KINH BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH THẦN BIẾN CHÂN NGÔN

Hán dịch: Đại Đường_Thiên Trúc Tam Tạng BỒ ĐỀ LƯU CHÍ (Bodhi-ruci: GiácÁi, hay Dharma-ruci: Pháp Ái)
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

QUYỂN THỨ MƯỜI MỘT

TẤT ĐỊA VƯƠNG CHÂN NGÔN PHẨM THỨ MƯỜI LĂM

_Bấy giờ, Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát lại bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Bất Không Tất Địa Vương Chân Ngôn Tam Muội Gia này, nếu có hữu tình thọ trì, đọc tụng Bất Không Quyến Sách Tâm Vương Mẫu Đà La Ni Chân Ngôn Tam Muội Gia thì cần phải thọ trì, đọc tụng Tất Địa Vương Chân Ngôn Tam Muội Gia. Tức được Nhất Thiết Bất Không Quyến Sách Tất Địa Vương Đà La Ni Thành Tựu Tam Muội Gia, được thấy thân màu vàng ròng với 32 Tướng 80 vẻ cực đẹp của trăm ngàn căng già sa câu chi na dữu đa chư Phật Như Lai. Lại sẽ ở chỗ của nhóm chư Phật Như Lai này gieo trồng căn lành, tương ứng nhóm Phước. tất cả nghiệp ác, tội nặng căn bản tự thay đội, diệt hết, tương ứng thành tựu tất cả Tam Muội Gia, Tất Địa Giải Thoát của Y Mộ Già Vương Đà La Ni Chân Ngôn, được đại tinh tiến

Nếu lại có người phát Tâm Bồ Đề, xé rách phá nát tất cả cõi Ma sinh tử, y theo Pháp thọ trì Tất Địa Vương Chân Ngôn thì sẽ được đại địa, núi Tô Di Lô (Sumeru) một thời chấn động. Biển lớn, sông nhỏ, sông lớn thảy đều phun trào sóng lớn. Tất cả Trời, Rồng, Dược Xoa, La Sát, Càn Thát Bà, A Tố Lạc, Nghiệt Lỗ Trà, Khẩn Na La, Ma Hô La Già nghe Chân Ngôn này thảy đều sợ hãi, dựng lông tóc, chẳng an. Con

(Quán Thế Âm) được hiện trước mặt người trì Chân Ngôn này. Nguyện xin Đức Như Lai rũ thương lắng nghe, âm thầm gia hộ”

Khi ấy, Đức Như Lai vì Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát nói: “Lành thay! Lành thay! Ông nên diễn nói”

Lúc đó, Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát nương theo sự khen ngợi, răn dạy của Đức Phật… vui mừng hớn hở liền nói Tất Địa Vương Chân Ngôn là:

“Na mô la đát-na đát-la gia dã (1) na mạc y lợi-gia (2) nhĩ đả bà gia (3) đả tha nga đá dã (4) na mạc y lợi gia (5) phộc lộ chỉ đế thấp-phộc la dã (6) bồ địa tát đoả dã (7) ma ha tát đỏa dã (8) ma ha ca lỗ nê ca dã (9) đát ninh-dã tha (10) Án (11) bát đầu-mễ bát đầu-mễ (12) bát đầu-ma đà la, nhĩ bộ sử đả bộ nê (13) giả la giả la (14) một-la ca ma, phế sái đà la (15) bà la bà la (16) nhị chỉ đát-la (17) mạo lý đà la (18) ma nê ca na ca (19) bạt nhật la phế nữ lý-gia (20) lăng cật-lý đả, xá lý la (21) đả la đả la (22) đá la gia, bạc già bạn (23) bạc già phộc để bá lâm (24) độ lô độ lô (25) y mộ già bá xả khả tắc đả (26) phược la phộc la (27) phộc la na dã ca (28) tam mạn đả phộc lộ chỉ đả (29) ma ha bồ địa tát đỏa bà la na (30) bát đầu-ma sa na (31) bát đầu-ma kiêu la (32) nhập phộc la, nhập phộc la (33) tát phộc đả tha nga đá (34) tị sái ca, tị sử cật-đả (35) ma ha ca lỗ nê ca (36) phộc la phộc la (37) ma ha phộc la phế già đà la (38) nhĩ cật-lý đá na na (39) đặng sắt tra-la ca, la la (40) ma ha đế nhạ đà la (41) nhĩ bổ la thận nhạ na, bà la na (42) ma ha ca lỗ nê ca (43) ma ha bát du bát để, phế sái đà la (44) sa la sa la (45) bả-la sa la (46) bôn nương tam bà la (47) tố nga đả, đình-dạ na, sa ma địa (48) tam mạn đả phộc lộ chỉ đả (49) ải thấp-phộc la (50) ma ê thấp-phộc la (51) nột sắt tra na ma ca (52) lạo nại-la bả-la la dã (53) na ma ca củ lô đà la nhạ (54) ma ha mễ nga đà la (55) sa ma sa ma (56) ma ha tắc ma bả-la bả đá (57) chiến nạila, tố lý gia (58) để lợi ca bả-la bà (59) ma la ma la 60) tát phộc ma la, nhĩ du đà ca (61) tát phộc lý sử nga noa, tán đát để (62) ma ha ma ê thấp-phộc la lỗ ba đà la (63) y nhĩ đá bà nhĩ na, lăng cật-lý đả (64) nhạ tra nặc cật-sử noa, chiến nại-la (65) lăng cật-lý đả, thủy la (66) ma tha ma tha (67) tát phộc dược khất sái, la khất sái sa (68) bộ đả nga noa, bạn nhạ ca (69) đả la đả la (70) đả la nga noa sai ma, lăng cật-lý đả (71) nặc cật sái đát-la, ma la (72) tát phộc nhĩ khất na, nhĩ na xá na, ca la (73) bá la ma mai đát-la chỉ đả (74) ma ha ca lỗ nê ca (75) bá la bá la (76) bá lý bổ lạt-noa mạn noa la (77) táo danh-dưỡng mẫn khư (78) sát bá la nhĩ đả (79) bá lý bổ la ca (80) nhĩ lý nhĩ lý (81) ế chế dã chiết ma (82) phộc sai na danh-dạ khất la (83) chiết mộ đả lý dã (84) đà la đà la (85) tát phộc đả tha nga đá phộc lộ chỉ đả (86) trất-lý nỉ đát-la (87) trất-lợi thủ la đà la (88) bạt nhật la nhập phộc la (89) y mộ già bá xả khả tắc đá (90) dã ma, bà lỗ noa (91) củ phế la, lô bá đà la (92) na nghê nại-la lỗ bá đà la (93) nhĩ ma la, nhĩ du đà nỉ khả (94)  tát phộc bá bá, bả-la xá ma ca (95) tát phộc bà la noa, nhĩ du đà ca (96) tát phộc chỉ lý, nhĩ sái, na xả ca (97) trất-lệ lộ chỉ dã, phộc thắng ca la (98) tát phộc tát đỏa, nhĩ du đà ca (99) bồ địa bồ địa (100) bồ địa tát đỏa-phộc bà la na (101) tát phộc đả tha nga đá địa sắt sỉ đê (102) Án, bát đầu ma (103) nhĩ bộ sử đá, thuật đệ (104) địa lợi địa lợi (105) y phộc lộ ca dã hàm (106) sa ma sa ma (107) tát phộc yết ma (108) mê sa đà dã (109) y mộ già bá xả (110) hột-lý na dã (111) tất đệ ngu hứ dã (112) nỉ bà tỉ nễ (113) bà la na, hồng phất (114) na mô tốt đổ đê (115) toa-phộc ha (116)”

Bấy giờ, khi Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát nói Chân Ngôn này thời 3 ngàn Đại Thiên Thế Giới, đại địa, núi Tu Di Lô, núi Đại Lăng Già, tất cả núi nhỏ đều chấn động lớn.

Bên trên chỗ nương dựa vào núi: tất cả Đại Phạm Thiên, Đế Thích Thiên, Na La Diên Thiên, Đại Tự Tại Thiên, Ma Hề Thủ La Thiên cho đến chư Thiên, Tứ Thiên Vương Thiên đều dựng đứng lông trên thân, run rẩy chẳng an

Tất cả Trì Chân Ngôn Tiên, Đại Chuyển Luân Vương kèm các loại Tiên, chúng Khổ Hạnh Tiên cũng đều run rẩy, dựng đứng lông tóc chẳng an

Tất cả cung điện mà Dược Xoa, La Sát, Tỳ Na Dạ Ca, nhóm Quỷ Thần ác cư ngụ đều dấy lên lửa lớn. Trong đó, tất cả Dược Xoa, La Sát, Tỳ Na Dạ Ca, nhóm Quỷ

Thần ác bị lửa thiêu đốt, choáng váng té ngã xuống đất

Tất cả A Tu La Vương đều rất run sợ, chạy trốn vào hang huyệt

Tất cả biển lớn, sông lớn, sông nhỏ, suối, ao thảy đều phun trào sóng lớn. Trong nước: tất lả Long Vương, tất cả loài thú với các quyến thuộc thảy đều sợ hãi, run rẩy chẳng an

Tất cả Tịnh Cư Thiên, Y Thủ La Thiên, Hư Không Thiên đều cùng bảo nhau, cầm nắm các hoa Bát Đầu Ma, hoa Câu Vật Đầu, hoa Bôn Noa Lợi, hoa Mạn Đà La, hoa Ma Ha Mạn Đà La, hoa Mạn Thù Sa, hoa Ma Ha Mạn Thù Sa, tất cả hoa báu của cõi Trời. Hoặc cầm các Ngưu Đầu, Chiên Đan, hương xoa bôi, hương một, mọi loại các hương của cõi Trời, các nhạc cụ của cõi Trời… đồng thời cùng nhau tập hội trên cung điện báu của Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát ở núi Bổ Đà Lạc, trụ trong hư không, một thời tuôn mưa tất cả hoa báu diệu sắc, mọi quần áo báu, vật dụng trang nghiêm báu của cõi Trời. Hoặc có một lúc tất các nhạc Trời… cúng dường Như Lai, Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát, Tất Địa Vương Chân Ngôn, Đại Chúng của Hội này… hoa ấy quấn quýt nhau rơi xuống đất của Cung Điện, hoa ngập đến đầu gối, xen kẽ nhau trang nghiêm

Lúc đó, Thiên Chúng một thời vui vẻ, mỗi mỗi đều chắp tay, cao giọng khen rằng: “Lành thay! Lành thay Đấng Đại Bi! Hay khéo diễn nói Tất Địa Vương Chân Ngôn Tam Muội Gia này, lợi ích cho tất cả nhóm hữu tình hiện nay, được vô lương an vui rộng lớn”

Khi ấy, Chấp Kim Cương Bí Mật Chủ Bồ Tát Ma Ha Tát nâng nhấc thân chẳng an, từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay cung kính, nhiễu quanh Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát theo bên phải rồi đến trước mặt, quỳ ngồi, cởi chuỗi Anh Lạc báu giá trị vô lượng, đem dâng cho Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát xong, bạch rằng: “Thánh Giả! Nguyện rũ thương nói lại lần nữa Tượng Pháp, Đàn Pháp của Tất Địa Vương Chân Ngôn khiến cho người thọ trì thành tựu tối thắng”

Bấy giờ, Quán Thế âm Bồ Tát Ma Ha Tát bảo Chấp Kim Cương Bí Mật Chủ Bồ Tát Ma Ha Tát rằng: “Nếu người muốn thọ trì Tất Địa Vương Chân Ngôn Tam Muội Gia thì dùng lụa trắng tốt chẳng được chặt cắt, vuông vức 4 khuỷu tay, tô vẽ tượng Tất Địa Vương. Khi vẽ Tượng thời thường tắm gội sạch sẽ, mặc quần áo sạch, đừng dùng keo nấu bằng da thú điều hòa màu sắc.

Bên trong vẽ nước biển, núi Bổ Đà Lạc, cung điện 7 báu. Tô vẽ Bất Không Tất Địa Vương Quán Thế Âm có 3 mặt, 4 cánh tay, thân màu vàng ròng, ngồi Kiết Già. Mặt chính vui vẻ. Mặt bên phải hơi giận, ngậm miệng, cau mày, trợn mắt. Mặt bên trái đáng sợ, trợn mắt, há miệng, ló nanh chó lên trên. Đầu đội mão mặt trăng, mão có vị Hóa Phật. Một tay cầm hoa sen, một tay cầm cây đinh ba (tam xoa kích), một tay cầm rương Phạn Bất Không, một tay Thí Vô Úy. Thân lưng tỏa lửa sáng

Bên phải có Đa La Bồ Tát, Tỳ Câu Chi Quán Thế Âm, Thấp Phế Đa Bồ Tát, Nhất Kế La Sát Nữ, Tỳ Ma Dạ Thiên

Bên trái có Tốn Na Lợi Bồ Tát cầm sợi dây, Vô Cấu Tuệ Bồ Tát, Liên Hoa

Chủng Tộc Sinh Bồ Tát, Độ Để Sứ Giả

Phía dưới Tòa ấy, bên phải có Chấp Kim Cương Bí Mật Chủ, mặt mắt giận dữ , cầm chày Kim Cương

Phía dưới Tòa ấy, bên trái có Bất Không Phấn Nộ Vương

Các Bồ Tát này có mão hoa, Anh Lạc, vòng, xuyến, quần áo, mọi loại trang sức. Ngồi Bán Già trên tòa hoa sen

Trên cung điện ấy có Tịnh Cư Thiên, Y Thủ La Thiên, Ma Hề Thủ La Thiên, Đại Phạm Thiên, Đế Thích Thiên, Na La Diên Thiên đều cầm mọi loại hoa báu của cõi Trời. Đṇ phía dưới, 2 bên vẽ Tứ Thiên Vương Thần

Tượng này, nếu có hữu tình sinh Tâm hiếm có, tạm cầm hương hoa chiêm ngưỡng cúng dương, xưng niệm tên của Ta (Quán Thế Âm). Tức đồng với thấy thân màu sắc chân tịnh của Thánh Quán Thế Âm, tất cả chúng Thánh ở cung điện báu tại núi Bổ Đà Lạc… diệt các cấu chướng

Nếu có Bật Sô, Bật Sô Ni, quốc vương, vương tử, phi hậu, cung nữ, đại thần, liêu tá, tộc tính nam nữ… 7 ngày 7 đêm đem các hương hoa cung kính cúng dường, thọ trì, đọc tụng Tối Thắng Minh Vương Chân Ngôn, Tất Địa Vương Chân Ngôn tức được trừ diệt tội: phỉ báng Chính Pháp, 8 nạn, 16 Địa Ngục rất đáng sợ, thiếu Pháp từ vô thủy đến nay. Sẽ được trăm ngàn Đại Phước Uẩn, căn lành tương ứng, như thân nhóm Phước của Đại Phạm Thiên. Khi lâm chung thời Quán Thế Âm hiện thân đưa đến Tịnh Thổ hóa sinh trong hoa sen, được thân thanh tịnh, hiểu biết việc đã thọ sinh trong 500 ngàn đời quá khứ, trụ ở thân sau này cho đến A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề (Anuttara-samyaksaṃbodhi: Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác) lại chẳng chuyển lùi, ngang bằng với Pháp Bất Y đọc tụng Kinh này trăm ngàn vạn biến, huống chi là có người ngày ngày thường siêng năng, chiêm ngưỡng cúng dường, tụng trì mà há chẳng chứng Bất Thoái Chuyển sao?!…

Nếu thường gia trì vào nước hương Át Già, rưới rót đỉnh đầu, tấm rửa thân, dùng hương xoa bôi thân, mặc quần áo sạch, ăn 3 loại thức ăn màu trắng, ngày đêm ở trước tượng Tất Địa Vương như Pháp xoay vần Ấn, tụng trì Tối Thắng Minh Vương Chân Ngôn, Tất Địa Vương Chân Ngôn liền ngang bằng với việc trăm ngàn căng già sa câu chi na dữu đa chư Phật, Bồ Tát Ma Ha Tát… làm quán đỉnh. Nên biết người này sẽ được A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề Pháp Vương Quán Đỉnh Địa Trụ

Nếu thường ngày 8, ngày 15 của kỳ Bạch Nguyệt, chẳng ăn chẳng nói, ở trước tượng Tất Địa Vương dùng hoa, hương, 3 loại thức ăn uống màu trắng hiến bày cúng dường, chắp tay, đỉnh lễ, quán Tượng, kết Ấn, tụng trì Tất Địa Vương Chân Ngôn 108 biến, xuay nhiễu quanh Hành Đạo sẽ ngang bằng với Pháp Bất Y đọc tụng Nhất

Thiết Đà La Ni Chân Ngôn Giải Thoát Liên Hoa Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia Kinh của Liên Hoa Chủng Tộc (Padma-kula) đều 108 biến

Nếu có Bật Sô, Bật Sô Ni, quốc vương, vương tử, phi hậu, cung nữ, đại thần, liêu tá, Tộc Tính nam nữ… nguyện muốn trăm ngàn na dữu đa chư Phật, Bồ Tát Ma Ha Tát làm Quán Đỉnh. Nguyện muốn chuyển đọc Bất Không Quyến Sách Đà La Ni Chân Ngôn Quảng Đại Giải Thoát Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia Kinh trăm ngàn na dữu đa biến. Nguyện muốn xoay vần kết tất cả Ấn của Bất Không Vương trăm ngàn na dữu đa biến. Nguyện muốn vào Nhất Thiết Quảng Đại Giải Thoát Liên Hoa Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia của Bất Không Vương trăm ngàn na dữu đa Hội…. Ngày 8 của kỳ Bạch Nguyệt ở nơi nhàn tịnh, tắm rửa thân sạch sẽ, mặc quần áo sạch, ăn 3 loại thức ăn màu trắng, làm Mạn Noa La, dùng bùn thơm xoa tô đất, bên trong vẽ hoa sen nở rộ ngàn cánh dùng bùn Bạch Chiên Đàn Hương vẽ làm Đài, lá. Dùng bùn Uất Kim Cương, bùn Long Não Hương làm tua, nhụy. Dùng bùn Trầm Thủy Hương làm hạt quả

4 mặt, 4 góc vẽ vòng hoa sen, nêu dấu hiệu lối đi giới hạn, để tượng Tất Địa Vương hướng mặt tượng về phương Tây, bên trong để cái hũ nước hương Át Già, dùng lụa trắng sạch che trùm lên trên, bày 21 vòng hoa, 8 cái mâm chứa thức ăn làm bằng đường cát, mật, 3 loại thức ăn uống màu trắng. Cũng đều bày hiến Bạch Chiên Đàn Hương, Trầm Thủy Hương, Long Não Hương, Huân Lục Hương, Thất Lợi

Bà Sách Ca Hương

4 góc, 4 cửa để nước hương Át Già

4 cửa để lư hương, thiêu đốt Hương Vương, 32 chén đèn

Tụng trì Phấn Nộ Vương Chân Ngôn gia trì vào nước hương, rưới vảy trên Đàn làm cho thanh tịnh, rưới vảy vào thân với quần áo làm cho thanh tịnh. Khởi Tâm Đại Bi, chât đứt các sự nói năng bàn luận, ngày đêm như Pháp, xoay vần kết Thủ Ấn, tụng trì Tối Thắng Minh Vương Chân Ngôn, Tất Địa Vương Chân Ngôn mãn 10 vạn biến

Đêm ngày 15 của kỳ Bạch Nguyệt, trên đầu ượng Tất Địa Vương phóng ánh sáng 7 màu chiếu khắp tất cả, xoay theo bên phải 3 vòng rồi trở lại nhập vào vầng trái, lỗ tai. Khi ánh sáng này nhập vào thời đất của Đàn chấn động, ngón tay của Vô Úy Thủ tuôn mưa Cam Lộ. Tay cầm sợi dây, tay cầm cây đinh ba phóng ánh sáng lửa lớn. Hoa sen trong bàn tay tự nhiên dao động, trong ngón chân của 2 bàn chân tuôn ra sữa trắng. ở trong hư không phát ra tiếng nói, bảo rằng: “Nay ngươi được chứng Bất Không Quyến Sách Tâm Vương Đà La Ni Tam Muội Gia, tương ứng thành tựu tất cả Tối Thượng Vô Thượng Bồ Đề”

Lúc đó, người trì Chân Ngôn run sợ, dựng đứng lông trên thân. Nên tụng Tất Địa Vương Chân Ngôn 108 biến thì Quán Thế Âm hiện thân trong Đàn âm thầm gia hộ, cho chứng Xuất Thế Nhất Thiết Vô Thượng Vô Đẳng Bồ Đề Trí Tam Muội Gia, Tâm Thần vui thích, dung mạo vui vẻ.

Người chứng Pháp này tức gọi là ngang bằng với việc được tất cả chư Phật, Bồ Tát Ma Ha Tát ở mười phương làm Quán Đỉnh. Cũng ngang bằng với việc đọc tụng

Bất Không Quyến Sách Đà La Ni Chân Ngôn Quảng Đại Giải Thoát Liên Hoa Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia Kinh trăm ngàn na dữu đa biến. Cũng ngang bằng việc xoay vần kết tất cả Ấn của Bất Không Vương trăm ngàn na dữu đa biến.

Cũng gọi là ngang bằng với việc nhập vào Nhất Thiết Quảng Đại Giải Thoát Liên Hoa Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia của Bất Không Vương trăm ngàn na dữu đa Hội. Cũng gọi là chứng Bất Không Tất Địa Vương Quang Minh Địa Trụ. Lại ngang bằng với việc thừa sự 64 căng già sa câu chi na dữu đa trăm ngàn Như Lai Ứng Chính Đẳng Giác, gieo trồng căn lành. Lại ngang bằng với việc niệm tất cả Danh Hiệu của tất cả Như Lai này. Lại ngang bằng với việc thấy Công Đức Báo Thân của tất cả Như Lai này. Tất cả tội nặng trong Địa Ngục A Tỳ (Avīci) tự nhiên diệt hết, chẳng bị rơi vào 8 bạn, chẳng sinh trong nẻo ác, sinh vào các cõi Phật, đủ Túc Mệnh Trí

Này Chấp Kim Cương Bí Mật Chủ! Đây gọi là Bất Không Tất Địa Vương Chân

Ngôn Thành Tựu Tam Muội Gia

Nếu gia trì vào mỗi một hoa sen, cúng dường Quán Thế Âm 108 hoa thì bậc vua chúa vui vẻ, liền được như Nguyện

Nếu gia trì vào hoa Tô Mạn Na hiến Quán Thế Thế Âm rồi thu lấy hoa, đem cho các người, liền được trừ diệt tội chướng tai ách, liền khiến cho vui vẻ

Nếu đem hoa cho người bệnh đeo, liền được trừ các bệnh Quỷ, bệnh Thần, sửa trị diệt tội chướng

Nếu đem hoa rải ở đất dưới đáy cửa thì người nhìn thấy hoa, trị diệt được tai chướng

Nếu đem hoa rải trên mồ mả, thì vong linh nơi này: nếu tại Địa Ngục, hoặc tại

Quỷ đói, hoặc tại súc sinh… sẽ được giải thoát, sinh lên cõi Trời Nếu đem hoa này để trên đầu nằm thì điềm mộng cát tường

Nếu đem hoa để trên đầu tượng vị Trời, tụng Tất Địa Vương Chân Ngôn, xưng tên của vị Trời 1008 biến, liền được Thiên Thần đi theo làm Sứ Giả

Nếu dùng tay phải đè bắp tay phải của tượng Tất Địa Vương, tụng trì Tất Địa Vương Chân Ngôn 1008 biến, liền được tụng trì tất cả Đà La Ni Chân Ngôn đều ngàn vạn biến, được các Thiên Thần ủng hộ

Nếu đè bắp tay trái của tượng, tụng trì Tất Địa Vương Chân Ngôn 1008 biến thì tất cả Trời, Rồng, Dược Xoa, La Sát đi đến, tụ họp ủng hộ, vui làm theo sự sai khiến Nếu đè vào rốn của tượng, tụng trì Tất Địa Vương Chân Ngôn 1008 biến thì Nam Thiệm Bộ Châu này tuôn khắp mưa lớn

Nếu ở bên tai trái, tai phải của Tượng, tụng trì Tất Địa Vương Chân Ngôn đều 1008 biến thì việc mà Tâm đã niệm thảy đều thành tựu

Nếu đè lên đầu của tượng, tụng trì Tất Địa Vương Chân Ngôn 1008 biến thì chúng Đại Phạm Thiên vui thích làm việc sai khiến, hộ giúp

Nếu đè lên bàn chân của tượng, tụng trì Tất Địa Vương Chân Ngôn 1008 biến liền được tất cả Quỷ Thần, cõi Âm bên dưới đất chịu phục, âm thầm làm việc sai khiến

Nếu nhiễu quanh ao hoa sen, tụng trì Tất Địa Vương Chân Ngôn 108 biến, sẽ được hoa sen sinh trưởng đông đầy tươi tốt

Nếu trì Chân Ngôn vào tro, nước rồi rưới vải trên tất cả hoa quả, lúa mạ thì quả trái xum xuê tươi tốt, chẳng bị tai tổn

Người tu Pháp này: trong ngoài trong sạch tinh khiết, không có vế dơ, như Pháp tu hành không có chỗ hở, thiếu sót

Trước tiên Pháp hộ ở bên ngoài: chẳng nên ăn thức ă dư thừa, thức ăn dơ bẩn của chư Phật, Bồ Tát, Kim Cương, Thiên Thần, Pháp, Tăng, quốc vương, tất cả quan liêu, người dân, Quỷ Thần, Tỳ Na Dạ Ca… Rượu, thịt, Huân Tân đều chẳng nên ăn. Cũng chẳng nên đến nhà của tất cả thợ săn, đánh bắt cá, trò giải trí nguy hiểm, Ngoại Đạo, Dâm Nữ, Tà Kiến… nhà mua bán quan tài, nhà sát sinh mua bán thịt, nhà Hộ Sinh, nhà có người mới sinh, nhà lễ tang người mới chết, nhà mua bán Kinh Tượng, nhà có luật nghi ác…đều chẳng nên đi đến, nhận cúng dường của người khác. Cũng chẳng tiếp chạm, dẫm đạp vào hình ảnh lẫn nhau. Tại sao thế? Do ô uế mà mỗi mỗi tiếp chạm sẽ khiến cho Quỷ Thần rình tìm được dịp thuận tiện mà gây nhiễu hại, hoại Tam Muội Gia

Cũng chẳng cùng với các người Tà Mạng, nịnh hót cong quẹo, ganh ghét đố kỵ, luật ác, chẳng trong sạch tạm làm bạn đồng trụ tu Pháp. Cũng chẳng cùng với người Bất Nam, người nóng nảy hung bạo, người không có hâm mộ Bồ Đề tu Đạo Phần… đồng trụ tu Pháp. Cũng chẳng cùng với ngưới khác ngồi đī diện nói năng truyền khí, ăn chung. Cũng chẳng được mặc quần áo dơ bẩn. Thường nơi đã trụ, các nơi dạo đến đều khiến thanh tịnh. Tại sao thế? Vì nhóm người như vậy, hết thảy ở cõi

Ma, hoại Pháp Bồ Đề

_Nói Hộ Bên trong (nội hộ) là:

1_ Thường như Lý, thành khẩn kềm chế nơi Tâm, chẳng tự khen chê nghiệp Thiện, Bất Thiện. Cũng chẳng qửa trách, chê bai người xuất gia, tại gia: có lỗi, không có lỗi

2_ Y luôn thanh tịnh, dùng Tâm Vô Lậu, chẳng nghĩ Pháp ác tạp nhiễm, nghĩ đến các danh lợi của Thế Gian

3_ Kiên trì thực hành Bố Thí, Tịnh Giới, An Nhẫn, Tinh Tiến, Tĩnh Lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa….rưới rót Tâm ấy, đối với hữu tình khởi Tâm Đại Bi. Ngày ngày như Pháp thọ trì, đọc tụng, tùy Tâm cúng dường thường chẳng đoạn tuyệt

Như vậy tu hành, nên đủ một ngàn ngày, liền được thành tựu tất cả Chân Ngôn, Mạn Noa La, Ấn, Tam Muội Gia với tất cả Thần Thông Tam Ma Địa thuộc Thế Gian với Xuất Thế Gian của A Mộ Già Vương (Amogha-rāja: Bất Không Vương)

_Lại có Pháp. Dùng thiếc, sáp làm tượng Công Đức Thiên, ngồi Bán Già, tay cầm hoa sen, với quần áo, vòng, xuyến, Anh Lạc 7 báu để trang nghiêm. Nên để Tượng này bên cạnh tượng Tất Địa Vương, tụng trì Tối Thắng Minh Vương Chân

Ngôn gia trì vào vòng hoa, để trên đầu Công Đức Thiên, đem các hoa hương, như Pháp cúng dường. Ngày đêm tụng trì Tối Thắng Minh Vương Chân Ngôn gia trì vào Bạch Chiên Đàn Hương, ngầm xưng tên Công Đức Thiên, thiêu đốt cúng dường mãn 10 vạn biến. Tụng trì Tất Địa Vương Chân Ngôn gia trì vào hạt cải trắng, xưng tên Công Đức Thiên rồi đánh vào tượng Công Đức Thiên mãn 10 vạn biến thì trên thân, trên trán của Tượng phóng ánh sáng lớn. Lúc đó, đốt hương, dùng Át Già cúng dường. Lại tụng Tất Địa Vương Chân Ngôn gia trì vào hạt cải trắng đánh vào tượng Công Đức Thiên 1008 biến thì Công Đức Thiên ấy đem các quyến thuộc, mặc quần áo Trời, Anh Lạc, vòng xuyền hiện thân trong hư không, tuôn mưa châu báu tràn đầy khắp trên Đàn, vật cúng bên trong Đàn biến thành vàng ròng hết, nên lấy rồi chia làm 2 phần: một phần mỗi ngày vì Công Đức Thiên cúng dường Quán Thế Âm; một phần tự dùng, làm các Công Đức

Khi chứng Tướng này thời lông trên thân dựng đứng sợ hãi, run rẩy chẳng an. Người trì Chân Ngôn đừng hoảng sợ, liền như Pháp tụng Cát Tường Liên Hoa Chân Ngôn:

“Na mô la đát-na đát-la gia dã (1) na mạc y lợi gia (2) bà lộ chỉ đế thấp-phộc la dã (3) bồ đề tát đỏa dã (4) ma ha tát đỏa dã (5) ma ha ca lỗ nê ca dã (6) ma ha mộ già phộc la na dã (7) đát ninh-dã tha (8) Án, bát đầu-nhĩ nễ (9) bát đầu-nhĩ nễ (10) trất-lý bát đầu-mang nghê (11) bát đầu-ma đà lệ (12) bát đầu-ma phược để (13) bát đầu-ma tất-lý duệ (14) bát đầu-ma kiêu lý (15) bát đầu-ma bả-la bệ (16) bát đầu-ma sa na (17) bả-la để sắt sỉ đê (18) y phộc lộ chỉ đá tất-lợi duệ (19) phộc la nê, phộc la na, dĩ nễ (20) bả-la tỉ na, bả-la tỉ na dã (21) củ lỗ củ lỗ (22) y lợi gia (23) phộc lộ chỉ đá phộc la nê (24) hổ lỗ hổ lỗ (25) bà la đãng nghê nễ (26) giả la giả la (27) bổ sáp bả, nhĩ bộ sử đả (28) bát đầu-ma tất lợi duệ (29) nhĩ chỉ đát-la nhĩ ma na đà lệ (30) bà la bà la (31) tam bà la, tắc ma la sa ma diệm (32) y lợi gia (33) bà lộ chỉ đế thấp-phộc la dã (34) sa ma duệ, tát đinh-dạ địa sắt sỉ đả, nê nhĩ (35) y mộ già bá xả, bà la nê, hồng (36) na mô tốt đổ đê (37) toa-phộc ha (38)”

 

Chiêm ngưỡng, khen ngợi Đại Công Đức Thiên, xin thỉnh xoa đỉnh đầu. Công Đức Thiên ấy vui vẻ xoa đỉnh đầu bảo rằng: “Lành thay! Lành thay Thiện Nam Tử! Nay ngươi được Bất Không Quyến Sách Tối Thắng Minh Vương Chân Ngôn này,

Tất Địa Vương Chân Ngôn, Cát Tường Liên Hoa Chân Ngôn thảy đều thành tựu. Ngươi nên theo Ta hướng đến cung điện của Ta trụ, rồi dùng các châu báu ở nơi ngươi đã trụ”

Lúc đó, nên tụng Dữ Nhất Thiết Nguyện Chân Ngôn:

“Na mô la đát-na đát-la gia dã (1) na mạc y lợi gia (2) bà lộ chỉ đế thấp-phộc la dã (3) bồ đề tát đỏa dã (4) ma ha tát đỏa dã (5) ma ha ca lỗ nê ca dã (6) Án, bà già phộc để (7) ma đốt nhạ nễ trất-lý (8) phộc la phộc la (9) y phộc lộ chỉ đá, bà la nê (10) khất sử lý nê, tắc-la phộc đổ (11) ám phộc, ám phộc (12) nhĩ bổ la chỉ lợi để, ca lệ (13) bả-la bà la bộ nê (14) y mộ già bá xả khả tắc đê (15) toa-phộc ha (16)

 

Như vậy, người trì Chân Ngôn khi thấy Công Đức Thiên xoa đỉnh đầu khen thời tụng xin như Nguyện. Hai bàn tay của Công Đức Thiên ấy tuôn ra sữa ban cho, người trì Chân Ngôn nên nương theo uống vào thì được Đại Thần Thông, khắp thân tỏa ánh sáng đẹp đẽ, tóc như xoắn ốc, mắt như sen xanh, biện tài không ngăn ngại, âm thanh hòa nhã trong trẻo khiến người nghe ưa thích nghe. Được chứng Bất Không Đại Ma Ni Hải Thanh Tịnh Cát Tường Liên Hoa Quán Tam Muội Gia, thọ mệnh ngàn tuổi, cung điện đi theo thân, bay đến trước mặt Đức Phật A Di Đà ở phương Tây lắng nghe Pháp thâm sâu, được Thọ Ký riêng, tên là Bất Không Đại Ma Ni Hải Thanh

Tịnh Các Tường Liên Hoa Quán Vương

Lại nữa, trao cho tên gọi là con của Bất Không Quyến Sách Quán Thế Âm Pháp Vương. Lại nữa, trao cho tên gọi là con trưởng của tất cả các Phật Pháp kèm được Pháp Đà La Ni, Chân Ngôn, Đàn, Ấn thuộc Thế Gian Xuất Thế Gian cửa tất cả Như Lai ở 10 phương thảy đều thành tựu

Dạo chơi đến cung điện của tất cả hàng Trời, Rồng, Dược Xoa, La Sát, Người, Phi Nhân không có trở ngại. Tất cả 8 Bộ Trời Rồng, Quỷ Thần Người đã gặp thảy đều kính yêu. Hoặc trụ Thế Gian làm nhóm Phước lớn ban cho hữu tình tất cả lợi ích. Công Đức Thiên ấy cùng với quyến thuộc luôn thường ban cho tất cả châu báu, các quần áo, thuốc Cam Lộ màu nhiệm của cõi Trời, thủ hộ thương yêu như đứa con, luôn chằng buông bỏ. Lúc đó, liền được kho chứa tràn đầy như kho chứa của Tỳ Sa Môn (Vaiśravaṇa) không có khác

Chấp Kim Cương Bí Mật Chủ, Đại Phạm Thiên, Đế Thích Thiên, Ma Hề Thủ La Thiên, Na La Diên Thiên, tất cả chư Thiên, Tứ Thiên Đại Vương, tất cả Chân Ngôn Minh Tiên, Dược Xoa, La Sát, Người, Phi Nhân đều yêu kính, ủng hộ

Tối Thắng Minh Vương Chân Ngôn, Tất Địa Vương Chân Ngôn, Cát Tường Liên Hoa Chân Ngôn này, chỉ thường tụng trì liền được vô lượng nhóm Phước Đức lớn

Này Bí Mật Chủ! Nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện ngày ngày 3 thời đem các hương hoa, quần áo, viên ngọc báu, Anh Lạc, lọng báu, phướng, phan của cõi Trời. Các kỹ nhạc, mọi loại thức ăn uống của cõi Trời. Tất cả giường nằm, tất cả châu báu … mỗi mỗi đều xếp chồng lên nhau như núi Tu Di… bố thí cúng dường tất cả Như Lai trong 64 căng già sa câu chi na dữu đa trăm ngàn vi trần Thế Giới, mãn 12 tháng

Lại đem nước của 4 biển làm dầu thơm, ngày đêm cũng ở trước mặt tất cả Như Lai trong 64 căng già sa câu chi na dữu đa trăm ngàn vi trần Thế Giới, đốt đèn cúng dường hết 4 biển này, mãn 12 tháng thì nhóm Phước đã được nhiều vô lượng vô biên chẳng thể tính đếm, xem xét chẳng thể biết

Lại có kẻ trai lành, người nữ thiện chỉ thường 3 thời, trì Thân Ấn, Tâm Ấn, Ngữ Ấn, Trí Ấn của Kim Cương… quán chiếu 3 đời đều không có sở hữu, lượng đồng với hư không

Tức Tâm quán bày chữ Sai (屹: SA) màu vàng ròng, phóng đám lửa lớn thiêu đốt hết thận, cuối cùng hóa làm tro màu trắng đều không có sở hữu, dùng xoa bôi trang sức Đàn Phương, lượng không có bờ mé

Ngay trên tâm Đàn, quán chữ Nhĩ (伙: ME) hiện hoa sen vàng ròng nở rộ 8 cánh, rộng lớn mênh mông không có bờ mé. Ở trên đài hoa, quán cái điện báu lớn có đủ mọi hoa kỳ lạ lướt nhẹ xen kẽ trang nghiêm; lầu gác 7 báu có trướng báu chất chồng, xếp hàng nhiễu quanh trang nghiêm. Trong điện quán bày tòa báu Liên Hoa Sư Tử, đài sàn của Tòa ấy có mọi thứ báo tỏa sáng nghiêm sức

Ớ trên tòa ấy, quán bày chữ Bà (矛:BHA) hiện thành Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai, từ lượng của một thân bày vô lượng thân, hợp làm một Thể ngồi Kiết Già, hiển nói các Pháp, phóng vô lượng ánh sáng

Bên trái, quán: Quán Thế Âm Bồ Tát, Bạch Y Quán Thế Âm Bồ Tát, Tỳ Câu

Chi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đa La Bồ Tát, Công Đức Thiên

Bên phải, quán: 10 Ba La Mật Bồ Tát đều ngồi Bán Già

Bên phải Quán Thế Âm, quán người trì Chân Ngôn ngồi Kiết Già, hai tay để ngay trái tim, bấm giữ tràng hạt

Tụng Chân Ngôn này quán bày chúng Thánh, đừng có gián đoạn. Khóa Số xong rồi, thu lấy số đã tụng với chỗ của chúng Thánh… truyền trao để bên trong Bạch Hào (Ūrṇa: sợi lông trắng xoay theo bên phải ở tam tinh) của Quán Thế Âm, hoặc để trong trái tim. Ngay lúc giao cho thời xoay vần Khí Trượng Ấn, tụng Phó Chúc Chân Ngôn:

“Án, hồng, bát đầu-ma, củ la”

7 biến phó chúc (trao cho) người tu Pháp này, rồi liền sẽ được Chủng Tính của hoa sen, thành tựu rộng lớn. Nhóm Phước đã được so sánh với nhóm phước đã được do cúng dường lúc trước thì nhiều hơn gấp trăm, gấp ngàn lần, cho đến gấp trăm ngàn câu chi số lần mà chẳng theo kịp một phần

Tại sao thế? Vì Chân Ngôn này là nơi bắt đầu của tất cả Như Lai, nơi đã sinh ra

Công Đức của mọi loại vô biên tướng tốt

Lại là nơi mà tất cả Như Lai tu nhiếp tất cả Phước Tụ Uẩn

Lại là nơi đầu tiên mà tất cả Như Lai được Thọ Ký

Lại là nơi mà tất cả Như Lai được Đại Thần Thông, Công Đức cao vời

Lại là nơi mà Công Đức Thiên được các Công Đức, Nguyện Quả lớn

Lại là nơi của Quang Minh Bảo Cung Điện mà Công Đức Thiên đã trụ

Lại là Trú Xứ của Cung Điện Công Đức tại Tịnh Thổ của tất cả Như Lai trong 64 căng già sa câu chi na dữu đa trăm ngàn vi trần Thế Giới, Tại sao mà các Như Lai đó trụ trong chốn này?

Vì Chân Ngôn này mới là nơi mà Công Đức Thiên Mẫu đã trụ, là mẹ của Công Đức Thiên

Lại là mẹ Công Đức của tất cả chư Phật quá khứ hiện tại vị lai trong 10 phương

Lại là mẹ Công Đức của mọi loại Thần Thông, tướng tốt, nhóm phước của tất cả Bồ Tát Ma Ha Tát quá khứ hiện tại vị lai trong 10 phương

Lại là mẹ Công Đức của tất cả Đà La Ni Chân Ngôn, tất cả Đàn Ấn Tam Muội Gia, An Ổn Tam Muội Gia, Phú Nhiêu Tam Muội Gia, Giáng Ma Tam Muội Gia, tất cả Tam Muội Gia của tất cả chư Phật, Bồ Tát Ma Ha Tát quá khứ hiện tại vị lai trong 10 phương

Lại là nơi thành tựu Pháp của Bất Không Vương Đà La Ni Chân Ngôn

Lại là nơi mà Bất Không Vương ban cho hữu tình tất cả Bố Thí rộng lớn, xưng tán mọi loại Nguyện

Lại là trú xứ Hư Không Cung Điện Nhật Nguyệt Quang Minh của Bất Không Vương

Lại là trú xứ Tối Thượng Quang Minh Cung Điện của Tam Thập Tam Thiên, Công Đức Thiên

Lại là mẹ ánh sáng, Phước Đức, Cát Tường của Đại Phạm Thiên, Đế Thích Thượng Thiên, Na La Diên Thiên, Ma Hề Thủ La Thiên, tất cả chư Thiên

Lại là mẹ ánh sáng, Phước Đức, Cát Tường của tất cả Chân Ngôn Minh Tiên, Dược Tiên

Lại là mẹ ánh sáng, Phước Đức, Cát Tường của tất cả hàng Dược Xoa, La Sát, Càn Thát Bà, A Tố Lạc, Nghiệt Lỗ Trà, Khẩn Na La, Ma Hô La Già, Người, Phi Nhân

Người tu Pháp này, ngày ngày như Pháp, đem các hương hoa, nước hương, bơ, sữa, thức ăn uống, đèn bơ, đèn dầu mà cúng dường. trước mặt tất cả Phật thiêu đốt Tô Hợp Hương. Trước mặt Quán Thế Âm thier6u đốt Trầm Thủy Hương. Trước mặt

Công Đức Thiên thiêu đốt Bạch Chiên Đàn Hương _Cát Tường Liên Hoa Đại Tâm Chân Ngôn:

“Án, bổ sáp bả (1) nhĩ lộ chỉ đế (2) kiện đà sai lệ (3) y mộ già la nhạ (4) tam bà la nê (5) bát đầu-ma tam bộ lý (6) đả la đả la (7) mẫu nễ đê, hồng (8) toa-phộc ha (9)”

 

Chân Ngôn như vậy gia trì vào tất cả hương hoa, nước hương, bơ, sữa, thức ăn uống, đèn bơ, đèn dầu cúng dường chư Phật, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Công Đức Thiên

Y theo Pháp mà ngồi, xoay vần Ấn làm Pháp, tụng Tối Thắng Minh Vương Chân Ngôn, Tất Địa Vương Chân Ngôn, Cát Tường Liên Hoa Chân Ngôn, Đại Tâm Chân Ngôn, Tâm Trung Chân Ngôn, Tâm Trung Tâm Chân Ngôn. Dùng Phấn Nộ Vương Chân Ngôn gia trì vào hương thiêu đốt. Ngay giữa đêm thời tượng Công Đức Thiên dao động, phóng ánh sáng. Lúc đó, người trì Chân Ngôn vui mừng hớn hở. Đṇ canh 5 thời tượng Tất Địa Vương phóng lửa sáng lớn. Quán Thế Âm hiện thân an ủi. Hết thảy Tâm Nguyện đều khiến cầu xin, liền được viên mãn. Giải trừ tất cả bệnh não, 5 tội Vô Gián trong thân. Tất cả Phước Đức, tư lương của Thế Gian thảy đều tăng trưởng. Tất cả oán nạn, Phù Thư, Chú Trớ cũng tiêu trừ hết

_Cát Tường Liên Hoa Tâm Trung Chân Ngôn:

“Án, y mộ già bá xả (1) hột-lý na dã (2) bát đầu-nhị nễ, bà la nê (3) nhập phộc la, nhập phộc la (4) bả-la sa lý đả (5) bát đầu ma bộ nê (6) sa-phộc ha (7)”

 

_Cát Tường Liên Hoa Tâm Trung Tâm Chân Ngôn:

“Án, y phộc lộ chỉ đả (1) bát đầu nhĩ nễ, bà lăng nghĩ nê (2) đổ lỗ đổ lỗ (3) hồng (4) toa-phộc ha (5)”

Bất Không Cát Tường Liên Hoa Chân Ngôn, Đại Tâm Chân Ngôn, Tâm

Trung Chân Ngôn, Tâm Trung Tâm Chân Ngôn này. Nếu có hữu hình dùng Pháp Du Già Quán, ngày ngày như Pháp, thọ trì, đọc tụng 1008 biến liền giải trừ hết 5 tội Vô Gián. Được Công Đức Thiên quán nhìn, gia bị lảm co mãn mọi Nguyện. Quán Thế

Âm, Thần âm thầm gia bị, chẳng bị tất cả đấu trang, dao gậy, thuốc độc, trùng độc, Quỷ Thần, tai bệnh, yểu hoại thân mệnh. 8 nạn đáng sợ đều được tiêu trừ

Nếu gia trì vào dây 5 màu, kết 21 gút, dùng An Tất Hương xông ướp thì người bị bệnh Quỷ đeo vào, liền được trừ khỏi bệnh

Hoặc bệnh do Ma Ha Ca La Thần gây ra, cũng liền trừ khỏi, huống chi là bệnh Quỷ mà chẳng khỏi sao?!…

Nếu gia trì vào dây màu xanh, kết 21 gút thì người bị bệnh sốt rét đeo vào, liền được trừ khỏi bệnh

Nếu gia trì vào dây màu trắng, kết 108 gút thì các người dân đeo vào, liền được giải trừ tội ách, tai chướng

Rồi nói A Già Đà Dược (Agada) Tụng là:

“_Tối Thắng Vương Chân Ngôn Phấn Nộ Vương Chân Ngôn

Tất Địa Vương Chân Ngôn Gia trì vào Ngưu Hoàng

Khiến hiện tướng: ấm, khói

Chấm trên trán, trên tim

Cùng với người đàm luận

Thảy đều được tin phục

Dược Xoa, La Sát sợ

Chẳng dám gây nhiễu não

_Chấm: trán, cổ, tam tinh

Trên bắp tay, rốn, chưởng (lòng bàn tay)

Đã chạm vào người dân

Đều khiến trừ diệt được

Ách Võng Lượng (Tinh Quái ở sông núi) chướng não

Hoặc có người nhìn thấy

Cũng khiến trừ diệt được

Chướng khổ của Võng Lượng

_Chấm: Cước (bàn chân), hĩnh (cẳng chân), tất (đầu gối), chưởng (lòng bàn tay)

Du hành không thiếu thốn

Nhóm nước, lửa, cọp, sói

Chẳng khiến gây tai hại

_Hòa sữa con trẻ bú

Dùng chấm trong con mắt

Thấy Phục Tàng (Nidhi: kho tàng bị che dấu) dưới đất

_Nếu xoa bôi trên bụng

Trừ được bệnh đau bụng

_Nếu hòa sữa bò, uống

Sẽ được thân thanh tịnh

Quỷ Thần chẳng quấuy nhiễu

Diệt được các Chú Trớ

Nhóm Yếm Cổ, Cổ Độc

Kèm trừ tướng mộng ác

_Thường hòa sữa bò, uống

Hoặc hòa bơ, lạc uống

Hoặc lại hòa mật, uống

Mau khiến được thông ngộ

Ngày tụng văn ngôn khác

Tộc (Kula) này: các Chân Ngôn (Mantra)

Đàn (Maṇḍala), Ấn (Mudrā), Tam Muội Gia (Samaya)

Thảy đều được thành tựu

Trí Tuệ hiểu như biển

Là nơi người tôn kính

Thọ Mệnh chẳng tai yểu

Tất cả các tội chướng

Nghiệp trước, các bệnh khổ

Thảy đều được tiêu trừ

_Nếu hòa dầu Hồ Ma

Xoa đầu, bệnh Đầu Phong

Sẽ mau được trừ khỏi

_Ba Chân Ngôn như vậy

Gia trì Thục Xương Bồ

Khiến hiện tướng ấm, khói

Nên lại hòa Ngưu Tô

Để trống bụng, ngậm, uống

Trải qua đủ trăm ngày

Âm tiếng: trong (trong trẻo), hòa nhã

Răng, lưỡi được không bệnh

Tất cả người dân nghe

Âm tiếng đã nói năng

Trừ tai ách, tội chướng

_Nếu thường ngậm, uống, ăn

Nhớ, biết, Đa Văn Biện

Tộc (Kula) này: các Chân Ngôn (Mantra)

Đàn (Maṇḍala), Ấn (Mudrā), Tam Muội Gia (Samaya)

Đều được thành tựu hết

Trí Tuệ hiểu như biển

_Nếu đeo trên cánh tay

Chẳng bị các Quỷ Thần

Nạn ác gây xâm hại

_Nếu hòa hạt cải trắng

Đốt, xông, trị tất cả

Bệnh Quỷ Thần khó trị

Tức được liền trừ khỏi

_Ba Chân Ngôn như vậy

Lại nữa, đều gia trì

Thuốc Tất Lý Dương Ngu

A Ngụy, Đa Nga La

Hương Thanh Mộc, Uất Kim

Cam Tùng, Xà Mạc Ca Rễ Tất Lợi Ca Lô

Hương Càn Thát La Sa

Hải cải, hoa hiến tàn

Lượng bắng nhau, hòa hợp

Nước mưa, viên như táo

Chứa trong vật sành sứ

Nên để ở trên Đàn

Chân Ngôn gia trì hiện

Tướng ấm, khói… Âm Kiền (phơi khô trong bóng râm)

Trị Ngược (bệnh sốt rét), nhọt, ghẻ lở

_Bệnh của nhóm thuốc độc

Đem thuốc hòa nước dùng

Xoa, uống liền trừ khỏi

_Đau đầu, thuốc hòa dầu

Bôi đầu, liền mau khỏi

_Nếu bị đau buốt răng

Ngậm thuốc liền mau trừ

_Đau bụng, thuốc hòa nước

Ăn uống liền trừ khỏi

_Đau tất cả đốt xương

Đem thuốc hòa bơ, bôi

Chỗ đau, liền trừ khỏi

_Nếu bệnh lâu, gầy ốm

Thuốc hòa với nước nóng

Mỗi ngày tắm rửa thân

Mau diệt các tội dơ

Tất cả bệnh phiền não

_Nếu bị bệnh Quỷ Thần

Rót vào mũi, xông thân

Tức sẽ được trừ khỏi

_Bị Quỷ hại mất tiếng

Đem thuốc hòa nước, chấm

Trên thóp đỉnh liền khỏi

_Nếu bị đau nơi tim

Thuốc hòa muối, nước nóng

Ăn uống liền được khỏi

_Ba Chân Ngôn như vậy

Lại nữa, đều gia trì

Hùng Hoàng, quặng bạc, thuốc

Hiện tướng ấm, khói, sáng

Hùng Hoàng chấm đỉnh, trán

Bắp tay, tim, cổ họng

Quặng bạc chấm trong mắt

Liền chứng nơi bí mật

Chân Ngôn Minh Tiên Nhân

Vào: Dược Xoa, La Sát

A Tố Lạc, Quỷ Thần

Trong hang không chướng ngại

Nếu vào rừng Thi Đà

Quỷ Thần thấy đều phục

_Nếu bôi thân, tay, chân

Liền được chứng thành tựu

Quán Thế Âm Bồ Tát

Ngầm giúp, ban Thắng Nguyện

Tịnh Cư, Y Thủ Thiên

Ma Hề Thủ La Thiên

Đại Phạm Thiên, Đế Thích

Na La Diên Thiên Vương

Đều vì mình ủng hộ

_Ba Chân Ngôn này đều gia trì

Ngưu Hoàng, Hùng Hoàng, Táo Nhĩ La

Thuốc An Thiện Na, hương Uất Kim

Nước cốt Ca Câu Bà … hòa hợp

Gia trì thuốc, hiện ấm, khói, sáng

Tất cả hương hoa, nước diệu hương

Mọi thức ăn uống, hiến cúng dường

Thanh tịnh thân, chọn quần áo sạch

Nếu là người Tục, mỗi sáng sớm

Thọ trì 8 Giới, chấm Nhãn Dược

Trán, đỉnh, trong tai… xoay kết Ấn

Tụng Mẫu Đà La Ni Chân Ngôn

Bất Không Tất Địa Vương Chân Ngôn

Liền được thấy núi Bổ Đà Lạc

Cung điện bảy báu, Quán Thế Âm

Với thấy cung điện báu phương Tây

A Đi Đà Phật, các Bồ Tát

Cũng thấy các cõi nước mười phương

Tất cả chư Phật, chúng Bồ Tát

Phạm, Thích, Thiên Vương, các hàng Trời

_Người Chiên Trà La, kẻ tạo nghiệp

Duyên tội Vô Gián quá khứ, nay

Chấm thuốc này vào liền chẳng thấy

Ta (Quán Thế Âm) với các cõi nước mười phương

Tất cả chư Phật, chúng Bồ Tát

Chỉ được mộng thấy ở mười phương

Tất cả chư Phật, chúng Bồ Tát

Quán Âm vì mình gia bị, giúp

Liền cho giải trừ tội Vô Gián

Sẽ sinh, sẽ được Bất Không Vương

Chân Ngôn, Thần Thông mà thành tựu

Sống lâu ngàn năm, Phước vô lượng

Mọi loại thuốc độc, nhóm trùng độc

Tất cả Quỷ Thần, oán thù, sợ

Sẽ tự dứt hết, được trừ diệt

Người đã nhìn thấy đều vui vẻ”

 

KINH BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH THẦN BIẾN CHÂN NGÔN

QUYỂN THỨ MƯỜI MỘT (Hết)