KINH BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH THẦN BIẾN CHÂN NGÔN

Hán dịch: Đại Đường_Thiên Trúc Tam Tạng BỒ ĐỀ LƯU CHÍ (Bodhi-ruci: GiácÁi, hay Dharma-ruci: Pháp Ái)
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

QUYỂN THỨ HAI MƯƠI LĂM

QUẢNG ĐẠI MINH VƯƠNG MA NI MẠN NOA LA PHẨM THỨ NĂM MƯƠI BA

_Bạch Đức Thế Tôn! Nếu Bật Sô, Bật Sô Ni, Tộc Tính Nam, Tộc Tính Nữ ưa thích thấy thân màu nhiệm thanh tịnh của Quán Thế Âm… nên tắm gội sạch sẽ, dùng hương xoa bôi thân, mặc quần áo sạch, ăn: bơ, sữa, cơm váng sữa đặc… đeo đội 7 vị Tiên Nhân, thân đều cao khoảng một nắm tay. Nên dùng vàng làm hoặc cây Bạch Chiên Đàn làm, hoặc dùng bạc làm, thuần vàng ròng trang sức… để ở trong Đàn như Pháp cúng dường. Dùng Quảng Đại Minh Vương Ương Câu Xả Chân Ngôn gia trì, hiện tướng. Đem 1 Tiên Nhân đội để trên đỉnh đầu, đem 1 Tiên Nhân đeo để trước ngực, đem 1 Tiên Nhân đeo để trên lưng, đem 2 Tiên Nhân đeo trên bắp tay trái phải, đeo 2 Thiên Nhân trên khuỷu tay trái phải… nên dùng lụa đào làm cái bao đeo cột

Ở nơi nhàn tĩnh vuông tròn 5 khuỷu tay, sựa trị sạch sẽ đất ấy, đắp nần cao khoảng 4 ngón tay, dùng các bùn hương xoa bôi tô điểm láng mịn sửa trị theo khuôn pháp, xếp bày giới hạn, Viện… mở rộng 4 cửa

_Nội Viện: ngay tâm để hoa sen nở rộ 108 cánh, trên mỗi một cánh để Ương Câu Xả Ấn (Aṃkuśa-mudrā: Câu Ấn) có lửa sáng rực nhiễu quanh. Trên Đài để Ma Ni Châu Ấn có lửa sáng vây quanh, nhiểu quanh Đài để 4 đường viền tỏa lửa sáng rực 4 mặt, 4 góc để hoa sen nở rộ: trên Đài để Quyến Sách Ấn đều cuộc tròn hai bên trái phải, 2 đầu sợi dây ấy nên làm hình móc câu

_Viện tiếp theo: 4 góc (?4 mặt) để hoa sen nở rộ, trên Đài để các Ấn có lửa sáng rực nhiễu quanh 4 góc để Tứ Thiên Vương Thần mặt mắt giận dữ, cầm nắm cây giáo, có lửa sáng nhiễu quanh thân

Cửa Đông để núi Tu Di Lô, trên đỉnh để Chấp Kim Cương Bí Mật Chủ Bồ Tát mặt mắt vui vẻ, một tay cầm chày Kim Cương, một tay giơ cao lòng bàn tay, có lửa sáng nhiễu quanh thân

Cửa Nam để cây hoa báu, trên đài hoa của cây để Quảng Đại Phấn Nộ Minh Vương mặt mắt đáng sợ, một tay cầm vòng hoa sen, một tay giương lòng bàn tay, có lửa sáng nhiễu quanh thân

Cửa Tây trên đỉnh núi Tu Di Lô để Thiên Đế Thích, mặt có 3 con mắt, một tay cầm chày Kim Cương, một tay giương lòng bàn tay, có lửa sáng nhiễu quanh thân

Cửa Bắc để Y Mộ Già Quán Thế Âm Đại Phấn Nộ Vương mặt mắt giận dữ, ngồi trên tòa hoa sen, một tay cầm vòng hoa sen, một tay giương lòng bàn tay, có lửa sáng nhiễu quanh thân

_Viện tiếp theo: 4 mặt để hoa sen nở rộ, trên Đài để các Ấn có lửa sáng rực nhiễu quanh bên trên 4 cửa để Như Ý Bình Ấn, miệng bình ló ra lá sen súng, lá đóa Bồ Đào 4 góc: đài sen để Thập Tự Kim Cương Xử Ấn có lửa rực nhiễu quanh bên trên

_Nội Ngoại Viện: đất thuần màu trắng, dấu hiệu tiêu biểu của Kim Cương

(Kim Cương Tiêu Xí), để tượng Bất Không Quyến Sách Quán Thế Âm

Bên ngoài: giới hạn của 4 mặt để sợi dây 5 màu, làm phan, hoa trang nghiêm. Bày trí cái hũ bằng bạc chứa sữa bò Át Già, cái hũ bằng vàng chứa nước hương Trầm Đàn Át Già, lư hương bằng bạc thiêu đốt hương. 64 phần mọi loại hương hoa, quả trái,

3 loại thức ăn màu trắng. Hoặc dùng cái hũ sành sứ màu trắng chứa nước hương Át Già 4 cửa để lư hương bằng sành, tùy thiêu đốt các hương. 64 ngọn đèn

Dùng Quảng Đại Minh Vương Ương Câu xả Chân Ngôn gia trì vào vật cúng, hoa theo mùa, hoa lúa đậu, mọi loại vòng hoa đều bày hiến

Người làm Pháp này, bắt đầu từ ngày 8 của kỳ Bạch Nguyệt, ăn 3 loại thức ăn màu trắng. Dùng Đại Khả Úy Minh Vương Ương Câu Xả Chân Ngôn gia trì vào hạt cải trắng, nước hương sửa trị sạch sẽ bên trong bên ngoài, gia trì trên thân. Mỗi ngày 15: dứt nói năng, nhịn ăn dùng Quảng Đại Minh Vương Ương Câu Xả Chân Ngôn gia trì vào hạt cải trắng rái các phương kết Giới thì tất cả 8 Bộ Trời Rồng ác, các Ma, Quỷ Thần, Tỳ Na Dạ Ca sợ hãi bỏ chạy tứ tán. Tất cả các 8 Bộ Trời Rồng hiền thiện, bậc Hộ Phật Pháp thảy đều tụ hội 4 phương ủng hộ. Tất cả Thủy Thiên, Hỏa Thiên, Phong Thiên, Tứ Thiên Vương Thiên, Diệm Ma Vương với các quyến thuộc đều đi đến tụ hội 4 góc ủng hộ. Tất cả Địa Thiên thảy đều đến hội ở phương bên dưới ủng hộ. Tất cả Đại Phạm Thiên, Đế Thích Thiên, Na La Diên Thiên, Ma Hề Thủ La Thiên, Bà Để Dạ Thiên, Nhật Thiên, Nguyệt Thiên, Tinh Thiên đều đến tụ hợi ở phương bên trên ủng hộ

Như Pháp kết Giới. Ở phía Đông của Đàn trải cỏ tranh màu trắng làm chỗ ngồi rồi ngồi. Mỗi ngày, Thời riêng tụng Mẫu Đà La Ni Chân Ngôn một lần gia trì vào hoa thì một lần ném trên tượng Bất Không Quyến sách Quán Thế Âm. Dùng Đại Khả Úy Minh Vương Ương Câu Xả Chân Ngôn Ngôn một lần gia trì vào hạt cải trắng thì một lần ném trên tượng. Dùng Quảng Đại Minh Vương Ương Câu Xả Chân Ngôn một lần gia trì vào hương thì một lần thiêu đốt thỉnh hiện. Lại một lần gia trì vào hạt cải trắng thì một lần đánh ném trên đài hoa sen 108 cánh trong Đàn

Như Pháp làm Pháp 6 thời không có gián đoạn, mãn ngày đêm cầu cúng, lúc canh năm thời Tượng tự động ngó nhìn, sẽ phát ra mọi loại tiếng Phạn vi diệu như tiếng Khẩn na La

Người tu Chân Ngôn này lại tinh cần gấp đôi, phát Tâm bền chắc, tụng Quảng Đại Minh Vương Ương Câu Xả Chân Ngôn tiếng tiếng chẳng dứt thì đài sen ở tâm Đàn hiện ra mọi loại ánh sáng chiếu khắp 10 phương

Lúc đó, trong Đàn tuôn ra các hương của cõi Trời tỏa hơi rất thơm phức tràn khắp 10 phương, vượt hơn trăm ngàn loại hương của Thế Gian. Mây hơi thơm ấy che trùm ở trên Đàn tròn trịa rộng lớn trăm ngàn Du Thiện Na (Yojana) dạng như dù lọng màu Lưu Ly xanh trụ trong hư không, hiển hiện Bất Không Quyến Sách Quán Thế Âm Bồ Tát trong đài sen chính giữa. Ngay lúc đó lại phun hiện Sắc Thân (Rūpa-kāya) thanh tịnh có 32 tướng 80 chủng tử (32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp) như Đại Phạm Thiên Vương, thân có 4 cánh tay: 1 tay cầm hoa sen, 1 tay cầm sợi dây, 1 tay cầm cây đinh ba, 1 tay Thí Vô Úy. Đầu đội mão báu, mão có vị Hóa Phật. Các quần áo của cõi Trời, khoen tai, vòng, xuyến, mọi báu, Anh Lạc dùng trang sức thân. Thân phóng ánh sáng vượt hơn ánh sáng của trăm ngàn mặt trời mới mọc. Mặt mắt vui tươi, bay lên trụ trong hư không nhìn người tu Chân Ngôn, quán sát khắp 10 phương, cao giọng khen rằng: “Lành thay! Lành thay bậc Đại Chân Ngôn!”

Liền duỗi bàn tay câu chi trăm ngàn ánh sáng, xoa trên đỉnh đầu ấy, tức chứng Thần Thông, liền tùy theo Bồ Tát bay lên hư không mà ngồi, trao cho được Bất Không Quảng Đại Minh Vương Ương Câu xả Quảng Đại Quang Nghiêm Thần Thông Giải Thoát Tam Ma Địa, Bất Không Quán Tam Ma Địa, Quảng Đại Bảo Tạng Xưng Tán Tam Ma Địa, Vô Cấu Xưng Tam Ma Địa, Quán Thế Âm Bồ Tát Tâm Bất Không Minh Vương Ương Câu Xả Đà La Ni Tam Ma Địa. Trao cho được căng già sa câu chi na dữu đa trăm ngàn Tam Ma Địa như vậy

Nếu người chứng Tam Ma Địa này, liền được nơi mà tất cả Bồ Tát Ma Ha Tát đã cùng nhau chắp tay, cung kính, đỉnh lễ Nhất Thiết Bất Không Quyến Sách Tâm Vương Đà La Ni Chân Ngôn Quảng Đại Giải Thoát Liên Hoa Đàn Ấn Biến Tượng Tam Muội Gia thảy đều hiện trước mặt

Lại được Đà La Ni Chân Ngôn Đàn Ấn Tam Muội Gia của tất cả Quảng Đại Liên Hoa Chủng Tộc

Lại được Đà La Ni Chân Ngôn Đàn Ấn Tam Muội Gia của tất cả Như Lai Chủng Tộc

Lại được Đà La Ni Chân Ngôn Đàn Ấn Tam Muội Gia của tất cả Kim Cương Chủng Tộc

Lại được Đà La Ni Chân Ngôn Đàn Ấn Tam Muội Gia của tất cả Ma Ni Chủng Tộc

Lại được Đà La Ni Chân Ngôn Đàn Ấn Tam Muội Gia của tất cả Hương Tượng Chủng Tộc

Lại được Tam Muội Gia của 92 căng già sa câu chi na trăm ngàn Chân Ngôn Minh Tiên, Đại Chân Ngôn Tiên

Khi ấy, Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát lại nói rằng: “Mong cầu thêm điều gì? Nay Ta làm cho ngươi được đầy đủ”

Người tu Chân Ngôn này, Tâm đã nguyện cầu tất cả Bồ Đề Nguyện Hạnh Xuất Thế thì đều nên cầu xin. (Quán Thế Âm) cũng lại dạy bảo Pháp 3 đời của Thế Gian, Xuất Thế Gian khiến cho hiểu biết hết

 

QUẢNG ĐẠI MINH VƯƠNG TAM MUỘI GIA PHẨM THỨ NĂM MƯƠI TƯ

_Bạch Đức Thế Tôn! Phiến Để Ca Tam Muội Gia Quán của Bất Không Quảng Đại Minh Vương Ương Câu Chân Ngôn Tam Muội Gia này: Quán bày chữ Phộc (砉 :VA) từ bờ mé Kim Cương Phong bên dưới đất ấy, bên trên có văn của chữ Phộc (砉 :VA), vẽ rõ ràng, biến hiện thành dạng chày Kim Cương ngũ cổ tuôn ra đám lửa lớn, lửa ấy mạnh mẽ phá hủy thiêu đốt thân của mình tàn hết làm tro màu trắng. Dùng tro trắng này chà xát xoa tô Mạn Noa La (Maṇḍala: Đàn) lớn màu trắng, ánh sáng giáp vòng thông suốt, biến làm nước biển lớn màu trắng như sữa lắng trong thanh tịnh, rộng không có bờ mé. Bên trong biển có mọi loại: con giải, cá sấu, rùa, cá Ma Kiệt, cá lớn, cá voi đực, ba ba, cá voi cái, tất cả Rồng, cá, vịt trời, chim nhạn, chim Uyên Ương, chim hạc trắng, chim công, tất cả cầm thú…

Lặng yên chẳng động, dùng tâm Từ (Maitra-citta) hướng về biển, Tâm quán hiện vô lượng hoa sen ngàn cánh trắng tinh, tỏa sáng, tỏa hương thơm phức

Trên cọng sen có Nan Đà Long Vương, Bạt Nan Đà Long Vương quấn quanh 2 bên trái phải

Trên Đài: quán Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai, thân màu vàng trắng, ngồi Kiết Già trên tòa báu sư tử

Bên phải: quán Quảng Đại Minh Vương Ương Câu Xả Quán Thế Âm Bồ Tát, Bát Nhã Bồ Tát, Độc Giác, Thanh Văn… ngồi Bán Già trên tòa sen vàng trắng

Bên trái: quán Kim Cương Bí Mật Chủ Bồ Tát, Thanh Văn thuộc 4 Quả ngồi Bán Già trên tòa sen vàng trắng

Bên dưới tòa của Đức Như Lai: quán tòa báu Liên Hoa Sư Tử màu trắng. Bên trên: quán Bạch Quang Đà La Ni Chân Ngôn Pháp Tạng của 3 Bộ tuôn ra tất cả Giáo Pháp của 3 Thừa

Bên phải Quảng Đại Minh Vương quán thân trắng tinh như dạng Thánh Giả ngồi Bán Già cầm vịn tràng hạt, quán tưởng chúng Thánh có dung mạo điềm đạm lặng yên, hình thể trắng tinh

Như Pháp niệm tụng Thời Khóa Số xong, thu lấy số đã tụng Quán Âm Thánh Chúng, khải bạch Quán Thế Âm nói giao cho, ẩn trong tướng Bạch Hào (Ūrṇa: sợi lông trắng xoay vòng theo bên phải) ở tam tinh. Dẫn hô chữ Án (OṂ) âm thầm hộ giúp Chân Ngôn, kết Ấn gia trì

Nếu người trì Chân Ngôn luôn thường 6 thời tu trong Tam Muội không có gián đoạn bỏ phế thì chẳng lâu sẽ được Y Mộ Già Vương Liên Hoa Chủng Tính Tĩnh Lự Giải Thoát Quảng Đại Thành Tựu

_Nếu Bố Sắt Trí Ca Tam Muội Gia Quán: Quán bày chữ Phộc từ bờ mé Kim Cương Phong bên dưới đất ấy, bên trên có văn của chữ Phộc, vẽ rõ ràng, biến hiện thành dạng chày Kim Cương ngũ cổ tuôn ra đám lửa lớn, lửa sáng mạnh mẽ phá hủy thiêu đốt thân của mình tàn hết làm tro màu trắng, rồi chà xát xoa tô Mạn Noa La (Maṇḍala: Đàn) lớn màu vàng ròng, ánh sáng giáp vòng thông suốt, biến làm nước biển lớn màu vàng ròng lắng trong thanh tịnh, rộng không có bờ mé. Bên trong biển có mọi loại: con giải, cá sấu, rùa, cá Ma Kiệt, cá lớn, cá voi đực, ba ba, cá voi cái, tất cả Rồng, cá, vịt trời, chim nhạn, chim Uyên Ương, chim hạc trắng, chim công, tất cả cầm thú… rồi đều vui vẻ, dùng tâm Từ (Maitra-citta) hướng về biển, Tâm quán hiện vô lượng hoa sen ngàn cánh màu vàng ròng, tỏa sáng, tỏa hương thơm phức

Trên cọng sen có Nan Đà Long Vương, Bạt Nan Đà Long Vương quấn quanh 2 bên trái phải

Trên Đài: quán hiện Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai thân màu Đàn Kim (vàng đỏ lợt), ngồi Kiết Già trên tòa báu sư tử, nói mọi loại Pháp, tay phải giương lòng bàn tay, tay trái duỗi Thí Vô Úy, phóng ánh sáng màu vàng ròng

Bên phải: quán Quảng Đại Minh Vương Ương Câu Xả Quán Thế Âm Bồ Tát,

Bán Noa La Bà Tỉ Nê Quán Thế Âm Mẫu Bồ Tát, Tỳ Câu Chi Bồ Tát, Đa La Bồ Tát, Đại Công Đức Thiên, Độc Giác, Thanh Văn… ngồi Bán Già trên tòa sen vàng ròng

Bên trái: quán Chấp Kim Cương Bí Mật Chủ Bồ Tát, 10 Ba La Mật Bồ Tát, Thanh Văn của 4 Quả… ngồi Bán Già trên tòa sen vàng ròng

Phía trước tòa của Đức Như Lai: quán tòa báu Liên Hoa Sư Tử vàng ròng. Bên trên: quán Đà La Ni Chân Ngôn Pháp Tạng của 3 Bộ tuôn ra tất cả Giáo Pháp của 3 Thừa

Bên phải Quảng Đại Minh Vương quán thân trắng tinh như dạng Thánh Giả ngồi Kiết Già cầm vịn tràng hạt, quán tưởng chúng Thánh có dung mạo vui tươi, hình thể màu vàng ròng

Như Pháp niệm tụng Thời Khóa Số xong, thu lấy số đã tụng Quán Âm Thánh Chúng, khải bạch Quán Thế Âm nói giao cho, ẩn trong tướng Bạch Hào (Ūrṇa: sợi lông trắng xoay vòng theo bên phải) ở tam tinh. Dẫn hô chữ Án (OṂ) âm thầm hộ giúp Chân Ngôn, kết Ấn gia trì

Nếu người trì Chân Ngôn luôn thường 6 thời tu trong Tam Muội không có gián đoạn bỏ phế thì chẳng lâu sẽ được Y Mộ Già Vương Liên Hoa Chủng Tính Giải Thoát Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia Quảng Đại Thành Tựu

_Nếu Y Tì Chá Lỗ Ca Tam Muội Gia Quán: quán Quảng Đại Khả Úy Phấn Nộ Minh Vương có da màu xanh, hình cứng cỏi, mặt rất đáng sợ, mắt giận, gầm rống, ló nanh có lên trên, ngồi xoạc chân trên Không Luân, cầm nắm Đát Trà Khát Già (Daṇḍa-khaḍga) màu xanh đen, phóng lửa rực lớn, tướng tiếng phấn chấn, uy rất ư đáng sợ, dụng không có ai địch lại. Như vậy tu trì liền được thành tựu

_Nếu Phiến Để Ca Tam Muội Gia Niệm Thanh Quỹ Thức: tiếng trong trẻo điều hòa, yên tịnh tự biết

_Nếu Bố Sắt Trí Ca Tam Muội Gia Niệm Thanh Quỹ Thức: tiếng chẳng lớn chẳng nhỏ, điều hòa nhanh nhẹn, bên ngoài nghe thấy hiền từ

_Nếu Hộ Thân Tam Muội Gia Niệm Thanh Quỹ Thức: tiếng xoáy nhanh gấp rút, bên ngoài nghe thấy vững chãi

_Nếu Y Tì Chá Lỗ Ca Tam Muội Gia Niệm Thanh Quỹ Thức: tiếng phấn nộ, giận dữ, nghiêm trầm, quát đuổi… từ xa nghe sợ hãi

_Nếu Phiến Để Ca Tam Muội Gia (Śāntika-samaya: Tức Tai Tam Muội Gia):

mỗi lần tụng Đà La Ni Chân Ngôn thì cuối câu, vắng lặng hòa xưng chữ Toa Phộc Ha (SVĀHĀ)

_Nếu Bố Sắt Trí Ca Tam Muội Gia (Puṣṭika-samaya: Tăng Ích Tam Muội Gia): mỗi lần tụng Đà La Ni Chân Ngôn thì cuối câu, vui hòa xưng gấp chữ Hồng (HŪṂ)

_Nếu Y Tì Chá Lỗ Ca Tam Muội Gia (Abhicāruka-samaya: Giáng Phục Tam Muội Gia): mỗi lần tụng Đà La Ni Chân Ngôn thì cuối câu, phấn nộ xưng chữ Hồng Phất (HŪṂ PHAṬ)

_Nếu Phiến Để Ca Tam Muội Gia: Thức Tâm vắng lặng, y theo Pháp Tính Kim Cương của các Như Lai, loại tướng Du Già như nơi Thánh Giả, mặt mắt nhìn ngưng đọng, ngồi Kiết Già

_Nếu Bố Sắt Trí Ca Tam Muội Gia: Thức Tâm vui thích, y theo Pháp Môn Kim Cương của các Như Lai, loại tướng Du Già như nơi Thánh Giả, mặt mắt vui tươi, ngồi Kiết Già

_Nếu Y Tì Chá Lỗ Ca Tam Muội Gia: Thức Tâm giận dữ, y theo Pháp Môn Tối Thắng Tự Tại Phấn Nộ Kim Cương Giáng Phục của các Như Lai, loại tướng Du Già như nơi Thánh Giả, mặt mắt nhìn chiến đấu, quỳ xoạc chân mà ngồi

_Nếu Hộ Thân Tam Muội Gia: Thức Tâm nhận giữ Pháp Kim Cương Trí của các Như Lai, loại tướng Du Già như nơi Tam Muội Gia, chẳng làm các Tâm

_Bạch Đức Thế Tôn! Nếu cần giáng phục, đánh đập tra hỏi tất cả hàng Quỷ Thần gây bệnh sốt rét, hoặc Quỷ Thần khác nói lời thành thật. Khi niệm tụng thời liền quán thân của mình phấn nộ vô địch, thân phát đám lữa phun vọt trụ ngay hư không, kín đáo kết Câu Ấn, Sách Ấn nhìn Quỷ Thần gây bệnh sốt rét, hoặc Quỷ Thần khác là nam, là nữ kèm với các quyến thuộc. Tùy theo nơi đã đến, xoay vần ném Ấn ấy, thống trị cột trói để ở nơi có tật bệnh. Dùng mọi loại sai khiến, cột trói, đánh đập tra hỏi, hình phạt, quát mắng khiển trách, sửa trị… khiến tự nói thần phục, xin tha mạng, xin bỏ đi… Liền lại dùng Ấn Chân Ngôn thắt buộc, liền mau phát khiển

_Nếu phân biệt tất cả tướng thiện, ác. Gia trì vào An Tất Hương, ở trước tượng của Ta (Quán Thế Âm) Hộ Ma 108 biến, tức liền nằm ngủ sẽ khiến cho mộng thấy Quán Thế Âm hiện thân quốc vương đứng ngay trước mặt, vì mình nói các Pháp của tất cả thiện, ác. Được Uy Đức lớn, tinh tiến vô lượng, khiến cho các tội chướng đều tiêu diệt hết

_Nếu muốn Đại Phạm Thiên hiện ra. Tắm gội thân sạch sẽ, mặc quần áo sạch, gia trì vào nhựa cây Đỗ Trọng, hương An Tất… hòa chung với nhau làm một vạn viên. Ở trước tượng Đại Phạm Thiên, ngày đêm Hộ Ma mãn một vạn biến, liền được Đại Phạm Thiên hiện thân đi đến làm cho mãn mọi Nguyện. Hoặc xin thân này như thân của Đại Phạm Thiên thì cũng được như ước nguyện. Khiến cho người dân trong đời vui thích luôn cung kính

_Nếu muốn Na La Diên Thiên Vương hiện ra. Tắm gội thân sạch sẽ, mặc quần áo sạch. Ở trước tượng Na La Diên gia trì vào cây Tô Mạn Na nhóm lửa; gia trì vào hương An Tất, hạt cải trắng, bơ, mật… ngày đêm Hộ Ma mãn một vạn biến, liền được Na La Diên Thiên hiện thân, bảo rằng: “Lành thay! Lành thay bậc Chân Ngôn! Nay Ta (?ngươi) dùng Bất Không Quảng Đại Minh Vương Ương Câu Xả Chân Ngôn nhiếp Ta đến nơi nài. Nay muốn cầu xin điều gì thì Ta đều làm cho mãn nguyện”

Tức liền cầu xin điều mà Tâm đã cầu nguyện thì được như ước nguyện. Hoặc xin như thân của Na La Diên Thiên hiện mọi loại thân thì cũng được như nguyện

_Nếu muốn Đại Tự Tại Thiên hiện ra. Sửa trị sạch sẽ thân thể, quần áo. Gia trì vào bột hoa sen khô, hương An Tất, sữa bò… Ở trước tượng Đại Tự Tại Thiên, ngày đêm Hộ Ma mãn một vạn biến, liền được Đại Tự Tại Thiên hiện thân làm cho mãn mọi nguyện

_Nếu muốn Ma Ha Ca La Thần hiện ra. Từ ngày 8 của kỳ Hắc Nguyệt, tắm gội thân sạch sẽ, mặc quần áo sạch. Ban đêm ở trong rừng Thi Đà (Śiṭa-vana), chặt cắt củi trong rừng Thi Đà nhóm lửa. Gia trì vào bột hoa sen khô, hương An Tất, hạt cải trắng Mê Lỗ Địa La, Ngưu Tô… ngày đêm Hộ Ma mãn một vạn biến. Đến ngày 15 nhịn ăn làm Pháp. Lại dùng Mê Lỗ Địa La, hoa sen đỏ, cơm gạo tẻ trắng cúng dường. Liền được Ma Ha Ca La Thần thống lãnh các tôi tớ cùng một lúc hiện trước mặt, khen rằng: “Lành thay! Lành thaty bậc Chân Ngôn! Nay Pháp này rất ư bậc nhất. Nay mong cầu điều gì thì Ta hay làm cho đầy đủ”

Người tu Chân Ngôn này ngay lúc nhìn thấy thời đem hương, hoa, nước hương làm làm cúng dường. Trước tiên xin mọi nguyện thì đều đủ như Nguyện. Ở mọi nơi chốn (Ma Ha Ca La Thần) đi theo làm đại ủng hộ

_Nếu muốn mọi loại Sắc Tướng Thiên Thần hiện ra, Ngày 8 của kỳ Hắc Nguyệt, nghiêm sức thân thể, quần áo sạch sẽ, dùng cây Mật Mộc nhóm lửa. Gia trì vào hương Đâu Lâu Bà, hương Đa Nga La, hương Cam Tùng, hạt cải trắng, bơ, mật, lạc… ngày đêm Hộ Ma mãn một vạn biến, đến ngày 15 nhịn ăn làm Pháp. Dùng hương Long Não, hương Bạch Chiên Đàn, nước hương chứa đầy trong cái hũ sạch mới, cúng dường. Lại dùng 3 cái hũ sạch mới chứa 3 loại thức ăn màu trắng kèm với các hoa tạp rồi làm cúng dường. Đốt hương Long Não, hương Bạch Chiên Đàn, hương Huân Lục cúng dường. Lại tụng Chân Ngôn 1008 biến, liền được Thiên Thần (Devatā) nương vào cung điện cùng một lúc hiện trước mặt

Ngay lúc người tu Chân Ngôn này nhìn thấy thời thảy đều xin điều mà Tâm đã cầu nguyện. Hoặc xin (vị Thiên Thần) làm mẹ, liền được tiền của giàu có, nhận dùng sung túc. Hoặc xin (vị Thiên Thần) làm chị gái, làm em gái thì tất cả vật dụng trang nghiêm đã muốn đều làm cho đầy đủ. Hoặc xin (vị Thiên Thần) làm người cung cấp hầu hạ thì thường khiến cho mọi loại đã sai khiến tùy theo Tâm, xa gần đều đi bên trong một ngàn Do Tuần (Yojana) sai khiến đến lấy vật, ở khoảng phút chốc đi đến giáp vòng rồi trở về; sai khiến lấy châu báu của mõi loại Phục Tàng (Nidhi: kho tàng bị che lấp) cũng đem đến tùy theo sự nhận dùng

Người tu Chân Ngôn này lại tinh tiến gấp bội, chẳng tạm khinh thường, lười biếng, phóng dật… làm các Phi Pháp. Nếu có chút vi phạm, lập tức diệt thân hoặc bị ném vào trong hang Dược Xoa bị loài ấy ăn thịt

Đã muốn sai khiến đi đến 10 phương Thế Giới: trong cung Trời, cung Rồng… hang, cung của tất cả Dược Xoa, La Sát, mọi loại Quỷ Thần đều tùy theo ý đi đến. Truy đuổi, cột trói, lấy vật… tất cả đều nhận làm, không có gì chẳng vừa ý

Cần phải mỗi ngày đem các nước hương kèm với các hoa tạp dùng làm cúng dường, đừng có đoạn tuyệt… liền được (Thiên Thần) vui vẻ, hết thảy sự sai khiến thì tất cả đều nhận làm, không có gì chẳng thông đạt

_Nếu muốn Dược Xoa Nữ hiện ra. Dùng miếng gỗ cây Bách sạch sẽ, vuông vức một khuỷu tay rưỡi, như Pháp sửa trị trang sức, bên trên vẽ tượng Dược Xoa Nữ, dùng các Anh Lạc mà trang nghiêm. Nghiêm trị Đàn Trường, bên trong để Tượng này. Người tu Chân Ngôn này tắm gội thân sạch sẽ, mặc quần áo sạch, dùng 3 loại thức ăn màu trắng, hoa màu đỏ cúng dường. Dùng cây Trịch Trục (tên gọi khác của cây hoa Đỗ Quyên) nhóm lửa ở trước Tượng. Gia trì vào hương An Tất, hạt cải trắng, Ngưu Tô…3 ngày 3 đêm Hộ Ma 1080 biến thì được Dược Xoa Nữ đột ngột hiện thân trước mặt, nói với người tu Chân Ngôn: “Nay mong cầu việc gì?”

(Người tu Chân Ngôn) nên liền bảo rằng: “Ngươi nên tùy theo mọi loại sai khiến của Ta, lấy các châu báu cho Ta dùng”

Thời Dược Xoa Nữ liền đáp lại là: “Sẽ nhận điều đã sai khiến”

Nói lời này xong, tức liền chẳng chẳng hiện

Nếu sau này sai khiến: gia trì vào hương An Tất, hạt cải trắng thiêu đốt 108 biến thì Dược Xoa Nữ đi đến trước mặt, tùy theo Tâm đã sai khiến, lấy các châu báu dâng cho người tu Chân Ngôn, nhận như Pháp dùng

_Nếu muốn A Tu La Nữ hiện ra. Gia trì vào sáp làm A Tu La Nữ, dùng các Anh Lạc mà trang sức. Như Pháp làm Đàn, bên trong để Tượng này. Tắm gội thân sạch sẽ, mặc quần áo sạch, 3 ngày 3 đêm chẳng ăn, chẳng nói, ngồi ở trước Tượng thiếu đốt hương An Tất, dùng 3 loại thức ăn màu trắng mà làm cúng dường. Một lần gia trì vào hạt cải trắng thì một lần đánh ném trên Tượng, 1080 biến thì được A Tu La Nữ như Pháp hiện trước mặt. Ngay lúc nhìn thấy thời liền sai khiến làm điều mà Tâm đã mong cầu….đến khi chưa hết mạng thì (A Tu La Nữ) thường nhận làm sự sai khiến

_Nếu muốn con trai, con gái của La Sát (La Sát tử nữ) hiện ra. Gia trì vào hương An Tất, thịt bò khô… trong rừng Thi Đà, nửa đêm làm Pháp, điều chỉnh thiêu đốt 1080 biến, đừng để hơi khói đứt đoạn, liền được La Sát Tử Nữ cùng một lúc đều hiện ra, nhận làm việc sai khiến cho đến khi chưa hết mạnh, mỗi ngày cung cấp 10 xâu tiền bạc. Người tu Chân Ngôn được tiền thìa chia ra làm 3 phần: 1 phần cúng dường tất cả Tam Bảo, 1 phần tự dùng, 1 phần cho khắp các người nghèo túng. Người tu Chân Ngôn này mỗi ngày dùng miến, bánh khô vụn, rau tươi… như Pháp cúng dường La Sát Tử Nữ khiến chẳng đoạn tuyệt thì La Sát Tử Nữ với tôi tớ ấy đều vui vẻ hết, thường nhận sự sai khiến, chẳng lìa bên cạnh

_Nếu muốn Tỳ Xá Chi Thần hiện ra. Gia trì vào Ngưu Tất Đá, đậu xanh, nhựa cây Đỗ Trọng, hương An Tất… ở đầu con đường chữ thập (ngã tư đường) nửa đêm làm Pháp, điều chỉnh thiêu đốt 1080 biến, đừng để hơi khói đứt đoạn. Kèm dùng bánh, cơm mà cúng dường, liền được Tỳ Xá Chi Thần hiện thân hầu cận, nhận làm việc sai khiến, thường chẳng buông lìa, giáp vòng ngàn dặm đi đến nhận làm, lấy các nhóm vật

Thường ở bên ngoài cửa, mỗi ngày 3 thời, nên dùng bánh, cơm, không luận tinh tế thô thiển mà đều cúng dường, liền luôn vui vẻ. Mỗi ngày dùng tay cầm một trăm tiền bạc dâng để trên đầu giường nắm của người tu Chân Ngôn. Đã được tiền bạc thì đừng tích trữ, ngày ngày hết thảy dùng làm các Công Đức, khi hết liền đưa đến

_Nếu muốn Na La Bát Để (Nara-pati: nhân chủ, vị vua) kèm với quyến thuộc vui vẻ. Tắm gội thân sạch sẽ, mặc quần áo sạch. Gia trì vào hoa sen khô, muối Tiên Đà Bà, hạt cải trắng, hạt cải đen… Hộ Ma 1008 biến. Lại gia trì vào hạt cải trắng, Ngưu Hoàng cầm đến nơi cửa đã đến, thảy đều rải tán sẽ khiến cho người dân nơi ấy trừ các tai chướng, vui vẻ, trân trọng, tôn kính

_Nếu muốn Bà La Môn vui vẻ. Gia trì vào gạo tẻ, Đại Mạch, Hồ Ma đen, bơ, mật, lạc… Hộ Ma, tức người kia vui vẻ, kính trọng

_Nếu muốn dòng Sát Đế Lợi vui vẻ. Gia trì vào Bạch Ma Nhân, gạo tẻ, Tiểu Đậu, bơ, mật, lạc… Hộ Ma, liền được vui vẻ, kính trọng

_Nếu muốn Thú Đà vui vẻ. Gia trì vào lúa đậu, đường, muối, hạt Vân Đài, bơ, mật, lạc… Hộ Ma, liền được vui vẻ, kính trọng

_Nếu muốn tất cả người ác vui vẻ. Gia trì vào Cam Thảo, 7 loại hạt lúa đậu, bơ, mật, lạc… Hộ Ma, sẽ được người ác kia vui vẻ, tôn kính

Nếu muốn chận đứng binh giặc nơi khác. Gia trì vào cây có gai nhọn, nhóm lửa. Gia trì vào hoa lúa đậu, hạt cải trắng, bơ, mật, lạc…. Hộ Ma, liền chặc đứng giặc nơi khác

Nếu đến chiến trận với quân nơi khác, được thắng. Gia trì vào hạt cải đen, hương An Tất, hạt Đại Ma, bơ, mật, lạc… Hộ Ma xong rồi, đi đến chiến đấu với quân địch, liền đều được thắng

 

QUẢNG ĐẠI MINH VƯƠNG A GIÀ ĐÀ DƯỢC PHẨM THỨ NĂM MƯƠI LĂM

_Bạch Đức Thế Tôn! Thuốc A Già Đà (Agada) của Quảng Đại Minh Vương trừ tất cả chướng tật của các hữu tình Nói Dược Tụng là:

“Thuốc Tam Muội Gia Già Đà (Samaya-agada) này

Xông, chấm bôi, đeo ba sai biệt

Kiền Đà La Sa, cỏ Mã Tiên (cỏ roi ngựa ở Châu Âu)

Tán Chiết La Bà Chú La Ca

Dược Cật Sái Mẫu La, Đương Quy

Hạt Mạn Đà La, trấu lúa đậu

Thuốc Bà La Ca, cỏ Ký Sinh

Kim Nha, Đinh Hương, Thạch Xương Bồ

Tiểu Bách, Khương Hoàng, hương An Tất

Thuốc Ngu Tất Đả, hạt bề Ma (Thầu Dầu, đu đủ tía)

Mạt Xả Tất Đả kèm Hùng Hoàng

Thư Hoàng… số lượng ngang bằng nhau

Chân Ngôn gia trì, kèm hợp trị

Dùng Tự Độc Tử Mẫu Đắc La

Điều hòa nước hương, bôi đất hợp Q

uảng Đại Minh Vương Ương Câu xả

Chân Ngôn gia trì thuốc, ngàn biến (1000 lần)

Đốt, xông nhóm Cao Thần Ngược Tật

Bệnh não đã hợp, đều trừ khỏi

_Thuốc Tam Muội Nhãn (Samaya-netra): Tiểu Bách Tiên

Khương Hoàng, Tất Bạt, Hồ Tiêu trắng

Gừng khô, Thương Thư, Ha Lê Lặc

Quả Tỳ Hề Lạc, hạt cam khác

Hoa Ưu Bát La xanh, Hùng Hoàng

Muối Tiên Đà Bà, hương Uất Kim

Quặng Hải Mạt Ngân, hương Cam Tùng

Số lượng phân đều, kèm hợp trị

Thêm nhóm hương Long Não, hương Xạ

Trong mười sáu số, đều một phân

Lại hòa hợp nữa, mài nghiền trị

Quảng Đại Minh Vương Ương Câu xả

Chân Ngôn: thuốc ấy số ngàn biến (1000 lần)

Đem thuốc chấm mắt, được vô úy

Chẳng bị các Quỷ Thần quấy nhiễu

Màn mắt mờ đục, lệ nóng lạnh

Mắt Phong Xích Tước đều trừ khỏi

Con mắt sáng tỏ, diệt mọi tội

Nếu nơi đi đến, vui như Nguyện

Cũng lại chẳng bị các tai hoạnh

Nạn: cấm, nhốt, hình phạt, nước, lửa

Tất cả thú ác, rắn, trùng độc

Tất cả chẳng thể gây tai hại

_Thuốc Tối Thắng Tam Muội Già Đà

Hương Đâu Lâu Bà, hương Thanh Mộc

Hương Đả Nga La, vỏ vẩy cây

Hương Bát Đắc La, Nhạ Mạc Ca

Hoa Uất Bát La, lá Xa Di

Quả Ha Lê Lặc, rễ Mao Hương

Quả A Ma Lặc, Hồ Tiêu trắng

Tất Bạt, gừng khô, Tỳ Hê Lặc

Thuốc Mạn Nhĩ Sắt Tha Ế

Tiểu Bách, Khương Hoàng, Tố Ca Lợi

Hương Tất Lật Ca, hương Bạch Giao

Hương Trầm Thủy khô, hương Uất Kim

Lượng bằng nhau, Thạch Mật làm viên

Thanh tịnh xoa tô Đàn, hợp trị

Chân Ngôn gia trì số ngàn biến (1000 lần)

Phơi khô trong mát rồi đeo đội

Nơi đã đi đến đều vui vẻ

Trừ các tai chướng, Quỷ Thần sợ

_Tranh (đàn tranh), Địch (loại sáo thổi dọc), Không Hầu (Vīṇā: loại đàn dây thời cổ đại), Cổ (cái trống)

Xoa, đánh, tấu nhạc… người nghe được

Trừ tất cả mộng ác, tai chướng

Tất cả Quỷ Thần nghe, đều sợ

Đói kém, ách nạn, mười tội ác

Thảy đều trừ diệt, tốt, thanh tịnh

_Đốt xông áo mặc, mơi đi đến

Thường được người dân: yêu, cung kính

KHông các bệnh khổ, thêm tướng Thiện

Phước Đức tinh tiến, tự tăng bội

Tiếng miệng lưỡi ác tự tiêu diệt

_Người đeo Thuốc này trừ các Chướng

Chẳng bị Quỷ Thần gây nhiễu loạn

_Tất cả tật bệnh, mụn, nhọt sưng

Thuốc hòa nước, nghiền bôi, được khỏi

_Tất cả tận bệnh bên trong bụng

Ngước ấm nghiền, uống khiến trừ khỏi

Cùng người đàm luận đều kính yêu

 

QUẢNG ĐẠI MINH VƯƠNG ƯƠNG CÂU XẢ SÁCH MẠN NOA LA PHẨM THỨ NĂM MƯƠI SÁU

_Bấy giờ, Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát lại bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Trong Bất Không Quảng Đại Minh Vương Ương Câu Xả Chân Ngôn này có Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia của Bất Không Quảng Đại Liên Hoa Ương Câu Xả. Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia này mới là nơi mà tất cả Như Lai đồng gia bị, nơi thành tựu của Đại Tam Ma Gia (Mahā-samaya). Nếu có người thấy nghe, tùy vui, thọ trì, đọc tụng liền được Bất Không Nhất Thiết Thần Biến Quảng Đại Liên Hoa Đàn Ấn Tam Muội Gia Đà La Ni Chân Ngôn Tượng Pháp Thành tựu. Lại được hội nhập vào Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia của tất cả Như Lai Chủng Tộc, tất cả Như Lai gia trì ủng hộ

Con muốn ở trước mặt Đức Phật, vì thương xót người tu Chân Ngôn sẽ được Tối Thắng Thành Tựu cho nên nói, cũng vì nhiêu ích tất cả hữu tình được an vui cho nên nói; cũng vì tất cả Sa Môn, Bà La Môn, Sát Đế Lợi, Tỳ Xá, Thú Đà, Đồng Nam, Đồng Nữ… diệt Cái Chướng cho nên nói”

Khi ấy, Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai bảo Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát rằng: “Lành thay! Lành thay! Đấng Thanh Tịnh đủ Đại Từ Bi thuận lợi cho tất cả người trì Chân Ngôn, Sa Môn, Bà La Môn, Tỳ Xá, Thú Đà, Đồng Nam, Đồng Nữ… được Pháp Bảo Tạng, an ở Bồ Đề. Ông nên nói Quảng Đại Liên Hoa Ương Câu Xả Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia này với nói tất cả Bình Đẳng Chủng Tộc Thành Tựu Tam Muội Gia. Pháp Đàn Ấn này được uy lực Thần Thông của tất cả Như Lai đều đã gia bị. Ta dùng Thần Thông cũng làm gia bị”

Lúc đó, Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát lại bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Trong Bất Không Quảng Đại Minh Vương Ương Câu Xả Chân Ngôn này có Chân Thật

Tối Thắng Thành Tựu Bất Không Quảng Đại Liên Hoa Ương Câu Xả Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia dài rộng 8 khuỷu tay, hoặc lại 5 khuỷu tay, vuông tròn… đào bỏ đất ác, gạch, đá, xương, cây… lấp đầy đất sạch tốt, dùng nước hương rưới hòa rồi dậm nện cho bằng phẳng, đắp nên cao 5 ngón tay, dùng bùn hương chà xát, xoa tô tường thành, giới hạn, Viện theo khuôn phép

_Nội Viện: ngay tâm vẽ hoa sen màu trắng nở rộ 108 cánh, trên mỗi một cánh sen để Quyến Sách Ấn, Kim Cương Câu Ấn tỏa lửa sáng rực bên trên. Trên Đài để hai tay hợp cổ tay dính nhau, một tay cầm móc câu Kim Cương, một tay cầm sợi dây 7 báu. Dạng của đầu móc câu ấy làm tướng đầu Rồng, đầu cán làm tướng viên ngọc báu. Hai đầu của sợi dây ấy làm tướng đầu rắn… nhiễu quanh trên móc câu, sợi dây có lửa sáng rực 4 mặt, 4 góc vẽ tòa Tu Di báu

Mặt Nam để Đa La Bồ Tát Ấn, mặt Bắc để Quán Thế Âm Mẫu Bồ Tát Ấn, mặt Tây để Mã Đầu Quán Thế Âm Ấn, mặt Đông để Tỳ Câu Chi Quán Thế Âm Ấn, góc Đông Bắc để Nhất Thiết Quán Thế Âm Liên Hoa Chủng Tộc Ấn, góc Đông Nam để Chiến Đa Bồ Tát Ấn, góc Tây Nam để Gia Du Mạt Để Ấn, góc Tây Bắc để Nhất Xa Tam Bát Để Thành Tựu Ấn… có lửa sáng tực nhiễu quanh

_Viện tiếp theo: 4 mặt vẽ hoa sen nở rộ, trên đài có vành trăng 4 cửa: trên vành trăng để Như Ý Châu Ấn 4 góc: trên vành trăng để Kim Cương Xử Ấn 4 mặt: trên vành trăng để Quyến Sách Ấn, Kim Cương Câu Ấn, Kim Cương Xử Hoa Man Ấn, Kim Cương Tam Muội Gia Ấn, Nhất Thiết Kim Cương Chủng Tộc Ấn, Kim Cương Quyền Ấn, Nhất Thiết Kim Cương Tỏa Ấn, Đại Chúng Kim Cương Ấn… có đám lửa nhiễu quanh bên trên

_Viện tiếp theo: 4 mặt vẽ hoa sen nở rộ, trên Đài có vành trăng, ở trong vành trăng để tất cả Thủ Ấn trong Bộ này 4 cửa để Như Ý Bảo Bình Ấn 4 góc để Kim Cương Câu Ấn có lửa sáng nhiễu quanh

_Viện tiếp theo: 4 mặt vẽ tòa Tu Di báu, trên Tòa để các Khí Trượng Ấn có lửa sáng rực nhiễu quanh

Cửa Đông để Chấp Kim Cương Bí Mật Chủ Bồ Tát cầm chày Kim Cương, ngồi Bán Già

Cửa Nam để Nhất Kế La Sát Nữ Thần, tay cầm khí trượng, ngồi Bán Già

Cửa Tây để Chấp Kim Cương Tỏa Thần cầm xích khóa Kim Cương, ngồi Bán Già

Cửa Bắc để Độ Để Sứ Giả, tay cầm khí trượng, ngồi Bán Già 4 góc để 4 vị Thiên Vương, cầm nắm móc câu, cây giáo… ngồi Bán Già 8 vị Thần này, thân tỏa lửa sáng rực

_Đất của Nội Ngoại Viện dùng đất báu màu xanh làm giới hạn tiêu biểu của Viện ấy, trên đất báu Kim Cương có viên ngoc Như Ý mọi loại màu sắc, có đám lửa vây quanh

Giới hạn tiêu biểu của 4 mặt bên ngoài: làm lối đi giới hạn màu trắng, mở rộng 4 cửa, dùng mọi loại phan, hoa để trang nghiêm

  1. cửa, 4 góc đóng cây cọc gỗ Khư Đà La kết trì Phương Giới. Dùng sợi dây chỉ
  2. màu giăng bờ bên ngoài làm giới hạn. Trên giới hạn, bày xen kẽ các hoa vàng, hoa bạc, hoa trân châu, hoa ngọc lưu ly xanh, hoa ngọc lưu ly trắng, hoa ngọc lưu ly đỏ, hoa ngọc lưu ly vàng, hoa ngọc lưu ly xanh lục, với các vỏ ốc màu, các vòng hoa màu

4 cửa, 4 góc để hũ nước hương Át Già bằng bạc, miệng hũ cắm các hoa, cành, là. Dùng lụa 5 màu cột trên cổ hũ. Dùng vật khí bằng vàng, vật khí bằng bạc, vật khí bằng sành sứ chứa các thức ăn uống, sữa, lạc, quả trái… như Pháp bày trí. Rải bày các hoa để làm cúng dường

8 phương bên ngoài: để đèn, cây cối, đài, hương thiêu đốt, đèn dầu

Cửa: để lư hương, hương Trầm Thủy, hương Bạch Chiên Đàn, hương Tô Hợp, hương Tất Lật Ca, hương Long Não… như Pháp hợp trị, thiêu đốt ở 4 cửa

4 mặt bên ngoài: bày 164 ngọn đèn, làm vòng hoa ánh sáng lớn

Ở 4 góc bên ngoài: đốt hương An Tất, hương Huân Lục, hương Tát La Chỉ

Người tu Chân Ngôn, Đồng Bạn, người đã thỉnh Pháp… tắm gội sạch sẽ, dùng hương xoa bôi thân, mặc quần áo sạch

Người tu Chân Ngôn ấy ở cửa Đông tụng Đại Khả Úy Minh Vương Ương Câu Xả Chân Ngôn làm Pháp kết Hộ. Tụng Quảng Đại Minh Vương Ương Câu Xả Chân Ngôn, phát nguyện, khen ngợi. Gia trì vào Ngưu Tô, sữa, lạc…. người thỉnh Pháp uống vào để làm Hộ Thân

Lại nữa, kết Giới rồi thiêu đốt hương, tụng Quảng Đại Minh Vương Ương Câu Xả Chân Ngôn, khải thỉnh: A Di Đà Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật, Quán Thế Âm Bồ Tát Chủng Tộc, Đại Chúng với thỉnh tất cả chư Phật, Bồ Tát Ma Ha Tát, tất cả Kim Cương ở 10 phương tụ hội nơi Đàn để cúng dường. Lại thỉnh tất cả các 8 Bộ Trời Rồng ở 10 phương tụ hội tại vị trí của mình trong Hội

Lại nữa, kết Giới, bạch với các chúng Thánh; sửa trị ngay ngắn, uy nghi, vị trí, tòa ngồi rồi ngồi. Dùng các hương hoa rải tán khắp cúng dường, lễ tán, hành đạo, làm mọi loại Pháp

Ở cửa Tây, bắt đầu dạy bảo người thỉnh Pháp: rải hoa, lễ bái, thọ nhận Tam Muội Gia. Lại một lần nữa lễ bái, phát 4 hoằng nguyện. Đi ra ở phía Đông của cửa Nam, rộng làm Hộ Ma, làm Đại Cúng Dường

Nếu người tu Chân Ngôn làm Pháp hộ thân, Pháp tắm gội, Pháp tràng hạt, Pháp sợi dây, Pháp an ổn, Pháp phong nhiêu, Pháp điều phục tất cả người, Phi Nhân; Pháp thỉnh triệu, Pháp phát khiển, Pháp kết Giới, Pháp cảnh giác tất cả chư Phật, Bồ Tát, Kim Cương, chư Thiên, Long Thần ở 10 phương, kèm với các vật cúng, cỏ tranh màu trắng… Các Pháp đã làm đều dùng Quảng Đại Minh Vương Ương Câu Xả Chân Ngôn làm Pháp thành tựu

_Bạch Đức Thế Tôn! Quảng Đại Minh Vương Ương Câu Xả Chân Ngôn này được tất cả chư Phật, Bồ Tát, Kim cương ở 10 phương dùng Đại Thần Thông thường gia bị. Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát với Chủng Tộc, tất cả Bồ Tát Ma Ha Tát đều dùng uy lực của tất cả Thần Thông cũng thường gia bị… ban cho thành tựu Đại Bất

Không Tất Địa

Nếu có tất cả Sa Môn, người dân tụ hội ở Đàn này, được trừ nghiệp trong vô thủy kiếp, 10 ác, tội chướng, tất cả bệnh nảo trong thân. Nên biết người này: đời này, đời sau được Đại Phước Uẩn, an nơi Đại Bảo

Nếu khi hết mạng thời thân tâm an vui, không có các phiền não đau đớn, sẽ đấn Tịnh Thổ, hóa sinh trong hoa sen, chứng Túc Mệnh Trí, được câu chi na dữu đa trăm ngàn cõi Phật cùng một lúc mở cửa, dạo nơi cõi Phật này: lắng nghe tất cả Pháp thâm sâu đều được hiểu rõ

Lại được Như Lai ở các cõi Phật này xoa đỉnh đầu, an ủi, trao cho A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề Ký, cùng một lúc bảo rằng: “Nay thân này của ngươi là thân cuối cùng, cho đến Bồ Đề, ngồi ở Đạo Trường chuyển bánh xe Đại Pháp thường chẳng chuyển lùi”

Lúc đó, người dân trong đời cung kính cúng dường, tất cả tài bảo tự nhiên tăng trưởng

Đại Phạm Thiên, Na La Diên Thiên, Ma Hề Thủ La Thiên, Y Thủ La Thiên, Tam Thập Tam Thiên, tất cả Thiên Chúng, Diệm Ma Vương… thường thủ hộ, cung kính khen ngợi người này

Lại ngang bằng với căn lành đã gieo trồng nơi việc thừa sự, cúng dường 92 căng già sa câu chi na dữu đa trăm ngàn chư Phật, mà được thành tựu

Nếu có người tạm đem một bông hoa, một hương xoa bôi, một hương thiêu đốt… cúng dường Mạn Noa La này sẽ ngang bằng với nhóm Phước rộng lớn của việc dùng các hương: Ngưu Đầu, Chiên Đàn, Trầm Thủy của cõi Trời thiêu đốt cúng dường 99 căng già sa câu chi na dữu đa trăm ngàn chư Phật trong tất cả cõi nước ở 10 phương

Lại được tất cả Như Lai ở 10 phương khen rằng: “Lành thay! Lành thay Thiện

Nam Tử! Xưa kia tất cả Như Lai cũng đã cúng dường Mạn Noa La này được 6 Ba La Mật, nhiều Phước Uẩn thành tựu tương ứng. Lại được tất cả Bồ Đề Pháp Uẩn thành tựu tương ứng. Lại được tất cả Thắng Pháp của Bất Không Quảng Đại Minh Vương Ương Câu Xả Chân Ngôn thành tựu tương ứng”.

Lời của người này nói ra thì mọi người đều tin nhận

Nên biết Đàn này là nơi mà các Như Lai đã gia hộ, giống như Chế Đa (Caitya: cái tháp). Nếu có chúng sinh gần gũi, tùy vui cũng diệt nhóm tai vạ, bệnh tật. Thấy Pháp thâm sâu của tất cả Như Lai, sẽ được Pháp thế gia, xuất thế gian thành tựu. Đều trừ diệt hết mọi nạn hoạnh oán, buông xả thân sẽ sinh vào Tịnh Thổ ở phương Tây, hóa sinh trong hoa sen

Người thấy Đàn này. Hoặc sinh lên Trời, cho đến Bồ Đề lại chẳng bị rơi xuống, thọ nhận các thân trong 3 đường (Địa ngục, Quỷ đói, súc sinh)

 

QUẢNG ĐẠI MINH VƯƠNG ĐỒ TƯỢNG PHẨM THỨ NĂM MƯƠI BẢY

_Bạch Đức Thế Tôn! Tượng Bất Không Quảng Đại Minh Vương Quán Thế Âm hay trừ tất cả tội chướng của hữu tình với các Quỷ Thần, tay dịch, ách nạn, trùng độc, thuốc độc, tất cả sự đáng sợ. Ban cho lợi ích chúng sinh, được viên mãn Nguyện không có sợ hãi (vô úy nguyện). Đời này: tất cả căn lành, Phước Đức tăng trưởng… khiến cho các tài bảo tự nhiên tràn đầy. Viên mãn tương ứng tất cả Bồ Đề, mọi Hạnh, 10 Ba La Mật

Nếu có người thấy, nghe, nghĩ nhớ sẽ được Đại Phước Uẩn, căn lành tăng trưởng, thoát tất cả quả khổ ở các Địa Ngục. Dùng chút công hạnh được quả báo lớn, sẽ được Chủng Tộc viên mãn tương ứng, đều đủ Chính Kiến. Tất cả Sa Môn với các người dân cung kính, cúng dường

Dùng lụa trắng mịn, hoặc lụa hoặc vải mịn… vuông vức 2 khuỷu tay, 3 khuỷu tay hoặc 4,5 khuỷu tay… tùy theo sức có được.

Ngày 15 của kỳ Bạch Nguyệt khởi đầu tô vẽ. Dùng màu sắc, chén màu, vật mới sạch tốt; đừng dùng keo nấu bằng da thú… vẽ Tượng

Khi vẽ thời một lần đi ra thì tắm gội, mặc quần áo sạch. Tô vẽ Bất Không Quảng Đại Minh Vương Quán Thế Âm Bồ Tát ngồi Kiết Già, thân màu vàng ròng có 3 mặt, 6 cánh tay.Ṃặt chính vui tươi, mặt bên phải hơi giận dữ, ló nanh chó lên trên; mặt bên trái rất giận dữ. Ba cái đầu đội mão mặt trăng (nguyệt quan), mão có vị Hóa Phật. Tóc trên 3 cái đầu có màu đỏ đểu dựng đứng rực lửa. Tay thứ nhất bên trái cầm móc câu Kim Cương kèm cầm hoa sen, tay thứ nhất bên phải cầm cây đinh ba kèm cầm cái chày vồ Kim Cương. Tay thứ hai bên trái cầm sợi dây kèm cầm móc câu Kim Cương, tay thứ hai bên phải cầm cái chày Kim Cương kèm cầm móc câu Kim Cương. Tay thứ ba bên trái duỗi ra tuôn mưa mọi báu, tay thứ ba bên phải hướng ra ngoài giương lòng bàn tay an ủi xoa đỉnh đầu…. Dùng ngọc báu, Anh Lạc, khoen tai, vòng, xuyến, các quần áo của cõi Trời, mọi loại trang nghiêm. Ngồi trên tòa Liên Hoa Sư Tử báu, tỏa ánh sáng rực lửa, ánh sáng như tướng móc câu

Bên trái vẽ Đa La Bồ Tát: dung mạo vui tươi, đầu đội mão báu, mão có vị Hóa Phật, ngồi Bán Già

Bên trái vẽ Thấp Phế Đa Bồ Tát: dung mạo vui tươi, đầu đội mão báu, ngồi Bán Già, đều cầm hoa báu chiêm ngưỡng Bồ Tát. Dùng Anh Lạc báu, khoen tai, vòng, xuyến, các quần áo cũa cõi Trời, mọi loại trang nghiêm. Ngồi trên tòa sen báu, tỏa ánh sáng rực lửa

Sau lưng Bồ Tát vẽ mỗi một cây có hoa quả báu. Trên cây có chim: Anh Vũ, Bạch Hạc, Khổng Tước, Ca Lăng Tần Già, Cộng Mệnh… Các con chim mày đeo chuỗi Anh Lạc trên cổ

Phía sau Đa La Bồ Tát vẽ Nhất Kế La Sát Nữ Thần mặt mắt giận dữ, tay cầm khí trượng, ngồi Bán Già

Phía sau Thấp Phế Đa Bồ Tát vẽ Chấp Kim Cương Bí Mật Chủ Bồ Tát cau màu, trợn mắt, cắn chặt môi bên dưới, ló nanh chó lên trên. Đầu đội mão báu có tóc mai nhiễu quanh mão, tóc trên đầu màu đỏ dựng đứng rực lửa

Bên dưới tòa của Nhất Kế La Sát Nữ vẽ Diệm Ma Vương, Thủy Thiên, Phong Thiên, Hỏa Thiên, Đế Đầu Lại Tra Thiên, Tỳ Lâu Lặc Xoa Thiên Vương… cầm nắm khí trượng, ngồi Bán Già

Bên dưới tòa của Chấp Kim Cương Bí Mật Chủ vẽ Nan Đà Long Vương, Sa Già La Long Vương, Ưu Ba Nan Đà Long Vương, Tỳ Lâu Bác Xoa Thiên Vương, Tỳ Sa Môn Thiên Vương… cầm cây giáo, sợi dây; ngồi Bán Già

Trên đỉnh đầu của Bồ Tát, phía bên trái vẽ Đế Thích Thiên, Y Thủ La Thiên, Ma Hề Thủ La Thiên, Tịnh Cư Thiên, Câu Ma La Thiên… nương theo mây mọi màu, ngồi Bán Già, nâng giữ hoa báu, chiêm ngưỡng, cúng dường

Trên đỉnh đầu của Bồ Tát, phía bên phải vẽ Đại Phạm Thiên, Na La Diên Thiên,

Đại Tự Tại Thiên, Câu Phế La Thiên, Nguyệt Thiên…. nương theo mây mọi màu, ngồi Bán Già, nâng giữ hoa báu, chiêm ngưỡng, cúng dường

Bên dưới tòa của Bồ Tát, phía bên phải vẻ người tu Chân Ngôn quỳ gối mà ngồi, một tay cầm cành hoa quả báu, một tay cầm lư hương, tràng hạt

Bên ngoài Tượng, khắp 4 mặt vẽ núi lớn, nước… trên núi có rừng cây mọi loại hoa quả, tất cả chim thú, Cung Bàn Trà Quỷ, mọi loại cung điện, chúng Khổ Hạnh Tiên

Như Pháp vẽ xong, để trong Mạn Noa La. Người tu Chân Ngôn này phát Tâm Bồ Đề. Dùng hương Trầm Thủy, hương Bạch Chiên Đàn, hương Huân Lục, hương Long Não, hương Tô Hợp kèm với các hương hoa, mọi loại thức ăn uống để làm cúng dường.

Mỗi ngày quán Tượng, tụng Quảng Đại Minh Vương Ương Câu Xả Chân Ngôn 108 biến sẽ mạu tịnh trừ sạch 5 tội Vô Gián trong Địa Ngục A Tỳ, tội chê bai

Chính Pháp, tất cả kịch khổ… lại chẳng thọ nhận thân trong các nẻo ác một lần nữa.

Thường được nhìn tất cả chư Phật, hàng Bồ Tát Ma Ha Tát. Sẽ được thành tựu tất cả Chân Ngôn Tất Địa Thế Gian Xuất Thế Gian. Tất cả nghiệp dơ bẩn: tham lam, giận dữ, ganh ghét, kiêu mạn cũng đều tiêu diệt. Tất cả Thiên Thần đều hộ niệm

Nếu người có tâm tin tưởng, quán Tượng này như thấy thân của con (Quán Thế Âm). Nếu đem hương hoa cúng dường, liền ngang bằng với cúng dường 99 căng già sa câu chi na dữu đa trăm ngàn Như Lai Ứng Chính Đẳng Giác trong tất cả cõi nước 3 đời ở 10 phương. Tùy được tương ứng với vô lượng Đại Phước Uẩn, căn lành gom chứa thành thục. Sẽ tương ứng chứng Bất Thoái Chuyển Địa của tất cả Như Lai. Lại được Đại Thiện Tri Thức thanh tịnh mà tự tương ứng.

_Bạch Đức Thế Tôn! Tượng này sẽ ban cho các người tu Chân Ngôn thành tựu Đại Tam Muội Tất Địa. Lợi ích các hữu tình, trừ các chướng trong đời trước mà được thanh tịnh, thọ nhận an vui thù thắng”

 

KINH BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH THẦN BIẾN CHÂN NGÔN

QUYỂN THỨ HAI MƯƠI LĂM (Hết)