KINH BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH THẦN BIẾN CHÂN NGÔN

Hán dịch: Đại Đường_Thiên Trúc Tam Tạng BỒ ĐỀ LƯU CHÍ (Bodhi-ruci: GiácÁi, hay Dharma-ruci: Pháp Ái)
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

QUYỂN THỨ HAI MƯƠI BẢY

ĐIỂM DƯỢC THÀNH TỰU PHẨM THỨ SÁU MƯƠI

_Này Kim Cương Bí Mật Chủ Bồ Tát Ma Ha Tát! Thần Thông A Già Đà Dược Tam Muội Gia của Đại Khả Úy Minh Vương Ương Câu Xả Chân Ngôn này có uy đức quang minh phá các hắc ám, như cây Như Ý hiển hiện ở hư không, được Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát gia bị ủng hộ. Xoa tô Đàn, kết Ấn, triệu thỉnh, tụng niệm, cầu nguyện, tô vẽ tượng… đều làm thành tựu Rồi nói Tụng là:

“Pháp ngay tháng mười hai

Mồng một, ngày mười ba

Nghiêm thân, tắm sạch sẽ

Bôi hương thể thơm phức

Mặc quần áo sạch mới

Ngưu Hoàng, hương Uất Kim

Thuốc Khẩn Ngu Sắt Tha

Lượng bằng nhau, tươi tốt

Tô Đàn đều để riêng

Đại Khả Úy Minh Vương

Ương Câu Xả Chân Ngôn

Một thời gia trì khắp

Dùng nước tuyết làm viên

Đại Khả Úy Minh Vương

Ương Câu Xả Chân Ngôn

Ngày đêm gia trì thuốc

Hiện ba tướng, phơi khô”

Này Bí Mật Chủ! Người chấm, đeo thuốc liền được Phước Đức mà tự tương ứng, tất cả Chân Ngôn Minh Thần ưa thích quán sát, âm thầm hộ giúp. Tất cả người dân cung kính, cúng dường. Phạm, Thích, chư Thiên đồng quán sát nhiếp hộ. Phước Thọ tăng an, không có các tai ách, tiêu diệt tội chướng. Nơi đã dạo đến thường được thắng lợi, người dân kính trọng

Nếu thường chấm thuốc. Dùng Chân Ngôn gia trì vào hạt cải trắng đánh vào cửa hang A Tố Lạc, hoặc đánh vào cửa hang Na Già (hang Rồng) mãn 12 ngàn biến. Dùng thuốc chấm trên trán, trên trái tim, trên bắp tay, trên hai lòng bàn tay, cao giọng tụng Đại Khả Úy Minh Vương Ương Câu Xả Chân Ngôn rồi đi thẳng vào trong hang, gặp một Đồng Nữ (Kumārī) đoan nghiêm, thù diệu, mỉm cười đi từ từ đến trước mặt nghênh đón, tay cầm cái mâm bằng vàng ròng chứa đầy 7 báu dâng lên. Người tu Chân

Ngôn đặc biệt đừng quán nhìn, tham yêu báu khác… lại liền gia trì vào hạt cải trắng đánh ném trên thân người nữ. Khi đánh thời (Đồng Nữ) khóc lóc, kêu gào, giận dữ, cau mày, trợn mắt, ló nanh chó lên trên, tóc biến thành màu vàng đỏ dựng đứng lên trên

Ngay lúc đó, (người tu Chân Ngôn) dùng tiếng rất giận dữ, tụng Đại Khả Úy Minh Vương Ương Câu Xả Chân Ngôn gia trì vào hạt cải trắng đánh ném vào đầu

Đồng Nữ này, cho đến khi (Đồng Nữ) sợ hãi, uyển chuyển nơi mặt đất, báo rằng: “Chủ Nhân! Nay tôi nhất định chết! Vì sao khổ như vậy? Không có Tâm Từ sao?…”

(người tu Chân Ngôn) nên nhìn ngó, khi miệng của Đồng nữ này phun ra bọt rãi, liền dùng tay nâng lấy, hòa với thuốc gia trì…xoa bôi trên lòng bàn chân, trên bắp đùi, trên hai lòng bàn tay, trên trán, trên cổ… liền được bay lên hư không, nương theo 7 guồng gió (phong luân) làm Đại Phong Tiên, dùng 99 ức câu chi trăm ngàn Phong Tiên làm bạn, ở trong một thời dạo giáp vòng 3 ngàn Đại Thiên Thế Giới, bay nhảy tự tại rồi quay trở về cõi nước của mình

Nên đem bọt rãi hòa với thuốc, gia trì rồi uống vào, liền biến dạng thân như Đồng Tử, màu da của hình mặt giống như hoa sen. Được tăng thọ mệnh 12 ngàn năm, cùng với 92 ức câu chi trăm ngàn Chân Ngôn Minh Tiên làm bạn lữ, thường dạo chơi, trụ trong cung điện của tất cả Chân Ngôn Minh Tiên, lại được Bí Mật Chân Ngôn Minh Tiên Tam Muội Gia, đi vào cung điện của tất cả Thần, Rồng đều không có chướng nạn. Tất cả Dược Xoa, La Sát, Thần Quỷ vui thích làm theo mệnh lệnh, đều thuận phục, nhận làm sự sai khiến. Lại nơi cung điện của các Thần Quỷ này đều cũng cư trú được

Người chấm, đeo thuốc… được Tam Thập Tam Thiên nghênh đón, cung kính, cúng dường. Cùng với các Thiên Chúng dạo chơi vườn tược của cõi Trời, thọ nhận mọi loại vui thích, thọ mệnh ngàn năm (1000 năm)

Chấm thêm trong rốn, đi vào trong ao Rồng thì được các Long Vương, tất cả quyến thuộc cùng một lúc nghênh đón, dần đến trong các cung, liền ở trước mặt bạch rằng: “Có điều gì cần làm thì quyến thuộc chúng tôi đều hay làm cho. Tận trong ngàn năm: châu báu, quần áo tự nhiên dồi dào phong phú. Nếu có mưa móc chẳng y theo thời thì tôi khiến thuận theo thời… tôi thường đội trên đỉnh đầu, cung kính Nhân Giả”

Chấm thêm hai bắp tay rồi cùng với tất cả người tranh đua thắng thua, hoặc cùng với A Tố Lạc chiến đấu… thảy đều được thắng

Chấm thêm trên dạ dày thì ngày ngày sẽ được ăn món ăn ngon ngọt của chư Thiên

Chấm thêm trên cổ, nhìn các Quý Nhân liền được vui vẻ, cung kính, cúng dường.

Nếu nắm chạm người tức kẻ ấy vui vẻ

Nếu gõ vào các cửa thì tất cả Thần Quỷ tức liền chạy tan, người đều yêu kính

Nếu vỗ vào cửa hang Dược Xoa, liền được tất cả Dược Xoa vui vẻ, nhận làm việc sai khiến

Nếu trong rừng Thi Đà, liền được tất cả Thần Quỷ trong rừng tự hiện thân đi đến, đứng ở trước mặt, tùy theo ý sai khiến. Cửa cung của các Thần Quỷ này tự mở ra, cũng sẽ quán thấy

Nếu trong núi rừng lớn, liền được tất cả Thảo Mộc Dược Tinh thảy đều hiện thân, chịu cho hái lấy

Nếu dùng thuốc xoa bôi trên hai vú của tượng Công Đức Thiên, gia trì 3 biến, trợn mắt quán nhìn tượng Công Đức Thiên, gia trì vào hương an Tất thiêu đốt, xông ướp tượng Công Đức Thiên, tức liền nói chuyện, làm cho mãn các nguyện, dư dầy phong phú nơi đã ưa thích, Công Đức Thiên Thần thường chẳng lìa bên cạnh

Nếu gia trì vào sữa người, hòa với thuốc chấm vào con mắt, liền được nhìn thấy tất cả Phục Tàng (Nidhi: kho tàng bị che lấp), ban đêm nhìn thấy như ban ngày

Nếu gia trì vào sữa bò, hòa với thuốc rồi ngậm thì miệng tỏa ra hơi thơm tinh khiết, cùng với người đàm luận, nói chuyện thì người nghe kính trọng, khen ngợi

Nếu các Thần Quỷ gây bệnh điên cuồng, hoặc các bệnh. Dùng thuốc chấm vào trán, liền khiến Thần Quỷ bỏ chạy tứ tán. Hoặc có tự cột trói, hoặc có sợ hãi…. nên khiến chấm thuốc liền không có sợ hãi

Nếu gia trì vào Hoàng Đan hòa với thuốc rồi xoa bôi trên cái bát, trên táo quán (đồ dùng chứa nướcrửa tay, súc miệng), hoặc trên đao, kiếm, búa, chày, kích, bánh xe, sợi dây, cung tên, các khí trượng… gia trì 7 biến liền hiện ánh sáng lửa

_Nếu xoa bôi trong vỏ ốc (loa), trên lầu, núi cao… gia trì 7 biến, thổi lớn 7 tiếng thì hết thảy tất cả người, súc vật nghe thấy đều được trừ diệt tai dịch, tội chướng

Nếu hướng mặt về 10 phương thổi 7 tiếng, liền trừ tất cả gió ác, mưa đá, tai biến ở 10 phương

Nếu ở 4 cửa thành thổi 7 tiếng, liền khiến cho tất cả Dược Xoa Quỷ, La Sa1gt Quỷ, Tắc Kiền Đà Quỷ, Bố Đan Na Quỷ, tất cả Ngược Quỷ, các dịch bệnh ác thảy đều tiêu diệt

Nếu ở cửa cung thổi 7 tiếng, liền trừ tất cả tai dịch, bè nhóm mưu mô, người ác bên trong cung

Nếu trời không có mưa. Đi đến bên ao đầm, dùng tiếng rất giận dữ gia trì 7 biến, thổi loa 7 biến, liền khiến cho mưa xuống. Nếu mưa nhiều, hướng lên trên nhìn mây, thổi 7 tiếng liền sẽ ngưng tạnh

Nếu người kết Giới, nhiễu quanh Đàn, ở 10 phương đều thổi 3 tiếng liền thành kết Giới. Lại nhiễu quanh Đàn, hành đạo 3 vòng, ở 10 phương diện đều thổi 7 tiếng, liền tập hội tất cả Chân Ngôn Minh Thần thủ hộ Đàn Giới

 

HỘ MA BÍ MẬT THÀNH TỰU PHẨM THỨ SÁU MƯƠI MỐT

_Này Chấp Kim Cương Bí Mật Chủ Bồ Tát Ma Ha Tát! Hộ Ma An Ổn Tam Muội Gia của Đại Khả Úy Minh Vương Ương Câu Xả Chân Ngôn này. Chặt cắt cây Đỗ Trọng, cây Cấu nhóm lửa. Dùng hạt cải trắng, Đại Mạch, Ngưu Tô gia trì Hộ Ma 1008 biến thì bên trong một Du Thiện Na trừ các tai chướng, bệnh tật. Lại Hộ Ma 1008 biến thì bên trong 32 Du Thiện Na trừ các chướng lệ, ác tinh, tai nạn…. khiến cho các hữu tình chẳng bị mọi loại dịch tật, khổ não, khắp cả được an ổn

_Nếu Phong Nhiêu Tam Muội Gia. Dùng hạt cải trắng, gạo tẻ, Thạch Mật, bơ, mật gia trì Hộ Ma 1008 biến thì bên trong một Du Thiện Na khiến cho các hữu tình đều được sung túc, vui thích. Lại Hộ Ma 2000 biến sẽ khiến cho Long Vương bên trong một ngàn Du Thiện Na tuôn mưa ngọt lớn, thuận theo thời thành thục, 5 loại lúa đậu dư đầy, người dân an vui

_Nếu Điều Phục Tam Muội Gia. Dùng cây táo chua, cây Khổ Luyện nhóm lửa. Gia trì vào đường, muối, Mạn Tinh… xưng tên người kia, Hộ Ma 1008 biến liền được người kia với Thần Quỷ ác đều tự hàng phục rồi sinh kính yêu

Nếu chặt cắt cây Đỗ Trọng, cây Mật Mộc, cọng lá sen súng khô… nhóm lửa. Dùng hoa lúa đậu, hạt cải trắng, bơ, mật, lạc gia trì Hộ Ma 1008 biến liền được thành tựu Đại Khả Úy Minh Vương Ương Câu Xả Chân Ngôn Tam Muội Gia

Lại Hộ Ma 1008 biến liền được thành tựu Bất Không Quảng Đại Minh Vương

Ương Câu Xả Chân Ngôn Tam Muội Gia

Lại Hộ Ma 1008 biến liền được thành tựu Bất Không Quyến Sách Tâm Vương Mẫu Đa La Ni Chân Ngôn Tam Muội Gia

Lại Hộ Ma 1008 biến liền được Chân Ngôn Tam Muội Gia của tất cả Như Lai Chủng Tộc, Chân Ngôn Tam Muội Gia của Ma Ni Chủng Tộc, Chân Ngôn Tam Muội Gia của Liên Hoa Chủng Tộc, Chân Ngôn Tam Muội Gia của Kim Cương Chủng Tộc với Chân Ngôn Tam Muội Gia của trăm ngàn Đại Phấn Nộ Vương Chủng Tộc…. cùng một lúc thành tựu

Lại dùng Hồ Ma, gạo tẻ, bơ mật, lạc gia trì Hộ Ma 1008 biến thì Tịnh Hạnh Bà La Môn tự tin phục

Lại Hộ Ma 108 biến thì giòng Sát Đế Lợi đều tin tưởng, ngưỡng mộ

Lại Hộ Ma 108 biến thì tất cả người dân thảy đều tin nhận

Lại Hộ Ma 1008 biến thì Thiên Đế Thích, 4 Đại Thiên Vương, Nhật Thiên, Nguyệt Thiên kèm các quyến thuộc thảy đều kính trọng, hộ giúp

Lại dùng Đại Mạch, Tiểu Mạch, Bạch Cốc, Đại Đậu, Tiểu Đ ū, Hồ Ma, lúa đậu, bơ, mật gia trì Hộ Ma 108 biến liền được người dân thấy nghe, tin tưởng, hướng theo

Lại dùng lúa đậu, Hồ Ma, hạt cải trắng, hương An Tất, bơ, mật, lạc gia trì Hộ Ma 108 biến thì tất cả Dược Xoa, La Sát thảy đều kính phục

Lại dùng hạt cải trắng, Long Hoa, bơ, mật, lạc gia trì Hộ Ma 1008 biến thì Long Vương vui vẻ, tuôn mưa ngọt lớn thấp đượm tất cả. Nếu mưa nhiều, lấy tro thiêu đốt thức ăn trong lò, ngược với mây, gia trì rải tán ở không trung 108 biến thì mưa liền ngưng tạnh

Lại dùng hạt cải đen, bơ, mật gia trì Hộ Ma 1008 biến tức không có giặc phương khác đi đến xâm phạm. Nếu đã đến liền khiến lui tan

Lại dùng Đại Đậu, bơ, mật, lạc gia trì Hộ Ma 108 biến liền trừ tất cả bệnh dịch bên trong nhà

Lại dùng lúa đậu, Hồ Ma, hạt cải trắng, cọng lá sen súng, bơ mật, lạc gia trì Hộ Ma 1008 biến, liền được trừ diệt 10 ác, 5 nghịch, tất cả tội nặng

_Nếu đại thành tựu Đại Khả Úy Minh Vương Ương Câu Xả Chân Ngôn. Chặt cắt cây Tử Đàn dài một gang tay nhóm lửa. Dùng hạt cãi trắng, hương An Tất, bơ gia trì Hộ Ma 1008 biến liền ở trong tất cả Chân Ngôn Tam Muội Gia thành tựu tối thắng. Lại hay nhiếp tập tất cả Đại Phấn Nộ Vương Chân Ngôn trụ trong Chân Ngôn này

Nếu hay mỗi biến, sau chữ toa phộc ha (SVĀHĀ) cao giọng xưng chữ hồng (HŪṂ) 7 tiếng thì tất cả Đại Phấn Nộ Vương Chân Ngôn Thần thảy đều trụ trước mặt, làm thành mọi loại Sự Pháp viên mãn

_Nếu muốn Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Phấn Nộ Vương hiện ra. Tắm gội sạch sẽ, mặc áo sạch mới; lấy cây Bách, cây Mật Mộc nhóm lửa. Dùng hoa lúa đậu, hoa sen, hoa Ưu Bát La, hạt cải trắng, hương Bạch Chiên Đàn, bơ, mật, lạc… gia trì Hộ Ma mãn 1008 biến, liền được Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Phấn Nộ Vương hiện ra trước mặt, xoa đỉnh đầu bảo rằng: “Lành thay! Lành Thay! Điều ngươi đã cầu nguyện thì Ta làm cho mãn túc”

Người tu Chân Ngôn ấy: nếu đời trước có nghiệp tội nặng, túc chướng… (Quán Thế Âm) liền hiện thân trong mộng, xoa đỉnh đầu, đều làm cho tròn đủ tất cả Đại Nguyện. Ấy là: Chân Ngôn Pháp, Mạn Noa La Pháp, Ấn Pháp, Tượng Pháp, Đại Tam Muội Gia thảy đều thành tựu

Nếu dùng hạt Tố La Sa, gạo tẻ, bơ, lạc, mật… gia trì Hộ Ma 1008 biến thì mau được tiền của, lụa là

Nếu chặt cắt cỏ Nhân Hạn (?) khoảng 3 thốn (1dm), bơ. lạc, mật… gia trì Hộ Ma 1008 biến thì người dân đã nhìn thấy cùng tôn kính

Nếu dùng Bề Ma Tử (hạt Thầu Dầu), bơ, lạc, mật… gia trì Hộ Ma mãn 1000 biến thì được chư Phật tôn ký (thọ ký riêng)

Nếu muốn thăng tiến quan chức. Dùng Thiên Môn Đông, bơ, mật… gia trì Hộ Ma mãn 1000 biến, liền như ước nguyện

_Nếu Bí Mật Vô Ngại Tam Muội Gia. Dùng hạt cải đen, bơ, muối… như vậy Hộ Ma liền như điều cầu nguyện

Nếu dùng hạt mè, muối… như vậy Hộ Ma thì tất cả người ác tự kính trọng lẫn nhau

Nếu dùng Hồi Hương, Hoa Tử (?), bơ, mật… như vậy Hộ Ma sẽ được Thần Nghiệm tự tại vô ngại

Nếu dùng Đinh Hương, Bạch Chiên Đàn Hương, Trầm Thủy Hương, Tô Hợp Hương, dầu Hồ Ma… gia trì Hộ Ma mãn 1000 biến, liền được trong mộng thấy tất cả chư Phật xoa đỉnh đầu, khen ngợi, thành Đại Tất Địa. Nơi đã đi đến thì người dân đều cúng dường. Nếu hết mạng xong thì đi thẳng đến cõi nước An Lạc ở phương Tây, thọ sinh trong hoa sen, được Túc Mệnh Trí

Nếu dùng vỏ trấu lúa đậu, như vậy Hộ Ma liền thấy Phục Tàng (Nidhi: kho tàng bị che lấp)

Nếu dùng hạt cải trắng, da rắn gia trì Hộ Ma 1008 biến thì người đã oán nhận kia tự hối hận, xấu hổ, tạ lỗi

Nếu chặt vỏ cây chuối khoảng một thốn (1/3dm), như vậy Hộ Ma thì được quần áo tự nhiên

Nếu đem hạt cải trắng hòa bới bơ… như vậy Hộ Ma liền được tăng tuổi thọ

Nếu dùng Sinh Tô, hạt cải trắng… như vậy Hộ Ma liền được trừ các ách nạn, bệnh tật bất ngờ

Nếu dùng hạt Ca La Nhạ như vậy Hộ Ma, liền cởi bỏ sự giam cầm, giải thoát gông cùm xiềng xích

 

CHƯỚC SÔ NHÃN DƯỢC THÀNH TỰU PHẨM THỨ SÁU MƯƠI HAI

_Này Chấp Kim Cương Bí Mật Chủ Bồ Tát Ma Ha Tát! Chước Sô A Già Đà Dược Tam Muội Gia của Đại Khả Úy Minh Vương Ương Câu Xả Chân Ngôn này.

Tất cả điều đã làm đều mau chóng thành biện, cũng đều diệt trừ mọi tội nặng ác, chẳng bị tất cả bệnh não của Thế Gian gây tai hại, nhãn căn thanh tịnh, người nhìn thấy đều cùng kính yêu

Một mình đi vào khám thờ, hang hốc trong tất cả núi vắng, Lan Nhã đều không có sợ hãi

Đi vào tất cả sông nhỏ, sông lớn, ao Rồng, biển lớn đều không có sợ hãi, ngăn ngại

Đi vào cung điện của tất cả hàng Trời, Rồng, Dược Xoa, La Sát, A Tố Lạc, Nghiệt Lỗ Trà, Càn Thát Bà, Khẩn Na La, Ma Hô La Già đều không có trở ngại

Đi đến tất cả Già Lam (Saṃghārāma: viện của chư Tăng), chùa thờ chư Thiên, nhà của Sát Đế Lợi, Bà La Môn, mọi loại người… đều được vui vẻ kính trọng.

Được Bí Mật Đại Từ Tam Muội Gia, đi vào bên trong tất cả nhóm chim thú đều chẳng kinh sợ

Như vậy, tất cả tự tại dạo đến, chẳng bị người khác quở trách, vặn hỏi. Tất cả sự nghiệp mau được thành tựu” Rồi nói Tụng là:

“Hùng Hoàng, Ngưu Hoàng, Bát Đát La

Bọt biển, Hồ Tiêu, hương Uất Kim

Tua hoa sen hồng, Hồ Kiền Khương

Hoa Ưu Bát La xanh, Tất Bát

Hương Bạch Chiên Đàn, bột Thương Khư

Thuốc Khương Hoàng Căn, Tiểu Bách… tiên (chưng sắc lấy nước cốt)

Số thuốc này mới, lượng bằng nhau

_Nhựa Tán Nhạ Na cũng ngang bằng

_Thạch Mật, hương Xạ, Hương Long Não

Phần lớn thuốc trước đều ba phân (3 phân)

_Xoa Mạn Noa La đều để riêng Đại Khả

Úy Minh Vương Chân Ngôn

Đầu cuối gia trì đừng gián đoạn

Tinh khiết hòa nhau, rồi hợp trị

Chứa trong vật Lưu Ly Ba Tư

Trong Mạn Noa La, để trước Tượng

_Bạch Nguyệt: ngày Tú Vương tốt, làm

Tắm gội sạch sẽ, mặc áo sạch

Ăn tam bạch thực (3 loại thức ăn màu trắng) tu Pháp này

Hiến mọi hương hoa, thức ăn uống

Ngồi hướng về Tây, quán nhìn Tượng Đại

Khả Úy Minh Vương Chân Ngôn

Điều chỉnh, gia trì thuốc Chước Sô (Cakṣu)

Hiện ba tướng noãn (nóng ấm), yên (khói) quang (ánh sáng) thành

Liền hay làm hiện Thế Xuất Thế

Tất cả các Pháp đều thành nghiệm”

_Này Bí Mật Chủ! Nếu thường chấm (thuốc) vào con mắt thì Nhãn Căn thanh tịnh, sẽ được Thiên Nhãn (Divya-cakṣu) tối thượng không có ví dụ được. Liền được tất cả chư Phật, Bồ Tát, Kim Cương 3 đời gia bị ủng hộ. Lại được tất cả 8 Bộ Trời

Rồng, Phong Thần, Thủy Thần, Miêu Giá Thần, Hoa Quả Thần, Tinh Khí Thần… thường trụ ở chi tiết, 6 căn của người này đồng làm thủ hộ, diệt các tội chướng. Nếu hết mạng xong thì vãng sinh tại cõi nước Tịnh Diệu ở phương Tây, được 5 Nhãn Thức, Túc Trụ Trí. Sẽ thấy trăm ngàn câu chi căng già sa đẳng chư Phật Như Lai ngồi trên tòa Bồ Đề thành Đẳng Chính Giác. Thường chẳng thấy tất cả tướng ác. Con mắt ấy dần dần thông tỏ, nhìn thấy không có chướng ngại

Nếu có người dân bị các bệnh về mắt, Ở 7 ngày đêm, dùng thuốc chấm vào con mắt… không kể là viễn cận, mắt đã bị bệnh gì… đều được trừ khỏi, mắt được trong sáng. Nếu 21 ngày đêm đều chấm thuốc thì mắt bị tăng nhãn áp, quáng gà đều khiến trừ khỏi. Được người kính yêu., trừ diệt tội chướng

 

THẦN BIẾN A GIÀ ĐÀ DƯỢC PHẨM THỨ SÁU MƯƠI BA

_Này Chấp Kim Cương Bí Mật Chủ Bồ Tát Ma Ha Tát! Thần Biến A Già Đà Dược Tam Muội Gia của Đại Khả Úy Minh Vương Ương Câu Xả Chân Ngôn này hay lay động tất cả đất đai, sông, núi. Hay khiến cho tất cả người dân, Thần Quỷ thảy đều kính phục”

Rồi nói Tụng là:

“Dùng Ngưu Hoàng tươi, hạt cải trắng

Trong vật thanh tịnh, giữ kín đáo

Khởi Mạn Noa La, để trước Tượng

Đại Khả Úy Minh Vương Chân Ngôn

Ngày đêm gia trì, hiện ba tướng

Chứng tướng thành tựu, gia trì dùng

Tắm gội sạch sẽ, mặc áo sạch

Cầm giữ thuốc này, làm các Pháp”

_Này Bí Mật Chủ! Nếu muốn Phộc Nhân (?người bị Quỷ Thần ám) trước tiên, tự tắm gội, mặc quần áo sạch, xoa tô Mạn Noa La, bày phấn làm lối đi giới hạn. Để bình nước hương, thức ăn uống, hoa, hương, đốt hương An Tất để làm cúng dường, dùng hương bột xoa bôi bàn tay kết Ấn, tụng niệm. Phộc Nhân tắm gội sạch sẽ, mặc quần áo sạch, dùng vòng hoa nghiêm sức đỉnh đầu, khiến ngồi bên cạnh Đàn, tay nâng cái bát chứa đầy cơm, thức ăn. (ngươi tu Chân Ngôn) trì vào thuốc rải tán trên thân nói “cột trói”, liền cột trói (?cột Quỷ Thần ám). Cần hỏi tất cả việc của 3 đời thảy đều nói đầy đủ

Nếu cột trói người bệnh. Rải tán (thuốc) trên đỉnh đầu người bệnh, nói “cột trói”, liền cột trói. Hỏi Quỷ gây bệnh thì đều nói ra. Muốn buông tha, trở lại như cũ thì dùng nước rưới vảy

Nếu chuyển bát. Để cái bát ở nơi sạch sẽ, hoặc để bên trong Đàn, rải tán thuốc trên cái bát, tụng niệm, búng ngón tay, nói “Chuyển” liền chuyển. Lọ Táo Quán, cái hũ lớn cũng làm cho di chuyển

Nếu rải (thuốc) trên cây đao, trên cây kiếm, trên chày Kim Cương, trên cây đinh ba, trên bánh xe, trên sợi dây, trên cây búa, trên cái bang (dụng cụ đập lúa, hay cây gậy)… tụng niệm, búng ngón tay cũng liền chuyển động. Gia trì vào nước rưới vải thì quay trở lại như cũ

Nếu rải (thuốc) vào ao sen thì hoa liền lay động, đông đúc

Nếu rải (thuốc) trong chúng, thì người bị dính trên thân liền bị cột trói

Nếu rải (thuốc) trong cửa thành thì người đi qua, dẫm đạp lên được trừ các ách nạn

Nếu rải (thuốc) trên cây hoa quả thì hoa quả thêm tốt, hoặc đều tự rơi xuống

Nếu trên đỉnh núi, dùng tiếng rất giận dữ tụng niệm, rải thuốc thì núi ấy bị phá vỡ địa giới

Nếu rải (thuốc) nơi đất ở cửa thôn, phường. Lại gia trì vào bàn tay, vỗ lên cửa thôn, phường 3, 5, 7 lần trở xuống thì người dân trong thôn nhìn thấy đều trừ được chướng

Nếu rải (thuốc) ở đáy của chùa thì Sa Môn phá giới đi qua, dẫm đạp lên liền điên cuồng, lõa thể, bỏ chạy… hoặc lại bị cột trói. Nếu muống buông tha, lấy sữa hòa với nước hương… gia trì tắm rửa thân thì quay trở lại như cũ

Nếu rải (thuốc) vào sông, ao thì tất cả loài cá, rắn, rùa, ba ba đều đi lên trên bờ

Rải (thuốc) trong đàn ngựa thì ngựa không có bệnh dịch, hoặc đều kinh sợ bỏ chạy. Lại gia trì vào hạt cải trắng hòa với nước, rải tán tức chẳng kinh sợ bỏ chạy

Nếu rải (thuốc) trong nhà bán rượu với rải trên hũ rượu. Lúc đó hũ rượu cũng sẽ chuyển động. Nếu muốn như cũ thì gia trì vào đất rồi rải tán

Nếu rải (thuốc) trong đàn dê thì con dê không có bệnh dịch, hoặc lại kinh sợ bỏ chạy. Lại rải tán nước đái bò, tức chẳng kinh sợ bỏ chạy

Nếu rải (thuốc) trong đàn bò thì con bò không có bệnh dịch, hoặc lại kinh sợ bỏ chạy. Lại gia trì vào nước hương Uất Kim rải tán, tức chẳng kinh sợ bỏ chạy

Nếu rải (thuốc) trong hầm kho thì lúa đậu, lúa tẻ sẽ tự phun động. Nếu muốn như cũ thì dùng nước Mật rải tán

Rải (thuốc) trên các thức ăn uống trong nhà bếp thì người ăn vào diệt được chướng

Rải (thuốc) trong tự xá thờ hàng Trời, kèm cầm thuốc để trong miệng Tượng của vị Trời sẽ khiến cho Tượng của vị Trời một thời chuyển động, phát ra tiếng kêu gào lớn

Nếu để (thuốc) trong miệng tượng Ma Ha Ca La sẽ khiến tượng kêu gào, phát ra tiếng gầm rống, thời đất đai, núi, rừng cùng một lúc chấn động

Rải (thuốc) trong hang núi sẽ khiến cho Thần Quỷ ở bên trong đều phát ra tiếng kêu gào

Nếu ở giờ Tuất, trong con đường chữ thập (ngã tư đường), giận dữ tụng niệm, rải tán thuốc 4 phương sẽ khiến cho các Dược Xoa, La Sát, Quỷ Thần thảy đều vân tập, nhận làm sự sai khiến, thường làm người hậu hạ

Nếu hướng về Nặc Sát Thiên rải tán (thuốc). Liền khiến cho Nặc Sát Đát La tự quán sát, hộ giúp

Nếu đuổi bắt giặc. Dùng Cồ Ma Di (Gomayī: phân bò) hòa với bùn đất xoa tô Đàn, lấy phấn bày lối đi giới hạn. Chính giữa Đàn viết tên của người mà Tâm đã nghi ngờ trộm cắp vật. Rải bày các hoa, nước hương cúng dường, đốt hương An Tất, tụng Chân Ngôn này, gia trì rải tán thuốc trên tên gọi của kẻ kia 108 biến thì không kể xa gần, kẻ trộm cắp kia bị nhiếp giữ, đi đến tự nói vật đã trộm. Nếu được vật xong, rải nước giải phóng

Nếu đến núi vắng, nghỉ trụ một đêm. Rải tán thuốc 4 phương thì tất cả cọp, sói, rắn độc, trộm cướp chẳng thể gây hại

Nơi niệm tụng trong Đàn, rải tán thuốc 4 phương thì chẳng bị tất cả Tỳ Na Dạ Ca gây tạo các nhiễu loạn

Lại liền ngậm thuốc, rải thuốc trong nước, đem cho người uống vào thì khiến chột trói liền cột trói. Nếu giải tán thì trợn mắt nhìn ngó

 

TRIỆU THỈNH CHƯ THIÊN MẬT HỘ PHẨM THỨ SÁU MƯƠI TƯ

_Này Chấp Kim Cương Bí Mật Chủ Bồ Tát Ma Ha Tát! Đại Khả Úy Minh Vương Ương Câu Xả Chân Ngôn Tam Ma Gia này cũng hay mở lối nhiếp tất cả 8 Bộ Trời Rồng, Sa Môn, Bà La Môn, Sát Đế Lợi với mọi người. Gia trì vào tất cả hương, quả, thức ăn uống, quần áo… hiến cho ăn, mặc liền tự cung kính

Nếu gia trì vào hoa sen, tất cả hương hoa cúng dường chư Thiên thời các hàng Trời thường sẽ vui vẻ, cung kính, ủng hộ

Nếu gia trì vào Long Hoa, hạt cải trắng rồi rải tán trong ao Rồng, triệu thỉnh Long Vương, tất cả quyến thuộc đi đến hộ giúp, nhận sự sai khiến

Nếu gia trì vào hương An Tất, hạt cải trắng, bơ rồi thiêu đốt, hiến tượng của tất cả Dược Xoa (Yakṣa), triệu Dược Xoa chân thật thì (Dược Xoa) vui vẻ, cung kính, nhận làm việc sai khiến

Nếu trên bờ sông, gia trì vào hương Uất Kim, hương Bạch Chiên Đàn, hoa lúa đậu, nước… cúng dường Càn Thát Bà (Gandharva), Khẩn Na La (Kiṃnara), Ma Hô La Già (Mahoraga)…tụng niệm, xưng tên, rưới rót nước hương hoa vào trong nước (sông) cúng dường thì tất cả đều vui vẻ, đi đến, kính trọng, hộ trì, nhận làm việc sai khiến

Nếu gia trì vào mọi loại nước hương, cơm gạo tẻ, đường cát, mọi loại hoa tạp… cúng dường tượng A Tu La (Asura), tụng niệm, xưng tên, phụng thỉnh, cung kính thì (A Tu La) tự kính trọng, hộ giúp

Nếu gia trì vào sữa, cơm cúng dường tượng Nghiệt Lỗ Trà (Garuḍa) tụng niệm, xưng tên, phụng thỉnh, cung kính thì (Nghiệt Lỗ Trà) nhận làm việc sai khiến

Nếu gia trì vào cơm, bố thí cho Tỳ Xá Xà Quỷ (Piśāca) thì (Tỳ Xá Xà Quỷ) phụng giáo, vui mừng hớn hở rồi cung kính, hộ giúp

Nếu gia trì vào nước, hoa lúa đậu, cỏ Cốt Lỗ rồi rải tán, bố thí cho Ngạ Quỷ (Preta) thì (Ngạ Quỷ) vâng theo sự dạy bảo, vui mừng hớn hở rồi cung kính

Nếu gia trì vào bơ, dầu, Thạch Mật, sữa, lạc, mọi loại thức ăn uống, quả trái rồi bố thí cho các Sa Môn, Bà La Môn với các người dân ăn uống thì uy lực của Chân Ngôn khiến cho yêu kính nhau sâu đậm

Nếu gia trì vào hương hoa rồi bố thí cho giòng Sát Đế Lợi con đường của Chân Ngôn Giáo thì (Sát Đế Lợi) đi đến cúng dường

Nếu gia trì vào hoa Tô Mạn Na cúng dường tượng Công Đức Thiên (Śrī-deva), phụng thỉnh thì (Công Đức Thiên) vui vẻ mà ủng hộ

Nếu gia trì vào nước hương tắm rửa tượng Tỳ Sa Môn (Vaiśravaṇa), phụng thỉnh thì (Tỳ Sa Môn) vui vẻ đi đến cung kính, ủng hộ

Nếu gia trì vào Hồ Tiêu rồi hướng về Nhật Thiên (Sūrya-deva) rải tán, thỉnh triệu thì Nhật Thiên vui vẻ quán sát, hộ giúp

Nếu gia trì vào sữa bò rồi hướng về Nguyệt Thiên (Candra-deva) rải tán, thỉnh triệu thì Nguyệt Thiên vui vẻ quán sát, hộ giúp

Nếu gia trì vào cây Mật Mộc, cây Bách rồi nhóm lửa Hộ Ma, thỉnh triệu Hỏa Thiên (Agni-deva) thì (Hỏa Thiên) vui vẻ, âm thầm hộ giúp

Nếu dùng Tâm giận dữ gia trì vào hạt cải trắng rồi đánh rải trên cái cây thì cái cây ấy liền uốn cong. Lại dùng Tâm giận dữ gia trì vào hạt cải trắng rồi rải tán trên cái cây

thì rễ cây ấy mọc ra. Dùng nước rải tán tức liền như cũ

Nếu làm Pháp khác thì mỗi mỗi đều dựa theo điều này

 

TƯỢNG ĐẠI KHẢ ÚY MINH VƯƠNG PHẨM THỨ SÁU MƯƠI LĂM

_Bấy giờ, Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát lại bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Tượng Đại Khả Úy Minh Vương Quán Thế Âm Bồ Tát. Nếu có hữu tình nhìn thấy, chắp tay, lễ kính, cúng dường… liền khiến cho tiêu diệt hết thảy nghiệp chước hắc ám trong quá khứ, hiện tại. Nếu thường cúng dường liền được thành tựu tối thắng mọi loại Công Đức Phước Uẩn giải thoát của Đại Khả Úy Minh Vương Chân Ngôn Tam Muội Gia, thông đạt tất cả Chân Ngôn Tam Muội Gia. Cũng sẽ ngang bằng với Phước

Uẩn, căn lành của việc ngày ngày cung kính, cúng dường, thừa sự 99 căng già sa câu chi na dữu đa trăm ngàn Như Lai Ứng Chính Đẳng Giác. Lại được tất cả chư Phật, Bồ Tát, chư Thiên, Thiện Thần ở 10 phương thường nghĩ nhớ

Tô vẽ tượng: dùng lụa hoặc vải màu trắng, đừng chặt cắt 2 đầu, vuông vức khoảng 3 khuỷu tay rồi vẽ Tượng

Khi vẽ thời thường tắm gội sạch sẽ, mặc áo sạch mới, thọ nhận 8 Giới Trai, đừng dùng keo nấu bằng da thú điều hòa màu sắc

_Ngay chính giữa, vẽ núi báu Đại Tu Di, ở trên đỉnh núi vẽ hoa sen 7 báu. Ở trên đài hoa vẽ Bất Không Đại Khả Úy Minh Vương Quán Thế Âm Bồ Tát ngồi Kiết Già, thân màu Đàn Kim có 3 mặt, 6 cánh tay. Mặt chính ở ngay giữa: vui tươi mỉm cười, đầu đội mão hoa. Mặt bên trái giận dữ, răng cắn môi bên dưới. Mặt bên phải đáng sợ, ló nanh chó lên trên. 3 cái đầu đội mão báu, mão có vị Hóa Phật, tóc mai màu lửa đỏ dựng đứng.

Trên cái đầu ngay giữa ló ra nửa thân Đại Khả Úy Minh Vương: một mặt, 2 cánh tay, dạng mặt màu xanh, làm mặt Đại Tiếu, ló nanh chó lên trên, đầu đội mão báu, mão có vị Hóa Phật, búi tóc màu đỏ, tóc mai màu lửa đỏ dựng đứng. Một tay cầm cây kiếm, một tay cầm cái chùy…. Nhiễu quanh trên cây kiếm, cái chùy tuôn ra lửa sáng rực

Dùng quần áo màu nhiệm của cõi Trời, chuỗi ngọc, khoen tai, xuyến, vật dụng trang nghiêm thân (Bất Không Đại Khả Úy Minh Vương Quán Thế Âm Bồ Tát), khắp thân tỏa lửa rực. Bên phải: tay thứ nhất cầm hoa sen nở có tua cong như móc câu, tay thứ hai duỗi Thí Vô Úy tuôn mưa mọi báu xuống, tay thứ ba cầm cây đinh ba. Bên trái: tay thứ nhất cầm móc câu, tay thứ hai cầm sợi dây, tay thứ ba cầm bánh xe vàng. Trên bàn tay này phóng mọi loại ánh sáng. Dùng mọi hoa màu nhiệm, tơ, lụa, sa trun, áo Trời, chuỗi ngọc, khoen tai, xuyến, vật dụng trang sức thân, phóng ánh sáng lớn

_Lại bên phải Minh Vương vẽ Đa La Bồ Tát, thân màu trắng vàng, mặt mắt vui tươi, tay cầm hoa Ưu Bát La xanh, hơi cúng đầu, ngồi Bán Già.

Phía sau vẽ Quán Thế Âm Mẫu Bồ Tát, thân màu trắng tinh, mặt mắt vui tươi, tay cầm hoa sen, hơi cúi đầu, ngồi Bán Già.

Hai vị Bồ Tát này dùng các thứ lụa, sa trun, quần áo màu nhiệm của cõi Trời, chuỗi ngọc, khiên tai, xuyến để trang sức, rồi ngồi trên tòa hoa sen

_Tiếp theo, bên dưới vẽ Nhất Kế La Sát Nữ mặt mắt đáng sợ, đầu đội đầu lâu, thân màu xanh, có 6 cánh tay: 1 tay cầm hoa sen, 1 tay cầm cây đao cong, 1 tay cầm cây đinh ba, 1 tay cầm cây búa, 1 tay cầm sợi dây, 1 tay giương lòng bàn tay. Quần áo, Anh Lạc, vật dũng trang nghiêm thân, ngồi Bán Già, chiêm ngưỡng Thánh Giả

Phía sau vẽ Tỳ Lâu Bác Xoa Thiên Vương, Đa Văn Thiên Vương, Diệm Ma Vương ngồi Bán Già, nâng các hoa báu

_Lại bên trái Minh Vương vẽ Đại Nhiên Đỉnh Dược Xoa Vương mặt rất giận dữ, thân màu đen tím, tóc trên đầu màu đỏ dựng đứng, cong yeo quỳ thẳng lưng, 2 tay để ngang ngực cầm cây đao cong, cây búa. Cung kính, chiên ngưỡng, khắp thân rực lửa

Phía sau, vẽ quyến thuộc, tôi tớ của Đại Nhiên Đỉnh Dược Xoa Vương chắp tay, quỳ thẳng lưng, khắp thân rực lửa

Phía sau vẽ Đề Đầu Lại Tra Thiên Vương, Tỳ Lâu Lặc Xoa Thiên Vương ngồi Bán Già, nâng các hoa báu

_Trên đỉnh đầu của Minh Vương, bên trái vẽ Đại Phạm Thiên, Na La Diên Thiên, Thủy Thiên, Hỏa Thiên, Nhật Thiên ngồi Bán Già, nâng các hoa báu

Trên đỉnh đầu của Minh Vương, bên phải vẽ Đế Thích Thiên, Ma Hề Thủ La

Thiên, Tịnh Cư Thiên, Phong Thiên, Nguyệt Thiên ngồi Bán Già, nâng các hoa báu

Sau lưng Minh Vương, hai bên cạnh vẽ cây hoa 7 báu

_Bên trái của tòa Minh Vương vẽ người trì Chân Ngôn, quỳ thẳng lưng, một tay cầm các cành lá hoa quả, một tay cầm tràng hạt, ngửa nhìn Thánh Giả

Bên phải của tòa Minh Vương vẽ Thiên Nữ Sứ mặt mắt đáng sợ, đứng khom lưng, chắp hai tay để ngang ngực, cầm cây kiếm. Dùng áo màu nhiệm của Thiên Chúng, chuỗi ngọc, vòng, xuyến, vật dụng trang nghiêm thân, ngửa nhìn Thánh Giả

_Lưng sườn núi ấy vẽ Nan Đà Long Vương, Bạt Nan Đà Long Vương ở 2 bên trái phải cùng quấn buộc núi Tu Di

Bên dưới núi, trong biển lớn có mọi loại cá, thú, vịt, nhạn, uyên ương, bạch hạc, chim công, mọi loại hoa sen, hoa Ưu Bát La

_Tô vẽ xong. Ở nơi nhãn tịnh, tắm gội sạch sẽ, mặc quần áo sạch, tùy theo Tâm liệu lường làm Mạn Noa La. Bên trong để Tượng này, dùng các hương hoa, thức ăn uống màu trắng mới, thừa sự cúng dường

Hướng mặt về phương Đông, quán Tượng, ngồi Kiết Già làm Bất Không Đại Khả Úy Minh Vương Quán Thế Âm Bồ Tát Quán, tụng Đại Khả Úy Minh Vương Ương Câu Xả Chân Ngôn: câu chữ tương ứng, mãn một vạn biến

Mỗi tháng, ngày 8 chẳng ăn, chẳng nói. Dùng các hoa, hương, thức ăn uống cúng dường, tụng Đại Khả Úy Minh Vương Ương Câu Xả Chân Ngôn 108 biến thì nhất định tất cả Thế Pháp đã làm đều được tùy theo niệm, liền được Thế Gian Tối Thắng thành nghiệm

Nếu hữu tình có Tâm tin tưởng trong sạch, ngày ngày chắp tay, quán sát, chiêm lễ thì hết thảy các tội: 4 nặng, 5 nghịch, 10 ác; tai quái, bệnh dịch, mọi loại thân bệnh của người này thảy đều tiêu diệt

Nếu có Bật Sô, Bật Sô Ni, Tộc Tính Nam, Tộc Tính Nữ mỗi kỳ Bạch Nguyệt, ngày 8 hay xoa tô Đàn sạch sẽ. Hoặc chỉ lau quét, rưới vảy, hiến hoa quả theo mùa, đốt các hương nổi tiếng, chắp tay, quán Tượng, tụng Chân Ngôn này… liền ngang bằng với việc thừa sự 99 căng già sa câu chi na dữu đa trăm ngàn chư Phật, mọi loại Thí Hội, cung kính cúng dường; thành thục Phước Uẩn, 6 Ba La Mật; viên mãn căn lành Lại được tất cả chư Phật, Bồ Tát Ma Ha Tát ở 10 phương nghĩ nhớ, quán sát. Buông bỏ thân này xong thì hóa sinh trong hoa sen ở Tây Phương Tịnh Thổ, chứng Túc Mệnh Trí. Liền được Bất Không Quyến Sách Tâm Vương Đà La Ni Chân

Ngôn, Quảng Đại Giải Thoát Liên Hoa Mạn Noa La, Ương Câu Xả Chân Ngôn Tam Muội Gia cùng một lúc hiện hết ngay trước mặt. Thường dạo tất cả cõi nước Phật ở 10 phương, nhìn thấy mọi loại tướng mạo, tướng phước đức hiền thiện của các Như Lai. Lại được người đī cung kính cúng dường. Phàm ngôn từ nói ra thì mọi người đều đỉnh thọ, Pháp mà Tâm đã mong cầu tức liền tăng tiến thỏa thích

 

ĐÀN ĐẠI KHẢ ÚY MINH VƯƠNG PHẨM THỨ SÁU MƯƠI SÁU

_Bạch Đức Thế Tôn! Mạn Noa La Tam Muội Gia (Maṇḍala-samaya) của Đại Khả Úy Minh Vương Ương Câu Xả Chân Ngôn này: vuông vức khoảng 6 khuỷu tay, hoặc lại 8 khuỷu tay. Đào bỏ đất ác, gạch, đá, xương, cây… dùng đất sạch hòa với nước hương lấp đầy rồi đầm nện cho bằng phẳng, nền cao 4 ngón tay, dùng bùn hương xoa lau: tường thành, giới hạn, viện theo khuôn mẫu, mở rộng 4 cửa, lối đi, ngã tư bằng 7 báu

_Nội Viện: ngay chính giữa vẽ hoa sen 7 báu nở rộ 32 cánh, trên mỗi một cánh sen trợ nhau xếp xen kẽ Tam Xoa Kích Ấn, Kim Cương Câu Ấn có lửa rực vây quanh

Ở trên đài hoa hiện ra nửa thân Đại Khả Úy Minh Vương, hướng mặt về phương Tây, trợn mắt giận dữ, ló nanh chó lên trên, đầu đội mão báu, tóc mai màu đỏ dựng đứng rực lửa. Một tay cầm cây kiếm, một tay cầm cây búa… cán kiếm, cán búa có sợi dây quấn quanh. Dùng các quần áo của cõi Trời, chuỗi ngọc, vòng, xuyến trang nghiêm… thân ấy phóng lửa sáng lớn

4 mặt xếp bày hoa sen nở rộ: trên hoa sen ở mặt Đông để Phật Đỉnh Chủng Tộc Ấn, trên hoa sen ở mặt Bắc để Kim Cương Chủng Tộc Ấn, trên hoa sen ở mặt Tây để Ma Ni Chủng Tộc Ấn, trên hoa sen ở mặt Nam để Quán Thế Âm Chủng Tộc Ấn

4 góc: trên hoa sen để Như Ý Bình Ấn, miệng bình ló ra cành lá hoa hiếm lạ, đầu chày Kim Cương

_Ngoại Viện: trừ cửa ra, 4 mặt giáp vòng vẽ hoa sen nở rộ. Khoảng cách trên Đài để Tam Xoa Kích Ấn, Quyến Sách Ấn, Kiếm Ấn, Khúc Đao Ấn, Kim Cương Ấn, Lưỡng Đầu Tam Xoa Kích Ấn, Loa Ấn, Bang Ấn, Luân Ấn, Bát Trí Sa Ấn, Chùy Ấn, Sóc Ấn, Ma Ni Tam Xoa Ấn, Độ Ma La Ấn, Yết Ma Kim Cương Ấn, Ngũ Cổ Kim Cương Xử Ấn, Kim Cương Việt Phủ Ấn, Tam Cổ Kim Cương Xử Ấn, Tam Cổ Kim Cương Liên Hoa Ấn, Nhất Thiết Thủ Ấn….Trên các Ấn này tỏa lửa sáng rực

4 cửa vẽ núi Tu Di Lô

Trên núi ở cửa Đông vẽ Phật Chủng Tộc Đại Phấn Nộ Vương, thân màu vàng đỏ, mặt mắt giận dữ, tay trái cầm cái Bang (dụng cụ đập lúa, hoặc cây gậy), tay phải đè bắp đùi, ngồi Bán Già

Trên núi ở cửa Bắc vẽ Kim Cương Chủng Tộc Đại Phấn Nộ Vương, thân màu vàng đỏ, mặt mắt giận dữ, tay trái cầm cái Bang đè ở trên hông sườn, tay phải nắm quyền co bên cạnh ngực, ngồi Bán Già

Trên núi ở cửa Đông vẽ Ma Ni Chủng Tộc Đại Phấn Nộ Vương, thân màu vàng đỏ, mặt mắt giận dữ, tay trái cầm sợi dây, co bên cạnh ngực; tay phải nắm quyền đè cạnh quyền trên bắp đùi, ngồi Bán Già

Trên núi ở cửa Nam vẽ Liên Hoa Chủng Tộc Đại Phấn Nộ Vương, thân màu vàng đỏ, mặt mắt giận dữ, tay trái cầm cây kiếm, co ngang trên vú, tay phải đè bắp đùi, ngồi Bán Già

4 vị Thần như vậy dùng vòng hoa màu nhiệm, chuỗi ngọc, vòng, xuyến, các quần áo của cõi Trời mà trang nghiêm. Ngồi trên tòa hoa sen, tỏa ánh sáng lửa rực

4 góc: trên hoa sen để Như Ý Bình, miệng bình ló ra cành lá hoa hiếm lạ, đầu chày Kim Cương

_Đất cả Nội Ngoại Viện: khắp cả làm màu xanh, bên trong để tượng Bất Không Đại Khả Úy Minh Vương Quán Thế Âm hướng mặt về phương Tây. Dùng phan, hoa kỳ diệu, sợi dây chỉ 5 màu trang nghiêm làm giới hạn

Trước mặt Tượng với 4 góc để nước hương Át Già, bên trong để: 7 báu, Mật Tương, Thạch Mật Tương, Sa Đường Tượng, sữa, lạc, cơm gạo tẻ, cháo sữa, bơ, dầu,

quả trái, tất cả hạt quả, hạt ngũ cốc… như Pháp này bày hiến

4 mặt thắp bày đèn bơ, đèn dầu mè

4 cửa, 4 góc: xếp bày lư hương. Dùng hương Trầm Thủy, hương Bạch Chiên Đàn, hương Tắc Tất Lý Ca, hương Tô Hợp, hương Thất Lý Phệ Sắt Tra Ca, hương An Tất, hương Huân Lục… như Pháp hòa hợp, thiêu đốt, hiến tất cả chư Phật, Bồ Tát Ma Ha Tát, tất cả Thiên Thần… Triệu Thỉnh, kết Giới, kết Ấn, Chân Ngôn… hộ thân, hộ bạn, hộ người hầu hạ

Khiến người vào Đàn: tắm gội sạch sẽ, mặc áo sạch mới, ở Long Phương (phương Tây) đi vào, chiêm lễ, hành đạo, cửa, lễ bái riêng… trao cho Tam Muội Gia, bảo rằng: “Nay ngươi hội Đàn này thì Tam Muội đã làm thảy đều thành biện. Từ nay trở đi, ngươi được làm Mạn Trà La A Xà Lê (Maṇḍala-ācārya: Đàn Quỹ Phạm Sư)”

Tùy theo phía sau là Đồng Bạn với người hầu hạ đi vào…. Hại các tội chướng, cởi bỏ các oán tật, sẽ sinh lên Trời. Hoặc sinh về cõi nước Cực Lạc ở phương Tây, hóa sinh trong hoa sen, dùng các tướng tốt, chuỗi ngọc, quần áo trang nghiêm

Như vậy người được hội Đại Khả Úy Minh Vương Xuất Thế Thế Gian Nhất Thiết Giải Thoát Thành Tựu Bí Mật Mạn Noa La Tam Muội Gia này từ tất cả các Pháp đã làm này đều được thành biện. Thường được tất cả người dân trong Thế Gian cung kính, chiêm ngưỡng, khen ngợi… Ngôn Luận đã phát ra thì mọi người đều tin nhận

Tam Thập Tam Thiên, tất cả chư Thiên thường thủ hộ. Tất cả Chấp Kim Cương Bí Mật Chủ Bồ Tát Ma Ha Tát cùng nhau đều hộ trì, chẳng khiến cho tất cả bệnh não, tai tật, chết yểu của Thế Gian hủy hoại được. Tất cả chư Phật, Bồ Tát Ma Ha Tát luôn thường thương xót, gia bị, khen ngợi, yêu thương như đứa con. Nơi đã sinh ra đều cùng với Túc Mệnh Trí, thường thấy các Pháp thâm sâu của chư Phật. Thân đời này, thân trong Thai sau này, cho đến Bồ Đề (Bodhi) chẳng bị rơi vào các nẻo khác

 

KINH BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH THẦN BIẾN CHÂN NGÔN

QUYỂN THỨ HAI MƯƠI BẢY (Hết)