KINH BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH THẦN BIẾN CHÂN NGÔN

Hán dịch: Đại Đường_Thiên Trúc Tam Tạng BỒ ĐỀ LƯU CHÍ (Bodhi-ruci: GiácÁi, hay Dharma-ruci: Pháp Ái)
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

QUYỂN THỨ TÁM

TƯỢNG BA TAM MUỘI GIA PHẨM THỨ CHÍN

_Thế Tôn! Nếu Bật Sô (Bhikṣu), Bật Sô Ni (Bhikṣuṇī), Tịnh Tín Nam, Tịnh Tín Nữ muốn thoát tất cả nẻo Rồng (Nāga-gati), nẻo Dược Xoa (Yakṣa-gati), nẻo La Sát (Rākṣasa-gati), nẻo A Tố Lạc (Asura-gati), nẻo Địa Ngục (Naraka-gati), nẻo Quỷ đói (Preta-gati), nẻo Bàng Sinh (Tiryag-yoni-gati)… thì cần phải tu trì Bất Không Quyến Sách Tâm Vương Mẫu Đà La Ni Chân Ngôn Tam Muội Gia, Quảng Đại Giải Thoát Liên Hoa Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia, Bất Không Quyến Sách Quán Thế Âm Tượng Thành Tựu Trí Nghiêm Tam Tam Muội Gia Tam Ma Địa Thanh khiết như Pháp, dùng toàn vàng ròng làm Tượng: 3 mặt, 6 cánh tay. Mặt chính vui vẻ; mặt bên trái cau mày, trợn mắt, há miệng, ló nanh chó lên trên; mặt bên phải cau mày, trợn mắt, ngậm miệng. Đầu đội mão báu, mão có Hóa Phật (Nirmāṇabuddha). Một tay cầm hoa sen, một tay cầm sợi dây (quyến sách), một tay cầm cây đinh ba (tam xoa kích), một tay cầm cái bình, một tay Thí Vô Úy, một tay giương lòng bàn tay. Ngồi Kiết Già trên tòa hoa sen. Tòa ấy ở trên ngọn núi có các quần áo của cõi Trời, chuỗi ngọc, vòng, xuyến, mọi loại trang nghiêm

Bên trong bụng Tượng trống rỗng, dùng bột hương Bạch Chiên Đàn, bột hương Long Não hòa với Xá Lợi của Phật (Buddha-śarīra) để ở trong bụng Tượng. Ở bên trái Tượng làm hình người tu Chân Ngôn, quỳ thẳng lưng mà ngồi, tay bưng lư hương, chiêm ngưỡng nơi Tượng

Người trì Pháp này, nên đối với hữu tình khởi Tâm Đại Bi, phát Tâm Bồ Đề… Người làm Tượng Bất Không Quyến Sách Quán Thế Âm này được thành vô lượng căn lành Bồ Đề, huống chi là rộng lớn tu đủ Pháp này mà chẳng tối thượng được Đại Thành Tựu (Mahā-siddhi) sao?!…

Thế Tôn! Người này sẽ được nhìn thấy 88 căng già sa câu chi na dữu đa trăm ngàn Như Lai Ứng Chính Đẳng Giác, cung kính cúng dường, gieo trồng các căn lành, trừ diệt tội :10 ác, 5 nghịch, 4 nặng

Sửa trị thân thể, quần áo sạch sẽ. Ăn 3 thức ăn màu trắng, tụng Chân Ngôn gia trì vào nước sạch rưới vảy thân, như Pháp làm Pháp, tùy theo Tâm làm Đàn. Thuần dùng bùn Uất Kim Hương xoa bôi trong Mạn Noa La. Dùng Chu Sa tô vẽ hoa sen nở rộ có 108 cánh rộng 2 khuỷu tay. Lại nhiễu quanh hoa sen, vẽ vòng chuỗi hoa sen nối tiếp nhau cùng tạo thành lối đi giới hạn (giới đạo) theo khuôn phép tiêu biểu. Trên đài sen ấy có tòa cao bằng lụa màu vàng, ngay trên tòa ấy để Tượng hướng mặt về phía Tây, ở phía trước tòa để bình Át Già màu vàng chứa đầy nước hương Chiên Đàn, hương Uất

Kim. Nên đem tràng hạt cuộc tròn để trên cái bình 4 góc để bình nước hương 4 cửa để nước Át Già, trên nước có hoa nổi. 4 cửa với tâm Đàn đều để lư hương, thiêu đốt Hương Vương. Đem hương hoa màu nhiệm, 3 loại thức ăn màu trắng bày trí cúng dường. 4 mặt xếp bày thắp đèn bơ, đèn dầu

Người trì Chân Ngôn dùng Tâm bày Tâm, quán Tâm của mình, Tâm làm nơi

Nhất Thiết Như Lai Quảng Đại Xuất Sinh Thù Thắng Tôn Diệu Ngũ Cổ Kim Cương Xử Tam Ma Địa phát ra ánh sáng màu vàng ròng chiếu dung tất cả, mọi loại kết Hộ tụng Phấn Nộ Vương Chân Ngôn, quán bày tất cả chư Phật ở 10 phương, phóng ánh sáng màu vàng ròng chiếu soi Thân Tâm, trong sạch không có dơ bẩn, thấy rõ ràng không có ngăn ngại

Một thời lễ bái, lại lễ nơi Ta (Quán Thế Âm Bồ Tát), kết Ấn khải triệu mọi loại Thần Thông Quang Minh gia bị của tất cả Như Lai ở 10 phương. Cũng nghĩ nhớ đến mọi loại Thần Thông Quang Minh Gia Bị của Ta… Ngồi Kiết Già như tướng Tượng của Ta, tại vành trăng ở trái tim hiện rõ chữ Sai (屹: SA) tỏa trăm số ánh sáng vàng ròng. Kết Sổ Châu Ấn, dùng âm thanh của Nhất Thiết Như Lai Kim Cương Pháp Tính Đại Pháp Âm Tam Ma Địa tụng trì Mẫu Đà La Ni Chân Ngôn, Bí Mật Tâm Chân Ngôn… mỗi một tiếng của chữ như vòng hoa sen vàng ròng có lửa sáng vây quanh

Khi đủ công số thời đất của Đàn chấn động, chư Phật 10 phương cùng một lúc hiện trước mặt, trên đỉnh đầu của Tượng vàng ròng phóng lửa sáng lớn, ở trong ánh sáng hiện ra tiếng Phạn lớn, xướng lên rằng: “Lành thay! Lành thay Thiện Nam Tử!”

Khi người trì Chân Ngôn nghe tiếng khen, lại tụng Mẫu Đà La Ni Chân Ngôn, Bí Mật Tâm Chân Ngôn 2, 3, 7 biến. Trên thân người trì Chân Ngôn hiện ra ánh sáng lửa lớn, sẽ thấy Tượng vàng ròng biến thân, duỗi bàn tay xoa đỉnh đầu, cho chứng Nhất Thiết Như Lai Quán Sát Tam Ma Địa thành tựu Bất Không Quyến Sách Chân Ngôn Minh Tiên Tam Muội Gia, thấy cõi nước ở 10 phương: tất cả Như Lai gia trì căn lành rộng lớn của tất cả Như Lai đầy đủ viên mãn

Lại tụng Mẫu Đà La Ni Chân Ngôn, Bí Mật Tâm Chân Ngôn 108 biến. Quán Thế Âm Bồ Tát hiện thân chân tịnh trao cho Nhất thiết Quảng Đại Thành Tựu

Thanh Tịnh Liên Hoa Quyến Sách Tam Muội Gia

Đức Phật A Di Đà hiện ra trước mặt khen rằng: “Lành thay! Lành thay người trì Chân Ngôn! Nay ngươi cúng dường tượng Bất Không Quyến Sách Quán Thế Âm rồi sẽ thừa sự, cúng dường 64 ngàn Như Lai, gieo trồng căn lành”

Lúc đó, người trì Chân Ngôn được diệt tất cả các bệnh: tham lam, giận dữ, ganh ghét, che chận ngăn cản (cái chướng)… tương ứng viên mãn tất cả Thắng Nguyện. Tịnh Cư Thiên Chủ, Y Thủ La Thiên Tử, Ma Hề Thủ La Thiên Tử, Đại Phạm Thiên

Chủ cho đến chư Thiên thường quán sát ủng hộ

_Bạch Đức Thế Tôn! Bất Không Quyến Sách Quán Thế Âm Ngân Tượng Thành Tựu Tam Muội gia này. Hình mạo đều dựa theo lúc trước, thuần dùng bạc đúc làm, tùy theo Tâm, như Pháp làm Mạn Noa La. Dùng bùn hương Bạch Chiên Đàn xoa tô sạch sẽ đất của Đàn, bên trong dùng bùn hương Bạch Chiên Đàn, bùn hương Huân Lục xoa bôi tô vẽ hoa sen nở rộ 108 cánh rộng 2 khuỷu tay. Lại nhiễu quanh hoa sen, vẽ vòng chuỗi hoa sen nối tiếp nhau cùng tạo thành lối đi giới hạn (giới đạo) theo khuôn phép tiêu biểu. Trên đài sen ấy có tòa nghiêm sức bằng lụa trắng. Trên tòa ấy để Tượng, hướng mặt Tượng về phía Nam, ở phía trước tòa để bình Át Già màu vàng chứa đầy nước hương Chiên Đàn. Nên đem tràng hạt cuộc tròn để trên cái bình 4 cửa, 4 góc để nước hương Át Già , trên nước có hoa nổi. Đem hương hoa màu trắng, 3 loại thức ăn uống màu trắng, bơ, dầu, đèn sáng… bày hiến cúng dường. Thiêu đốt Hương Vương cúng dường, kết Giới

Người trì Chân Ngôn mỗi Thời như Pháp, nên như Tượng quán, mọi loại kết Hộ tụng Phấn Nộ Vương Chân Ngôn, quán bày tất cả chư Phật ở 10 phương, phóng ánh sáng màu trắng chiếu soi Thân Tâm, trong sạch không có dơ bẩn, thấy rõ ràng không có ngăn ngại

Một thời lễ bái, lại lễ nơi Ta (Quán Thế Âm Bồ Tát), kết Ấn khải triệu mọi loại Thần Thông Quang Minh gia bị của tất cả Như Lai ở 10 phương. Cũng nghĩ nhớ đến mọi loại Thần Thông Quang Minh Gia Bị của Ta… như tướng Tượng của Ta, ngồi Kiết Già, tại vành trăng ở trái tim hiện rõ chữ Sai (屹: SA) tỏa trăm số ánh sáng trắng. Kết Tụng Niệm Ấn: ngửa bàn tay trái ngay trước trái tim, bung duỗi 5 ngón tay rồi hơi co lại như bóc mở hoa sen. Tay phải bấm hạt chuỗi, dùng âm thanh của Nhất Thiết Như Lai Vô Thượng Tĩnh Lự Tam Ma Địa tụng trì Mẫu Đà La Ni Chân Ngôn, Bí Mật Tâm Chân Ngôn… mỗi một tiếng của chữ như vòng hoa sen trắng có lửa sáng vây quanh

Khi đủ công số thời đất của Đàn chấn động, từ trong hư không ở phương Đông có âm thanh đi đến khen rằng: “Lành thay! Lành thay bậc thanh tịnh!”

Khi người trì Chân Ngôn nghe tiếng thời tụng Mẫu Đà La Ni Chân Ngôn, Bí Mật Tâm Chân Ngôn chứng được Bất Không Quyến Sách Tâm Vương Mẫu Đà La Ni Chân Ngôn Tam Muội Gia. Thân Tâm nhẹ nhàng dễ chịu, người dân cung kính. Đại Phạm Thiên, Đế Thích Thiên, Na La Diên Thiên, Đại Tự Tại Thiên, Tứ Thiên Vương Thiên, Thủy Thiên, Phong Thiên, Hỏa Thiên, Nhật Thiên, Nguyệt Thiên cho đến chư Thiên, Diệm Ma Vương, Sa Già La Long Vương, Nan Đà Long Vương, Ưu Bà Nan Đà Long Vương, tất cả các Rồng đều âm thầm hộ giúp hết. Tất cả người dân khen ngợi, vui thích cúng dường

_Bạch Đức Thế Tôn! Bất Không Quyến Sách Quán Thế Âm Du Thạch Tượng Thành Tựu Tam Muội gia này. Hình mạo đều dựa theo lúc trước, thuần dùng đồng vàng đỏ đúc làm, trang nghiêm làm Mạn Noa La. Dùng bùn hương Bạch Chiên Đàn xoa tô sạch sẽ đất của Đàn, bên trong thuần dùng bùn hương Tử Đàn, bùn hương Bạch Chiên Đàn xoa bôi tô vẽ hoa sen nở rộ 108 cánh rộng 2 khuỷu tay. Lại nhiễu quanh hoa sen, vẽ vòng chuỗi hoa sen nối tiếp nhau cùng tạo thành lối đi giới hạn (giới đạo) theo khuôn phép tiêu biểu. Trên đài sen ấy nghiêm sức để tòa báu, để Tượng hướng mặt về phía Đông, ở phía trước tòa để bình Át Già báu chứa đầy nước hương, như bên trên bày biện mọi loại cúng dường. Thiêu đốt Hương Vương cúng dường, kết Giới.

Hiến hương hoa màu đỏ

Nên như Tượng quán, như Pháp kết Hộ tụng trì Phấn Nộ Vương Chân Ngôn, quán bày tất cả chư Phật ở 10 phương, phóng ánh sáng lửa lớn chiếu soi Thân Tâm, thấy rõ ràng không có ngăn ngại

Một thời lễ bái, kết Ấn thỉnh triệu mọi loại Thần Thông Quang Minh gia bị của tất cả Như Lai ở 10 phương. Cũng nghĩ nhớ đến mọi loại Thần Thông Quang Minh Gia Bị của Ta (Quán Thế Âm Bồ Tát).

Tác suy nghĩ là: “Nay thân này của Ta ngang đồng với thân của Quán Thế Âm Bồ Tát không có khác. Lại nữa, quán sát Thật Tính của các Pháp có Thể đồng nhau không có khác. Nguyện các Hữu Tình dùng các Phật Pháp nghiêm sức Thân Tâm. Nay ánh sáng âm thanh của Đà La Ni mà Ta đã tụng khiến các hữu tình thảy đều được nghe, diệt các tội dơ bẩn, khởi Tâm Đại Bi”

Duyên niệm tất cả Thế Giới ở 10 phương: hết thảy tất cả cõi Địa Ngục, tất cả cõi Quỷ đói, tất cả cõi Bàng Sinh, hết thảy tất cả hữu tình chịu khổ… dùng âm thanh của Nhất Thiết Như Lai Vô Thượng Thanh Tịnh Điều Phục Phiền Não Tam Ma Địa, tụng Mẫu Đà La Ni Chân Ngôn, Bí Mật Tâm Chân Ngôn… mỗi một tiếng của chữ như vòng ánh sáng mặt trời chiếu dung tất cả, sáng suốt tất cả nẻo khổ trong tất cả Thế Giới ở 10 phương

Khi đủ công số thời đất của Đàn chấn động, trong hư không phát ra tiếng khen rằng: “Lành thay! Lành thay bậc thanh tịnh!”, chứng Bất Không Phổ Biến Xuất Sinh Quang Minh Tam Ma Địa. Lúc đó, 10 phương tất cả Thế Giới: tất cả nẻo Địa Ngục, tất cả nẻo Quỷ đói, tất cả nẻo Bàng Sinh cùng một lúc chấn động, gặp ánh sáng lớn, phát ra tiếng gầm rống lớn, trừ diệt mọi loại tội khổ của tất cả hữu tình một thời giải thoát, bỏ thân nẻo ác liền được sinh lên Trời, cho đến Bồ Đề chẳng bị rơi xuống nẻo ác

Như vậy, do trì Chân Ngôn này nên hết thảy tội lỗi đáng bị nhận lãnh mọi loại khổ trong Địa Ngục thì tự nhiên tiêu diệt, được thân miệng ý trong sạch bên trong bên ngoài

Lại thỉnh mọi loại Thần Thông Quang Minh gia bị của tất cả chư Phật, Bồ Tát, Kim Cương ở 10 phương. Lại thỉnh tất cả Thần Thông Quang Minh Gia Bị của Ta (Quán Thế Âm Bồ Tát), rộng phái Hoằng Nguyện, khởi Tâm Đại Bi, tụng trì Mẫu Đà La Ni Chân Ngôn, Bí Mật Tâm Chân Ngôn… mỗi một tiếng của chữ tỏa ánh sáng chiếu thấu suốt tất cả Thế Giới hắc ám ở 10 phương bên dưới mặt đất. Đủ 108 biến, do sức của Chân Ngôn hay khiến cho tất cả hữu tình trong tất cả Thế Giới hắc ám ở 10 phương bên dưới mặt đất… gặp ánh sáng lớn, một thời buông bỏ thân nghiệp Vô Minh, sinh vào cung điện 7 báu của Quán Thế Âm, đồng chứng Phổ Biến Xuất Sinh Quang Minh Tam Ma Địa, thọ mệnh vô lượng, cuối cùng đến Bồ Đề

_Bạch Đức Thế Tôn! Bất Không Quyến Sách Quán Thế Âm Hương Tượng Thành Tựu Tam Muội Gia.

Số tương đương, nên dùng Bạch Chiên Đàn Hương, Trầm Thủy Hương, Uất Kim Cương, Cam Tùng Hương, Long Não Hương, Xạ Hương, tất cả các hương hòa chung với nhau làm thành bột. Số tương đương, nên dùng Huân Lục Hương, Bạch Giao Hương, Càn Thát La Sa Hương hòa chung chưng nấu, lấy nước cốt hòa hợp bột hương, dùng Chân Ngôn gia trì 108 biến, lại khấy đão sửa trị lần nữa rồi xoa tôn làm tượng Bất Không Quyến Sách Quán Thế Âm Bồ Tát, một mặt, 4 cánh tay, đầu đội mão báu, mão có Hóa Phật (Nirmāṇa-buddha). Một tay cầm hoa sen, một tay cầm sợi dây, một tay cầm cây đinh ba (tam xoa kích), một tay giương lòng bàn tay. Ngồi Kiết Già, có các quần áo của cõi Trời, chuỗi ngọc, vòng, xuyến trang nghiêm, mặc áo da hươu

Bên phải có Đa La Bồ Tát (Tārā-bodhisattva) vui vẻ chiêm ngưỡng, tay trái cầm hoa Ưu Bát La màu xanh, tay phải ngửa duỗi trên đầu gối, đem ngón cái, ngón trỏ vịn nhau, ngồi Bán Già.

Bên trái có Vô Cấu Tuệ Bồ Tát (Vimala-mati bodhisattva) vui vẻ chiêm ngưỡng, tay trái ngửa duỗi dưới rốn, tay phải giương lòng bàn tay, ngồn Bán Già

Phía dưới Tòa, bên phải có Bất Không Phấn Nộ Vương (Amogha-krodha-rāja): một mặt, 4 cánh tay, mặt mắt giận dữ, đầu đội mão mặt trăng, mão có vị Hóa Phật. Một tay cầm sợi dây, một tay cầm cây kiếm, một tay cầm cây đinh ba, một tay cầm hoa sen, ngồi Bán Già.

Trên đỉnh đầu có Đức Phật A Di Đà (Amitāyus-buddha) làm tướng Thuyết Pháp, ngồi Kiết Già

Đều dùng các thứ mão 7 báu, chuỗi ngọc, vòng xuyến, mọi loại trang nghiêm của cõi Trời. Toàn thân tỏa ánh sáng, đồng ngồi trên tòa cây hoa sen làm bằng đồng, vàng ròng. Cành, lá, hoa sen của cây ấy như Pháp trang nghiêm

Làm Mạn Noa La 5 khuỷu tay, dùng bùn hương xoa chà tô điểm, mở rộng Viện, Giới

Nội Viện: chính giữa, 4 phương, 4 góc có hoa sen nở rộ. Đài sen ở mặt Đông để Bất Không Quyến Sách Thần (Amogha-pāśa-devatā) cầm giữ sợi dây, chắp tay chiêm ngưỡng, quỳ thẳng lưng mà ngồi. Trên đài sen còn lại nên để các Ấn

Ngoại Viện: cửa Đông để Ma Hề Thủ La Thiên, cửa Nam để Diệm Ma Vương, cửa Tây để Thủy Thiên, cửa Bắc để Y Thủ La Thiên …. đều ngồi Bán Già trên tòa báu Tu Di.

4 mặt, 4 góc để các Ấn Tướng, lối đi giới hạn theo khuôn phép tiêu biểu

Để Tượng hướng mặt về phía Đông, dùng mọi loại phan, hoa trang sức

Dùng chỉ 5 màu làm sợi dây Ngũ Cổ, dài 16 khuỷu tay, hợp với Pháp đồng với bên trên, một đầu cột buộc cái vòng vàng ròng, một đầu cột buộc viên trân châu, như Pháp cuộn tròn để trước mặt Bất Không Quyến Sách Thần (Amogha-pāśa-devatā). Dùng hương xoa bôi, hương bột rải tán trên sợi dây, trên cái lọng trắng sạch

Viện ấy: trước Tượng ở 4 cửa, 4 góc để nước hương Át Già, thiêu đốt Hương Vương, đem các hương hoa, 3 loại thức ăn uống màu trắng, như Pháp phụng hiến. 4 mặt thắp đèn bơ, đèn dầu cúng hiến

Cửa Đông làm Pháp kết hộ tất cả, tụng trì Phấn Nộ Vương Chân Ngôn. Quán bày tất cả Như Lai ở 10 phương phóng ánh sáng mọi màu chiếu soi Thân Tâm, thấy rõ ràng không có ngăn ngại

Một thời lễ bái, khởi Tâm Đại Bi, dùng âm thanh của Nhất Thiết Như Lai Vô Thượng Bồ Đề Kim Cương Dụ Tam Ma Địa, tụng trì Mẫu Đà La Ni Chân Ngôn, Bí Mật Tâm Chân Ngôn, mỗi một tiếng của chữ như vòng ánh sáng vàng ròng. Trước tiên trì vào sợi dây của Tượng, hoặc dùng Chân Ngôn gia trì vào hạt cải trắng, trước tiên đánh lên trên sợi dây

Khi đủ công số thời trên sợi dây ấy liền phóng mọi ánh sáng, trong ánh sáng phát ra tiếng khen rằng: “Lành thay! Lành thay người trì Chân Ngôn! Nay được thành tựu Bất Không Như Ý Quyến Sách Tam Muội Gia. Sợi dây này hay thành tất cả Tam Muội Gia thuộc Thế Gian với Xuất Thế Gian”

Lúc đó, người trì Chân Ngôn đem Át Già cúng dường, phát nguyện Vô Thượng. Tay trái cầm sợi dây, tay phải bấm tràng hạt, tụng trì Mẫu Đà La Ni Chân Ngôn, Bí Mật Tâm Chân Ngôn mãn 108 biến. Trên tượng Quán Thế Âm phóng mây hương lớn, vòng suốt một du thiện na (Yojana), các hữu tình ngửi được mùi hương đều diệt mọi loại chướng não trong quá khứ, hiện tại

Thân của người trì Chân Ngôn phát ra ánh sáng lửa, chứng Y Mộ Già Vương Thân Khẩu Ý Tịnh Thần Thông Tam Muội Gia. Ngay khi buông xả thân xong thì làm bậc cùng tột trong bậc cùng tột (tối trung chi tối) trong tất cả Chân Ngôn Minh Tiên, sinh về nước An Lạc (Sukha-vatī), cho đến Vô Thượng Chính Đẳng Bồ Đề lại chẳng chuyển lùi

Tượng Quyến Sách này chứa trong cái sọt tre sạch sẽ, để ở nơi thanh tịnh. Mỗi ngày đem các hương hoa cúng dường. Nếu có hữu tình tiếp chạm với người này, liền được trừ diệt tất cả chướng dơ bẩn

Nếu có hữu tình nhìn thấy Tượng này, cũng khiến trừ diệt tất cả tội chướng

Dùng Chân Ngôn gia trì vào hoa Tô Mạn Na, ném vứt hiến cho Bồ Tát 108 biến thì tất cả người dân khen ngợi, cúng dường

Nếu có quốc thổ bị đao binh tranh giành, dấy lên kinh loạn chẳng yên thì cần phải như Pháp làm Mạn Noa La, tô vẽ Tượng Ấn, bên trong để Hương Tượng (tượng làm bằng hương). Đem các nước thơm, hương, hoa, 3 loại thức ăn uống màu trắng bày biện cúng hiến. Thiêu đốt Hương Vương cúng dường, tụng trì Phấn Nộ Vương Chân Ngôn gia trì vào hạt cải trắng, rải tán làm kết Giới, kết Phấn Nộ Vương Ấn, mặt mắt giận dữ, tụng trì Mẫu Đà La Ni Chân Ngôn, Bí Mật Tâm Chân Ngôn mãn 7 ngày 7 đêm, hoặc 21 ngày, hoặc 35 ngày thời đao binh trong nước tự nhiên tan hoại. Pháp này cũng hay phá hoại quân A Tu La, huống chi là binh giặc, mưu phản của Thế Gian mà chẳng tan hoại sao!?…

Nếu gia trì vào hoa sen, xưng tên của Thiên Đế Thích, cúng dường Bồ Tát, đem 1008 cọng cây Đỗ Trọng nhóm lửa, gia trì vào hạt cải trắng, An Tất Hương, xưng tên Thiên Đế Thích, thiêu đốt cúng dường 1008 lần thì Thiên Đế Thích ấy đem các quyến thuộc một thời hiện thân. Nếu khi thấy thì nên như Nguyện cầu xin, chỉ trừ địa vị của mình (tự vị)

Nếu gia trì vào An Tất Hương, xưng tên của Na La Diên Thiên, thiêu đốt cúng dường Bồ Tát 1008 biến, kèm gia trì vào hạt cải trắng với nước, rải tán trên đầu tượng Na La Diên Thiên, liền được hiện thân. Nếu khi nhìn thấy thì nên xin ta761t cả Pháp Môn Huyễn Hóa thời Na La Diên Thiên liền trao cho các Pháp Môn Huyễn Hóa, liền được biến thân như thân của Na La Diên

Nếu gia trì vào nước thơm, hương, hoa cúng dường bên cạnh tượng Đại Tự Tại Thiên, quán mặt tượng Đại Tự Tại Thiên, ở bên tai phải tụng Chân Ngôn gia trì, xưng tên của Đại Tự Tại Thiên 1008 biến thì mắt Tượng dao động, phát ra tiếng xướng lên rằng: “Lành thay! Lành Thay!”. Đại Tự Tại Thiên ấy đem các quyến thuộc một thời hiện thân. Lúc đó, người trì Chân Ngôn nên như Nguyện xin đều được trọn đủ

Nếu trước mặt Tượng Nma Ha Ca La gia trì vào An Tất Hương, xưng tên của Ma Ha Ca La, thiêu đốt 1008 biến kèm đem Lỗ Địa La (Rudhira: máu) để phía trước cúng dường, kèm gia trì vào hạt cải trắng rải tán ở trên Tượng. Liền được Ma Ha Ca La, Quỷ Tử Mẫu, Dược Xoa, La Sát một thời hiện thân nhận làm sự sai khiến, hộ giúp

Nếu ngày 16: đầu đêm, giữa đêm, sau đêm ở trước Tượng chư Thiên, gia trì vào An Tất Hương, xưng tên La Trất Lý Nỉ Đa Thần (Rātṛ-devatā) 1008 biến, liền được Dạ Thiên Thần, Dược Xoa, La Sát, Càn Thát Bà, Khẩn Na La, Ma Hô La Già, tất cả Phi Nhân (Anumaṣya) một thời hiện thân, đều cầm vật ấy dâng cho người tu Chân Ngôn, nhận làm việc sai khiến, làm tất cả Pháp, ban đêm thường âm thầm hộ giúp

Người tu Pháp này, thường tắm gội thân sạch sẽ, mặc quần áo sạch, luôn chẳng mạn đàm, luận nói chuyện Thế Gian. Chỉ phát Tâm Bi (Kāruṇa-citta) thương xót hữu tình. Mỗi ngày như Pháp tụng niệm, thường trì giữ thì chỗ làm thành tựu

 

HỘ MA AN ỔN PHẨM THỨ MƯỜI

_Thế Tôn! Bất Không Vương Hộ Ma Tam Muội Gia này giao cho hữu tình làm Đại An Ẩn giáng phục tất cả, ủng hộ hữu tình trừ các tai chướng

Nếu hộ giúp nhà cửa. Nên đem 1008 cọng hoa sen, xoa bôi dầu hạt cải đen, tụng trì Mẫu Đà La Ni Chân Ngôn, Bí Mật Tâm Chân Ngôn, Phấn Nộ Vương Chân

Ngôn gia trì Hộ Ma, liền trừ tất cả tai vạ, bệnh tật trong nhà. Tất cả Thiên Thần, Quán Thế Âm Bồ Tát đều ủng hộ

Lại gia trì vào hạt cải trắng, An Tất Hương, Ngưu Tô… ở trong 7 ngày Hộ Ma, liền được ủng hộ tất cả người dân trong trong thành, ấp, làng, xóm

Nếu ngày 15 của kỳ Bạch Nguyệt gia trì vào hoa màu trắng, thuốc Tất Lý Dương Ngu, thuốc Đa Nga La, dầu hạt cải đen… Hộ Ma 108 biến thì tất cả Quý Nhân vui vẻ kính trọng

Nếu gia trì vào cỏ Ngưu Tất, hoa màu trắng, bơ, lạc, mật… Hộ Ma 108 biến, cúng dường Bồ Tát thì được các người dân yêu kính

Nếu ngày 8 của kỳ Bạch Nguyệt gia trì vào bơ, mật xoa bôi trên hoa sen… Hộ Ma cúng dường, hiến cho Ta (Quán Thế Âm Bồ Tát), mãn 7 ngày liền được tài bảo

Nếu dùng cây Khư Đà La nhóm lửa, gia trì vào cọng lá hoa sen, hoa Câu Vật

Đầu, hạt cải trắng, bơ… Hộ Ma 108 biến thì chẳng bị dòng dõi dơ bẩn, ma chướng, Tỳ Na Dạ Ca gây nhiễu não

Nếu ngày 8 của kỳ Bạch Nguyệt gia trì vào hương Bạch Chiên Đàn, hoa cỏ Tất Lý Dương Ngu, hoa lúa đậu, hạt cải trắng, bơ… Hộ Ma 1008 biến cúng dường Bồ Tát, đến đêm ngày 15 thì Dược Cật Sử Ni (Yakṣiṇī: Nữ Dược Xoa) ấy nâng cầm 500 tiền bạc dâng cho

Nếu ngày 8 của kỳ Hắc Nguyệt, ở bên bờ sông tắm gội thân sạch sẽ, mặc quần áo sạch. Vào lúc đầu đêm gia trì vào cây Mộc Cô chặt cắt nhóm lửa. Gia trì vào hoa Mộc Cô, bơ, mật… Hộ Ma, xưng tên Dược Cật Sử Ni (Yakṣiṇī: Nữ Dược Xoa), thiêu đốt ghi đủ 1008 biến. Đến ngày Nguyệt Tận (ngày cuối cùng của tháng) ngày đêm chẳng ăn, như Pháp Hộ Ma thì Dược Cật Sử Ni (Yakṣiṇī) ấy dùng Anh Lạc nghiêm thân, hiện thân đi đến, nâng cầm vật báu dâng cho. Nếu khi nhìn thấy thời đừng nhận lấy, cũng đừng nói chuyện, nhìn ngó vẻ đẹp của kẻ kia. Nên tự chính Tâm nhìn, dùng tiếng giận dữ chấn động tụng trì Chân Ngôn thì (nữ Dược Xoa) liền vứt vật báu, chắp tay lễ bái bạch với người trì Chân Ngôn rằng: “Nguyện ban cho vui vẻ”.

Lúc đó, người trì Chân Ngôn dùng tiếng chấn động tụng trì Phấn Nộ Vương Chân Ngôn 21 biến, thì (nữ Dược Xoa) liền tự chẳng hiện. Sau này, nếu người tu ở nửa đêm, một lần tụng Chân Ngôn, một lần xưng tên Dược Cật Sử Ni (Yakṣiṇī) mãn 108 biến tức (nũ Dược Xoa) tự hiện trước mặt nhận làm việc sai khiến trực tiếp

Nếu ngày 14 của kỳ Hắc Nguyệt, ở nơi có Phục Tàng, như Pháp để Tượng… đem các hương hoa, 3 loại thức ăn uống màu trắng bày biện cúng dường; gia trì vào hoa Tô Mạn Na, hoa sen, lá sen, hạt cải trắng, bơ… Hộ Ma 1008 biến. Lại gia trì vào hạt cải trắng, nước dùng bàn tay phải bụm giữ, rải tán trên đất có Phục Tàng, mãn 1008 biến thì vật báu của Phục Tàng tức liền hiện ra. Người trì Chân Ngôn lấy, chia làm 2 phần: một phần cấp thí cho tất cả Tam Bảo, một phần tự dùng

Lại gia trì vào lúa đậu, vỏ trấu, muối… Hộ Ma 108 biến thì thấy các Ngoại Đạo vui vẻ cúng dường

Nếu ngày 15 của kỳ Bạch Nguyệt, một ngày một đêm chẳng ăn chẳng nói, đem các hoa, hương bày biện cúng hiến Ta (Quán Thế Âm Bồ Tát), gia trì vào hương Bạch Chiên Đàn, hoa sen, bơ, mật… Hộ Ma 1008 biến thì đêm đêm được 100 tiền vàng. Chỉ thông cúng dường tất cả Tam Bảo

Nếu gia trì vào cây Ba La Xa, cây Mộc Mật, cây Bách… chặt cắt nhóm lửa. Gia trì vào Trầm Thủy Hương, Bạch Chiên Đàn Hương, hoa lúa đậu, bơ, mật… Hộ Ma một vạn biến thì được vạn lượng vàng ròng. Chia làm 3 phần: một phần cúng dường tất cả Tam Bảo, một phần chép Kinh làm Tượng, một phần tự dùng, bố trí cho người nghèo túng, người già cô độc, người bệnh… Đừng cất chứa riêng, nếu cất chứa tức chẳng được trở lại

Nếu ngày 15 của kỳ Bạch Nguyệt, một ngày một đêm chẳng ăn chẳng nói, vào trong sông chày về phía Đông để nước ngập đến eo lưng, hướng mặt về phía Đông, giận dữ gia trì vào hạt cải trắng, đánh vào trong nước 108 biến. Tức ở trong nước hiện ra một Đồng Nữ nâng cầm 7 báu đem đến dâng cho, nên liền nhận lấy rồi chia làm 3 phần: một phần cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát với tất cả Tam Bảo, một phần tự dùng, một phần bố thí cho người nghèo túng thấp kém

Lại ngày 15 của kỳ Bạch Nguyệt, đem các hương, hoa, thức ăn uống bày hiến, cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát. Gia trì vào cỏ Ngưu Tất, Bạch Giao Hương, bơ,

mật… tự xưng tên xong, Hộ Ma 1008 liền trừ tất cả bệnh não, oán hận

Lại đêm cây Đỗ Trọng nhóm lửa. Gia trì vào hạt cải trắng, An Tất Hương, bơ… Hộ Ma 1008 biến, liền được tiêu diệt 10 ác, 5 nghịch, tất cả tai chướng

Lại gia trì vào hoa lúa đậu, Bạch Chiên Đàn Hương, hạt cải trắng, bơ, sữa… Hộ Ma 1008 biến sẽ được tài bảo rồi tự giàu có

Lại ngày 8 của kỳ Hắc Nguyệt, gia trì vào cây Cức Châm (cây Hắc Mai) chặt cắt nhóm lửa. Gia trì vào hoa Trịch Trục, củ gừng, dầu hạt cải đen… Hộ Ma 1008 biến, liền được A Tỳ Giá Lỗ Ca (Abhicāruka) điều phục thành tựu

Lại gia trì vào hoa sen, Bạch Chiên Đàn Hương, hạt cải trắng, bơ… Hộ Ma 1008 biến, liền được mưa lớn thấm khắp, sung túc

Nếu mưa dầm, gia trì vào Kì Vũ Hỏa Thực Hôi (tro Hộ Ma cầu mưa), rải khắp 10 phương thì mưa liền ngưng tạnh. Lại gia trì vào tro cầu mưa, rải ở 10 phương liền thành Kết Giới. Lại gia trì vào tro cầu mưa, rải tán ngược luồng gió thì gió liền ngưng dứt

Lại ở trước hang Rồng, trước hang Dược Xoa. Gia trì vào cây Tô Phương, xoa bôi bơ… Hộ Ma 1008 biến thì cửa hang tự mở, đi vào không có chướng ngại

Nếu trong núi sâu, gia trì vào hoa Câu Vật Đầu, thuốc Đa Nga La, hạt cải trắng, bơ… Hộ Ma 1008 biến thì các Dược Tinh hiện thân đi đến, chịu cho hái lấy

Lại gia trì vào cây Mộc Cô chặt cắt nhóm lửa. Gia trì vào Hồ Tiêu, bơ… Hộ Ma

1008 biến thì Đại Phạm Thiên ấy, Đế Thích Thiên, Na La Diên Thiên, Đại Tự Tại Thiên hiện thân hộ niệm. Ngay lúc nhìn thấy thời xin các Nguyện, thảy đều trọn đủ

Lại gia trì vào hoa Tô Mạn Na, hoa Yết Nê Ca La, hoa Ưu Bát La, bơ… Hộ Ma 1008 biến thì Nhật Thiên, Nguyệt Thiên ấy một thời hiện thân, phóng ánh sáng lớn chiếu soi, âm thầm gia bị, được Đại Thần Thông

Lại gia trì vào cây Bồ Kết chặt cắt nhóm lửa. Gia trì vào Hồi Hương Tử, Thiên Môn Đông, bột cây Tô Phương, bột Chiên Đàn Hương, hạt cải trắng, Đại Mạch, Ngưu Tô… Hộ Ma 7 ngày thời được vương tộc, tôi tớ của hàng Sát Đế Lợi… ắt trừ chướng khổ

Lại gia trì vào hạt cải trắng, gạo tẻ, củ gừng… Hộ Ma ngàn biến thì được các Dược Xoa, La Sát ủng hộ, thuận phục

Người muốn làm nhóm Pháp như bên trên, đều kết Bất Không Quyến Sách ấn, Phấn Nộ Vương Ấn, tụng Mẫu Đà La Ni Chân Ngôn, Bí Mật Tâm Chân Ngôn, Phấn Nộ Vương Chân Ngôn trợ nhau dùng song song, liền được thành tựu

 

THANH TỊNH VÔ CẤU LIÊN HOA VƯƠNG PHẨM THỨ MƯỜI MỘT

_Thế Tôn! Bất Không Vương Tượng Tam Muội Gia này, nên dùng lụa trắng, hoặc trên vải mịn, hoặc lại trên vải… vuông tròn 4 khuỷu tay, hoặc vuông vức 8 khuỷu tay… vẽ Tượng. Khi vẽ thời một lần đi ra thì một lần tắm gội, dùng hương xoa bôi thân, mặc quần áo sạch, ăn 3 loại thức ăn màu trắng, yên lặng chặt đứt nói năng, thọ 8 Trai Giới… Chén, bút, màu sắc đều khiến sạch tốt, đừng dùng keo nấu bằng da thú điều hòa màu sắc, ngay bên trong vẽ núi Bổ Đà Lạc (Potala) 7 báu

Sườn núi ấy giống như sườn núi Tu Di (Meru). Đỉnh núi, 9 mỏm núi giống như hoa sen đang trong nước, dạng như đài hoa sen. Trên núi vẽ các cây báu, hoa, quả, tất cả cỏ thuốc. Phía dưới núi vẽ các loại cá, thú, thủy điểu trong biển lớn. Ngay trên mỏm núi ở giữa vẽ cung điện 7 báu với mọi loại trang sức, đất của cung điện ấy do mọi báu tạo thành

Trong điện để tòa Liên Hoa Sư Tử báu, Trên ấy vẽ Bất Không Quyến Sách Quán Thế Âm Bồ Tát: một mặt, 3 mắt, 18 cánh tay, thân màu vàng ròng, ngồi Kiết Già, diện mạo vui vẻ, đầu đội mão báu, mão có vị Hóa Phật (Nirmāṇa-buddha). Hai tay ngay trước ngực chắp lại. Hai tay ngang rốn, đảo rũ xuống chắp lại, kèm co 2 ngón cái vào trong lòng bàn tay. Hai tay bên dưới trái tim hợp cổ tay, tay trái đều bung tán 5 ngón tay rồi hơi co lại giống như hoa sen nở, tay phải đem ngón cái, ngón giữa cùng hợp đầu ngón; đều bung tán ngón trỏ, ngón vô danh, ngón út rồi hơi co lại. Hai tay dưới rốn kết Quyến Sách Ấn. Một tay cầm cây đinh ba (tam xoa kích), một tay cầm cây phướng báu, một tay cầm mở hoa sen, một tay cầm Bất Không Phạn Giáp (rương kinh Phạn), một tay cầm sợi dây, một tay cầm móc câu Kim Cương, một tay Thí Vô Úy, một tay cầm Quân Trì, một tay cầm cái bình báu, một tay có hoa báu cuộn tròn ở lòng bàn tay… mặc áo da hươu, dùng Anh Lạc 7 báu, các quần áo của cõi Trời, ngọc báu, vòng, xuyến… trang s9u71c mà đeo, thân có lửa sáng

Bên phải Bất Không Quyến Sách Quán Thế Âm là Đa La Bồ Tát (Tāra- bodhisattva) ngửa lòng bàn tay trái dưới rốn cầm hoa Ưu Bát La xanh, tay phải giương lòng bàn tay, hơi nghiêng cúi đầu, ngồi Bán Già

Phía sau là Tỳ Câu Chi Quán Thế Âm Bồ Tát (Bhṛkuṭī-avalokiteśvarabodhisattva), tam tinh có một con mắt, thân có 4 cánh tay: một tay cầm hoa sen nở, một tay cầm Táo Quán, một tay ngửa lòng bàn tay dưới rốn, một tay cầm tràng hạt, ngồi Bán Già

Phía sau là Đại Bạch Thân Quán Thế Âm Bồ Tát Mahā-śveta-avalokiteśvarabodhisattva), tay trái cầm hoa sen nở, tay phải ngửa lòng bàn tay dưới rốn, ngồi Bán Già

Phía sau là Độ Để Sứ Giả (Dūtī-ceṭaka), thân màu xanh, giận dữ, ló nanh chó lên trên, đầu đội Độc Lâu Bán Gia (?5 cái đầu lâu), 8 cánh tay. Bên trái: một tay cầm chày Kim Cương Tam Cổ, một tay cầm hoa sen xanh, một tay cầm cây đinh ba, một tay giương lòng bàn tay. Bên phải: một tay cầm cây kiếm, một tay cầm cây búa, một tay cầm cây đao cong (khúc đao), một tay cầm sợi dây…chiêm ngưỡng Bồ Tát

_Bên trái Bất Không Quyến Sách Quán Thế Âm là Vô Cấu Tuệ Bồ Tát (Vimalamati-bodhisattva) tay trái cầm hoa sen, tay phải giương lòng bàn tay, ngồi Bán Già

Phía sau là người trì Chân Ngôn, quỳ gối chiêm ngưỡng, tay bưng lư hương

Phía sau là Bất Không Phấn Nộ Vương (Amogha-krodha-rāja), mặt mắt giận dữ, thân có 4 cánh tay: một tay cầm sợi dây, một tay cầm cây kiếm, một tay chống cây đinh ba (tam xoa kích), một tay cầm hoa sen, ngồi Bán Già, tóc như xoắn ốc

Phía sau là Bạch Y Quán Thế Âm Mẫu Bồ Tát (Pāṇḍa-vāsini-bodhisattva), tay trái nương theo hông sườn để ngửa trên bắp đùi, cầm hoa sen chưa nở. Nghiêng bàn tay phải, giương lòng bàn tay. Ngồi Bán Già

Phía sau là Nhất Kế La Sát Nữ Sứ Giả (Eka-jāṭi-rākṣasi-dūtī), thân màu xanh, giận giữ, dùng rắn làm chuỗi Anh Lạc, ló răng nanh, đầu đội mão Độc Lâu Bán Gia (5 đầu lâu), 6 cánh tay. Bên trái: một tay cầm chày Kim Cương Tam Cổ, một tay cầm hoa sen, một tay cầm sợi dây. Bên phải: một tay cầm cây búa, một tay cầm cây gậy Kim Cương, một tay cầm cây đinh ba (tam xoa kích). Chiêm Ngưỡng Bồ Tát

Bên dưới tòa của Bất Không Quyến Sách Quán Thế Âm, bên trái để Đại Đỉnh Kim Cương (Mahoṣṇīṣa-vajra), tay trái cầm chày Kim Cương tam cổ, tay phải để cạnh ngực giương lòng bàn tay, ngồi Kiết Già

Phía sau là A Trất Lý Chân Ngôn Minh Tiên, Bật Lý Ngu Chân Ngôn Minh Tiên, Nễ La Sai Chân Ngôn Minh Tiên… tay đều cầm hoa, quỳ thẳng lưng trên lá sen mà ngồi, chiêm ngưỡng cúng dường

Bên dưới tòa của Bất Không Quyến Sách Quán Thế Âm, bên phải để Kim Cương Bí Mật Chủ Bồ Tát (Vajra-guhyādhipati-bodhisattva), tay trái cầm chày Kim Cương độc cổ, tay phải cầm cây phất trắng, ngồi KIết Già

Phía sau là Quật Sai Chân Ngôn Minh Tiên, Sắt Sá Chân Ngôn Minh Tiên, Kiêu Đáp Ma Chân Ngôn Minh Tiên… tay đều cầm hoa, quỳ thẳng lưng trên lá sen mà ngồi, chiêm ngưỡng cúng dường

Các vị Bồ Tát ấy có dung mạo vui vẻ, ngồi trên tòa hoa sen, đội mão hoa 7 báu; đeo Anh Lạc, vòng, xuyến; mặc quần áo màu nhiệm của cõi Trời, có mọi loại trang sức

Bên ngoài cung điện ấy, trên mỏm núi bên trái của ngọn núi để Đế Thích Thiên,

Câu Phế La Thiên, Bà Sa Ma Thiên, Tỳ Ma Dạ Thiên, Địa Thiên Thần, Miêu Giá Thiên Thần… ngồi Bán Già

Bên ngoài cung điện ấy, trên mỏm núi bên phải của ngọn núi để Đại Phạm Thiên, Công Đức Thiên, Biện Tài Thiên, Thủy Thiên, Diệm Ma Vương … ngồi Bán Già

Hai bên trái phải của sườn núi ấy để Tứ Thiên Vương đều cầm khí trượng, ngồi Bán Già, mặc áo giáp màu nhiệm với mọi loại trang sức

Bên ngoài cung điện ấy, hai bên trái phải phìa trên để chúng Khổ Hạnh Tiên, hình thể khô gầy, làm tướng tán thánh

Bên ngoài cung điện ấy, phía trên bên phải để Nhật Thiên Tử

Phía sau là Tịnh Cư Thiên Chủ, Y Thủ La Thiên Tử cầm hoa cúng dường

Bên ngoài cung điện ấy, phía trên bên trái để Nguyệt Thiên Tử

Phía sau là Ma Hề Thủ La Thiên Tử, Chư Thiên Thiên Tử cầm hoa cúng dường

Các Thiên Tiên ấy có vòng hoa, quần áo, ngọc báu, Anh Lạc, mọi loại trang nghiêm

Bên ngoài cung điện ấy, thẳng phía bên trên để A Di Đà Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật, Thế Gian Vương Như Lai… làm tướng Thuyết Pháp, ngồi Kiết Già, ngồi trên tòa Sư Tử báu trên mọi loại mây màu

Ở bờ biển lớn ấy làm ngọn núi 7 báu, trên núi có mọi loại cây báu, hoa, quả. Trên các cây ấy có dây leo, cành, hoa, lá đủ mọi loại màu.

Trong núi cũng có ao, đầm, sông, khe suối… Trong nước có đủ hoa sen, hoa Câu Vật Đầu, hoa Phân Đà Lợi, hoa Ưu Bát La

Trên núi cũng có sư tử, voi trắng, tất cả chim thú, Cung Bàn Trà Quỷ, Dược Xoa, La Sát…

Nhiễu quanh chân núi ấy có 5 cái hang trống rỗng

Hai bên trái phải trong biển bên dưới núi có 5 mỏm núi 7 báu nhỏ. Ở trên 5 mỏm núi đều để Long Vương dạng như Thiên Thần, trên đầu ló ra đầu Xà Long: một vị có 1 đầu rắn, một vị có 3 đầu rắn, một vị có 5 đầu rắn, một vị có 7 đầu rắn, một vị có 9 đầu rắn…đều nâng hoa báu, ngồi Bán Già, chiêm ngưỡng cúng dường 4 mặt có núi nhỏ với mọi loại trang nghiêm

Tượng này Bổ Đà Lạc Sơn Bảo Cung Điện Hội, thân của Bất Không Quyến Sách Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nếu hū tình có Tâm tin tưởng trong sạch, tạm chiêm ngưỡng liền như thấy Ta (Quán Thế Âm Bồ Tát), được diệt tất cả chướng dơ bẩn, tội nặng… huống chi là hữu tình đời trước gieo trồng thanh tịnh trì Giới, thường vui cúng dường, trì tên gọi của Ta, tụng trì Chân Ngôn thì nơi thân đời này không có gì chẳng được quả, là Pháp Chân Như cung kính cúng dường

Người tu Pháp này liền sẽ thừa sự 64 căng già sa câu chi na dữu đa trăm ngàn Như Lai, gieo trồng căn lành, thành thục tương ứng. Ta (Quán Thế Âm) liền thường làm Mộng Giác hiện thân, cho chứng Bất Không Vương Nhất Thiết Pháp Nguyện Tam Muội Gia, niệm niệm trừ diệt tất cả tội nặng 5 Vô Gián trong ức trăm ngàn kiếp

Nếu có hữu tình vui vẻ lễ bái, xưng niệm tên của Ta thì Ta cũng nghĩ nhớ quán sát, âm thầm ủng hộ

Nếu có hữu tình nghèo túng, khốn khổ, bệnh nặng…thì thường nên chiêm ngưỡng, chỉ niệm tên của Ta cũng được tiêu trừ mây nghiệm sinh tử

Nếu có chim, thú, bàng sinh, hữu tình nhìn thấy Tượng này sũ buông xả thân này sinh lên cõi Trời

Nếu chùa, cung vua, thành, ấp, làng, xóm, nhà cửa người dân có các tai ách, lo lắng sợ hãi chẳng yên. Liền đem phan, hoa, mọi loại âm nhạc nghênh thỉnh Tượng này vào nhà, thanh tịnh nghiêm sức Đạo Trường, dùng bùn hương xoa tô đất, treo các phan hoa, an trí Tượng ấy. Dùng các hoa, hương, quả trái, bơ, sữa, thức ăn uống …hiến bày cúng dường, tụng trì Chân Ngôn, làm Pháp tu trì kèm làm Hộ Ma… liền diệt tất cả Tai Tinh (tinh tú gây tai vạ) biến quái. Thảy đều diệt tan Dược Xoa, La Sát, Bố Đan Na Quỷ, Tắc Kiện Đà Quỷ, Tỳ Xá Trà Quỷ. Nhà, người an vui, lúa mạ được mùa

Trong đây, hữu tình đều được 6 Ba La Mật, căn lành tương ứng. Nếu sau khi buông xả thân thì liền thọ sinh trong hoa sen ở Tây Phương Tịnh Thổ, thấy Đức Phật A Di Đà, tất cả Bồ Tát Ma Ha Tát, hiểu biết rõ ràng việc đã thọ sinh trong 700 ngàn kiếp quá khứ, được chứng Thanh Tịnh Vô Cấu Liên Hoa Quang Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tam Ma Địa, Liên Hoa An Trụ Liên Hoa Vương Chân Ngôn Minh Tiên Tam Ma Địa

 

KINH BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH THẦN BIẾN CHÂN NGÔN

QUYỂN THỨ TÁM (Hết)