. Đem các tài bảo tùy theo Tâm bố thí

Nếu hết thảy y theo Pháp mà viết chép, liền ngang bằng với tất cả Bí Mật Đại Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia của tất cả Như Lai Chủng Tộc, Liên Hoa Chủng Tộc, Kim Cương Chủng Tộc, Ma Ni Chủng Tộc… Đại Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia của mọi loại Chủng Tộc trong Đại Bi Xuất Sinh Tạng của Tỳ Lô Giá Na Như Lai. Ví như tất cả sông nhỏ, sông lớn, suối nguồn đều chảy dồn vào biển, đồng một vị tướng.. cũng như mặt trời, mặt trăng đồng một ánh sáng

Như vậy Bất Không Quyến Sách Tâm Vương Mẫu Đà La Ni Chân Ngôn cho đến Bất Không Quảng Đại Minh Vương Ương Câu Xả Chân Ngôn, Đại Khả Úy Minh Vương Ương Câu Xả Chân Ngôn, Thanh Tịnh Liên Hoa Minh Vương Ương Câu xả Chân Ngôn, Ma Ni Cúng Dường Chân Ngôn, Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát Tâm Đại Thần Thông Luân Mạn Noa La Ấn Đại Luân Long Sách Thần Biến Chân Ngôn Kinh đều ngang bằng, đồng nhập vào Tâm Ấn Tam Muội Gia của Tỳ Lô Giá Na Như Lai, đồng là mây biển Thần Thông Cúng Dường của tất cả Như Lai Chủng Tộc 3 đời trong tất cả cõi nước ở 10 phương… sinh ra. Lại là tất cả Như Lai 3 đời trong tất cả cõi nước ở 10 phương đồng cung ứng chân thật tuyên nói…sinh ra. Lại là tất cả Bí Mật Đà La Ni Chân Ngôn Đàn Ấn Tam Muội Gia mà Đức Tỳ Lô Giá Na Như Lai đã nói, đồng một Tam Muội Gia gia trì sinh ra. Chính vì thế cho nên được tên gọi Quảng Đại Bất Không Quyến Sách Bất Không Nghiệp Thành Tựu Thần Thông Uy Đức Tất Địa này

Người viết chép này được nhóm Phước lớn, danh vọng, căn lành…. liền đồng với viết chép Bí Mật Đại Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia của tất cả Như Lai Chủng Tộc. Do đây được tên gọi Nhất Thiết Như Lai Bất Không Quyến Sách Tâm Vương Quảng Đại Minh Vương Ương Câu Xả Chân Ngôn Thần Thông gia trì hiện ra. Thế nên, người Trí như Pháp tin hiểu, thường nên chuyên tâm dốc sức, như Pháp viết chép, thọ trì, đọc tụng, cung kính cúng dường Pháp của Chân Ngôn Đàn Ấn như vậy. Lại nên vì người, tùy theo sức giải thích, khen ngợi, viết chép 2 Đại Bảo Chân Ngôn trong

Vô Lượng Bí Mật Bất Không Quyến Sách Tâm Vương Quảng Đại Giải Thoát Liên Hoa Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia… nghĩa là Bí Mật Đà La Ni Chân Ngôn Đàn Ấn Tam Muội Gia của tất cả Như Lai gia trì sinh ra: tên gọi thứ nhất là Bất Không Thanh Tịnh Liên Hoa Minh Vương Ương Câu Xả Chân Ngôn, tên gọi thứ hai là Bất Không Ma Ni Cúng Dường Chân Ngôn.

2 Đại Bảo Chân Ngôn này lại là Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát Tâm Đại Thần Thông Luân Mạn Noa La Ấn Đại Luân Long Sách Thần Biến Chân Ngôn đã biến hóa sinh ra

2 Đại Bảo Chân Ngôn này là mây biển Đại Bất Không Đại Như Ý Thụ Đại Cúng Dường, Cũng là Thần Thông của Bí Mật Bất Không Quyến Sách Tâm Vương Quảng Đại Minh Vương Ương Câu Xả Chân Ngôn của tất cả Như Lai trong tất cả cõi nước ở 10 phương. Cũng là nơi mà tất cả Như Lai trong tất cả cõi nước ở 10 phương thường gia bị. Cũng là báu Chân Thật Tâm Vương Bất Không Tư Duy Đại Như Ý của Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Cũng là sức Thần Thông lớn của Bất

Không Vương Đại Thần Biến Huyễn Hóa Tam Ma Địa

Chính vì thế cho nên người Trí như Pháp tin hiểu, viết chép, thọ trì thì Công Đức đạt được… không thể dùng sự so sánh, tính toán, đếm số được phần lượng ấy”

_Lúc đó, Chấp Kim Cương Bí Mật Chủ Bồ Tát Ma Ha Tát với Đà La Ni Chân Ngôn Minh Thần, Đại Mạn Noa La Thần của tất cả Chủng Tộc… vô lượng trăm ngàn các Chân Ngôn Minh Thần… vô lượng trăm ngàn Đại Phạm Thiên, Đế Thích Thiên, Na La Diên Thiên, Y Thủ La Thiên, Ma Hề Thủ La Thiên… vô lượng trăm ngàn Tịnh Cư Thiên, Diệm Ma Vương, Thủy Thiên, Tứ Thiên Vương Thần… vô lượng trăm ngàn 8 Bộ Trời Rồng… cùng thời nghe Tam Muội Gia của 2 Đại Bảo Chân Ngôn này xong thì cùng một lúc vui vẻ, từ chỗ ngồi đứng dậy, cầm nắm mọi loại phướng, phan, lọng báu, quần áo, Anh Lạc, các kỹ nhạc của cõi Trời, các hoa tạp hiếm có, hương xoa bôi, hương bột… đều cùng nhiễu theo bên phải, xoay quanh Đức Như Lai, Quán Thế Âm Bồ Tát, Thanh Tịnh Liên Hoa Minh Vương trăm ngàn số vòng, rồi lui ra đứng một bên, đồng làm mọi loại xếp bày cúng dường, tất các kỹ nhạc, ca tán Đức Như Lai, khen Thanh Tịnh Liên Hoa Minh Vương Ương Câu Xả Chân Ngôn trong Bất Không Quyến Sách Tâm Vương Quảng Đại Giải Thoát Liên Hoa Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia tối thượng hiếm có, rất khó có thể gặp

_Nạch Đức Thế Tôn! Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát kia do Đại Từ Bi, ở Thiệm Bộ Châu đang rộng lưu bày 2 Đại Bảo Chân Ngôn này… Là các nhóm Phật đều dùng vô lượng Thần Thông rộng lớn gia bị, hộ trì Thanh Tịnh Liên Hoa Minh Vương Ương Câu Xả Chân Ngôn này. Lại là tất cả Đàn Ấn Tam Muội Gia bí mật bền chắc chân thật không có hàng nào ngang bằng được của tất cả Như Lai 3 đời trong tất cả cõi nước ở 10 phương. Lại là mây biển Thần Thông biến hóa của tất cả Như Lai 3 đời trong tất cả cõi nước ở 10 phương… Pháp rất khó được! Nay đã thấy nghe

Bạch Đức Thế Tôn! Chúng con, tất cả Chân Ngôn Minh Thần cho đến chư Thiên, Thiên Thần, 8 Bộ Long Thần… thề ở tất cả nơi chốn, đi theo hộ giúp Thanh Tịnh Liên Hoa Minh Vương Ương Câu Xả Chân Ngôn. Chúng con, chư Thiên, tất cả Thần Chúng thề sẽ viết chép, thọ trì, đọc tụng, làm mọi giải thoát, cung kính, cúng dường Chân Ngôn Kinh này

Bạch Đức Thế Tôn! Nếu Sa Môn, Bà La Môn, Tộc Tính Nam, Tộc Tính Nữ tin hiểu, viết chép, thọ trì, đọc tụng Chân Ngôn Kinh này thì Chúng Thần chúng con gia bị, ủng hộ, chẳng xa lìa. Người này, nếu có tất cả cái chướng, ách nạn, các Quỷ Thần ác trong Thế Gian muốn đua trnh xâm nhiễu thì con thề che chặn, chẳng khiến cho não noạn, thường khiến cho Thân Tâm được an vui lớn, không có các sự sợ hãi, trợ thêm mọi Nguyện.

Nguyện xin Đức Thế Tôn vì chúng con tuyên nói Pháp này một lần nữa”

_Bấy giờ, Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai bảo khắp Chấp Kim Cương Bí Mật Chủ Bồ Tát, Chân Ngôn Minh Thần của tất cả Chủng Tộc, 8 Bộ chư Thiên rằng: “:ành thay! Lành thay! Đại Chúng các ông nên làm như vậy, nơi nơi viết chép, thọ trì, đọc tụng, cung kính, cúng dường Kinh Điển như vậy, được mãn mọi Nguyện.

Nay Ta đem Kinh Điển này giao phó cho các ông, ủng hộ thọ trì. Nếu Sa Môn, Bà La Môn, Tộc Tính Nam, Tộc Tính Nữ như Pháp viết chép, thọ trì, đọc tụng Kinh Điển này thời Ta cũng giao phó cho ông, các Đại Chúng gia bị, hộ trì”

 

KINH BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH THẦN BIẾN CHÂN NGÔN

QUYỂN THỨ HAI MƯƠI CHÍN (Hết)