KINH BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH THẦN BIẾN CHÂN NGÔN

Hán dịch: Đại Đường_Thiên Trúc Tam Tạng BỒ ĐỀ LƯU CHÍ (Bodhi-ruci: GiácÁi, hay Dharma-ruci: Pháp Ái)
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

QUYỂN THỨ BA MƯƠI

CÚNG DƯỜNG THỪA SỰ PHẨM THỨ BẢY MƯƠI BỐN

_Bấy giờ, Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai bảo Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát rằng: “Ông nên vì người tu Chân Ngôn, một lần nữa hãy nói Thanh Tịnh Liên Hoa Minh Vương Ương Câu Xả Chân Ngôn này, nơi chương cú của các Minh Vương Chân Ngôn (Vidyā-rāja-mantra), tất cả Chân Ngôn Tâm (Mantra-hṛdaya) bí mật tối thắng, Pháp Môn (Dharma-paryāya): Tổng Trì (Dhāraṇī), Đẳng Trì (Samādhi), Thành Tựu (Siddhi) của Thanh Tịnh Liên Hoa Minh Vương Ương Câu Xả Chân Ngôn, Ma Ni Cúng Dường Chân Ngôn”

Khi ấy, Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát lại bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia (Maṇḍala-mudrā-samaya) của Thanh Tịnh Liên Hoa Minh Vương Ương Câu Xả Chân Ngôn, Ma Ni Cúng Dường Chân Ngôn trong Thanh Tịnh Liên Hoa Minh Vương Ương Câu Xả Chân Ngôn này. Ở nơi nhàn tĩnh trong sạch, sửa trị trang sức đất thanh tịnh, vuông tròn 5 khuỷu tay; dùng Cồ Ma Di (Gomayī: phân bò), bùn đất màu vàng xoa tô, dùng bùn hương Bạch Chiên Đàn xoa bôi tường thành, Viện, giới hạn theo khuôn mẫu

_Nội Viện: ngay tâm để hoa sen nở rộ trăm ngàn cánh, trên cánh hoa ấy tụ họp viên ngọc báu Ma Ni có các sắc tướng, trên Đài để 2 bàn tay hợp cổ tay dính nhau, mở 10 đầu ngón tay nâng viên ngọc báu Như Ý… trên viên ngọc trên bàn tay, trên cánh hoa sen phát ánh sáng lửa rực 4 góc để viên ngọc Như Ý

_Viện tiếp theo: 4 mặt để hoa sen nở rộ, ở trên đài hoa để các Thủ ấn, các Khí

Trượng Ấn, trên mỗi một Ấn có lửa sáng rực nhiễu quanh

Ở khoảng giữa mọi hoa ấy để hoa Chiêm Bặc Ca, hoa Tô Mạn Na

4 cửa, 4 góc: để núi báu Tu Di, trên đỉnh núi ấy để cung điện báu, các cây hoa báu. Bên dưới núi là nước biển

_Viện tiếp theo: 4 mặt để hoa sen nở rộ, ở trên đài hoa có các mão báu, Anh Lạc, khoen tai, vòng, xuyến, các quần áo của cõi Trời, mọi loại hoa quả, mây mọi loại ánh sáng, viên ngọc báu Ma Ni có mọi loại màu sắc… tỏa lửa sáng rực nhiễu quanh. Ở khoảng giữa các hoa sen có mọi loại hoa

4 cửa, 4 góc: trên đài hoa sen để cái bình 7 báu; trong miệng bình ló ra các hoa, cành, lá, đóa Bồ Đào hiếm có.

Khắp cả đất ở Nội Ngoại Viện là nước biển lớn

Trên giới hạn của Viện ấy để hoa sen, hoa Mạn Đà La, hoa A Để Mộc Đa Ca, hoa Ba Lợi Sư Ca, hoa Chiêm Bặc Ca, hoa Tô Mạn Na, hoa Ba Tra La, hoa Du Địa Ca, hoa

Ca Đam Bà… đủ mọi màu sắc, làm vòng hoa giới hạn

Chính giữa để tượng Quán Thế Âm Thanh Tịnh Liên Hoa Minh Vương hướng mặt về phương Tây

Bên ngoài để vò nước hương, cắm các cành hoa lá ở miệng vò. Xếp bày mọi loại phan, dùng sợi dây chỉ 5 màu cột vòng quanh

Giới hạn bên ngoài (ngoại giới) để mọi loại thức ăn uống, bơ, mật, đèn bơ, đèn dầu

4 cửa để lư hương, thiêu đốt Bách Hòa Hương (hương do các hương liệu hòa thành) bày hiến cúng dường

Người trì Chân Ngôn tắm gội sạch sẽ, dùng hương xoa bôi, mặc quần áo sạch. Dùng 2 loại Tịnh của con bò rưới vảy lên thân, trang phục… ở cửa Tây làm Pháp Kết Hộ, khải thỉnh tất cả chư Phật, Bồ Tát, Chủng Tộc Thiên Thần… ngồi Kiết Già

Mỗi ngày nên tụng Thanh Tịnh Liên Hoa Minh Vương Ương Câu Xả Chân Ngôn, Ma Ni Cúng Dường Chân Ngôn 1080 biến gia trì, dùng Pháp Du Già quán tất cả vật cúng trong Mạn Noa La, đều tuôn ra vô lượng vô biên mây biển Đại Mạn Đà La, mọi loại cung điện. Mây biển mọi loại quần áo của chư Thiên. Mây biển mọi loại mão đội đầu, Anh Lạc, khoen tai, vòng, xuyến của chư Thiên. Mây biển mọi loại các hương: Ngưu Đầu, Chiên Đàn, Trầm Thủy, hương bột, hương xoa bôi, hương đốt của chư Thiên. Mây biển mọi loại thức ăn uống Cam Lộ của chư Thiên. Mây biển mọi loại quả báu có vị ngon ngọt của chư Thiên. Mây biển mọi loại ánh sáng đèn dầu thơm của chư Thiên. Mây biển mọi loại phướng báu, phan, lọng, lưới võng châu báu của chư Thiên. Mây biển mọi loại hoa sen bằng mọi thứ báu của chư Thiên. Mây biển mọi loại ngọc báu Ma Ni, vật khí báu, cây báu của chư Thiên. Mây biển mọi loại kỹ nhạc, ca bái, tán thán của chư Thiên…. tràn đầy khắp trong các Pháp Hội của hết thảy tất cả Như Lai 3 đời trong tất cả cõi nước nhiều như số bụi nhỏ ở 10 phương

Làm mọi loại mây biển cúng dường của Đại Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia này, cúng dường tất cả chư Phật, Bồ Tát Ma Ha Tát, Đại Chúng trong các Pháp Hội của tất cả Như Lai kia. Như vậy chí Tâm, dùng Pháp Du Già Quán, tụng niệm Chân Ngôn, đừng có tạp niệm chảy rỉ. Như vậy người tùy theo Tâm: mọi loại cúng dường, thừa sự liền được thành căn lành Công Đức của mây biển cúng dường rộng lớn này

Nếu Bật Sô, Bật Sô Ni, Tộc Tính Nam, Tộc Tính Nữ làm Đàn này thời được viên mãn căn lành của Đại Phước Uẩn, 6 Ba La Mật, căn lành. Tức ngang bằng với tất cả căn lành thừa sự, cúng dường 99 căng già sa câu chi na dữu đa trăm ngàn tất cả Như Lai. Tất cả tội nặng, tai ách, bệnh não đều tự tiêu trừ. Đối với các hữu tình là Tối Tôn Thượng. Khi sắp hết mạng thời được 99 căng già sa câu chi na dữu đa trăm ngàn chư Phật hiện ra trước mặt an ủi, nói rằng: “Ngươi đến Tịnh Thổ ở phương Tây, thọ sinh trong hoa sen, trụ Bất Thoái Địa, dùng Anh Lạc báu mà trang nghiêm, được Túc Trụ Trí, Được tất cả Chân Ngôn Đàn Ấn Tam Ma Địa của Bất Không hiều hiện ra trước mặt hết. Lại được Nhất Sinh Bổ Xứ Bồ Tát đồng hội mà trụ”

Nếu có hữu tình thấy Đàn này: lễ bái, khen ngợi thì cũng được đầy đủ căn lành của 6 Ba La Mật. Sau khi buông bỏ thân này cũng được sinh về cọi nước ở 10 phương, trụ Bất Thoái Địa. Huống chi là người tu trì mà chẳng giải thoát ư?!…

Như vậy vô lượng Cúng Dường Công Đức Đàn Pháp đều là nơi mà Thần Thông Uy Đức Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia Xưng Thán Pháp Phẩm của Bất

Không Quyến Sách Tâm Vương Thanh Tịnh Liên Hoa Minh Vương Ương Câu Xả Chân Ngôn, Ma Ni Cúng Dường Chân Ngôn sinh ra

 

MINH VƯƠNG MẠN NOA LA TƯỢNG PHẨM THỨ BẢY MƯƠI LĂM

_Bạch Đức Thế Tôn! Thanh Tịnh Liên Hoa Minh Vương Tượng Thành Tựu Tam Muội Gia này lợi ích cho hữu tình, trừ diệt tất cả tội chướng, bệnh não, thành mãn mọi Nguyện

Trên lục, trên vải vuông vức khoảng 4 khuỷu tay, ở nơi thanh tịnh mà tô vẽ. Trong màu sắc ấy đừng dùng keo nấu bằng da thú… màu sắc, chén đựng màu đều sạch tốt. Khi người vẽ tượng tô vẽ thời ra vào phải tắm gội sạch sẽ, dùng hương xoa bôi tha6nm mặc quần áo sạch, mỗi ngày thọ trì 8 Quan Trai Giới (Aṣṭāṅgasamanvāgatopavāsa)

4 mặt vẽ núi, ngay Tâm vẽ cái điện báu. Hai bên trái phải của cái điện ấy vẽ lầu gác 7 báu, nhiễu quanh cái điện, lầu gác vẽ khắp nước biển lớn, trong nước cũng có lá hoa sen súng, vịt trời, chim nhạn, chim Uyên Ương, chim hạc trắng, chim công, chim Cộng Mệnh (Jivajiva); mọi loại cá, thú…

_Trong điện vẽ Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai làm tướng Thuyết Pháp, ngồi Kiết Già trên tòa Liên Hoa Sư Tử bằng mọi báu.

Phía dưới, bên phải vẽ Nan Đà Long Vương, bên trái vẽ Bạt Nan Đà Long Vương đều dùng một lòng bàn tay nâng mâm hoa báu, một tay rải hoa

Bên trái Đức Phật vẽ Bất Không Quyến Sách Quán Thế Âm Bồ Tát với thân sắc, tướng tốt như Đại Phạm Thiên, mặt có 3 con mắt, đầu đội mão báu, mão có vị Hóa Phật. Thân có 4 cánh tay: 1 tay cầm cây đinh ba, 1 tay cầm sợi dây, 1 tay cầm hoa sen, 1 tay giương lòng bàn tay. Ngồi Bán Già

Bên phải Đức Phật vẽ Thanh Tịnh Liên Hoa Minh Vương Bồ Tát, sắc mặt, hi2ng mạo như Đa La Bồ Tát, đầu đội mão báu, mão có vị Hóa Phật. Mặt chính ở ngay chính giữa, tam tinh có một con mắt. Mặt mắt ở 2 bên trái phải như tướng khuôn mặt bên trái bên phải của Bất Không Quyến Sách Quán Thế Âm Bồ Tát. Thân có 4 cánh tay: 1 tay cầm sợi dây, 1 tay cầm cây kiếm, 1 tay cầm hoa sen, 1 tay cầm cây phướng báu. Ngồi Bán Già

Phía sau Quán Thế Âm vẽ Đa La Bồ Tát: dung mạo vui tươi, tay trái cầm hoa Ưu Bát La, tay phải co ngửa giương lòng bàn tay, hơi cúi nghiêng đầu, ngồi Bán Già

Phía sau Đa La Bồ Tát vẽ Bạch Y Quán Thế Âm Mẫu Bồ Tát: dung mạo vui tươi, tay trái cầm hoa sen, tay phải ngữa duỗi trên bắp đùi, ngồi Bán Già

Phía sau Bạch Y Quán Thế Âm vẽ Đại Khả Úy Minh Vương Bồ Tát ngồi Bán Già

Phía sau Thanh Tịnh Liên Hoa Minh Vương vẽ Cát Tường Quán Thế Âm Bồ

Tát: dung mạo vui tươi, tay trái cầm hoa sen, tay phải ngữa duỗi trên bắp đùi, ngồi Bán Già, chiêm ngưỡng Đức Như Lai

Phía sau Cát Tường Quán Thế Âm vẽ Thấp Phế Đa Bạch Thân Bồ Tát: dung mạo vui tươi, tay trái cầm hoa sen, nghiêng tay phải giương lòng bàn tay, ngồi Bán Già

Phía sau Thấp Phế Đa Bạch Thân Bồ Tát vẽ Quảng Đại Minh Vương Bồ Tát ngồi Bán Già

Các vị Bồ Tát này dùng mão báu, Anh Lạc, khoen tai, vòng, xuyến, các quần áo của cõi Trời, mọi loại trang nghiêm, ngồi trên tòa hoa sen

Phía sau Quảng Đại Minh Vương Bồ Tát vẽ Nhất Kế La Sát Nữ: thân màu xanh, mặt mắt giận dữ, ló nanh chó lên trên, búi tóc màu đỏ, cổ đeo chuỗi Anh Lạc, đầu đội đầu lâu. Thân có 8 cánh tay: 1 tay cầm cây đao cong, 1 tay cầm cây búa, 1 tay cầm cây kiếm, 1 tay cầm sợi dây, 1 tay cầm cây đinh ba, 1 tay cầm chày Kim Cương, 1 tay cầm hoa sen hồng. Tay phải đem ngón giữa, ngón vô danh, ngón út nắm ngón cái làm quyền, dựng thẳng ngón trỏ làm Kỳ Khắc Ấn. Quần áo trang nghiêm, ngồi Bán Già, chiêm ngưỡng Đức Như Lai

Phía sau Đại Khả Úy Minh Vương vẽ Độ Để Sứ Giả thân màu xanh, mặt mắt giận dữ, ló nanh chó lên trên, búi tóc màu đỏ, cổ đeo chuỗi Anh Lạc, đầu đội đầu lâu. Thân có 8 cánh tay: 1 tay cầm cây kiếm, 1 tay cầm cây gậy, 1 tay cầm hoa sen xanh, 1 tay cầm chày Kim Cương, 1 tay cầm cây đinh ba, 1 tay làm Kỳ Khắc Ấn, 1 tay cầm cây búa, 1 tay cầm sợi dây. Quần áo trang nghiêm, ngồi Bán Già, chiêm ngưỡng Đức Như Lai

_Trên điện: trong hư không vẽ 7 Đức Phật với Đức Phật A Di Đà ngay chính giữa, đều ngồi trên tòa báu nương theo mây 5 màu

Bên trái 7 Đức Phật vẽ Nhật Thiên, Đại Phạm Thiên, Na La Diên Thiên, Y Thủ La Thiên cho đến chư Thiên cầm hoa cúng dường

Bên phải 7 Đức Phật vẽ Nguyệt Thiên, Đế Thích Thiên, Ma Hề Thủ La Thiên, Tịnh Cư Thiên cho đến chư Thiên cầm hoa cúng dường

Phía trước tòa của Quán Thế Âm vẽ Chấp Kim Cương Bí Mật Chủ Bồ Tát: tay trái cầm chày Kim Cương, tay phải cầm cây phất trắng, ngồi Bán Già trên tòa hoa sen

Phía trước tòa của Thanh Tịnh Liên Hoa Minh Vương vẽ Đại Phấn Nộ Vương:

mặt mắt giận dữ, tay trái cầm chày Kim Cương, tay phải ngữa duỗi bên dưới rốn, ngồi

Bán Già trên tòa hoa sen

Phía sau Đại Phấn Nộ Vương vẽ 4 Thiên Vương Thần đều cầm khí trượng

Phía sau Kim Cương Bí Mật Chủ vẽ Diệm Ma Vương, Thủy Thiên Vương, Phong Thiên Vương, Hỏa Thiên Thần… cầm khí trượng của mình

Phía dưới Đức Phật, bên trái vẽ người trì Chân Ngôn quỳ thẳng lưng mà ngồi, 1 tay bưng lư hương, 1 tay cầm tràng hạt, chiêm ngưỡng Đức Như Lai

4 mặt: trên núi vẽ mọi loại cây hoa quả báu, mọi loại chim thú, sườn núi, sông, suối

Trên núi vẽ cung Trời, cung Rồng, tất cả Thiên Thần, Long Thần, tất cả Chân Ngôn Minh Tiên

_Tô vẽ, trang sức xong. Để trong Đạo Trường, hướng mặt Tượng về phương Tây, dùng các hoa hương như Pháp cúng dường.

Người trì Chân Ngôn tắm gội sạch sẽ, mặc quần áo sạch, ăn 3 loại thức ăn màu trắng, chặt đứt hết nói luận. Ở trước Tượng như Pháp bày tòa mà ngồi, thiêu đốt các hương nổi tiếng, dùng Pháp Du Già quán tướng của Quán Tự Tại, tụng trì Bất Không Quyến Sách Tâm Vương Mẫu Đà La Ni Chân Ngôn, Quảng Đại Minh Vương Ương Câu Xả Chân Ngôn, Đại Khả Úy Minh Vương Ương Câu Xả Chân Ngôn, Thanh Tịnh Liên Hoa Minh Vương Ương Câu Xả Chân Ngôn đều một vạn biến. Ma Ni Cúng Dường Chân Ngôn mãn ngàn vạn biến thì Tượng phóng mọi loại ánh sáng chiếu sáng mọi loại cõi nước ở 10 phương, Đất của Đàn chấn động khiến cho người trì Chân Ngôn sáng suốt, mạnh mẽ, vui thích

Khi thấy Tướng này thời liền được Mẫu Đà La Ni Chân Ngôn, Quảng Đại Minh Vương Ương Câu Xả Chân Ngôn, Đại Khả Úy Minh Vương Ương Câu Xả Chân Ngôn, Thanh Tịnh Liên Hoa Minh Vương Ương Câu Xả Chân Ngôn, Ma Ni Cúng Dường Chân Ngôn, tất cả Tất Địa thuộc Thế Gian, Xuất Thế Gian đều được thành tựu

Nếu Sa Môn, Bà La Môn, Tộc Tính Nam, Tộc Tính Nữ thấy ánh sáng của Tượng thì cũng được trừ diệt nhóm tội: 10 ác, 5 nghịch, 4 nặng. Được căn lành tư lương của nhóm Phước lớn

Thanh Tịnh Liên Hoa Minh Vương Mạn Noa La Tượng Tam Muội Gia này hay thành mọi loại Nguyện mong cầu Pháp. Hay vào Đàn Ấn Tam Muội Gia của tất cả Chủng Tộc. Được mọi loại Thần Thông của tất cả Như Lai gia bị. Lại là nơi Kim Cương Đạo Trường chuyển bánh xe Pháp của tất cả Như Lai 3 đời trong tất cả cõi nước ở 10 phương. Lại là nơi nhập vào Bất Thoái Địa của tất cả Bồ Tát 3 đời trong tất cả cõi nước ở 10 phương. Lại là Tạng thâm sâu thuộc Bí Mật Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia của tất cả Như Lai 3 đời trong tất cả cõi nước ở 10 phương. Hay hội Đàn Ấn Tam Muội Gia của tất cả chư Phật, Bồ Tát, Kim Cương. Hay nhiếp tất cả Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia của hết thảy tất cả Như Lai trong tất cả cõi Phật.

_Nơi làm Đàn này: bên trong chùa, Lan Nhã, sườn núi, cung vua, rừng, suối, bờ biển, bên sông, bờ ao, đất của thành ấp… chọn lựa đất thù thắng dài rộng 5 khuỷu tay, sựa trị sạch sẽ, nghiêm sức đất, đắp nền cao 3 ngón tay. Dùng Cồ Ma Di (phân bò), bùn đất màu vàng, bùng hương xoa bôi, trang sức: tường thành, giới hạn, Viện, dấu hiệu theo khuôn mẫu. Mở rộng 4 cửa, dùng mọi báu làm lối đi giới hạn

_Nội Viện: ngay chính giữa vẽ hoa sen 7 báu nở rộ 32 cánh, trên đài hoa ấy vẽ Thanh Tịnh Liên Hoa Minh Vương ngồi Kiết Già. Trên mỗi một cánh của 32 cánh sen vẽ hoa sen nở rộ màu trắng, màu hồng. Trên mỗi một Tòa trợ nhau xếp bày xen kẽ một Tòa Thiên Nam, 1 tòa Thiên Nữ… ngồi Bán Già. Đừng để cho Thiên Nam, Thiên Nữ cùng ở chung một chỗ. Mặt Thiên Nữ hiền từ, tướng mềm mại, cầm hoa sen báu. Mặt Thiên Nam giận dữ, tướng đáng sợ, cầm các khí Trượng Ấn. Thiên Nam, Thiên Nữ đều dùng vòng hoa, ngọc báu, Anh Lạc, các quần áo của cõi Trời mà trang nghiêm thân

_Viện tiếp theo: 4 mặt vẽ hoa sen nở rộ. Trên đài hoa ấy để Tam Xoa Kích Ấn, Quyến Sách Ấn, Kim Cương Tỏa Ấn, Kim Cương Xử Ấn, Chuyển Pháp Luân Kim Cương Tòa Ấn, Thanh Ưu Bát La Hoa Ấn, Kim Cương Câu Ấn, Cát Tường Liên Hoa Man Ấn, Quang Diệm Tạng Ấn, Ma Ni Châu Ấn, Loa Ấn… tất cả các Ấn có lửa sáng rực nhiễu quanh 4 góc vẽ 4 Thiên Vương Thần, mặt mắt đáng sợ, ngồi Bán Già, đều cầm cây đao, cây giáo

_Viện tiếp theo: 4 mặt vẽ hoa sen nở rộ. Ở trên đài hoa để các Khí Trượng Ấn với các Thủ Ấn có lửa sáng rực nhiễu quanh

4 góc: vẽ núi báu Tu Di. Trên núi có cung Trời, cung Rồng, cung Thần, cây hoa quả báu, mọi loại dây leo màu, vòng hoa, lá, các cỏ thuốc, hoa. Bên dưới núi là nước biển

4 cửa: để cái bình báu Như Ý, miệng bình ló ra cành lá hoa sen, lá đóa Bồ Đào. Cửa Đông vẽ Hằng Hà Thần, Tỷ Đà Hà Thần. Cửa Nam vẽ Gia Mẫu Na Thần, Tỳ Ma Đại Thần. Cửa Tây vẽ a Nộ Bả Ma Thần, Ma Ni Bạt Đà La Thần. Cửa Bắc vẽ Kế Lợi Chỉ La Thần, Tỳ Ca Tra Na Thần. 8 vị Thần như vậy có dung mạo vui tươi, tay đều cầm cây đao, móc câu, cây Bang (dụng cụ đập lúa, cây gậy), cây giáo, ngồi Bán Già

_Như Pháp vẽ xong, bày các phan của cõi Trời, lụa, phan màu, hoa… Để vò nước hương, miệng cắm các hoa, lá, cành… Đem các thức ăn uống, sữa, lạc, bơ, mật, quả trái, nước tương đường cát, nước tương Thạch Mật, nước tương Bồ Đào, tất cả hoa thơm, hoa lúa đậu, hạt cải trắng như Pháp cúng dường. Đốt các hương nổi tiếng, thắp đèn dầu bơ. Dùng các vật khí báu mà làm cúng dường. Như vậy cúng dường hay gia trì trên các thứ ấy

Người trì Chân Ngôn tắm gội sạch sẽ, dùng hương xoa bôi, mặc quần áo sạch, ăn 3 loại thức ăn màu trắng, kết Giới, Hộ Thân với hộ Đồng Bạn. Thỉnh triệu tất cả chư Phật, Bồ Tát, Chân Ngôn Minh Thần… cúng dường, lễ bái, ngồi Kiết Già, làm Sổ

Châu Ấn, Pháp Du Già Quán mà tụng niệm

Người thọ Pháp kia, tắm gội sạch sẽ, mặc trang phục sạch, chắp tay lễ bái, rải hoa, Quán Đỉnh. Mỗi ngày cúng dường, tụng niệm, làm Pháp, ban đêm của ngày kết thúc khóa số, khi trời sắp sáng thời đất của Đàn chấn động, trên tượng Thanh Tịnh Liên Hoa Minh Vương phóng ánh sáng lớn

Khi người trì Chân Ngôn thấy Tướng này thời thân ý vui vẻ trong sáng, được

Thân Tâm Thông Tam Muội Gia. Tượng lại phát ra tiếng nói khen rằng: “Lành thay! Lành thay! Nay đã thành tựu Nguyện tất cả Pháp Thế Gian, Xuất Thế Gian”

Nếu có Sa Môn, Bà La Môn, Tộc Tính Nam, Tộc Tính Nữ vào Đàn này. Khi buông xả thân này xong sẽ chứng A Tỳ Bạt Trí (Avinivartanīya, hay Avaivartika, hay Avi-vartika: Bất Thoái Chuyển), trao cho Bồ Đề Ký, chẳng lâu sẽ được chuyển bánh xe Đại Pháp, thành Đẳng Chính Giác (Samyaksaṃbodhi)

Nếu có hữu tình thấy Đàn này liền được diệt hại tất cả tội nặng, 10 ác, 5 nghịch… Ở ngay nơi sinh ra, thường được nhìn thấy chư Phật, Bồ Tát. Từ đời này cho đến Bồ

Đề lại chẳng bị rơi vào tất cả nẻo ác

 

MẪU NẠI LA ẤN PHẨM THỨ BẢY MƯƠI SÁU

_Bạch Đức Thế Tôn! Lại có Bất Không Quảng Đại Minh Vương Ương Câu Xả Ấn, Bất Không Đại Khả Úy Minh Vương Ương Câu Xả Ấn, Bất Không Thanh Tịnh Liên Hoa Minh Vương Ương Câu Xả Ấn trong Bất Không Quyến Sách Tâm Vương Đà La Ni Chân Ngôn Quảng Đại Giải Thoát Liên Hoa Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia

Ấn như vậy hay đều thành tựu, hội thông với tất cả Đàn Ấn Tam Muội Gia của tất cả Như Lai Chủng Tộc. Hay đập nát tất cả Dược Xoa, La Sát ác, A Tu La Vương, Tỳ Na Dạ Ca, Ma Vương trong cõi Dục thảy đều hoảng sợ, bỏ chạt tứ tán.

Hay chấn động khắp đất đai ở 10 phương.

Hay tuôn mưa mọi loại mây biển tất cả hoa báu, mão báu, chuỗi ngọc, các quần áo của chư Thiên.

Cũng hay cảnh giác tất cả chư Phật, Bồ Tát Ma Ha Tát 3 đời trong tất cả cõi nước ở 10 phương.

Cũng hay thỉnh triệu tất cả chư Phật, Bồ Tát Ma Ha Tát, tất cả Thiên Thần 3 đời trong tất cả cõi nước ở 10 phương… cùng một lúc đi đến tập hội

Cũng hay an ủi tất cả chúng Bồ Tát Ma Ha Tát 3 đời trong tất cả cõi nước ở 10 phương.

Cũng hay triệu nhiếp Đàn Ấn Chân Ngôn Minh Thần của tất cả Minh Vương

Chủng Tộc cùng một lúc đi đến tập hội

Cũng hay tăng tiến Cực Hỷ An Lạc Bất Thoái Chuyển Địa, sẽ khiến cho mau đến Bồ Đề Đạo Trường (Bodhi-maṇḍa), thành Đẳng Chính Giác (Samyaksaṃbodhi) chuyển bánh xe Đại Pháp, thắp cây đuốc Đại Pháp, thổi cái loa Đại Pháp, đánh cái trống Đại Pháp, dựng cây phướng Đại Pháp, diễn nghĩa của Đại Pháp

Cũng hay hấp dẫn gom chứa Tạng của tất cả Đà La Ni Chân Ngôn, tất cả Ấn Pháp mau chóng thành tựu, mãn điều đã cầu nguyện

Cũng hay hội nhập Bí Mật Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia của tất cả Như Lai Chủng Tộc

Cũng hay hội nhập Bí Mật Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia của tất cả Tỳ Lô Giá Na Như Lai quá khứ, hiện tại

Cũng hay xoay vần hoại tất cả tội nặng 10 ác, 5 nghịch, túc chướng trong quá khứ

Cũng hay vượt qua biển lớn sinh tử

Cũng hay làm cầu, thuyền, bè của Đại Pháp vướt qua các lưới Ma

Cũng hay giải thoát: sinh, già, bệnh, chết, buồn than, khổ não

Cũng hay ban cho Bố Thí, Tịnh Giới, An Nhẫn, Tinh Tiến, Tịnh Lự, Bát Nhã

Ba La Mật Đa mau chóng viên mãn

Cũng hay hiện làm nhóm báu lớn của 6 Ba La Mật Đa

Cũng hay cúng dường khắp cả tất cả chư Phật, Bồ Tát, Kim Cương, tất cả Thiên

Thần 3 đời trong tất cả cõi nước ở 10 phương

Cũng hay hiện bày nơi mà Thần Thông rộng lớn của tất cả Như Lai đã gia trì

Cũng hay hiện bày nơi sức mạnh của tất cả Chính Huyễn Hóa Tam Muội Gia

Cũng hay hiện bày nơi của tất cả Tam Ma Địa

Cũng hay hiện bày nơi mà mọi loại Thần Thông Uy Đức biến hiện của tất cả Như Lai

Cũng hay hiện bày nơi Đại Bi Xuất Sinh Tạng của tất cả Pháp Giới Tỳ Lô Giá Na Như Lai

Cũng hay tồi hoại tất cả nghiệp báo, oán địch, Cổ Độc, Yểm Cổ, Chú Trớ, tai biến trong 5 nẻo, thảy đều trừ diệt

_Như Ý Ương Câu Xả Ấn:

Đem lưng bàn tay phải đè trên lưng bàn tay trái, đều co 2 ngón cái đè vạch bên cạnh dưới gốc ngón trỏ, đều co 2 ngón trỏ như móc câu; đều kèm duỗi 2 ngón giữa, 2 ngón vô danh, 2 ngón út dính trên cổ tay của lưng bàn tay. Để Ấn ngay trái tim Chân Ngôn của Ấn là:

“Án (1) y mộ già (2) ương củ xả 93) nhập-phộc la (4) hồng (5)’

*)OṂ_ AMOGHA AṂKUŚA JVALA HŪṂ

Người kết Ấn này, ngang bằng với kết trăm ngàn Nhất Thiết Như Lai Chủng Tộc Ấn, Nhất Thiết Liên Hoa Chủng Tộc Ấn, Nhất Thiết Kim Cương Chủng Tộc Ấn, Nhất Thiết Đại Ma Ni Chủng Tộc Ấn cùng với câu chi trăm ngàn Ấn

Ấn này là Môn các báu Như Ý gom chứa Phước Uẩn, hay mãn tất cả Nguyện của người tu Chân Ngôn. ṇ này cũng là Môn Tối Thắng Bí Mật Tâm Pháp Tụ của tất cả Như Lai 3 đời ở 10 phương. Cũng là Bí Mật Nhất Thiết Ấn Tam Muội Gia của tất cả Chủng Tộc. Cũng là Bất Không Tâm Ấn của Quán Thế Âm Bồ Tát….nơi các Pháp Môn thường chẳng lỗi lầm thiếu sót. Nếu người thường kết (Ấn này) thì tất cả Tất Địa đều mau chóng thành biện

 

_Phấn Nộ Ương Câu Xả Ấn:

Dựa theo Ấn lúc trước: sửa 2 ngón trỏ, duỗi dính ở lưng bàn tay. Đều co 2 ngón cái vào trong lòng bàn tay, nằm ngang rồi co như móc câu. Đều co 2 ngón giữa hướng về lòng bàn tay như móc câu. Để Ấn ngay trái tim Chân Ngôn của Ấn là:

“Án (1) y mộ già củ lỗ đà (2) đặng sắt tra-lệ (3) hồng (4)’

*)OṂ_ AMOGHA-KRODHA-DAṂṢṬRĪ HŪṂ

Khi kết Ấn này thời cau mày, trợn mắt, dùng tiếng giận dữ xưng chữ Hồng (HŪṂ) 3 tiếng, 5 tiếng thì ngang bằng với kết câu chi trăm ngàn tất cả Như Lai

Chủng Tộc Phấn Nộ Ấn, Liên Hoa Chủng Tộc Ấn, Kim Cương Chủng Tộc Phấn Nộ Ấn, Đại Ma Ni Chủng Tộc Phấn Nộ Ấn… tồi hoại tất cả hàng Dược Xoa, La Sát, a Tu La Vương, Tỳ Na Dạ Ca, Diệm Ma Vương với các Thần Quỷ bỏ chạy tứ tán

Ấn này ở trong các Ấn là Thượng Thủ bậc nhất, hay hoại trăm ngàn núi Tu Di Lô, hay làm cạn nước của trăm ngàn cái biển khô kiệt, hay giáng phục tất cả Trời, Rồng, Thần, Quỷ ác, người ác vui vẻ cung kính. Cũng khiến cho tất cả Đàn Ấn Tam Muội Gia thảy đều thành tựu

 

_Minh Vương Chân Ngôn Ấn:

Dựa theo Ấn lúc trước: co 2 ngón trỏ như móc câu, hơi co 2 ngón giữa. Co đầu của 2 ngón cái với 2 ngón vô danh bằng nhau cùng trụ nhau. Đều duỗi thẳng 2 ngón út.

Để ṇ ngay trái tim Chân Ngôn của Ấn là:

“Án (1) bật đình-dạ la nhạ (2) bát đầu-mễ (3) nhập-phộc la (4) hồng 95)”

*)OṂ_ VIDYĀ-RĀJA PADME JVALA HŪṂ

Ấn này thông hội với tất cả Như Lai Chủng Tộc Ấn Tam Muội Gia. Đối với tất cả Như Lai Chủng Tộc Ấn, Liên Hoa Chủng Tộc Ấn, Kim Cương Chủng Tộc Phấn Nộ Ấn, Ma Ni Chủng Tộc Phấn Nộ Ấn… đều là Thượng Thủ. Đối với Thanh Tịnh Liên Hoa Mạn Noa La Ấn cũng là đứng đầu bậc nhất

Người kết Ấn này ngang bằng với kết câu chi trăm ngàn Ấn trong Chủng Tộc như vậy, trừ các nghiệp chướng, đều được tất cả NHư Lai trao cho A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề Ký, ngang bằng với gieo trồng căn lành của trăm ngàn nhóm Phước. Tất cả Như Lai nghĩ nhớ, quán sát khen ngợi. Tất cả Bồ Tát vui vẻ ban cho Nguyện. Tất cả Thiên Thần thường ủng hộ

 

_Ma Ni Quán Đỉnh Ấn:

Tay phải ngửa duỗi ngay trái tim, co ngón trỏ hướng về lòng bàn tay, hơi co ngón giữa ấy cùng với ngón trỏ cách nhau 1 thốn (1/3dm). Dựng nghiêng ngón cái, co đầu ngón vô danh tương đương với vạch thứ nhất trên ngón cái, cùng cách nhau khoàng 1 thốn rưỡi (1/2dm), co đầu ngón út hướng về lòng bàn tay vượt qua đầu ngón vô danh khoảng 1 thốn (1/3dm). Úp tay trái: co đầu ngón vô danh cùng trụ với đầu ngón giữa phải. Dựng ngón giữa trái, nghiêng duỗi cùng với đầu ngón cái phải cách nhau khoảng

2 thốn rưỡi (5/6dm ). Tay trái đều bung duỗi nghiêng ngón cái, ngón trỏ, ngón út Chân Ngôn của Ấn là:

“Án (1) nhĩ nhĩ đả (2) y mộ già chấn đả ma nê (3) bả-la phộc-lật sa dã (4) hồng (5)”

*)OṂ_ VIVIDHA AMOGHA-CINTĀMAṆI PRA-VṚṢAYA HŪṂ

Ấn này mỗi thời xoay vần kết, tụng Ma Ni Chúng Dường Chân Ngôn 2, 3, 7 biến… mỗi mỗi biến quán bày tất cả Phật Hội của tất cả cõi Phật 3 đời nhiều như số bụi nhỏ ở 10 phương, đang tuôn mưa: mây biển mọi loại hương xoa bôi, hương bột, hương đốt của chư Thiên. Mây biển mọi loại quần áo của chư Thiên. Mây biển mọi loại mão báu, Anh Lạc, khoen tai, vòng, xuyến của chư Thiên. Mây biển mọi loại thức ăn uống Cam Lộ, tất cả quả trái của chư Thiên. Mây biển mọi loại cung điện 7

báu ủa chư Thiên. Mây biển mọi loại phướng, phan, lọng báu của chư Thiên. Mây biển mọi loại quã tạp, mọi cây hoa quả của chư Thiên… cúng dường tất cả chư Phật, chúng Bồ Tát Ma Ha Tát trong cõi Phật 3 đời nhiều như số bụi nhỏ ở 10 phương

Dùng sức của Ấn Chân Ngôn này, khắp tất cả Phật Hội trong cõi Phật 3 đời nhiều như số bụi nhỏ ở 10 phương đều tuôn mưa mây biển mọi loại cúng dường như vậy, rộng làm cúng dường rất ư tối thắng. Thế nên người tu Chân Ngôn thường kết Ấn này, tụng Ma Ni Cúng Dường Chân Ngôn sẽ mau được viên mãn 6 Ba La Mật. Thường ở tất cả Phật Hội trong cõi Phật 3 đời nhiều như số bụi nhỏ ở 10 phương tuôn mưa mọi loại cây báu Như Ý tuôn ra tất cả báu đã suy nghĩ, cúng dường tất cả chư Phật, chúng Bồ Tát Ma Ha Tát

Do sức của Chân Ngôn Ấn này, liền được mây biển tích tụ 7 báu như vô lượng câu chi trăm ngàn Tu Di Sơn Vương. Ngang bằng với tích tụ 7 báu như Tu Di Sơn Vương thuộc 3 ngàn Đại Thiên Thế Giới trong cõi Phật 3 đời nhiều như số bụi nhỏ ở 10 phương… cúng dường rộng lớn tất cả chư Phật, chúng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhóm Phước tối thắng của mọi loại cúng dường sinh ra Công Đức. Mọi loại cúng dường rộng lớn như vậy đều là vô lượng Thần Thông Gia Trì Cúng Dường Ấn Chân Ngôn Lực Tam Muội chẳng thể nghĩ bàn của Quán Thế Âm Bồ Tát

 

_Nguyện Thành Tựu Ấn:

Dựa theo Ấn thứ tư lúc trước: sửa tay trái duỗi thẳng ngón vô danh, co ngón trỏ trái cùng trụ với đầu của ngón giữa phải. 4 ngón còn lại dựa theo lúc trước, bung duỗi.

Chân Ngôn của Ấn là:

“Án (1) y mộ già tát phộc đát-la (2) sai đà dã, thủy phế (3) hồng (4)”

*)OṂ_ AMOGHA SARVATRĀ SĀDHAYA ŚIVE HŪṂ

Nếu thỉnh triệu, kết giới, thọ Pháp, Quán Đỉnh, đốt hương, xoa bôi hương, rải hoa, xoa chà Đàn, cúng dường thức ăn uống, tắm gội, rửa tay, rửa mặt, súc miệng, mặc cởi quần áo, chải kết búi tóc, hộ mình, hộ người, khi ngồi, khi Hành Đạo, khi bày Hỏa Thực, khi thỉnh Chân Ngôn của Bộ khác, khi Giải Giới, khi tất cả xứ…. đều kết Ấn này làm tất cả việc sẽ mau chóng thành tựu. Ở trong các Pháp đều được thành Bất Không Công Đức Pháp. Lại được tập hội Bất Không Quả Nguyện, Ấn Tam Muội Gia của tất cả Như Lai Chủng Tộc

 

_5 Ấn như vậy, xưa kia chưa nói, nay đã nói. Tất cả đều hay chân thật hiện bày mọi loại Thần Thông, vô lượng Công Đức. Nếu có người thấy nghe 5 Ấn này cũng được tất cả Công Đức của Bất Không

5 Ấn này lại là nơi tích tụ tất cả Pháp Công Đức của Bất Không. Cũng là nơi mà Bất Không hay phá vô lượng phiền não. Cũng là nơi mà Bất Không hiện bày tất cả cõi Phật 3 đời ở 10 phương. Cũng là nơi mà Bất Không chuyển nghiệp. Cũng là nơi của Tâm Đại Bi chân thật của Quán Thế Âm Bồ Tát. Cũng là nơi mà tất cả hữu tình được an vui. Cũng là nơi mà người tu Chân Ngôn được thành tựu. Cũng là nơi trừ diệt tất cả tai họa. Cũng là nơi giải thoát tối thắng. Cũng là nơi của vô lượng Đại Niết Bàn. Cũng là nơi thành tựu mọi loại Pháp chân thật của Bất Không.

Chính vì thế cho nên, người tu Chân Ngôn nhày đêm 6 thời kết 5 Ấn này sẽ mau được nhóm Phước tối thắng như vậy, hiện bày Pháp Môn

 

MẬT NGHI CHÂN NGÔN PHẨM THỨ BẢY MƯƠI BẢY

_Bạch Đức Thế Tốn Lại có Pháp Uy Nghi Chân Ngôn thành các việc, hộ trì tất cả, vào tất cả nơi chốn được an vui lớn

 

_Kết Giới Chân Ngôn:

“Án (1) y mộ già mạn noa lệ (2) hồng (3)”

*)OṂ_ AMOGHA-MAṆḌALE HŪṂ

 

_Tịnh Trị Địa Chân Ngôn:

“Án (1) sai mạn đa, thủ tỳ (2) tất-lý để vĩ, sai khả (3) hồng (4)”

*)OṂ_ SAMANTA ŚUBHE PṚTHĪVI SĀHA HŪṂ

 

_Tảo Trị Đàn Chân Ngôn:

“Án (1) y mộ già bá lý thú đả nễ (2) hồng (3)”

*)OṂ_ AMOGHA PARIŚODHANE HŪṂ

 

_Tịnh Cồ Ma Di Thổ Chân Ngôn:

“Án (1) tất lý để vĩ (2) la nhạ tắc đà lệ (3) hồng (4)”

*)OṂ_ PṚTHĪVI RAJASTARA HŪṂ

 

_Tịnh Thủy Chân Ngôn:

“Án (1) y mộ già nhạ la (2) bả la tắc la phộc nê (3) hồng (4)”

*)OṂ_ AMOGHA-JALA PRA-SRAVAṆE HŪṂ

 

_Sái Địa Thủy Chân Ngôn:

“Án (1) y mộ già, một-lý đả, phộc lệ (2) toa phộc ha (3)

*)OṂ_ AMOGHA AMṚTA VARE SVĀHĀ

 

_Tịnh Thằng Giới Chân Ngôn:

“Án (1) y mộ già, nhĩ bạc cật đả (2) bà bà na, phộc lệ (3) hồng (4)”

*)OṂ_ AMOGHA-VIBHAKTA BHAVANA VARE HŪṂ

 

_Tịnh Thải Sắc Chân Ngôn:

“Án (1) na na, la đả na (2) phộc lệ, nhập-phộc la (3) hồng (4)”

*)OṂ_ NĀNĀ RATANA VARE JVALA HŪṂ

 

_Tịnh Dục Thủy Chân Ngôn:

“Án (1) nhạ la, vĩ ma lê (2) y mộ già du đễ (3) hồng (4)”

*)OṂ_ JALA VIMALE AMOGHA-ŚUDDHE HŪṂ

 

_Tẩy Thủ Diện Khẩu Chân Ngôn:

“Án (1) bột địa, nhạ lệ (2) y mộ già, bột đà (3) hồng (4)”

*)OṂ_ BUDDHI-JALE AMOGHA-BUDDHA HŪṂ

 

_Thủ Y Trước Y Chân Ngôn:

“Án (1) y mộ già, phộc tất trất lệ (2) xả na dã (3) Hồng (4)”

*)OṂ_ AMOGHA-VASTRA SADAYA HŪṂ

 

_Sơ Phát Kế Chân Ngôn:

“Án (1) y mộ già, ma nê (2) hồng (3)”

*)OṂ_ AMOGHA-MAṆI HŪṂ

 

_Hộ Thân Chân Ngôn:

“Án (1) y mộ già, lạc cật sa noa (2) phộc la na (3) hồng (4)”

*)OṂ_ AMOGHA RAKṢAṆA VARADA HŪṂ

 

 

_Hộ Đồng Bạn Chân Ngôn:

“Án (1) tát phộc tát đỏa-phộc (2) lạc cật sa nê (3) y mộ già, đặng sắt tra lệ 94) hồng (5)”

*)OṂ_ SARVA-SATVA RAKṢAṆE AMOGHA-DAṂṢṬRĪ HŪṂ

 

_Nhập Đàn Chân Ngôn:

“Án (1) y mộ già, bả-la nhĩ xả (2) bộ phộc nê (3) hồng (4)”

*)OṂ_ AMOGHA PRĀVEŚA BHUVANE HŪṂ

 

_Lễ Bái Chân Ngôn:

“Án (1) y mộ già, phộc để (2) hồng (3)”

*)OṂ_ AMOGHA-VATĪ HŪṂ

 

_Hành Đạo Chân Ngôn:

“Án (1) y mộ già, chước yết lệ (2) hồng (3)”

*)OṂ_ AMOGHA-CAKRE HŪṂ

 

_Thọ Pháp Chân Ngôn:

“Án (1) sai ma dạ, tất đễ-hề (2) y mộ già, phộc để (3) hồng (4)”

*)OṂ_ SAMAYA SIDDHE AMOGHA-VATĪ HŪṂ

 

_Tịnh Hoa Đồ Hương Thiêu Hương Chân Ngôn:

“Án (1) y mộ già, bổ sáp bỉ (2) bả la phộc la, kiện đệ nễ (3) nhạ dã, nhạ dã (4) toa phộc ha (5)”

*)OṂ_ AMOGHA-PUṢPE PRAVARA-GANDHANE_ JAYA JAYA SVĀHĀ

 

_Ẩm Thực Quả Tử Chân Ngôn:

“Án (1) y mộ già, sai la nhị bố la nê (2) la sai, la sai, khất la phộc để (4) hồng

(5)”

*)OṂ_ AMOGHA-SARAṆI PŪRANE_ RASA RASA, AGRA-VATĪ HŪṂ

 

_Đăng Du Chân Ngôn:

“Án (1) y mộ già đổ trưng (2) toa phộc ha (3)”

*)OṂ_ AMOGHA-DHŪTIṂ SVĀHĀ

 

Các Chân Ngôn này đều y theo Bản Pháp, tụng 3 biến, hoặc tụng 5 biến… sửa trị thanh tịnh các vật rồi làm cúng dường thì được tất cả Pháp thành tựu tốt lành; chẳng bị tất cả Ma Tộc (Mārā-kula) Thần (Devatā), Quỷ (Preta), Tỳ Na Dạ Ca (Vināyaka) xâm phạm, tranh giành, hoại Pháp

 

_Minh Vương Chân Ngôn:

“Án (1) y mộ già phộc để (2) giả la, giả la (3) tán giả la (4) toa phộc ha (5)”

*)OṂ_ AMOGHA-VATĪ, CALA CALA, SAṂCALA SVĀHĀ

Minh Vương Chân Ngôn này: đi, đứng, ngồi, nằm, ăn thức ăn, uống nước, phát khiển chúng Thánh, chiết phục Thần Quỷ… đều tụng 3 biến, hoặc tụng 7 biến thì được tất cả Pháp thành tựu tốt lành

 

CHÚC LŨY PHẨM THỨ BẢY MƯƠI TÁM

_Lại bảo Chấp Kim Cương Bí Mật Chủ Bồ Tát Ma Ha Tát rằng: “Bất Không Quảng Đại Minh Vương Ương Câu xả Chân Ngôn này, Bất Không Đại Khả Úy Minh Vương Ương Câu xả Chân Ngôn, Bất Không Thanh Tịnh Liên Hoa Minh Vương Ương Câu xả Chân Ngôn đều tự trợ nhau làm tất cả Pháp, cho nên chẳng dùng Chân Ngôn khác khiến cùng trợ giúp nhau

Người trì Pháp này đừng nghị nhớ: nói dối, nói đùa giỡn thêu dệt, nói tạp nhạp ly gián, tham lam, ganh ghét đố kỵ, giận dữ, phẫn hận phiền não, nêu lỗi của người khác, nói xấu đạo: 3 thừa, Tam Bảo; trợ giúp đúng, sai… hết thảy chẳng nên làm mà chỉ tu Pháp này

Ở tất cả thời, tùy theo sức bày biện hương, hoa, nước sạch… lâu dài làm cúng dường thì hay khiến cho Bất Không Bố Thí Ba La Mật Đa (Amogha-dāna-pāramitā) mau chóng viên mãn

Thường đối với tất cả Thọ (cảm giác), Tưởng (tri giác), Hành (hoạt động Tâm Ý), Thức (nhận thức) hộ giữ tất cả Cấm Giới thanh tịnh thì hay khiến cho Bất Không Bố Thí Ba La Mật Đa (Amogha-śīla-pāramitā) mau chóng viên mãn

Đối với tất cả việc, tu hành an nhẫn thì hay khiến cho Bất Không An Nhẫn Ba La Mật Đa (Amogha-kṣānti-pāramitā) mau chóng viên mãn

Ở tất cả thời, tinh tiến tu hành thì hay khiến cho Bất Không Tinh Tiến Ba La Mật Đa (Amogha-vīrya-pāramitā) mau chóng viên mãn

Đối với tất cả cảnh, tu trì Tĩnh Lự (Dhyāna: thiền định) thì hay khiến cho Bất Không Tĩnh Lự Ba La Mật Đa (Amogha-dhyāna-pāramitā) mau chóng viên mãn

Quán tất cả Pháp, suy nghĩ tu hành Chính Tuệ thì hay khiến cho Bất Không Bát Nhã Ba La Mật Đa (Amogha-prajñā-pāramitā) mau chóng viên mãn

Ở tất cả thời, thành kính Tam Bảo, tâm hành Chính Đạo, nói năng chẳng quanh co lừa dối, tuân phụng tất cả Môn Đà La Ni Chân Ngôn, ưa thích tôn kính tượng Phật, tượng Bồ Tát, tượng Kim Cương Thần

Đối với các hữu tình phát Tâm Đại Bi, ưa thích hành 6 Độ (6 Ba La Mật Đa) vì các hữu tình, thọ trì, đọc tụng, cúng dường Bất Không Quyến Sách Thần Biến Chân Ngôn Kinh Tam Muội Gia này, phân biệt rõ ràng chỗ tạm dừng của câu cú. Nên tự viết chép, dạy người ngác viết chép. Nhìn kỹ, tự thông hiểu văn nghĩa của giáo lý, cũng lại dạy người khác giải thích văn nghĩa, đừng khiến cho đoạn tuyệt Đại Chân

Thật Bất Không Quyến sách Tâm Vương Quảng Đại Giải Thoát Liên Hoa Đàn Ấn Tam Muội Gia này

Pháp này thường được tất cả Bồ Tát Ma Ha Tát chắp tay, cung kính, đỉnh lễ, hộ trì. Pháp này cũng là nơi chốn thông dụng Bí Mật Đại Mạn Noa La Ấn Tạng Tam Muội Gia của tất cả Như Lai Chủng Tộc. Cũng là nơi chốn hướng đến Đại Bồ Đề ra khỏi sinh tử của tất cả hữu tình. Cũng là nơi chốn Pháp Tạng bí mật thâm sâu tối cực của Quán Thế âm Bồ Tát”

_Bấy giờ, Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát nói Kinh này xong

Khi ấy, Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai với 99 căng già sa câu chi na dữu đa trăm ngàn tất cả Như Lai Ứng Chính Đẳng Giác ở 10 phương khen Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát rằng: “Lành thay! Lành thay! Bậc Đại Bi hay khéo nói mọi loại Pháp trong chương cú sâu xa màu nhiệm của Bất Không Quyến Sách Tâm Vương Đà La Ni Chân Ngôn này, sẽ ban cho hữu tình làm ánh sáng lớn phá các chướng ngại tăm tối, làm nhóm báu Bất Không Như Ý tối cực, làm lợi lạc lớn, mở phát Bồ Đề. Chư Phật chúng ta cũng thường khen ngợi, tuyên nói, lưu bày”

Lúc đó, trong Hội 99 ức câu chi na dữu đa trăm ngàn chúng Bồ Tát Ma Ha Tát, Chấp Kim Cương Bí Mật Chủ Bồ Tát Ma Ha Tát là bậc Thượng Thủ (Pramukha) đều từ chỗ ngồi đứng dậy, nhiễu quanh Đức Phật 3 vòng, lui ra ngồi một bên, chắp tay hướng về Đức Phật, đồng dùng Kệ khen Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát là:

“Thân Đại Từ Tịnh Diệu

Hào Quang hiện mọi màu

Thanh tịnh giống hoa sen

Thần Thông đủ nghiêm sức

Lức Từ Thiện trang nghiêm

Tướng tốt viên mãn hết

Ánh sáng không gì bằng

Sáng hơn mọi vành trăng

Phạm Âm (Brahma-ghoṣa) rất trong trẻo

Chấn hống (gầm rống giận dữ) Đại Bi Môn

Hiển đủ các Thần Biến (Vikurvaṇa)

Vượt hơn Ca Lăng Tần (Kalaviṅka)

Mọi loại tướng Đạo Hóa (dùng giáo pháp mà giáo hóa)

Đủ thanh tịnh, không dơ

Đại Trí (Mahā-jñāna) hơn mọi Nhật (mặt trời)

Công Đức ngang hư không

Phóng ánh sáng mười phương

Phật Hội đều cúng dường

Hết ái nhiễm không sót

Đuốc Pháp (Dharmolkā: Pháp Cự) xoay ba nẻo

Cứu giúp các hữu tình

Hiện tại với vị lai

Tuyên nói Pháp Bất Không

Mọi loại Chân Ngôn Môn

Lại là Mâu Ni Tôn Hằng hà tất cả Phật Tỳ Lô Giá Na Phật

Ấn trì sức Thần Thông

Đạo Hóa Cam Lộ Thành (cái thành Cam Lộ)

Được niềm vui Bồ Đề

Thường ở biển khổ lớn

Giải thoát khổ các Hữu (các cõi)

Được niềm vui không sợ

Lên trụ Đạo an ổn

Biển Đức thường sâu rộng

Thí Dụ chẳng thể biết

Ba cõi khởi Đại Bi

Chân thành thường không nghỉ

Biển Bất Không Công Đức

Bi Lợi không bờ mé

Công Đức viết, thọ trì

Phật diễn Phật Trí Lực (sức mạnh Trí Tuệ của Phật)

Giả sử trong nhiều Kiếp

Chẳng thể biết chút phần

Chúng tôi khen như vậy

Như giọt nước trong biển

Chúng Bồ Tát chúng tôi

Cùng kính Pháp Bất Không (Amogha-dharma)

Thường tùy an ổn trụ

Môn Chân Ngôn giải thoát

Ngang bằng bậc Đại Bi

Trong Bất Không Tâm Pháp

Tùy phương, nơi lưu truyền

Đồng trợ giữ, tuyên nói”

_Bấy giờ, tất cả Chủng Tộc Mạn Noa La Thần với vô lượng trăm ngàn các Chân Ngôn Tiên Thần, Đại Phạm Thiên, Đế Thích Thiên, Na La Diên Thiên, Y Thủ La Thiên, Ma Hề Thủ La Thiên. Vô lượng trăm ngàn Tịnh Cư Thiên, Diệm Ma Vương, Thủy Thiên, Nhật Thiên, Nguyệt Thiên, Tinh Thiên, Phong Thiên, Hỏa Thiên, Tứ Thiên Vương Thiên cho đến Tam Thập Tam Thiên, các Chân Ngôn Nữ Tiên, vô lượng trăm ngàn hàng Trời, Long Thần, Dược Xoa, La Sát, a Tu La, Càn Thát Bà, Nghiệt Lỗ Trà, Khẩn Na La, Ma Hô La Già, Người, Phi Nhân… nghe Pháp này xong đều vui mừng hớn hở, cùng đứng dậy chắp tay, đỉnh lễ, nhiễu quanh Đức Phật 3 vòng, lui ra trụ một bên, đứng khom mình, chiêm ngưỡng Đức Như Lai chẳng tạm nháy mắt… cùng một lúc dùng Kệ khen Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát là:

“Đại Trí Mâu Ni Tôn

Hằng hà câu chi Phật

Tỳ Lô Giá Na Phật

Đồng dùng Đại Thần Thông

Pháp Ấn của Thắng Trí

Gia trì Đại Bi Tôn (Mahā-kāruṇa-nātha)

Đại Bi Ma Ha Tát

Đại Lạc Phất Không Pháp

Tối Thắng Đà La Ni

Thần Biến của mọi loại

Đàn Ấn Tam Ma Địa

Lại là Đại Bi Tôn

Mọi loại Pháp Hạnh thật

Sức gốc rễ Từ Thiện

Thắp đuốc Đại Bất Không

Thường xoay biển Tam Hữu (3 cõi)

Cứu giúp các hữu tình

Bất Không Chân Thật Địa (đất chân thật của Bất Không)

Bất Không Chân Thật Thành (cái thành chân thật của Bất Không)

An ở Đạo vô thượng

_Chúng tôi thề hộ trì

ĐạI Bi Quán Thế âm

Đại Bi làm giáp trụ

Xoay vần các biển Dục

_Chúng tôi thề hộ trì

Bất Không Chân Ngôn Đàn Mãn Tư Lương Bồ Đề

Thường trụ đầy Thế Gian

_Chúng tôi thề hộ trì Bất Không Phấn Nộ Vương Chiết phục Ma ba cõi

Giáng phục các Ma Luận

_Chúng tôi thề hộ trì Bất Không Quyến Sách Kinh Tất cả nhóm Chân Ngôn

Môn Tam Muội thắng diệu

Lưu bày đầy Thế Gian

Chẳng khiến tạm ẩn mất

_Chúng tôi thề hộ trì

Thiệm Bộ Châu đương lai

Tùy tại phương, nước, ấp Bật Sô, Bật Sô Ni

Tộc Tính: các nam nữ

Người thọ trì Kinh này

Chẳng tùy Nghiệp Hạnh Ma

Chế phục, chặt phiền não

_Chúng tôi thề hộ trì

Chư Phật Đà La Ni

Mọi loại Pháp Thần Thông

Giải Thoát Thừa Tam Muội

Vô lượng Môn Tổng Trì

Đều ở Kinh Điển này

Do chẳng thể nghĩ bàn

Chúng tôi thề viết chép

Thọ trì, vì Chúng nói”

_Khi ấy, Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai thấy các Bồ Tát, người, Trời, Đại Chúng vui mừng hớn hở, cùng một lúc dùng Kệ khen Quán Thế Âm Bồ Tát Bất Không Quyến Sách Thần Biến Chân Ngôn Kinh, lưu thông, ủng hộ, vui thích viết giữ… thời bảo rằng: “Lành thay! Lành thay! Các ngươi hay bảo vệ Quán Thế Âm Bồ Tát Bất Không Quyến Sách Thần Biến Chân Ngôn Kinh trụ lâu trong Thế Gia, chân thành lưu bày khắp Thiệm Bộ Châu tùy theo các Phương Xứ, không khiến cho tan diệt, ẩn mất trong đất. Tôn kính, bảo vệ như vậy liền sẽ đều được Môn vô lượng Công Đức Phước Tụ, nói chẳng thể hết.

Nếu Bật Sô, Bật Sô Ni, Tộc Tính Nam, Tộc Tính Nữ thọ trì, đọc tụng, viết chép, lưu thông, vì người khác giải thích thì Công Đức cảm được đều cũng như vậy. Do nghĩa này cho nên Đại Chúng các ngươi nên siêng năng tu tập, tùy theo phương ủng hộ”

Lúc đó, Đại Chúng được Đức Phật dạy bảo xong, đều vui vẻ tin nhận, đội trên đỉnh đầu phụng hành

 

KINH BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH THẦN BIẾN CHÂN NGÔN

QUYỂN THỨ BA MƯƠI (Hết)