KINH BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH THẦN BIẾN CHÂN NGÔN

Hán dịch: Đại Đường_Thiên Trúc Tam Tạng BỒ ĐỀ LƯU CHÍ (Bodhi-ruci: GiácÁi, hay Dharma-ruci: Pháp Ái)
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

QUYỂN THỨ HAI MƯƠI SÁU

ĐẠI KHẢ ÚY MINH VƯƠNG PHẨM THỨ NĂM MƯƠI TÁM

_Bấy giờ, Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát lại bạch Tôn Giả Bạc Già Phạm rằng: “Trong Bất Không Quyến Sách Tâm Vương Đà La Ni Chân Ngôn Quảng Đại Giải Thoát Liên Hoa Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia này thì Bất Không Đại

Khả Úy Minh Vương Ương Câu Xả Chân Ngôn Đại Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia hay ban cho tất cả người tu hành Chân Ngôn: câu Pháp tối thắng của Đại Khả Úy Minh Vương Ương Câu Xả Chân Ngôn, hay chứng Pháp các Thắng Nguyện Hạnh không có hàng nào ngang bằng được của tất cả Y Mộ Già Vương. Hay đập nát tất cả các hàng Trời, Rồng, Dược Xoa, La Sát, Càn Thát Bà, A Tố Lạc, Nghiệt Lỗ Trà, Khẩn Na La, Ma Hô La Già, Người, Phi Nhân… ác, khiến đều tuân phục, kính hộ Pháp này. Hay đập nát tất cả Oán Tà, người ác… trị phạt, cấm đoán, cột trói mọi loại đùa bỡn khinh nhờn, dấy lên Đại Tín Kiến

Nay muốn ở trước mặt Đức Phật, diễn Đại Khả Úy Minh Vương Ương Câu Xả Chân Ngôn này, sẽ làm phát hộ tất cả Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia. Dùng sức Uy Đức lớn của Đại Khả Úy Minh Vương Ương Câu Xả Chân Ngôn ở tất cả nơi chốn, hoặc sửa trị, hoặc phạt tất cả các Quỷ Thần đời sau ganh ghét, ác… đều khiến hộ trì, hướng đến Quảng Đại Giải Thoát Liên Hoa Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia này trụ, khiến sinh kính thục, tôn trọng, thủ hộ, sùng ngưỡng Pháp này, trợ trì chư Phật mau chóng thành tựu

Nguyện xin Đức Thế Tôn dùng Đại Thần Lực rũ thương gia bị, rộng làm lợi ích cho tất cả hữu tình, người tu Thiện Pháp được an vui thù thắng”

Khi ấy, Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai bảo Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát rằng: “Lành thay! Lành thay Thiện Nam Tử! Ta đã gia bị, ấn chứng Pháp Môn của ông. Hết thảy tất cả Như Lai Ứng Chính Đẳng Giác quá khứ hiện tay cũng đã gia bị, ấn chứng Pháp Môn của ông. Tất cả Chấp Kim Cương Bồ Tát Ma Ha Tát, Chấp Kim Cương Bí Mật Chủ Bồ Tát Ma Ha Tát cũng dùng Thần Thông gia bị Đại Khả Úy Minh Vương Ương Câu Xả Chân Ngôn Tam Muội Chương Cú này của ông. Tất cả Trời, Rồng, Dược Xoa, La Sát, Càn Thát Bà, A Tố Lạc, Nghiệt Lỗ Trà, Khẩn Na La, Ma Hô La Già…tùy vui, cung kính, tôn trọng, hâm mộ Pháp này. Ông nên diễn nói rộng khiến lợi ích cho tất cả người tu trì điều thiện lành ngày nay, chứng thành Tối Thắng Vô Đẳng Đẳng Pháp Tất Địa Thành Tựu”.

Lúc đó, Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát nương theo Đức Phật bảo ban, chiêm ngưỡng Đức Như Lai, vui vẻ mỉm cười, ở trước mặt Đức Thế Tôn quán sát kỹ lưỡng Đại Chúng, trang trọng biến Thần Thông, Tư Lương đáng sợ; phóng ánh sáng lửa lớn, cau mày trợn mắt, ló nanh chó lên trên, gầm rống Bất Không Đại Khả Úy Minh Vương Ương Câu Xả Chân Ngôn là:

“Na mạc tắc-trất lệ dã (1) đặc-hòa, bả-la để sắt sỉ đế biều (2) na mạc tát phộc đả tha nga để biều (3) na mạc tát phộc bột đà, bồ địa tát-đỏa phộc lý-dã (4) bạt nhật la đà la (5) ma Ha mạn noa la, nỉ phộc đế biều (6) na mạc tát phộc bả-la để duệ ca, bột đà-lý dã (7) thất la phộc ca tăng kì biều (8) để đả na nga đá, bả-la hàng bán nỉ biều (9) na mạc tam miểu đá nam (10) na mạc tam miểu bả-la để bán na nam (11) na mạc xá la đặc-phộc để, bả đả-la dã (12) ma ha ma đả duệ (13) na mô ma ha lý sử nga lệ biều (14) na mô mai-trất lệ dã (15) dữu phộc la nhạ, tị sử cật-đả (16) bả-la mục khế biều (17) tát phộc bồ địa tát đỏa-phộc nga lệ biểu (18) na mạc tắc trất-lệ lộ ca, địa bá đả duệ (19) ma ha ca la ma trất-lý nga noa (20) bá lý phộc la dã (21) na mô y nhĩ đả bà dã, đả tha nga đá dã (12) na mạc câu lỗ đà la nhạ dã (23) ma ha bật đình-dạ la nhạ, nga noa, bát lý phộc la dã (24) na mô la-đát na đát-la da dã (25) na mạc y lợi gia, phộc lộ chỉ đế thấp-phộc la dã (26) bồ địa tát đỏa-phộc dã (27) ma ha tát đỏa-phộc dã (28) ma ha ca lỗ nê ca dã (29) đát ninh-dã tha (30) Án (31) nhĩ cật-lý đả, phộc đà na (32) ma ha củ lỗ đà la nhạ, bà dựng ca la (33) ma ha đặng sắt tra la, tra khả sai (34) nhập-phộc la, nhậpphộc la (35) ma ha nhập phộc la, ma la (36) ma ha lạo nại la, lỗ bá, bà dựng ca la (37) khả na khả na (38) tát phộc nột sắt tra, dược khất sái, la khất sái san (39) đà ha đà ha (40) tát phộc nột sắt tra, na kiền (41) bá giả bá giả (42) tát phộc nột sắt tra, bỉ khất na, nhĩ na dã kiền (43) bá đả dã, bá đả dã (44) tát phộc nột sắt tra, tát đoạn, bộc bộc (45) Ma ha củ lỗ đà la nhạ, ma nê, ca na ca (46) bát nhật-la, phế nữ lý gia (47) lăng cật lý đả, xả lý la (48) bạt nhật la, bá la thủ, bá xả khả tắc đả (49) ma ha bát đầu ma củ xả, bộ nhạ (50) ma ha bát đầu ma sai na (51) ma ha bát đầu ma, nhĩ ca giả, nghiệt bà (52) y mộ già, bả-la để khả đả (53) phộc la, bá la cật-la ma (54) sa khả tắc la, nhĩ lý dã (55) tát phộc bộ đả, bà dựng ca la (56) tát phộc nỉ phộc, bà nà na, kiếm bố đầu bà bà (57) ma ha nhĩ cật-lý đả, bà đà nẵng (58) na la, tăng khả, mục khư (59) đà la đà la (60) bạt nhật-la, nhập-phộc la đà la (61) độ lỗ độ lỗ (62) Ma ha đãn trà, phế già đà la (63) chá la chá la (64) chá chá la, chá chá la (65) nễ xá, chá lệ thấp-phộc la (66) bật-lý câu chi mục khư (67) hồng hổng (68) phất phất (69) sai la sai la (70) bả la sai la, bả la sai la (71) tát phộc bá ba, chỉ lý nhĩ sái, khả la (72) ma ha ma nê, để nhạ, đà la (73) bát đầu-ma khả tắc đả (74)

Án, bát đầu-ma củ xả, bộ nhạ, đả la gia, mưu-hàm (75) đát-la sai dã, nhĩ khởi than (76) xá sai dã, nột sắt tra (77) na xá dã, tát phộc bá ba (78) phộc la noa nễ, hồng, phất (79) toa phộc ha (80) bá xả khả tắc đá dã (81) toa phộc ha (82) bát đầu-ma đà la dã (83) toa phộc ha (84) sa ma thấp-phộc sai, ca dã (85) toa phộc ha (86) y mộ già, phộc la na dã (87) toa phộc ha (88) củ lỗ đà la nhạ, bà dựng ca la dã (89) toa phộc ha (90) một-la khả ma, phế sái đà la dã (91) toa phộc ha (92) trất-lệ lộ chỉ dã, bố nhĩ đả dã (93) toa phộc ha (94) dã ma, phộc lỗ noa, củ phế la (95) na mạc tắc cật-lý đả dã (96) toa phộc ha (97) bạt nhật la đà la, bố nhĩ đả dã (98) toa phộc ha (99) Ma ha ca la, ma trất-lý, nga noa (100) mạn nễ đả, bố nễ đả dã (101) toa phộc ha (102) nỉ phộc nga noa, mạn nễ đả gia (103) toa phộc ha (104) na nga, ca lý sái noa dã (105) toa phộc ha (106)

Án, bà la bà la (108) tị lợi tị lợi (109) bộ lỗ bộ lỗ (110) tát phộc mạn noa la, địa sắt sỉ đả, sai ma gia dã (111) toa phộc ha (112) tát phộc mẫu nại la, địa sắt sỉ đá, mẫu nại-la dã (113) toa phộc ha (114) y mộ già, phộc la na (115) ma ha đặng sắt tra la, củ xả (116) bạt nhật la, hồng (117) ma ha bát đầu-ma thấp-phộc sai, đà la (118) na mô tốt đô đê, y mộ già củ xả (119) hồng, phất (120) toa phộc ha (121)

_Bấy giờ, Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát nói Chân Ngôn này thời 3 ngàn Đại Thiên Thế Giới, Tô Di Sơn Vương, tất cả cung Trời, cung mặt trời, cung mặt trăng, cung ngôi sao, cung Rồng, tất cả cung của Thần chấn động lớn theo 6 cách. Tất cả suối nguồn, sông nhỏ, sông lớn, biển lớn cùng một lúc bốc lửa, phun vọt sóng lớn, sóng nhỏ Tất cả các Trời, Rồng, Dược Xoa, La Sát, Càn Thát Bà, A Tố Lạc, Nghiệt Lỗ Trà, Khẩn Na La, Ma Mô Lạc Già, Tỳ Xá Xà Quỷ, Nghiệt La Ha Quỷ có tâm ganh tỵ, độc ác… cùng một lúc bị nóng bức, phiền não, choáng váng ngã xuống đất

Tất cả Đại Lực Dược Xoa, La Sát, chư Thiên, Quỷ Thân, loài cướp đoạt tinh khí con người, loài ăn nuốt… đều bị lửa thiêu đốt, lớn tiếng kêu khóc: “Khổ thay! Khổ thay!” choáng váng té xuống đất, hoặc liền bỏ chảy, khắp thể bốc lửa

Tứ Thiên Vương Thiên, Đại Tự Tại Thiên, Tam Thập Tam Thiên, Đế Thích Thiên, Đại Phạm Thiên, Phạm Phụ Thiên, Phạm Chúng Thiên, tất cả cung điện của chư Thiên, quyến thuộc cùng một lúc bốc lửa, lông trên thân dựng đứng, run sợ chẳng an

Hết thảy cung điện của Nan Đà Long Vương, Bạt Nan Đà Long Vương, Ưu Ba Nan Đà Long Vương, Sa Già La Long Vương kèm với vô lượng trăm ngàn Long

Vương, tất cả quyến thuộc… cùng thời bốc lửa, run sợ chẳng an

Tất cả loài hữu tình trên bờ dưới nước bị lửa bức bách, nóng nảy, lo lằng thảy đều hoảng sợ. Người trong Hội này: thân run rẩy, lông dựng đứng, sợ hãi chẳng an

Tại núi Bổ Đà Lạc, ở trong hư không trên đỉnh đầu của Đức Như Lai tuôn mưa mọi loại hoa báu, mọi loại Anh Lạc của chư Thiên, các quần áo của cõi Trời quấn quít nhau rơi xuống, ánh sáng tinh khiết kỳ đặc, hiện mọi Thần Biến. Tuôn mưa nước hương Ngưu Đầu, Chiên Đàn của chư Thiên rưới vảy Đại Chúng, mây hương thơm phức… rộng cúng dường Đức Phật kèm với Hội Chúng

_Khi ấy, Chấp Kim Cương Bí Mật Chủ Bồ Tát Ma Ha Tát lại từ chỗ ngồi đứng dậy, xoay chuyển con mắt chăm chú quán sát kỹ lưỡng tất cả, xoay ném múa cái chày, phóng ánh sáng lớn như Sư Tử Vương, uy đức vô lượng… đến trước mặt Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát chắp tay, cung kính, đỉnh lễ, cởi mão báu dâng lên, bạch rằng: “Đấng Đại Từ Bi! Nguyện rũ thương xót, nhận lấy mão Trời Đại Thanh Tịnh Nguyệt Quang Bảo Hoa này, thường hộ hiển uy đức vô cực của Bất Không Đại Khả Úy Minh Vương Ương Câu Xả Chân Ngôn Chương Cú Tam Muội Gia này, khiến cho 3 ngàn Đại Thiên Thế Giới chấn động lớn theo 6 cách, đâm phạt tất cả 8 Bộ Trời, Rồng, Dược Xoa, La Sát… ác, mọi loại cung Điện của Quỷ Thần bốc lửa đều bị thiêu đốt, choáng váng té xuống đấy, gào khóc, lớn tiếng kêu gọi rằng: “Khổ thay! Khổ thay! Tận cùng không có lối sống!”

Lại bạch rằng: “Thánh Giả! Tôi rất tôn trọng Bất Không Đại Khả Úy Minh Vương Ương Câu Xả Chân Ngôn này, thề vì hữu tình, đội trên đỉnh đầu thọ trì, cung kính, cúng dường, tuyên thuyết rộng lớn. Nếu có Bật Sô, Bật Sô Ni, Tộc Tính Nam, Tộc Tính Nữ thanh tịnh, tin hiểu, như Pháp viết chép, thọ trì, đọc tụng, nghe giữ tu hành thì tôi thường ủng hộ, đội trên đỉnh đầu, cung kính, gánh vác người này. Nếu cầu mọi Nguyện, các Đại Tất Địa thì tôi làm cho mãn túc. Tất cả Tỳ Na Dạ Ca, các Quỷ Thần ác gây chướng nạn thì tôi đều ngăn chận chẳng khiến cho nhiễu não. Lại vì người này: khi tỉnh, lúc mộng hiện thân rồi luôn ủng hộ. Đời này luôn không có thiếu thốn tài bảo, khiến cho được uy đức, Phước Tuệ vô lượng, không có các oán nạn. Dùng Tâm Tôn Pháp: yêu thương, nuôi nấng lâu dài như đứa con chân thật của tôi”

Lúc đó, Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát bảo Chấp Kim Cương Bí Mật Chủ Bồ Tát Ma Ha Tát rằng: “Lành thay! Lành thay! Phát nguyện này là nguyện cực lớn. Tôi vì Nhân Giả nhận mão báu này”, duỗi bàn tay nhận xong liền đem mão báu ấy ném lên không trung: vì khiến cho tất cả chư Phật Bồ Tát được thọ dụng, vì khiến cho tất cả các Đại Thiên Thần trụ Mạn Noa La được thọ dụng. Làm cho tất cả hàng Trời, Rồng, Dược Xoa, La Sát, Càn Thát Bà, A Tố Lạc, Nghiệt Lỗ Trà, Ma Hô Lạ Già, Người, Phi Nhận… tập tu mọi điều Thiện, người tu Bất Không Quyến Sách Tâm

Vương Đà La Ni Chân Ngôn Quảng Đại Giải Thoát Liên Hoa Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia này được thọ dụng

Khi ném mão báu này thời 3 ngàn Đại Thiên Thế Giới này chấn động lớn theo 6 cách. Tất cả cung điện của tất cả 8 Bộ Trời Rồng, mọi loại Quỷ Thần ác liền bốc lửa lớn. Trong đó tất cả các bọn ác bị lửa thiêu đốt, choáng váng té xuống đất, goặc sợ hãi chạy trốn, gào khóc, kêu lớn rồi đều xướng lên rằng: “Khổ thay! Khổ thay! Ngày nay chúng ta không có trù liệu được đường sống!”

Lúc đó, cái mão báu trụ trong hư không, ở ngay trên đỉnh đầu của Đức Phật, biến thành mọi loại dù lọng hoa báu. Cái lọng ấy thuần dùng mọi báu tạo thành, mọi loại trang nghiêm, mọi màu sắc giao nhau tỏa sáng, ánh sáng rực rỡ hiện mọi Thần Biến: dùng uy lực Thần Thông của Chấp Kim Cương Bí Mật Chủ Bồ Tát Ma Ha Tát, dùng uy lực Thần Thông của Bất Không Đại Khả Úy Minh Vương Ương Câu Xả Chân Ngôn… cho nên trên đỉnh đầu của tất cả chư Phật, Bồ Tát Ma Ha Tát trong tất cả cõi nước ở 10 phương đều có thấy dù lọng bằng mọi báu này

Ngay tại Hội: ở trên đỉnh đầu của tất cả Bồ Tát Ma Ha Tát, tất cả Quán Thế Âm Chủng Tộc Bồ Tát Ma Ha Tát cũng đều có thấy dù lọng bằng mọi báu này

Ở 4 bên của mỗi một các cái lọng ấy đều có vô lượng Diệm Ma Vương, Thủy Thiên Vương, Tứ Thiên Vương Thiên, Nan Đà Long Vương, Bạt Nan Đà Long Vương, Ưu Ba Nan Đà Long Vương, Sa Già La Long Vương, Y Thủ La Thiên Vương, Ma Hề Thủ La Thiên Vương, Đế Thích Thiên Vương, Đại Phạm Thiên Vương, Na La Diên Thiên Vương, Đại Tự Tại Thiên Vương, Tịnh Cư Thiên Vương, tất cả chư Thiên… đều cầm cây phất trắng, cung kính vây quanh. Ngay tại Hội: tất cả 8 Bộ Trời Rồng đều thấy trên đỉnh đầu có cái lọng báu này, ngửa nhìn, vui vẻ, khen ngợi, chắp tay, cung kính

Các lọng báu này thuần dùng mọi báu, mọi loại trang nghiêm, ánh sáng trong sạch màu nhiệm tốt đẹp lưu lượng trong hư không, tuôn mưa mây biển hoa sen mõi màu, hoa Câu Vật Đầu, hoa Bôn Noa Lợi, hoa Mạn Đà La, hoa Ma Ha Mạn Đà La của chư Thiên. Tuôn mưa mây biển hương bột, hương hoa bôi, hương đốt của tất cả chư Thiên. Tuôn mưa các sắc tướng màu nhiệm, quần áo, Anh Lạc, vật dụng báu trang nghiêm của tất cả cõi Trời. Tuôn mưa mây biển kỹ nhạc, ca tán, mọi loại âm thanh màu nhiệm của tất cả chư Thiên…. Cúng dường Đức Phật, rồi cũng cúng dường Đại Chúng đã dự Hội

Bấy giờ, Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai khen Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát rằng: “Lành thay! Lành thay Thiện Nam Tử! Nay ông khéo nói Đại Khả Úy Minh Vương Ương Câu Xả Chân Ngôn chưa từng nó này, thành tựu tất cả tu trì điều thiện lành, tồi phục tất cả Tỳ Na Dạ Ca ác, tồi diệt tất cả 10 ác, 5 nghịch… hủy nát núi cái chướng”

Chân Ngôn như vậy, ngay trong đời này: nếu các hữu tình có cấu nặng, Phước mỏng… lâu dài, hay mỗi ngày như Pháp tụng trì 7 biến, 14 biến, 21 biến, hoặc 49 biến, hoặc 108 biến tức hay thành biện các Pháp mong cầu. Được Quán Thế Âm khi tỉnh, lúc mộng hiện thân, mọi Pháp đã niệm đều được thành nghiệm, sẽ được chứng thành mọi loại Tư Lương, các Đại Pháp Môn của Bồ Đề Xuất Thế

Do uy lực Thần Thông của Chân Ngôn nay, trong phúc chốc nhiếp kéo núi Tu Di xuống bên dưới, trụ trong biển lớn

_Đại Khả Úy Tiếu Đại Dược Xoa Tướng kèm với quyến thuộc trong phút chốc mau chóng đến trong Hội tại cung điện của Quán Thế Âm trên núi Bổ Đà Lạc. Đại Khả Úy Tiếu Đại Dược Xoa Tướng có tên hiệu là Nhiên Đỉnh, dùng vô lượng trăm ngàn câu chi Dược Xoa để làm quyến thuộc có uy lực lớn, hay dùng một bàn tay lay động núi Tu Di, tất cả cung Trời. Thường ở biển lớn hiện uy, tồi phục tất cả Đại Dược Xoa Tướng, tất cả quân chúng

Đại Khả Úy Tiếu Đại Dược Xoa Tướng Nhiên Đỉnh này kèm với quyến thuộc bị lửa thiêu đốt, buồn bực lo lắng, hoảng sợ… chắp tay cung kính, nhiễu quanh Đức Phật 3 vòng, cúi đầu đỉnh lễ trước mặt Đức Phật, rồi bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát kia nói Đại Khả Úy Minh Vương Ương Câu Xả Chân Ngôn này, con với vô lượng trăm ngàn câu chi quyến thuộc trụ trong cung điện đều bị lửa thiêu đốt, chịu các kịch khổ, buồn thảm, vòng quanh đất ấy đều hoảng sợ

Bạch Đức Thế Tôn! Nay con nên trụ thế nào? Cần làm điều gì? Làm sao nương dựa vào ai có thể cứu giúp? Mạng của con với quyến thuộc ngay trong phúc chốc chịu khổ não cùng cực. Nguyện xin Đức Như Lai Từ Bi cứu giúp!…”

Khi ấy, Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai bảo Đại Khả Úy Tiếu Đại Dược Xoa Tướng Nhiên Đỉnh rằng: “Đừng có sợ hãi, nên thường tùy thuận Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát kia, trụ vào Đại Bí Mật Đàn Ấn Tam Muội Gia của Đại Khả Úy Minh Vương Ương Câu Xả Chân Ngôn mới hay khiến cho ngươi với quyến thuộc liền được an ổn, thường không có não loạn.

Này Đại Khả Úy Tiếu Đại Dược Xoa Tướng Nhiên Đỉnh nên đến gặp Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát kia, cầu nơi Quy y”

Lúc đó, Đại Khả Úy Tiếu Đại Dược Xoa Tướng Nhiên Đỉnh nương vào sự răn dạy của Đức Phật, thống lãnh quyến thuộc ấy, chắp tay, chí Tâm, kêu gào, cầu cứu… đi đến trước mặt Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát, đỉnh lễ 2 bàn chân (của Quán Thế Âm Bồ Tát) rồi bạch rằng: “Đấng Đại Từ Bi! Nguyện rũ thương cứu giúp, con với vô lượng trăm ngàn câu chi quyến thuộc, nay bị lửa thiêu đốt, chịu các thống khổ, mạng sống không thuộc về mình.Ḥết thảy Đại Lực uy mãnh của thân con đều bị dừng hết, chỉ có khớp xương, gân thịt nối liền nhau”

_Bấy giờ, Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát bảo Đại Khả Úy Tiếu Đại Dược Xoa Tướng Nhiên Đỉnh rằng: “Tạm nhẫn trong phút chốc! Hãy nghe cho kỹ! Hãy nghe cho kỹ!

Này Đại Khả Úy Tiếu Đại Dược Xoa Tướng Nhiên Đỉnh! Tính của ngươi ngu si, độc ác, ngoan cố, tệ hại, dối trá… thường hay nhìn ngó, hút lấy tinh khí Phước Đức của tất cả hàng Thiện Nam Tử, Thiện Nữ Nhân tu Thiện trong cõi Dục (kāma-dhātu: Dục Giới) lâu dài không có ngưng nghỉ

Nếu có tất cả chúng sinh tu Thiện cư trú ở nhà cửa, Già Lam, Phương Xứ đều bị ngươi làm cho hư hao rồi gây phá hoại tất cả Bí Mật Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia khiến nơi đã làm chẳng thành….Đây đều do ngươi ngăn che, gây hư hao, phá hoại

Tất cả Thiện Nam Tử, Thiện Nữ Nhân tu trì tất cả Hạnh của Hữu Vi; Thiền Định, Phước Nghiệp, Công Đức, các Môn Thiện Pháp của Vô Vi thì ngươi gây phá hoại, đều không có thành tựu

Nếu có chúng sinh Chính Mệnh, tự sinh sống thường chẳng giết chóc thì ngươi gây tai tật, hại mạng chết yểu

Nếu có chúng sinh thường tạo nghiệp giết hại thì ngươi làm gia hộ cho tất cả thành tựu, tăng thọ Phước Mệnh

Nếu có chúng sinh thường tu Tịnh Giới, Chính Hạnh, Chính Nghiệp thì ngươi liền làm cho buông lìa, gây tai vạ, chẳng cho thỏa chí

Nếu có chúng sinh phá phạm Tịnh Giới, Tà Mệnh, nịnh hót, tham lam keo kiệt, ganh ghét đố lỵ thì ngươi cho hòa hợp, việc đã làm vừa ý

Tất cả Pháp giết hại, mọi loại nghiệp quả thuộc con đường ác của đời thì ngươi làm gốc rễ thảy đều tăng vượng. Nên biết tất cả ác, nghiệp Bất Thiện đều do ngươi làm cho tăng trưởng mọi loại thành tựu

Đức Phật có Bồ Đề, Thiện Pháp, Nghiệp Quả của con đường thù thắng (thắng đạo) thì ngươi ngăn che làm cho ẩn mất hết

Các người tu Thiện bị mọi loại ương tật, bệnh đột ngột, chết đột ngột, ga75p tai họa đột ngột, vô lượng não loạn đều do ngươi gây tạo

Ngươi đối với Thiện Pháp của Người, Trời trong 3 cõi là điều ác trong ác, rất ư đáng sợ, tội lỗi rất lớn. Do Nhân (Hetu) đó mà gặt lấy Khổ Báo này

Này Đại Khả Úy Tiếu Đại Dược Xoa Tướng Nhiên Đỉnh! Nay ngươi ở trước mặt Ta quy thuận Tam Bảo, ở trong Chúng: sám hối, thọ nhận Tịnh Giới của Phật. Ta liền vì ngươi trừ tất cả khổ não bị lửa thiêu đốt trong tất cả cung điện quyến thuộc này, tức liền lìa thân, thoát các nhiệt não. Liền khiến cho thân ngươi với quyến thuộc an ổn mà trụ, thường khiến tu hướng về con đường của Đại Bồ Đề”

Lúc đó, Đại Khả Úy Tiếu Đại Dược Xoa Tướng Nhiên Đỉnh với quyến thuộc ấy cùng một lúc chắp tay, cúi đầu mặt đỉnh lễ bàn chân của Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát, nói lời thề to lớn này : “Từ nay trở đi, con thường trụ Phật Pháp, quy y Tam Bảo, thường sẽ ủng hộ Đại Bí Mật Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia của Đại Khả Úy

Minh Vương Ương Câu Xả Chân Ngôn

Nếu có Bật Sô, Bật Sô Ni, Tộc Tính Nam, Tộc Tính Nữ dùng Tâm chân chính, hoặc dùng các Tâm: thanh tịnh, tin hiểu, như Pháp tu hàh, thọ trì, đọc tụng, viết chép, cúng dường thì con với vô lượng trăm ngàn câu chi quyến thuộc giáp vòng 10 phương gia bị, ủng hộ, thường cho tăng trưởng vô lược sắc đẹp, sức mạnh

Nếu Chân Ngôn này ở tại cõi nước có người thọ trì, liền không có tất cả Ác Tinh biến quái, binh giặc, tai hoạnh, mọi loại bệnh dịch, các trùng thú ác, Tà Mộng, Võng Lượng, đói kém, não chướng. Thảy đều trừ tan: tất cả chúng Tỳ Na Dạ Ca ác, Đại Lực Quỷ Thần, loài ăn tinh khí của con người . Luôn khiến cho cõi nước tất cả sung túc giàu có

Nếu có Bật Sô, Bật Sô Ni, Tộc Tính Nam, Tộc Tính Nữ: chính hạnh, chính nghiệp, chính giới, tinh tiến tu trì thì con thủ hộ gấp bội, đem thân gánh vác gia thêm tất cả Đại Nguyện chân thật

Nếu có chúng sinh gây tạo các nghiệp ác thì con thề chận đứng, ép cho tu Thiện, cho mãn các Nguyện”

_Bấy giờ, Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát bảo Đại Khả Úy Tiếu Đại Dược Xoa Tướng Nhiên Đỉnh rằng: “Lành thay! Lành thay! Nên như vậy làm lợi ích cho Thế

Gian, tất cả chúng sinh được an vui lớn. Ngươi thường hộ trì người tu Chân Ngôn này”

Này Đại Khả Úy Tiếu Đại Dược Xoa Tướng Nhiên Đỉnh! Hãy chí thành nghe cho kỹ! Nay Ta cho ngươi thọ nhận Giới Tam Quy, thọ nhận Đại Bí Mật Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia của Như Lai kèm thọ nhận Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia của tất cả Chủng Tộc”

Khi ấy, Đại Khả Úy Tiếu Đại Dược Xoa Tướng Nhiên Đỉnh cùng với các quyến thuộc chắp tay, cung kính, cúi 5 vóc sát đất đỉnh lễ Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát xong, vui vẻ thọ nhận sự dạy bảo, liền được an ổn

_Bấy giờ, Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai bảo Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát rằng: “Lành thay biển Công Đức! Lành thay đấng Từ Bi! Hay dùng Tối Thắng Đại Tam Muội Gia an trí thân của Đại Khả Úy Tiếu Đại Dược Xoa Tướng Nhiên Đỉnh với quyến thuộc

Nay ông đã được Đại Tam Ma Địa Ấn của tất cả chư Phật ở 10 phương ấn trì gia bị. Ông lại dùng sức chẳng thể nghĩ bàn thuộc uy lực của Đại Thần Thông thường âm thầm kín đáo gia thêm Đại Khả Úy Minh Vương Ương Câu Xả Chân Ngôn. Ở đời đương lai, có người tu Thiện: mỗi ngày thừa sự, tụng 7 biến, hoặc 21 biến liền được thành tựu Pháp của mọi loại việc”

Lúc đó, Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát nương theo Giáo Chỉ của Đức Phật, bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Nếu có Sa Môn, Bà La Môn, Tộc Tính Nam, Tộc Tính Nữ tu trì Pháp này, nguyện muốn thành tựu Đại Khả Úy Minh Vương Ương Câu Xả Chân Ngôn, thừa sự cúng dường

Mỗi kỳ Bạch Nguyệt, đêm ngày 15, lúc canh năm thời tắm gội sạch sẽ, mặc quần áo sạch, ăn cơm gạo tẻ, sữa, bơ, lạc, vật. Ở trước tượng Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát dùng các hương hoa, thức ăn uống, quả trái mà làm cúng dường

Ngồi hướng mặt về phương Đông, một ngày một đem đừng nói chuyện với người, đừng nghĩ Pháp khác Đại Khả Úy Minh Vương Quán, tụng niệm Đại Khả Úy Minh Vương Ương Câu Xả Chân Ngôn. Dùng nước hương trong hòa chung với gạo tẻ, bụm lấy gạo, nước… một lần gia trì thì một lần để trong cái bát trước mặt Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát, mãn 108 biến rồi hòa với sữa nấu cháo. Người tu Chân Ngôn ăn vào, dùng chút ít công đắc được tất cả Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia mau chóng thành tựu. Sau đó tùy theo nêu Tâm, tụng niệm, cứu trị Khổ của đời, tất cả vừa ý

_Nếu muốn thành tựu Nhất Thiết Bất Không Quyến Sách Tâm Vương Quảng Đại Giải Thoát Liên Hoa Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia, hoặc muốn tu các Thiền Hành Tam Ma Địa. Mỗi lần, trước tiên tụng Chân Ngôn này 3 biến, 5 biến hoặc 7 biến, răn dạy sửa trị giới hạn tiêu biểu, tức vòng 10 phương một Du Thiên Na thành Đại Khả Úy Minh Vương Ương Câu Xả Quang Minh Diệm Sơn Thành Quang

Giới, chẳng bị tất cả 8 Bộ Trời Rồng, Quỷ Thần, Tỳ Na Dạ Ca, Người, Phi Nhân… ác, gây các chướng não

Giả sử khiến cho tất cả Tỳ Na Dạ Ca dấy khởi hết mọi loại Thần Thông Đại Lực, muốn phá hoại Thành Giới đều không thể phá hoại được, huống chi là có các Quỷ Thần nhỏ khác hay hoại Giới được, thật không có điều này. Nên biết như vậy, các Pháp mà người tu Chân Ngôn đã làm, luôn không có chướng ngại, mau khiến cho tăng tiến vừa ý

_Nếu có chúng sinh bị Thần Quỷ ác gây nhiễu hoạn. Gia trì vào hương An Tất, hạt cải trắng rồi thiêu đốt, xông hun người bệnh, kèm gia trì vào hạt cải trắng đánh ném người bệnh ấy, kết Kỳ Khắc Ấn nghĩ lường, liền trừ khỏi bệnh

_Nếu nhóm Ma Ha Ca La Thần, La Hầu La A Tố Lạc Thần, La Sát Thần thảy đều biến bày mọi loại hình Quỷ gây ra các bệnh thì cũng đều điều phục, trừ khiển tai vạ hết…. huống chi là các Võng Lượng, Thần Quỷ nhỏ khác mà chẳng hoại tan được

_Nếu tất cả Bộ Đa Quỷ gây các bệnh. Gia trì vào tro thiêu đốt người chết trong rừng Thi Đà, rồi rải tán lên đầu người bệnh, liến khiến trừ khỏi bệnh

Công Đức đạt được do thọ trì, đọc tụng Đại Khả Úy Minh Vương Ương Câu Xả Chân Ngôn này thì người thành tựu, đối với các Nguyện Pháp, tùy theo niệm tùy thành. Ấy lả triệu tập uy lực Thần Thông của tất cả Đại Phấn Nộ Vương Chân Ngôn Tam Muội Gia phá mọi chướng dơ bẩn, phát khởi tất cả người không có Tín Căn đưa vào Chính Đạo, cũng hay khiển trừ tất cả tai quái, bệnh dịch, các bệnh, khủng bố, chẳng lành

_Người tu Chân Ngôn này hoặc bị trúng độc thì cũng chẳng bị sát hại

Hoặc chất độc của Bà Tu Các Long Vương, chất độc của Đức Xoa Ca Long Vương, chất độc của trùng rắn… cũng chẳng thể hại

Đao, gậy, nước, lửa, tất cả cọp, sói, voi hoang, oán tặc… cũng chẳng thể gây hại được

Lại nữa, chẳng bị tất cả Bộ Đa Quỷ, Dược Xoa Quỷ, Tỳ Xá Già Quỷ, Cung Bàn Trà Quỷ, Trà Chỉ Ni Quỷ, sấm điện, sét đánh gây nhiễu hại. Các Thần Quỷ gây bệnh sốt rát sợ hãi, chẳng dám quấy nhiễu

Lại thường chẳng bị nỗi khổ của tất cả tai ách, gông cùm, xiềng xích, giam cầm, hình phạt

Thường được tất cả Chấp Kim Cương Bồ Tát Ma Ha Tát, Tứ Thiên Vương Thần, Y Thủ La Thiên, Ma Hề Thủ La Thiên, Đại Tự Tại Thiên, Đại Phạm Thiên, Đế Thích Thiên, Na La Diên Thiên, Thủy Thiên, Phong Thiên, Nhật Thiên, Nguyệt Thiên, Diêm La Đại Vương, tất cả Long Vương, Dược Xoa, La Sát, Càn Thát Bà, A Tố Lạc, Nghiệt Lỗ Trà, Khẩn Na La, Ma Hô La Già…. Ngày đêm ủng hộ, vui vẻ cảnh giác khuyến tấn, trừ mọi chướng nạn, vui thuận các Đạo

 

NHIÊN ĐỈNH HƯƠNG VƯƠNG THÀNH TỰU PHẨM THỨ NĂM MƯƠI CHÍN

_Lại bảo Chấp Kim Cương Bí Mật Chủ Bồ Tát Ma Ha Tát rằng: “ Nhiên Đỉnh

Hương Vương Tam Muội Gia của Đại Khả Úy Minh Vương Ương Câu Xả Chân

Ngôn này thành tựu tất cả Tam Muội Gia của Thế Gian” Rồi nói Tụng là:

“Hương Trầm Thủy đen, hương An Tất

Hương Kiền Đà La bà, hương Giáp

Số đều trăm lẻ tám phân (108 phân) hương

_Hương Phộc La Ca, hương Bạch Giao

Tua nhụy hoa sen, hương Tô Hợp

Hương Mao, hương Hoắc, hương Linh Lăng

Hương Đinh, tám thứ đều năm phân (5 phân)

_Hương Uất Kim mới, lượng tám phân (8 phân)

Hương Xạ, Long Não đều bốn phân (4 phân)

_Tiểu Bách, Khương Hoàng, thuốc Hình Ngu

Thanh Mộc, Hùng Hoàng, hạt cải trắng

An Đán Ni Đà, Ma Độ La

Hương Bạch Chiên Đàn, hương Huân Lục

Mười thứ như vậy, đều mười phân (10 phân)

_Dùng thứ tốt nhất mà hợp trị Đại Khả

Úy Minh Vương Chân Ngôn

Một thời gia trì trăm tám (108) biến

Nấu nhựa hương an Tất làm viên

Trong Đàn gia trì hiện ba tướng

Nóng, khói, ánh sáng…liền phơi khô

Khi thiêu đốt Hương này thời tất cả Sơn Thần, Giang Hà Hải Thần, các Thiên Thần, Rồng, Dược Xoa, La Sát, Càn Thát Bà, A Tố Lạc, Nghiệt Lỗ Trà, Ma Hô La Già, tất cả Tỳ Na Dạ Ca trong 3 ngàn Đại Thiên Thế Giới thảy đều dợ hãi. Các Thần

Quỷ ác bị xé nát thân, da. Tất cả chất độc của loài trùng, chất độc của rắn, chất độc của Rồng…dùng Hương xoa bôi, xông ướp đều được trừ khỏi

Nếu có Bệnh: Đinh Sang, nóng sốt, nhọt sưng vù, Phong Thấp, ghẻ lở, Hắc Lào, nhọt chảy nước vàng… dùng Hương xoa bôi, xông ướp cũng được trừ khỏi

Nếu có bệnh: hạch ở bẹn, nhọt thích hòn cứng trong bụng, đau tim, đau đầu… dùng Hương hòa với nước nóng ấm, để bụng trống rỗng, uống vào. Hoặc lại xoa bôi, xông ướp, rưới rót trong lỗ mũi đều được trừ khỏi

Nếu mưa dầm, hoặc hạn hán, hoặc gió ác không đúng thời, mưa đá, sấm, điện, sét đánh… Tụng niệm, đốt hương, thề các lời Nguyện thì cần ngưng liền ngưng, cần mưa liền mưa… kèm chận đứng tất cả gió ác, mưa đá, sấm, điện, sét đánh. Người dân trong cõi nước lợi ích an vui, lúa mạ tăng đầy

Nếu bị Na La Diên Thiên Thần gây bệnh sốt rét. Hoặc bị tất cả Thiên Thần đáng sợ gây bệnh sốt rét, gió gây bệnh sốt rét, đàm rãi gây bệnh sốt rét, bệnh sốt rét vàng da, bệnh sốt rét do nóng lạnh… 1 ngày phát một lần, 2 ngày phát một lần, 3 ngày phát một lần, 4 ngày phát một lần kèm với bệnh điên cuồng do Thần Quỷ gây ra… đều tắm gội sạch sẽ, thiêu đốt Hương xông ướp, gia trì vào người bệnh thì đều được trừ khỏi

Nếu nhà Thiện, Bất Thiện của tất cả người dân trong thôn xóm… Dùng Hương hòa với nước nóng thơm tắm gội sạch sẽ. Lại thiêu đốt xông ướp thân, kèm chấm lên trán, con mắt. Tức mới đến thì làm cho người gặp thấy vui vẻ. Nơi vui thích thì tài bảo tự nhiên. Tất cả tai quái tự trừ diệt. Tất cả Đại Dược Xoa Tướng, Tứ Thiên Vương Thần, tất cả quyến thuộc quán sát âm thầm hộ trì

Nếu các Sa Môn, Bà La Môn, tất cả người dân tắm gội, xông ướp thân với xông ướp quần áo. Hoặc hòa với bơ, sữa, lạc rồi ban cho ăn. Hoặc đội trên đầu, đeo trên bắp tay, trên eo lưng… đều hại tất cả bệnh não, tai ách mau khiến cho trừ khỏi. Người tu Chân Ngôn này cũng như vậy đeo đội thì mãn mọi Thắng Nguyện

Hương này tên là Đại Khả Úy Minh Vương Ương Câu Xả Chân Ngôn Nhiên Đỉnh Hương Vương

Nếu vào giờ Tuất, ở ngay cửa lớn, cửa ỡ khoảng giữa cửa bên trong bên ngoài, cửa của gian nhà chính…. thiêu đốt hương này, tụng Chân Ngôn này 3 biến, 5 biến… liền xua đuổi tất cả Ngục Tốt đầu trâu, Đại Dược Xoa, La Sát, Bố Đan Na Quỷ với các Thần Quỷ cùng một lúc thân đều bị lửa thiêu đốt, hoang mang sợ hãi chạy trốn. Tất cả tai chướng tự nhiên tiêu tan. Liền được các 8 Bộ Trời Rồng hiền thiện đều ủng hộ.

 

KINH BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH THẦN BIẾN CHÂN NGÔN

QUYỂN THỨ HAI MƯƠI SÁU (Hết)