KINH BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH THẦN BIẾN CHÂN NGÔN

Hán dịch: Đại Đường_Thiên Trúc Tam Tạng BỒ ĐỀ LƯU CHÍ (Bodhi-ruci: GiácÁi, hay Dharma-ruci: Pháp Ái)
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

QUYỂN THỨ HAI MƯƠI TÁM

THANH TỊNH LIÊN HOA MINH VƯƠNG PHẨM THỨ SÁU MƯƠI BẢY

_Bấy giờ, Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát nói Đại Khả Úy Minh Vương Ương Câu Xả Chân Ngôn này thời lại liền chắp tay, chiêm ngưỡng Đức Như Lai, vui tươi mỉm cười, thân phóng ức câu chi trăm ngàn ánh sáng màu chiếu sáng Thế Giới của Phật trong 3 ngàn Đại Thiên ở 10 phương. Dùng Thần Lực của ánh sáng hay khiến cho Thế Giới của chư Phật trong 3 ngàn Đại Thiên ở 10 phương tràn đầy bờ mé hư không, kéo mây dầy tuôn mưa các mây biển mưa mọi báu màu nhiệm của cõi Trời, mây biển các Ngưu Đầu, Chiên Đàn, hương bột, hương xoa bôi thù đặc của cõi Trời, mây biển hương báu Tát Pha Chi Ca (Sphaṭika: Lưu Ly) thanh tịnh rộng lớn của cõi Trời… Khi phóng ánh sáng này thời Bạch Hào (Ūrṇa: sợi lông mày trắng uốn xoay theo bên phải) ở tam tinh tuôn ra chất lỏng Cam Lộ như dòng sông ngôi sao lớn, màu sắc ấy sáng tỏ vượt hơn báu Pha Chi Ca (Sphaṭika: Lưu Ly) thanh tịnh, sáng trong từ hư không rơi xuống bên dưới, trụ ngay trước mặt Đức Phật, biến thành hoa sen ngàn cánh bằng mọi thứ báu. Hoa ấy thuần dùng Lưu Ly làm cuống, có ánh sáng lớn vượt hơn ánh sáng màu sắc của ngàn mặt trời mới mọc, rộng lớn mênh mông, cao lớn như hàng Bồ Tát.

Khi ấy, Chấp Kim Cương Bí Mật Chủ Bồ Tát Ma Ha Tát thấy chất lỏng Cam Lộ này biến thành hoa sen ngàn cánh bằng mọi thứ báu, dùng Lưu Ly làm cuống, tỏa ánh sáng hách dịch thì vui vẻ hớn hở được điều chưa từng có. Liền đứng dậy, chắp tay, cúi đầu mặt lễ bàn chân (của Quán Thế Âm) rồi bạch rằng: “Thánh Giả! Nay nơi Thần Biến này thật khó nghĩ bàn! Nay tôi nghĩ nhớ, vốn chưa từng hiểu biết được. Nguyện xin Thánh Giả mau vì tôi giải thích”.

Lúc đó, Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát bảo Chấp Kim Cương Bí Mật Chủ Bồ Tát Ma Ha Tát rằng: “Tôi có Bất Không Quyến Sách Tâm Vương tên là Thanh Tịnh Liên Hoa Minh Vương Ương Câu Xả Chân Ngôn Đại Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia. Tôi muốn ở trước mặt Đức Phật, chính thức tuyên nói. Do uy lực Thần Thông của Minh Vương Ương Câu Xả Chân Ngôn này, cho nên hiện ra điềm lành này. Minh Vương như vậy hiện ra trong Bạch Hào (Ūrṇa) của tôi, đầy đủ uy đức, Thần Thông rộng lớn giáp vòng khắp”.

_Bấy giờ, Chấp Kim Cương Bí Mật Chủ Bồ Tát Ma Ha Tát nghe Thuyết này xong, chắp tay cung kính, cúi đầu mặt đỉnh lễ, nhiễu quanh theo bên phải 3 vòng, rồi đến trước mặt Đức Phật, đứng ở một bên, tay cầm cây phất trắng vái phẩy thân Nhất Thiết Trí (Sarva-jñā-kāya) của Như Lai.

Khi ấy, Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai bảo Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát rằng: “Nay ông nên nói Bất Không Quyến Sách Tâm Vương Thanh Tịnh Liên Hoa Minh Vương Ương Câu Xả Chân Ngôn Đại Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia. Nếu diễn nói liền được Nhất Thiết Như Lai Chủng Tộc Bí Mật Tâm Đà La Ni Chân Ngôn Đàn Ấn Tam Muội Gia hiển hiện, mở phanh ra rõ ràng, không có các sự che lấp.

Như vậy, tất cả Đà La Ni Chân Ngôn Đàn Ấn Tam Muội Gia tùy trong Pháp Minh Vương này trụ hiện. Tất cả Tối Thắng Chân Thật Giải Thoát Mạn Noa La Vương Tam Muội Gia với Đàn Ấn Tam Muội Gia của các Thiên Thần đều hiển hiện. Minh Vương Ương Câu Xả Chân Ngôn như vậy thường được tất cả Thiên Thần, Đàn Thần thủ hộ, luôn chẳng buông bỏ, nơi các Pháp của đời mau được thành tựu”.

_Lúc đó, Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát nương theo lời dạy bảo của Đức Phật, vì tất cả hữu tình nặng dơ bẩn, ít Phước ở Thế Gian, người trì Đà La Ni Chân Ngôn… ngửa nhìn Đức Như Lai, vui vẻ phấn tấn, liền nói Thanh Tịnh Liên Hoa Minh Vương Ương Câu Xả Chân Ngôn là:

“Na mạc tắc trất-lệ dã, đặc-bà nỗ nga đả (1) bả-la để sắt sỉ đế biều (2) tát phộc bột đà, bồ địa tát đỏa-phộc (3) bả-la sai la, đả tha nga đá, ngu hứ dã (4) mạn noa la, mẫu nại-la (5) mạn đát-la, bả-la sai la, bà một nại-lê biều (6) na mạc y lợi dã, bạt nhật-la đà la (7) tát phộc củ la, ngu hứ dã (8) bật đình-dạ đà lý nại-la, bả-la để sắt sỉ đế biều (9) na mạc tát phộc bả-la để duệ ca, bột đà-lý dã (10) thất la phộc ca tăng kì biều (11) để đá na nga đả, bả-la hàng bán nỉ biều (12) na mạc tát phộc mạn noa la, ngu hứ dã (13) ma ha bật đình-dạ la nhạ, sa đà na, tất đễ biều (14) na mô la-đát na đát-la gia dã (15) na mạc y lợi gia, phộc lộ chỉ đế thấp-phộc la dã (16) bồ địa tát đỏa-phộc dã (17) ma ha tát đỏa-phộc dã (18) ma ha ca lỗ nê ca dã (19) tát phộc bật đình-dã, mạn noa na, la nhạ (20) ma ha mộ già nhĩ củ-một phộc noa, tất đễ biều (21) tát phộc mẫu ninh-cát lệ biều (22) đát ninh-dã tha (23)

Án (24) nhĩ ma lệ, nhĩ ma la nghiệt bễ (25) nhĩ ma lạm, mẫu nhã, bát đầu-mễ, tố lý dã, vạt giả tê (26) sa khả tắc la, la thấp nhĩ, kế la nê (27) ma ha la thấp nhĩ, nhập phộc la phộc bà tỉ đế (28) chá la, chá la (29) chá chá la (30) tán giả la bát đầu-mộ đả lý (31) bát đầu-ma nghiệt bễ (32) bát đầu-ma bộ nê (33) tố ninh-cát ma la lạm mộ nhạ, nhĩ ma lê (34) ma nê, ca na (35) bạt nhật-la, phế nữ lý duệ, đinh nại-la, nễ la (36) ma la ca đả, bát đầu-ma la nga (37) nhĩ nhĩ đà, ma ha ma nê, lạt đát na (38) lăng cật lý đả, xả lý lệ (39) đà la đà la (40) ma ha bát đầu-ma đà lệ (41) bá la bá la (42) bá la thủ, bá xả, đà lệ (43) sa la sa la (44) sai mạn đả, phế lỗ giả nê (45) tát phộc đả tha nga đá, ngu hứ gia (46) địa sắt sỉ đế, cú la, sa ma dã (47) bá lý bố la nê (48) đà la đà la (49) bạt nhật la, nhập phộc la (50) ma la nghiệt bễ, bạt nhật la, bạt nhật lệ (51) bạt nhật la địa sắt sỉ đả, bát đầu-mễ (52) hồng hồng (53) ma nê, ma nê (54) ma ha ma nê, chấn đả ma nê (55) bá xả đà la (56) hổ lỗ hổ lỗ (57) bát đầu-mễ, bát đầu-ma kiêu lê (58) bát đầu-ma bá nê, bà la nê (59) y mộ già bát đầu-mễ (60)

Án, bát đầu-nhĩ nễ (61) bát đầu-ma ma nê (62) bạt nhật la đà lệ (63) tát phộc đả tha nha đá củ la (64) sa ma ni-dã sai ma gia (65) địa sắt sỉ đế (66) ma ha nhĩ bổ la bộ nê (67) bà la bà la (68) tham bà la (69) bộ lỗ bộ lỗ (70) bộ la nê (71) tị lý tị lý (72) sai mạn đả, bà lộ chỉ đả, bật đình-dạ la nê (73) bả-la sai la, bả-la sai la (74) sai mạn đả, nhĩ ma lê (75) tát phộc bật đình-dạ, mạn noa la, nỉ phộc đả (76) na ma tắc cật-lý đê (77) đả la đả la (78) đá la dã, đá la dã (79) sai mạn đả xá, bá lý bố la nê (80) tát phộc bồ địa tát đỏa-phộc tị sái giả nễ (81) tát phộc đả tha nga đá mộ già khả, tị sử cật-đê (82) y tị săn chỉ-dã mưu-hàm (83) tát phộc bật đình-dạ mạn noa la (84) củ la, sai ma gia, tị sái giai (85) tát phộc đả tha nga đá bá nê, phộc la nê (86) bát đầu-ma kiêu lệ (87) bát đầu-ma bả-la bễ (88) bát đầu-ma, nhĩ ca chiêm mẫu nhạ, nghiệt bễ (89) hồng hồng (90) bạt nhật lệ, bạt nhật lệ (91) bạt nhật la, bát đầu-mễ (92) đả tha nga đá củ la, địa sắt sỉ đế (93) y mộ già, phộc la nê (94) tát phộc xá bá lý bố la nê (95) tát phộc bá dã nậu khư (96) bát-la xá ma nễ (97) y mộ già, hột-lý na dã, tất địa (98) sa đà dã, nhĩ ma lê (99) hồng phất (100)

Án, phộc la nê, bát đầu-ma bộ nê (101) na mô tốt đổ đê, bát đầu-ma bổ thế (102) toa phộc ha (103)

 

Bấy giờ, Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát nói Minh Vương Chân Ngôn này thời ánh sáng chiếu khắp Bí Mật Tâm Đà La Ni Chân Ngôn Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia của tất cả Như Lai Chủng Tộc. Ở trước mặt đức Phật, hoa sen tự nở bày, trên Đài hiện ra Bất Không Quyến Sách Tâm Vương Thanh Tịnh Liên Hoa Minh Vương có 3 mặt, 4 cánh tay, đầu đội mão báu, mão có vị Hóa Phật. Mặt chính ngay giữa tròn đầy vui tươi, tam tinh có một con mắt. Hai mặt bên trái bên phải như mặt mắt bên trái bên phải của Bất Không Quyến Sách Quán Thế Âm. Một tay cầm hoa sen nở, một tay cầm sợi dây, một tay cầm cây phướng báu, một tay cầm cây đinh ba. Mọi báu, Anh Lạc, khoen tai, vòng, xuyến, các quần áo của cõi Trời, mọi loại trang nghiên, Tướng tốt thù đặc vượt hơn chư Thiên vô lượng ức ngàn lần, ngồi Kiết Già trên đài hoa sen, phóng ức câu chi trăm ngàn ánh sáng.

Khi phóng ánh sáng này thời từ chỗ ngồi đứng dậy, chỉnh sửa quần áo, chắp tay cung kính, đỉnh lễ 2 bàn chân (của Đức Phật), nhiễu quanh Đức Phật 3 vòng rồi quay lui về chỗ ngồi của mình, đứng khom mình, chiêm ngưỡng Tôn Nhan, chẳng chớp mắt

_Khi ấy, Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai bảo Thanh Tịnh Liên Hoa Minh Vương rằng: “Lành thay! Đặc biệt thù thắng! Vì sao đứng phía trước, chiêm ngưỡng Ta? Ưa muốn cầu Nguyện gì?”

Lúc đó, Thanh Tịnh Liên Hoa Minh Vương trước tiên bạch Phật rằng: “Nay xin thỉnh Đức Như Lai trao cho Bí Mật Tâm Đà La Ni Chân Ngôn Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia, Môn Tổng Trì Minh của tất cả Như Lai Chủng Tộc, tối thượng bậc nhất”

Đức Phật lại bảo rằng: “Ông muốn Bí Mật Tâm Đà La Ni Chân Ngôn Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia Quán Đỉnh Thọ Ký của tất cả Như Lai, Tỳ Lô Giá Na Như Lai, tất cả Chủng Tộc ở 10 phương

Ông nên khéo nghe! Ta trao cho ông xứng với bậc nhất của ông. Nay trao cho ông tên gọi Đa La Bồ Tát.

Cũng gọi là Thấp Phế Đa Bạch Thân Quán Thế Âm Bồ Tát

Cũng gọi là Tỳ Câu Chi Quán Thế Âm Bồ Tát

Cũng gọi là Liên Hoa Đoan Nghiêm Thủ Bồ Tát

Cũng gọi là Kế Lợi Chỉ Lợi Đại Thiên Thần

Cũng gọi là Kim Cương Độ Để Thiên Thần

Cũng gọi là Tỳ Ma La Ca Lý Thiên Thần

Cũng gọi là Liên Hoa Nhãn Thiên Thần

Cũng gọi là Kim Cương Tỏa Thiên Thần

Cũng gọi là Tỳ Lợi Kim Cương Thiên Thần

Cũng gọi là Liên Hoa Quang Minh Thiên Thần

Cũng gọi là Thành Tựu Nghiệp Hạnh Thiên Thần

Cũng gọi là Đại Chân Ngôn Vương Thiên Thần

Cũng gọi là Bất Không Thủ Vương Thiên Thần

Cũng gọi là Bạo Già Miệt Đa Thiên Thần

Cũng gọi là Công Đức Thiên Thần

Cũng gọi là Tỳ Ma La Thiên Thần

Cũng gọi là Vô Thí Dụ Thiên Thần

Cũng gọi là Biện Tài Thiên Thần

Cũng gọi là Nhất Kế Thiên Thần

Cũng gọi là Thiên Nhãn Thiên Thần

Cũng gọi là Thiên Tý Thiên Thần

Cũng gọi là Thiên Đầu Thiên Thần

Cũng gọi là Bất Không Liên Hoa Thiên Thần

Cũng gọi là Đại Bảo Thiên Thần

Cũng gọi là Xuất Nhất Thiết Bảo Thiên Thần

Cũng gọi là Thế Gian Tự Tại Thiên Thần

Cũng gọi là Đại Minh Mật Hiệu Tự Tại Vương Thiên Thần

Cũng gọi là Đại Hải Thiên Thần

Cũng gọi là Đại Thiên Nữ Thiên Thần

Cũng gọi là Nhất Thiết Chủng Tộc Đàn Thiên Thần

Cũng gọi là Tụng Niệm An Ổn Đại Thiên Thần

Cũng gọi là Chủng Tộc Đại Thiên Thần

Cũng gọi là Đan Chính Kim Cương Thiên Thần

Cũng gọi là Chấp Luân Thiên Thần

Cũng gọi là Chấp Việt Đao Thiên Thần

Cũng gọi là Chấp Kiếm Thiên Thần

Cũng gọi là Phấn Nộ Thiên Thần

Cũng gọi là Phấn Nộ Vương Thiên Thần

Cũng gọi là Phá Hắc Ám Thiên Thần

Cũng gọi là Sân Diện Thiên Thần

Cũng gọi là Cẩu Nha Thiên Thần

Cũng gọi là Xích Hoàng Sắc Thiên Thần

Cũng gọi là Kim Phát Thiên Thần

Cũng gọi là Chấp Bảo Thủ Thiên Thần

Cũng gọi là Đại Địa Luân Thiên Thần

Cũng gọi là Trì Nhất Thiết Vật Thiên Thần

Cũng gọi là Cúng Dường Thủy Khí Thiên Thần

Cũng gọi là Chủng Chủng Ẩm Thực Thiên Thần

Cũng gọi là Nhất Thiết Tối Đại Thiên Thần

Cũng gọi là Đồ Hương Mạt Hương Hoa Man Thiên Thần

Cũng gọi là Nhất Thiết Biến Hành Thiên Thần

Cũng gọi là Nhất Thiết Tự Tại Thiên Thần

Cũng gọi là Thị Nữ Tướng Thiên Thần

Cũng gọi là Độ Thoát Nhất Thiết Thiên Thần

Cũng gọi là Trì Chân Ngôn Thiên Thần

Cũng gọi là La Nhạ Thiên Thần

Cũng gọi là Nhất Thiết Như Lai Đại Chủng Tộc Thiên Thần

Cũng gọi là Đại Trượng Phu Chân Ngôn Vương Thiên Thần

Cũng gọi là Quán Thế Âm Bồ Tát Bạch Hào Thượng Xuất Hiện Thiên Thần

Cũng gọi là Bảo Cam Lộ Thiên Thần

Cũng gọi là Đại Tinh Quang Thiên Thần

Cũng gọi là Chủng Chủng Tướng Mạo Thiên Thần

Cũng gọi là Chủng Chủng Sự Nghiệp Thiên Thần

Này Thanh Tịnh Liên Hoa Minh Vương! Nhóm các tên gọi đã trao cho ông. Nếu có người mỗi ngày, sáng sớm tin hiểu, thọ trì, đọc tụng thì mau được Bí Mật Tâm Đà La Ni Chân Ngôn Đàn Ấn Tam Muội Gia của tất cả Như Lai Chủng Tộc hiện trước mặt, thành tựu

Nhóm các tên gọi này thông nhập với Đà La Ni Chân Ngôn Đàn Ấn Tam Muội Gia của tất cả Chủng Tộc. Tất cả Thiên Thần, Đàn Thần trụ hộ tên gọi đã nói trong Bí Mật Tâm Đà La Ni Chân Ngôn Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia của tất cả Như Lai,

Tỳ Lô Giá Na Như Lai, Thích Ca Mâu Ni Như Lai, tất cả Chủng Tộc. Quán Thế Âm Bồ Tát nơi nơi hộ trì. Chính vì thế cho nên nói là tối thắng bậc nhất của ông

_Lại trao cho ông tên gọi Kim Cương Đại Tất Địa Vương, Đại Liên Hoa Tối Thắng Tất Địa Vương, Như Lai Chủng Tộc Tất Địa Vương, Đại Mạn Noa La Chủng Tộc Tất Địa Vương, Đại Ma Ni Chủng Tộc Tất Địa Vương, Bất Không Nhất Thiết Mạn Noa La Tối Thắng Tâm Tất Địa Vương, Đại Kim Cương Chủng Tộc Đỉnh Tất Địa Vương, Kim Cương Để Cực Tất Địa Vương, Kim Cương Man Bộ Tất Địa Vương, Kim Cương Thắng Trùy Tất Địa Vương, Liên Hoa Đoan Chính Thù Thắng Tất Địa Vương

Này Thanh Tịnh Liên Hoa Minh Vương! Tên gọi các Tất Địa Vương đã trao cho ông. Nếu có người dân tin hiểu, thọ trì, đọc tụng thì mau được tất cả Tất Địa Vương của các Đà La Ni Chân Ngôn này. Chấp Kim Cương Bí Mật Chủ Bồ Tát Ma Ha Tát, 10 Chấp Kim Cương Thần, Đại Tự Tại Chấp Kim Cương Thần quán sát, bảo vệ, hộ trì Do nghĩa này cho nên thường khiến như Pháp thọ trì, đọc tụng tên gọi của Tất

Địa Vương (Siddhi-rāja) này. Tất cả Như Lai, Tỳ Lô Giá Na Như Lai, tất cả các chúng Đại Bồ Tát Ma Ha Tát cũng thường quán sát, gia bị, ủng hộ”

_Bấy giờ, Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai thọ ký riêng cho Minh Vương này thời đất đai ở 10 phương chấn động khắp theo 6 cách. Ở trong hư không kéo mây dầy đặc tuôn mưa mây biển hoa Nguyệt Quang Thanh Tịnh, hoa Lô Già, hoa Ma Ha Lô Già, hoa Mạn Đà La, hoa Ma Ha Mạn Đà La, hoa Bát Đầu Ma, hoa Câu Vật Đầu, hoa Phân Đà Lợi, hoa Ưu Bát La xanh, hoa Ưu Bát La đỏ, hoa A Thúc Ca, hoa Ba Tra La, hoa Na Nga, hoa Càn Đà Ba Lợi Sư Ca, hoa Quân Na Lợi, hoa A Để Mộc Đa Ca, hoa Ba La Xa, tất cả hoa vàng, hoa bạc, hoa báu, mọi loại hoa tạp… Tuôn mưa mây biển mọi loại mây báu, mưa báu… Tuôn mưa mây biển Ngưu Đàu, hương Chiên Đàn, hương Trầm Thủy, hương Long Não, hương Uất Kim, mọi loại hơi thơm… Tuôn mưa mây biển mọi loại Hương Thủy Tế Vũ (mưa nhỏ tuôn nước thơm tho). Tuôn mưa mây biển mọi loại âm thanh kỳ diệu, chẳng đánh tự kêu. Tuôn mưa mây biển các quần áo, mão báu, chuỗi ngọc, khoen tai, vòng, xuyến, vòng hoa, vật dụng trang nghiêm quý báu. Tuôn mưa mây biển hết thảy cung điện, quần áo, mão, chuỗi ngọc, ngọc báu, vòng, xuyến, hương xoa bôi, hương bột, dù lọng 7 báu của Tam Thập Tam Thiên, Đại Phạm Thiên, Đế Thích Thiên, Đại Tự Tại Thiên, Câu Ma La Thiên, Tứ Thiên Vương Thiên, Thủy Thiên, Y Thủ La Thiên, Ma Hề Thủ La Thiên cho đến 99 ức trăm ngàn thiên tử… tràn đầy ở 10 phương, kéo mây dầy đặc bày rộng lớn, làm cúng dường Thích Ca Mâu Ni Phật, Quán Thế Âm Bồ Tát, Thanh Tịnh Liên Hoa Minh Vương, Các Đại Bồ Tát, Chấp Kim Cương Bí Mật Chủ Bồ Tát kèm với Đại Chúng trong Hội

Tất cả Như Lai, tất cả Bồ Tát Ma Ha Tát, tất cả Đại Chúng trong hết thảy tất cả cõi nước ở 10 phương đều ở trong hư không làm Đại Thần Thông, mọi loại tướng hiển hiện thành tựu. Tất cả Bí Mật Tâm Đà La Ni Chân Ngôn Đàn Ấn Tam Muội Gia của các Như Lai này cùng một lúc hiển hiện. Cung điện của tất cả chư Thiên ở 10 phương cũng đều hiển hiện”

_Khi ấy, Chấp Kim Cương Bí Mật Chủ Bồ Tát Ma Ha Tát từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay cung kính, nhiễu quanh Đức Phật 3 vòng, cúi đầu đỉnh lễ bàn chân (của Đức Phật) rồi đứng ở một bên, vui tươi mỉm cười, xoay vòng chày Kim Cương, lại bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Thấy Thần Thông này hiển hiện cùng tột hư không, rất ư rộng lớn, như Thần Thông này cũng hay vòng khắp, người trì Chân Ngôn được Môn Đại Thành Tựu Tam Muội Gia. Lại có tất cả 8 Bộ Trời Rồng duyên vào Thần Thông của Chủng Tộc Thanh Tinh Liên Hoa Minh Vương này hiển hiện, đều đến tập hội, nhìn thấy uy đức Thần Thông của Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát Thanh Tịnh Liên Hoa Minh Vương kia vượt qua cùng tận hư không ở 10 phương hiển huyễn. Như tướng biến đổi này, dùng sức của Pháp nào, chợt hay ở 10 phương làm hiển hiện này? Nguyện xin Đức Như Lai thương xót chúng con, hãy giải thích để chặt trừ chỗ nghi ngờ”

Lúc đó, Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai bảo Chấp Kim Cương Bí Mật Chủ Bồ Tát Ma Ha Tát rằng: “Hãy nghe cho kỹ! Hãy nghe cho kỹ! Ta vì ông giải nói nhân duyên hiện tướng của Đại Thần Thông này. Đây là Môn Đại Huyễn Hóa Tam Ma Địa của Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát kia, Môn Tam Ma Địa dũng mãnh của sức Kim Cương Tổng Trì Đẳng Trì Tam Ma Địa. Do như vậy, ngang bằng với 99 câu chi na dữu đa trăm ngàn Môn Tam Ma Địa, thường tùy vào Thần Thông của Thân biến hiện tràn đầy 10 phương giới. Tam Ma Địa của nhóm này cũng là Thần Thông biến hiện của sức Bất Không Quyến Sách Tâm Vương Thanh Tịnh Liên Hoa Minh Vương Ương Câu Xả Chân Ngôn Đại Mạn Noa La Ấn Tam Ma Địa hiện bày Uy Đức rộng lớn của Thần Thông như vậy, hiển hiện sức của Tam Ma Địa, sẽ rộng vòng khắp tất cả hữu tình tu Pháp Môn Danh Hiệu của Thanh Tịnh Liên Hoa Minh Vương Ương Câu Xả Chân Ngôn này, chỉ khiến tin hiểu, thọ trì, đọc tụng… sẽ thấy 92 căng già sa câu chi na dữu đa trăm ngàn vi trần Như Lai Ứng Chính Đẳng Giác, thừa sự cúng dường, gieo trồng mọi căn lành; ngang bằng với niệm danh hiệu của các Như Lai này; ngang bằng với nhập vào Môn thành tựu Bí Mật Tâm Đà La Ni Chân Ngôn Đại Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia của tất cả Như Lai 3 đời

Này Chấp Kim Cương Bí Mật Chủ Bồ Tát Ma Ha Tát! Nay vì nhân duyên gì nói Thanh Tịnh Liên Hoa Minh Vương này có đủ uy lực lớn? Hết thảy Bí Mật Tâm Đà La Ni Chân Ngôn Đàn Ấn Pháp Phẩm của tất cả Như Lai 3 đời đều tùy nhập vào trong Pháp Minh Vương này như nước hợp với sữa, đồng một Thể Tướng lại không có sai khác. Do Nhân Duyên này nói Danh Hiệu của Thanh Tịnh Liên Hoa Minh Vương thông nhập vào Bí Mật Tâm Đà La Ni Chân Ngôn Đàn Ấn Tam Muội Gia của tất cả Như Lai Chủng Tộc, có uy đức lớn

Nếu Bật Sô, Bật Sô Ni, Tộc Tính Nam, Tộc Tính Nữ tin hiểu, thọ trì Thanh Tịnh Liên Hoa Minh Vương Ương Câu Xả Chân Ngôn này, liền ngang bằng với thọ trì Bí Mật Tâm Đà La Ni Chân Ngôn Đàn Ấn Tam Muội Gia của tất cả Như Lai Chủng

Tộc 3 đời. Sẽ được Giới Uẩn, Định Uẩn, Tuệ Uẩn, Giải Thoát Uẩn, thành thục căn lành của chư Phật Như Lai 3 đời… là nơi mà chư Phật Như Lai 3 đời thường khen ngợi, cùng tương ứng với Bất Không Tối Đại Thành Tựu Tam Muội Gia Tất Địa. Được tương ứng với Bí Mật Bình Đẳng Tam Muội Gia Tất Địa của tất cả Như Lai Chủng Tộc. Được tương ứng với Thần Thông Chân Ngôn Minh Tâm Đại Tam Ma Địa Thần Biến Cảnh Giới của tất cả Bồ Tát Ma Ha Tát. Được Tâm Đại Bồ Đề, 6 Ba La Mật trang nghiêm tương ứng. Được tất cả Chân Ngôn Minh Vương Đại Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia tùy thuận tương ứng. Uy Đức Thần Thông của Thanh Tịnh Liên Hoa Minh Vương Ương Câu Xả Chân Ngôn này, lại nữa thường được Thần Thông Tam Ma Địa của tất cả Như Lai gia bị, Thần Thông Tam Ma Địa của tất cả Bồ Tát Ma Ha Tát gia bị

Do Nhân (Hetu) này cho nên nói Thanh Tịnh Liên Hoa Minh Vương Ương Câu Xả Chân Ngôn này có Uy Đức lớn, có Thần Lực lớn. Nếu có nơi tạm dùng hoa quả, hương xoa bôi, âm thanh cúng dường, đọc tụng… liền ngang bằng với sự thừa sự

Bí Mật Tâm Đà La Ni Chân Ngôn Đại Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia của tất cả Chủng Tộc, tất cả Như Lai 3 đời.

Người thọ trì, đọc tụng Thanh Tịnh Liên Hoa Minh Vương Ương Câu Xả Chân Ngôn này thì tất cả Dược Xoa, La Sát, Tỳ Na dạ Ca, loài gây chướng nạn đều chạy tan hết. Tất cả trang luận, tai quái, bệnh dịch, ganh ghét, chê bai, lừa dối, 10 ác, 5 nghịch, tất cả nghiệp chướng đều tiêu diệt hết. Tất cả chư Phật, chúng Bồ Tát Ma Ha Tát an ủi hộ niệm. Chấp Kim Cương Bí Mật Chủ Bồ Tát, 10 Đại Chấp Kim Cương Dược Xoa Tướng, Đại Tự Tại Chấp Kim Cương Dược Xoa Tướng, tất cả Thiên Thần, Tứ Thiên Vương Thần kèm các quyến thuộc cung kính, thủ hộ. Sẽ được Bí Mật Tâm Đà La Ni Chân Ngôn Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia Tối Thắng thành tựu của tất cả Như Lai Chủng Tộc, được Bất Không Giải Thoát Bí Mật Tâm Đà La Ni Chân Ngôn Quảng Đại Giải Thoát Liên Hoa Đại Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia Tối Thắng Thành Tựu. Tất cả Trời, Rồng, Dược Xoa, La Sát, Càn Thát Bà, A Tu La, Khẩn Na La, Nghiệt Lỗ Trà, Ma Hô La Già đển bảo bệ, ủng hộ. Lại ở Thế Gian được cúng dường lớn, tất cả Nguyện Hạnh tăng trưởng viên mãn. Tất cả Chú Trớ, Cổ Độc, thuốc độc, trùng độc, các Quỷ Thần ác chẳng gây tai não. Lại nữa, chẳng bị tất cả các bệnh: Phong Đàm, nóng lạnh, bệnh sốt rét, mụn đầu đanh, nhọt nhỏ, ghẻ lở, hắc lào, đau đầu, nhọt sưng đỏ, nhọt sưng vù, bệnh trĩ, kiết lỵ… chỉ trừ báo ứng của đời trước thì đời này nhận chịu nhẹ.

Này Chấp Kim Cương Bí Mật Chủ Bồ Tát Ma Ha Tát! Bất Không Quyến Sách Tâm Vương Thanh Tịnh Liên Hoa Minh Vương Ương Câu Xả Chân Ngôn này có tên gọi là Tam Thế Nhất Thiết Như Lai Bí Mật Tâm Đà La Ni Chân Ngôn Tổng Trì Đẳng Trì Tam Muội Gia, cũng gọi là Nhất Thiết Chấp Kim Cương Bí Mật Tâm Thần Thông Phổ Biến Tổng Trì Đẳng Trì Tam Muội Gia”

_Khi ấy, Chấp Kim Cương Bí Mật Chủ Bồ Tát Ma Ha Tát nghe Đức Phật xưng nói Công Đức Thần Thông của Diệu Cát Tường Bí Mật Thanh Tịnh Liên Hoa Minh Vương Ương Câu Xả Chân Ngôn thì vui vẻ, hớn hở,tiến lên phía trước bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Thanh Tịnh Liên Hoa Minh Vương Ương Câu Xả Chân Ngôn này đặc biệt kỳ lạ, hiếm có, có đủ tất cả Công Đức của Bồ Đề, hay mãn mọi Nguyện, thành thục tất cả căn lành của Bồ Đề, viên mãn tất cả Đàn Ấn Tam Muội Gia, thành tựu vô lượng Công Đức tối thắng

Bạch Đức Thế Tôn! Thanh Tịnh Liên Hoa Minh Vương Ương Câu Xả Chân Ngôn này, đặc biệt hiếm hoi khó thấy … như nơi Phương Xứ mà Như Lai đã hiện ra, ngồi dưới cây Bồ Đề, chuyển bánh xe Đại Pháp. Thanh Tịnh Liên Hoa Minh Vương Ương Câu Xả Chân Ngôn này há chẳng phải là ở Bạch Hào (Ūrṇa: sợi lông trắng ở tam tinh) của Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát kia hiện ra, đang làm lợi ích cho người trì Chân Ngôn được Pháp Môn Thành Tựu Giải Thoát chân thật. Chẳng phải chỉ có chút căn lành mà được gặp gỡ, thấy nghe!…Đã ở chỗ của tất cả Phật trong vô lượng a tăng kỳ kiếp gom tập căn lành thì mới được thấy nghe, cung kính, cúng dường, tin hiểu, viết chép, thọ trì, đọc tụng, tu trì đầy đủ. Nếu người tạm quên Chân Ngôn này, nên biết liền đánh mất vô lượng vô biên tất cả Công Đức căn lành của Bồ Đề. Huống chi là một ngày, một đêm, một tháng, một năm cho đến nhiều trăm ngàn ngày bãi bỏ, quên hết… nên biết người tức đã đánh mất vĩnh viễn tất cả Bồ Đề, Công Đức, Phước Uẩn, Tư Lương, căn lành, Đại Tam Muội Gia của chư Phật, Bồ Tát Ma Ha Tát 3 đời ở 10 phương”

Lúc đó, Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai lại bảo Chấp Kim Cương Bí Mật Chủ Bồ Tát Ma Ha Tát rằng: “Như vậy! Như vậy! Như ông đã nói điều này. Nếu hữu tình chẳng có nhiều kiếp cúng dường, thừa sự Đại Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia của 99 căng già sa câu chi na dữu đa chư Phật Như Lai, gom chức căn lành tức chẳng thể thấy nghe Minh Vương Chân Ngôn Tam Muội Gia này mà thọ trì, đọc tụng…. Xưa kia, hữu tình này chẳng gom chứa điều thiện lành thì chẳng thể thấy nghe Đại Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia của Minh Vương Chân Ngôn này

Lại có hữu tình đã ở vô lượng a tăng kỳ kiếp cúng dường, thừa sự các Pháp thân sâu trong Đại Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia của tất cả Như Lai Chủng Tộc quá khứ hiện tại ở 10 phương, lại kèm vâng nhận, lắng nghe, tu học, gom chứa căn lành thì mới được thấy đầy đủ Đại Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia của Minh Vương Chân Ngôn Chủng Tộc này, thọ trì, đọc tụng, hiểu rõ tất cả, y theo trì giữ Luật, hành mọi loại thành tựu, liền được làm Đại A Xà Lê (Mahācārya), nơi các bậc Chân Ngôn là bậc nhất tối cực, được làm con của Đại Pháp trong Mạn Noa La Ấn Tam Mượpi Gia của tất cả Như Lai 3 đời. Tất cả Như Lai 3 đời làm Thọ Ký riêng, nên biết người này được đại kiên cố, thành thục nhóm Phước, tư lương căn lành. Nên biết được Đại Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia của Minh Vương Chân Ngôn này thọ trì, đọc tụng, tu trì viên mãn, đầy đủ căn lành, Công Đức Bồ Đề trong tất cả cõi Phật

Này Chấp Kim Cương Bí Mật Chủ Bồ Tát Ma Ha Tát! Ông lại quán sát sức Quảng Đại Thần Biến Tam Ma Địa, sức Đà La Ni, sức Đàn Ấn Pháp của Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát kia, sức uy đức hiện bày của Bất Không Quyến Sách Tâm

Vương Thanh Tịnh Liên Hoa Minh Vương Ương Câu Xả Chân Ngôn Tam Ma Địa Tất Địa, sức Đại Thần Thông của tất cả Như Lai Tâm này viên mãn tất cả Bồ Đề Nguyện Hạnh là nơi mà Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát ban cho tất cả Nguyện thành tựu

Minh Vương Chân Ngôn như vậy ban cho tất cả hữu tình cấu chướng kém Phước trong Thế Gian, làm Đại Phật Sự chiếu phá các ám. Làm cây cầu, bờ bến lớn, nơi chốn đập nát các Ma. Mưa gió đúng thời, lúa mạ tươi tốt đông đầy, không có các đói kém, sao ác, biến quái. Khiến cho người thọ trì được thọ mệnh lâu dài, không có tai vạ, chết yểu, được nhiều tài bảo giàu có

Nếu có hữu tình thường giữ sạch thân với trang phục, tu Pháp Du Già Quán, dùng Tâm Đại Bi như Pháp tụng trì Thanh Tịnh Liên Hoa Minh Vương Ương Câu Xả Chân Ngôn, luôn chẳng gián đoạn bỏ phế, tức sẽ thành tựu tất cả căn lành

Nơi chốn trì Thanh Tịnh Liên Hoa Minh Vương Ương Câu Xả Chân Ngôn này thì tất cả Mạn Noa La Thần (Maṇḍala-devatā) cùng một lúc tụ tập mà thủ hộ. Chân Ngôn Đàn Ấn Cung Điện Thần của tất cả Chủng Tộc cùng thời đền tụ tập, cúng dường Thanh Tịnh Liên Hoa Minh Vương Ương Câu Xả Chân Ngôn. Chân Ngôn Đàn Ấn Cung Điện Thần của tất cả Như Lai Chủng Tộc, Quán Thế Âm Chủng Tộc, Kim Cương Chủng Tộc, Ma Ni Chủng Tộc… cùng thời đi đến làm cúng dường Thanh Tịnh Liên Hoa Minh Vương Ương Câu Xả Chân Ngôn, hay khiến cho người trì Chân Ngôn được 7 giấc mộng thiện lành

Mộng thứ nhất: thấy được vào trong Mạn Noa La Cung Điện Hội, thọ dụng Tam Muội Gia

Mộng thứ hai: thấy vào trong Mạn Noa La Cung Điện Tam Muội Gia Hội của tất cả chư Phật Bồ Tát Chủng Tộc. Được các Như Lai trao cho Quán Đỉnh Chân Ngôn Ấn Tam Muội Gia thành tựu

Mộng thứ ba: thấy vào Quán Đỉnh Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia Hội của tất cả Kim Cương. Được các Kim Cương Vương (Vajra-rāja) trao cho tất cả Kim Cương Quán Đỉnh Chân Ngôn Ấn Tam Muội Gia thành tựu

Mộng thứ tư: thấy vào Quán Đỉnh Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia Hội của tất cả Ma Ni Chủng Tộc. Được các Ma Ni Bảo Vương (Maṇi-ratna-rāja) trao cho tất cả Ma Ni Bảo Đại Quán Đỉnh Chân Ngôn Ấn Tam Muội Gia thành tựu

Mộng thứ năm: thấy vào Đại Không Quyến Sách Quảng Đại Giải Thoát Liên Hoa Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia Hội trong cung điện 7 báu của Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát trên núi Bổ Đà Lạc. Thấy tất cả chư Phật, Bồ Tát Ma Ha Tát, Đại Minh Minh Vương, tất cả Thiên Thần, Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát cầm tay dẫn vào bên trong Quán Đỉnh Đàn (Abhiṣeka-maṇḍala) rồi làm Quán Đỉnh. Mọi thứ chỉ dạy các Chân Ngôn Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia Phẩm thành tựu

Mộng thứ sáu: thấy vào Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia Hội của Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Được Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm trao cho tất cả Quán Đỉnh Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia thành tựu

Mộng thứ bảy: thấy Đức Như Lai ngồi trên tòa Kim Cương dưới cây Bồ Đề, chuyển bánh xe Đại Pháp, giáng phục quân Ma. Thấy Tỳ Lô Giá Na Như Lai duỗi bàn tay xoa đỉnh đầu trao cho Quán Đỉnh Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia Phẩm, kèm thấy tất cả Như Lai trong tất cả cõi Phật ở 10 phương trao cho Chủng Tộc Chân Ngôn Đàn Ấn Xuất Thế Thế Gian Tam Muội Gia Phẩm thành tựu

Nếu khi hết mạng thời đi thẳng đến phương Tây, hóa sinh trong hoa sen, làm bất Không Đại Chân Ngôn Tiên này, thường quán thấy 99 ức câu chi na dữu đa trăm ngàn chư Phật Như Lai. Các nhóm Phật này hiện bày mọi loại cõi Phật, ba thân một Thể của tất cả Như Lai đều ngang bằng với thân tướng tốt của Tỳ lô Giá Na Phật, được Túc Trụ Trí, hay biết sinh tử đã thọ nhận trong trăm ngàn Đại Kiếp quá khứ. Thần Thông Uy Đức Quán Đỉnh Chân Ngôn Ấn Tam Ma Địa Môn của tất cả Như Lai đều hiện ra trước mặt hết. Cũng thấy nơi sinh ra trong quá khứ, gom chứa Phước Uẩn, căn lành, nghiệp thanh tịnh thành

Nay Minh Vương Chân Ngôn này chỉ thường ngày đêm tụng trì chẳng quên, sẽ được các Công Đức lớn như vậy, kèm được Phám Môn mà tất cả ý của chúng sinh ưa thích, cung kính

Nếu tắm gội sạch sẽ, mặc quần áo sạch, sửa trị sạch sẽ, bên trong cái thất dùng hương hoa cúng dường, tụng trì Thanh Tịnh Liên Hoa Minh Vương Ương Câu Xả Chân Ngôn luôn chẳng đoạt tuyện thì ngay lúc sau đêm mới được: các tội 10 ác, 5 nghịch, 4 nặng, tất cả nghiệp chướng xưa kia cùng một lúc hiện ra trước mặt…. bảo người tu Chân Ngôn rằng: “Tội báo xưa kia đáng phải chịu mọi loại kịch khổ trong 5 đường. Do sức của Chân Ngôn được tiêu diệt sạch hết. Tất cả căn lành, nay đã viên mãn”

Nếu bị bệnh sốt rét. Nên gia trì vào sợi dây mảu trắng, kết 21 gút rồi cho người bệnh đeo, cột… liền được trừ khỏi bệnh

Nếu bệnh Quỷ, bệnh Thần. Gia trì vào đao, kiếm hoặc gia trì vào lông đuội chim công, hoặc gia trì vào mũi tên… phủi đánh trên thân người bệnh, gia trì liền khiến trừ khỏi bệnh. Hoặc gia trì vào sợi dây 5 màu, kết 108 gút rồi cột buộc trên cổ người bệnh… gia trì vào hương An Tất, thiêu đớt trước mặt người bệnh, nên gia trì vào người bệnh sẽ được Quỷ gây bệnh hiện thân đi đến, điều đã hỏi đều nói, cũng nhận sự sai khiến, bệnh liền được khỏi

Nếu muốn đến nơi tranh luận kiện cãi, khiến cho vui vẻ. Gia trì vào bàn tay 7 biến, xoa chà trên mặt rồi đến gặp gỡ thì người kia vui vẻ, hòa giải

Nếu người bị trúng độc. Lấy sữa bò hòa với Thạch Mật rồi gia trì, hoặc gia trì vào nước sạch 7 biến rồi khiến uống vào, sẽ trừ được chất độc

Nếu người bị trùng độc cắn. Gia trì vào lông đuôi chim công 7 biến rồi phất phủi, kèm gia trì vào bùn đất màu vàng, hoặc gia trì vào Hùng Hoàng, luôn luôn bôi nhiều. Hoặc gia trì vào đậu nấu chín kèm với nước cốt trong đậu, rồi chấm vào chỗ bị cắn, thảy đều trừ được chất độc

Nếu người bị Yểm Cổ, Chú Trớ, Cổ Độc. 5 ngày, mỗi ngày dùng cái hũ sạch mới chứa đầy nước hương, gia trì 108 biến rồi tắm gội thân, liền được trừ khỏi

_Nếu người thân lực yếu ớt bị bệnh nằm triền miên. Làm 3 cỗ bàn, 5 cỗ bàn, 7 cỗ bàn… mỗi cỗ bàn ở bên con sông lớn có nước tuôn chảy dài… tùy theo thời làm Đàn. Dùng Bạch Cốc, lúa gạo, Đại Mạch, Tiểu Mạch, Đại Đậu, Tiểu Đū, hạt cải trắng, Hồi Hương Tử, Thiên Môn Đông… phần lượng bằng nhau, hòa làm bột, gia trì vào nước hòa giống như miến dính. Trước tiên, gia trì vào Sinh Tô xoa đậm đặc khắp thân rồi mới dùng thuốc thoa dính khắp thân cho dấy lên. Lại lau chùi cho sạch sẽ, lấy nặn làm hình người, gia trì vào cây đao bằng thép đả tôi luyện, chặt cắt chia ra thành 8 đoạn

Ở 4 mặt, 4 góc của Đàn để cái bồn sạch sẽ, ở trong mỗi cái bồn đều để một đoạn thuốc

Ở chính giữa Đàn để lọ nước hương, gia trì vào hạt cải trắng để trong cái lọ, dùng các hoa, cành, lá cắm trong miệng lọ

Hướng mặt về phương Đông, quỳ ngồi gia trì vào lọ nước 108 biến với gia trì vào bồn thuốc 108 biến. Đem đoạn thuốc trong 8 cái bồn bẻ tan ra, đều ném ngay phương hướng

Lấy nước hương trong Đàn, hâm nóng cho người bệnh tắm gội sạch sẽ, mặc áo sạch mới. Dùng các hoa hương, thức ăn uống cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát với các chúng Tăng, bày Đại Thí Hội thì nỗi đau khổ của người bệnh sẽ liền trừ khỏi. Các Quỷ Thần ác không thể nhiễu hại, cũng khiến cho nghiệp chướng được tiêu diệt. Nếu sau khi hết mạng, liền sinh về cọi nước Tịnh Diệu ở phương Tây, chứng Túc Mệnh Trí, cho đến Bồ Đề lại chẳng bị thoái lùi, đọa trong các nẻo ác

_Nếu người bị bệnh về mắt. Gia trì vào nước cốt Cam Thảo, hoặc gia trì vào nước cúng dường còn dư 7 biến, rồi đem rửa con mắt, liền khiến trừ khỏi bệnh

Nếu bị đau đầu. Dùng Sinh Tô, dầu mè, Hồi Hương Tử… gia trì 7 biến, hơi nóng ấm thì xoa bôi cái đầu, sẽ liền trừ khỏi bệnh

Nếu bị đau buốt răng. Gia trì vào cành Thạch Lựu 7 biến, rồi dùng xỉa răng sẽ mau khiến trừ khỏi

Nếu bị đau tai. Gia trì vào Hồi Hương Tử, dầu mè… cùng chưng nấu cho sôi lên 2, 3, 10 lần, lọc bỏ cặn đục ấy. Sau đó để hơi nóng ấm thì nhỏ vào trong lỗ tai, tức liền trừ khỏi bệnh

Nếu miệng bị mụn nhọt. Gia trì vào Tất Đậu, đậu xanh… chưng nấu lấy nước cốt rồi hòa với bơ, gia trì 7 biến. Xong cho ngậm thì trải qua một ngày sẽ liền trừ khỏi

Nếu bị đau bụng. Gia trì vào muối Tiên Đà Bà ngâm nước nóng, rồi uống vào sẽ trừ khỏi bệnh

Nếu gia trì vào muối đen, A Nhạ Nhi Thổ, hương Thanh Mộc… phần lượng bằng nhau, hòa với 2 thăng (2 lít) nước… chưng nấu, lấy 9 cáp (9/10 lít) gia trì 21 biến rồi uống vào thì tất cả nhóm bệnh: đau bụng, đau tim, hạch ở bụn, hòn trong bụng, bệnh trĩ… đều sẽ trừ khỏi

Nếu gia trì vào hạt cải trắng 21 biến, rải tán ở đáy của tất cả Công Môn (cửa của công sở quan quyền) thì tất cả Liêu Tá (quan chức) nhìn thấy đều vui vẻ

Nếu gia trì vào Hồ Tiêu trắng 108 biến rồi ngậm trong miệng, cùng đàm thuyết với người khác thì người nghe đều tin nhận

Nếu có gió ác, mưa đá luôn luôn dấy lên. Gia trì vào cành Thạch Lựu 108 biến, đến nơi cao xa, nghĩ định 4 phương tức đều trừ tan

Nếu bên cái ao có Rồng, làm một Hỏa Đàn. Dùng cây Cấu, cây Mật Mộc ngay thẳng nhóm lửa. Dùng bơ, mật, lạc, hạt cải trắng… một lần gia trì thì một lần thiêu đốt, 1008 biến, như vậy nối tiếp nhau đến khi đủ 7 ngày, thì khắp Thiên Hạ liền được tuôn mưa ngọt xuống

Nếu dùng hoa lúa đậu, hạt cải trắng, bơ… gia trì, thiêu đốt 1008 biến, mãn 7 ngày sẽ được tài bảo

Nếu khiến cho Nột Sắt Tra (Duṣṭa: người ác) tin phục. Gia trì vào vỏ trấu lúa đậu, muối, dầu hạt cải đen rồi thiêu đốt, xưng tên gọi của kẻ kia 1008 biến, liền được như nguyện

Nếu gia trì vào tro của vỏ trấu, muối đã thiêu đốt này 21 biến rồi rải tán ở đáy cửa của Nột Sắt Tra (Duṣṭa: người ác) tức kẻ ấy chẳng an trụ

Nếu gia trì vào hạt cải trắng 108 biến rồi rái tán ở nơi quân trận đánh nhau thì Binh Chúng, người ác… cả hai bên đều hòa giải

Nếu gia trì vào Hùng Hoàng khiến hiện ra tướng nóng ấm, bốc khói xong. Chấm trên trái tim, trên trán liền được Bí Mật Tam Muội Gia (Guhya-samaya), chẳng bị tất cả Dược Xoa, La Sát nhìn ngó người này

Nếu gia trì vào Ngưu Hoàng khiến hiện ra tướng nóng ấm, bốc khói xong. Chấm trên trán, trên trái tim… thì đi vào trong hang, đầm ở tất cả núi vắng đều không có chỗ chướng ngại, với được người dân cung kính cúng dường

Nếu người được Vương Công thỉnh mời. Dùng (Ngưu Hoàng bên trên) xoa bôi trên 2 lòng bàn tay, gia trì vào bàn tay 7 biến, đến cửa của Vương Công, gõ lên cửa rồi

vào thì người dân đã nhìn thấy thảy đều vui vẻ, yêu kính, cúng dường

Minh Vương Chân Ngôn như vậy: các Pháp đã làm, tất cả thành tựu

 

QUÁN ĐỈNH CHÂN NGÔN THÀNH TỰU PHẨM THỨ SÁU MƯƠI TÁM

_Bấy giờ, Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát thấy trên đài hoa sen của Thanh Tịnh Liên Hoa Minh Vương này phóng ánh sáng lớn, khi ở trước mặt Đức Như Lai thỉnh trao cho tất cả Bí Mật Tâm Đà La Ni, Chân Ngôn, Mạn Noa La, Ấn Tam Muội Gia của Như Lai Chủng Tộc (Tathāgata-kulāya) thời nên làm cúng dường tất cả Như Lai, Tỳ Lô Giá Na Như Lai, Thích Ca Mâu Ni Như Lai. Liền nói Bất Không Tự Tính Bảo Quang Chân Ngôn là:

“Án (1) y mộ già, chấn đà ma nê (2) phộc la đà, bát-đầu mễ (3) nhập-phộc la, nhập-phộc la na (4) bộ nê, hồng (5)

 

Lúc Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát nói Chân Ngôn này cúng dường Đức Phật xong, nghĩ nhớ Đức Thích Ca mâu Ni Như Lai chỉ sắp trao truyền thêm Thanh Tịnh Liên Hoa Minh Vương Quán Đỉnh Tam Muội Gia, khi diễn Chân Ngôn này thời Thanh Tịnh Liên Hoa Minh Vương khom mình, chắp tay, cung kính, trọng phục, chiêm ngưỡng Đức Như Lai chẳng hề chớp mắt.

Khi ấy, Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai liền duỗi bàn tay phải xoa đỉnh đầu của Thanh Tịnh Liên Hoa Minh Vương thời mười phương ba ngàn Đại Thiên các Thế Giới của Phật: Đại Địa, núi, rừng chấn động sáu cách. Biển lớn, sông lớn, sông nhỏ phun trào lên. Hết thảy tất cả cõi nước ở mười phương trong hư không: tất cả Như Lai quá khứ, hiện tại, vị lai với Đức Tỳ Lô Giá Na Như Lai Ứng Chính Đẳng Giác một thời đều hiện, đồng thanh khen Đức Thích Ca mâu Ni rằng: “Lành thay! Lành thay! Quán Đỉnh như vậy rất là hiếm có! Chúng ta, tất cả Như Lai ba đời trong tất cả cõi nước ở mười phương, Tỳ Lô Giá Na Như Lai cũng đồng trao cho Thanh Tịnh Liên Hoa Minh Vương Quán Đỉnh Tam Muội Gia”

Lúc đó, tất cả Như Lai ba đời trong tất cả cõi nước ở mười phương, Tỳ Lô Giá Na Như Lai một thời đều duỗi bàn tay Vô Úy bên phải, xoa đỉnh đầu của Liên Hoa Minh Vương (Padma-vidya-rāja), đồng thời nói Bất Không Đại Quán Đỉnh Quang Chân Ngôn là:

“Án (1) y mộ già phế lỗ giả na (2) ma ha mẫu nại la, ma nê (3) bát-đầu ma, nhập-phộc la (4) bả la vạt đả dã, hồng (5)”

Bấy giờ, tất cả Như Lai ba đời trong tất cả cõi nước ở mười phương, Tỳ Lô Giá Na Như Lai nói Chân Ngôn này rưới rót lên đỉnh đầu của Minh Vương, một thời lại khen Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai

“Thích thay! Mâu Ni Tôn

Khéo trao cho Minh Vương

Chân Ngôn Đại Uy Lực

Quang Vương Quán Đỉnh Pháp”

_Khi ấy, tất cả Như Lai ba đời trong tất cả cõi nước ở mười phương, Tỳ Lô Giá Na Như Lai… một thời nói Quán Đỉnh Chân Ngôn (Abhiṣeka-mantra) này để làm

Thanh Tịnh Liên Hoa Minh Vương (Śuddha-padma-vidya-rāja), đều dùng tất cả Thần Thông (Abhijñā), Đại Như Ý Bảo Đại Quán Đỉnh (Mahā-cintā-maṇi-mahāabhiṣeka), Bí Mật Mạn Noa La (Guhya-maṇḍala), Ấn (Mudra), Tam Muội Gia (Samaya), Quán Đỉnh (Abhiṣeka) của mọi loại Chủng Tộc (Kulāya) trao cho Đại Như Ý Bảo Đại Quán Đỉnh, Bí Mật Mạn Noa La, Ấn, Tam Muội Gia, Quán Đỉnh thành tựu của tất cả Chủng Tộc.

Lúc đó, tất cả Như Lai ba đời trong tất cả cõi nước ở mười phương, Tỳ Lô Giá Na như Lai bảo Chấp Kim Cương Bí Mật Chủ Bồ Tát Ma Ha Tát rằng: “Quán Đỉnh Quang Chân Ngôn này. Nếu có như Pháp, thanh khiết Thân Khí, thường tinh cần, phát Tâm Đại Bi, Phật Du Già Quán…đem các hương hoa tùy theo thời cúng dường, thọ trì, đọc tụng chẳng gián đoạn thiếu sót, mãn mười vạn biến, cũng được thành tựu Quán Đỉnh Tam Muội Gia (Abhiṣeka-samaya) này.

Mộng thứ nhất: thấy nhập vào Thập Phương Nhất Thiết Sát Thổ Tam Thế Nhất Thiết Như Lai Tỳ Lô Giá Na Như Lai Đại Như Ý Bảo Đại Quán Đỉnh Bí Mật Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia Hội của Ta. Chúng Ta, tất cả Như Lai vì trao cho Quán Đỉnh Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia Phẩm. Ta, các Như Lai một thời đồng thanh khen rằng: “Lành thay! Lành thay Thiện Nam Tử! Ngươi được mười phương tất cả cõi Phật, tất cả cửa khai mở cho ngươi dạo đến, các cõi nước ấy đều có chín mươi chín ức căng già sa câu chi na dữu đa trăm ngàn tất cả Như Lai nghĩ nhớ gia bị”

Mộng thứ hai: thấy nhập vào trong Thập Phương Nhất Thiết Sát Thổ Tam

Thế Nhất Thiết Như Lai Đại Liên Hoa Chủng Tộc Đại Ma Ni Bảo Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia Cung Điện Hội của Ta. Ta, các Như Lai vì trao cho Đại Liên Hoa Chủng Tộc Đại Ma Ni Bảo Quán Đỉnh Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia Phẩm với được Nhất Thiết Như Lai Đại Ma Ni Ấn Quán Đỉnh Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia Phẩm hiện trước mặt. Ta, các Như Lai đồng thanh khen rằng: “Lành thay! Lành thay Thiện Nam Tử! Ngươi được Đại Liên Hoa Chủng Tộc Quán Đỉnh Đàn Ấn Tam Muội Gia Phẩm, được các Như Lai nhiếp thọ gia bị Đại Ma Ni Ấn Tam Muội Gia (Mahā-maṇi-mudra-samaya)”

Mộng thứ ba: thấy nhập vào trong Thập Phương Nhất Thiết Sát Thổ Tam Thế

Nhất Thiết Như Lai Đại Kim Cương Chủng Tộc Đại Ma Ni Bảo Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia của Ta. Ta, các Như Lai vì trao cho Kim Cương Chủng Tộc Đại Ma Ni Bảo Quán Đỉnh Đàn Ấn Tam Muội Gia Phẩm với trao cho Nhất Thiết Như Lai Kim Cương Chủng Tộc Mẫu Đà La Ni Tam Muội Gia Phẩm của chúng ta. Tất cả Kim Cương đồng thanh khen rằng: “Lành thay! Lành thay Thiện Nam Tử! Ngươi được

Nhất Thiết Như Lai Kim Cương Chủng Tộc Đại Ma Ni Bảo Đàn Ấn Tam Muội Gia Phẩm, được các Kim Cương nhiếp thọ gia bị Đại Ma Ni Bảo Kim Cương Ấn Tam Muội Gia (Mahā-maṇi-ratna-vajra-mudra-samaya)”.

Mộng thứ tư: thấy nhập vào trong Thập Phương Nhất Thiết Sát Thổ Tam Thế

Nhất Thiết Như Lai Đại Ma Ni Bảo Chủng Tộc Đại Quán Đỉnh Đàn Ấn Tam Muội Gia của Ta. Ta, các Như Lai vì trao cho Đại Ma Ni Bảo Chủng Tộc Đại Quán Đỉnh Đàn Ấn Tam Muội Gia Phẩm, thấy Nhất Thiết Như Lai Đại Ma Ni Bảo

Chủng Tộc Đại Ma Ni Bảo Quán Đỉnh Đàn Ấn Bí Mật Thành Tựu Tam Muội Gia. Thời các Như Lai đồng thanh khen rằng: “Lành thay! Lành thay Thiện Nam Tử! Ngươi được Nhất Thiết Như Lai Đại Ma Ni Bảo Chủng Tộc Quán Đỉnh Đàn Ấn Bí Mật Tâm Phẩm của Ta hiện trước mặt gia bị Pháp Quán Đỉnh này, là Nhất Thiết

Như Lai Đại Như Ý Bảo Chủng Tộc Bí Mật Tâm Chân Ngôn Tam Muội Gia Phẩm của Ta”.

Mộng thứ năm: thấy nhập vào trong Thập Phương Nhất Thiết Sát Thổ Tam

Thế Nhất Thiết Như Lai Bất Thoái Chuyển Đại Quán Đỉnh Bí Mật Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia của Ta. Ta, các Như Lai vì trao cho Bất Thoái Chuyển Đại Quán Đỉnh Bí Mật Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia Phẩm. Ta, các Như Lai đồng thanh khen rằng: “Lành thay! Lành thay Thiện Nam Tử! Nay ngươi được Thập Phương

Nhất Thiết Sát Thổ Tam Thế Nhất Thiết Như Lai Bất Thoái Chuyển Đại Quán Đỉnh Bí Mật Đàn Ấn Tam Muội Gia Phẩm của Ta”.

Mộng thứ sáu: thấy chúng ta, tất cả Như Lai ba đời trong tất cả cõi nước ở mười phương đi đến Bồ Đề Đạo Trường (Bodhi-maṇḍa) ngồi tòa Kim Cương (Vajrāsana) hiện Đẳng Chính Giác (Samyaksaṃbuddha) làm Đại Pháp Vương Quán Đỉnh Địa Pháp. Thấy hết tất cả Như Lai ba đời trong tất cả cõi nước ở mười phương ngồi tòa Sư

Tử (Siṃhāsana) vì trao cho Nhất Thiết Như Lai Bất Thoái Pháp Vương Quán Đỉnh Địa Pháp. Thời các Như Lai đồng thanh khen rằng: “Lành thay! Lành thay bậc kiên cố! Nay được Tất cả Như Lai Bất Thoái Pháp Vương Quán Đỉnh hộ niệm giữ gìn bền chắc chẳng buông bỏ”

Mộng thứ bảy: Thấy Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai ngồi trên tòa Kim Cương dưới cây Bồ Đề phóng ánh sáng lớn chuyển bánh xe Đại Pháp, thắp cây đuốc Đại Pháp, tuôn cơn mưa Đại Pháp, dựng cây phướng Đại Pháp, thổi cái loa Đại Pháp, đánh cái trống Đại Pháp phá nát Đại Ma Quân… kèm nhìn thấy tất cả Như Lai ba đời trong tất cả cõi nước ở mười phương ngồi trên tòa Kim Cương dưới cây Bồ Đề chuyển bánh xe Đại Pháp phá nát Đại Ma Quân. Tối Thắng Đại Quán Đỉnh Bí Mật Đàn Ấn Tam Muội Gia Phẩm được các Như Lai vì trao cho Chuyển Pháp Luân Đại Quán Đỉnh Bí Mật Tam Muội Gia Phẩm. Thời các Như Lai đồng thanh khen rằng: “Lành thay! Lành thay Thiện Nam Tử! Ngươi được Chân Thật Kiên Cố Giải Thoát Chuyển Pháp Luân Đại Quán Đỉnh Bí Mật Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia”.

Như vậy, như Pháp thường siêng năng chân thành Phật Du Già Quán, thọ trì, đọc tụng luôn chẳng gián đoạn bỏ phế, tức được bảy giấc mộng Đại Thiện như vậy, chứng Pháp Nhất Thiết Như Lai Bất Không Tỳ Lô Giá Na Như Lai Đại Quang Minh Ấn Chân Ngôn Thần Biến của Ta, sẽ vào Thập Phương Nhất Thiết Sát Thổ Tam Thế Nhất Thiết Bất Không Như Lai Bất Không Tỳ Lô Giá Na Như Lai Đại Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia Hội, vào Môn Nhất Thiết Xứ Tam Muội Gia, được thấy sắc thân vi diệu của Thập Phương Nhất Thiết Sát Thổ Tam Thế Nhất Thiết Bất Không Như Lai Bất Không Tỳ Lô Giá Na Như Lai cung kính cúng dường. Nên trì tất cả danh hiệu của Thập Phương Nhất Thiết Sát Thổ Tam Thế Nhất Thiết Bất Không Như Lai Bất Không Tỳ Lô Giá Na Như Lai sẽ được Thập Phương Nhất

Thiết Sát Thổ Tam Thế Nhất Thiết Bất Không Như Lai Bất Không Tỳ Lô Giá Na Như Lai vì trao cho Mẫu Đà La Ni Ấn Tam Muội Gia Thần Thông Pháp Phẩm rất ư bậc nhất. Nếu có tất cả các tội mười ác, năm nghịch, bốn nặng trong quá khứ thì tự nhiên trừ diệt hết.

Nếu có chúng sinh tùy theo nơi, được nghe Đại Quán Đỉnh Quang Chân Ngôn này: hai, ba, bảy biến… thông qua Nhĩ Căn (lỗ tai) liền trừ diệt được tất cả tội chướng

Nếu có chúng sinh gây tạo đủ các tội: mười Ác, năm Nghịch, bốn nặng… giống như bụi nhỏ tràn đầy Thế Giới này. Khi thân hoại mệnh chung bị đọa vào các nẻo ác. Dùng Chân Ngôn đó gia trì vào đất, cát 108 biến rồi rải cho người đã chết trong rừng Thi Đà (Śiṭavana), trên thi hài, hoặc rải trên mộ, trên tháp… gặp chỗ nào đều rải lên trên. Người đã chết ấy, nếu ở trong Địa Ngục, hoặc trong loài Quỷ đói, hoặc trong nẻo Tu La, hoặc mang thân Bàng sinh… dùng sức của Nhất Thiết Bất Không Như Lai

Tỳ Lô Giá Na Như Lai Chân Thật Bản Nguyện Đại Quán Đỉnh Quang Chân

Ngôn gia trì sức mạnh vào đất, cát … ngay lúc đó liền được ánh sáng chiếu vào thân sẽ trừ được các tội báo, buông bỏ thân đang chịu khổ, vãng sinh về quốc thổ Cực Lạc ở phương Tây, hoá sinh trong hoa sen cho đến Bồ Đề, rốt ráo chẳng bị đọa lạc.

Lại có chúng sinh bị bệnh tật nhiều năm nhiều tháng, gân thịt mềm nhũn không có hơi sức, da vàng vọt… chịu vạn điều khổ sở. Đây là Nghiệp Báo đời trước của người bệnh đó. Dùng Chân Ngôn này ở trước mặt người bệnh: một, hai, ba ngày… mỗi ngày cao giọng tụng Chân Ngôn này 1080 biến liền trừ diệt được bệnh chướng do nghiệp của đời trước

Nếu bị Quỷ quấy nhiễu làm cho Hồn Thức bị mê muội, rối loạn, mất giọng chẳng nói được. Người trì Chân Ngôn gia trì vào bàn tay 108 biến rồi xoa bắt trên đầu mặt của người bệnh. Đưa tay đè trên trái tim, trên vầng trán của người bệnh, gia trì 1080 biến ắt bệnh được trừ khỏi.

Nếu người bị Ma Ha Ca La Thần (Mahā-Kāla: Đại Hắc Thần) gây bệnh não, cũng hay trị khiển được.

Nếu bị các Quỷ Thần, Võng Lượng gây bệnh. Gia trì vào dây chỉ năm màu rồi thắt 108 gút, buộc trên eo lưng, cánh tay, cổ của người bệnh, ắt liền trừ khỏi bệnh.

Nếu bị các bệnh sốt rét. Gia trì vào sợi dây màu trắng, làm 108 gút rồi cột trên đầu, cổ với gia trì vào áo rồi cho mặc. Liền trừ khỏi bệnh.

Nếu gia trì vào Thạch Xương Bồ 1080 biến rồi ngậm vào miệng. Khi cùng người đàm luận sẽ được thắng, được người khác khâm phục

Nếu dùng Hồ Tiêu, hương Đa Nga La, hương Thanh Mộc, hương Tiểu Bách Đàn, La Sa Nhạ Na (Đời Đường dịch là: Tiếu Bách Trấp) số bằng nhau làm thành bột, hoà với nước rồi vo thành viên như hạt táo, gia trì mười vạn biến rồi để khô trong bóng râm (chỗ không có nắng)

Nếu bị tất cả Quỷ Thần gây bệnh, bị mọi thứ bệnh sốt rét, hoặc trúng thuốc độc, hoặc bị mất giọng…. đều nên dùng thuốc đã làm hoà với nước, mài ra, gia trì 108 biến rồi chấm vào hai mắt, trên trán, trên trái tim. Nên giận dữ gia trì ắt liền trừ khỏi bệnh. Nếu Quỷ Thần gây bệnh chẳng chịu buông bỏ tức sẽ bị bể đầu như cành cây A Lê

Nếu bị các trùng độc, rắn, bò cạp.. cắn . Dùng thuốc xoa lên, cho uống vào… liền trừ khỏi

Lại có Pháp dùng Mễ Đả La (Vetāla: xác chết) mới. Tắm gội sạch sẽ, mặc quần áo sạch xong, dùng thuốc hòa với nước, mài ra, gia trì 108 biến rồi điểm trong mắt Mễ Đả La (Vetāla), giận dữ gia trì 1080 biến. Tức liền đứng dậy, hỏi điều gì đều được trả lời. Muốn buông phóng thì gia trì vào hạt cải trắng với nước 21 biến rồi rải trên Mễ Đả La (Vetāla), tức liền trở lại như cũ.

Nếu được Quý Nhân thỉnh gọi. Dùng thuốc chấm vào mắt rồi đi đến gặp mặt, ắt sẽ được tôn kính.

 

KINH BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH THẦN BIẾN CHÂN NGÔN

_QUYỂN THỨ HAI MƯƠI TÁM (Hết)_