KINH BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH THẦN BIẾN CHÂN NGÔN

Hán dịch: Đại Đường_Thiên Trúc Tam Tạng BỒ ĐỀ LƯU CHÍ (Bodhi-ruci: GiácÁi, hay Dharma-ruci: Pháp Ái)
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

QUYỂN THỨ CHÍN

QUẢNG ĐẠI GIẢI THOÁT MẠN NOA LA PHẨM THỨ MƯỜI HAI

_Thế Tôn! Bất Không Vương Quảng Đại Giải Thoát Liên Hoa Mạn Noa La Tượng Ấn Tam Muội Gia này. Ở trong vườn hoa, vườn thú, hoặc ở bên ao sen, hoặc ở bên trong chùa, hoặc ở bên bờ sông, hoặc ở núi rừng… đều chọn lựa Thắng Địa, dùng Phấn Nộ Vương Chân Ngôn gia trì vào hạt cải trắng, rải tán 10 phương, răn dạy khiến Tỳ Na Dạ Ca, các Quỷ Thần ác bên trong chỗ này đều đi ra ngoài hết, kết làm Phương Giới. Tất cả Thiện Thần tập hội ủng hộ

Đàn ấy vuông vức 32 khuỷu tay, đào xới loại bỏ đất ác, gạch, đá, xương, cây trong đất. Lấy đất sạch chèn lấp nâng cái nền cao một khuỷu tay bằng phẳng, nện chặt. Dùng Cồ Ma Di (phân bò), nước hương, đất màu vàng…sửa trị trang nghiêm, chà xát, tô điểm đất Mạn Noa La. Dùng dây 5 màu liệu lường bao quát lối đi giới hạn, mở rộng giới han, lới đi giới hạn bằng nhiều loại báu của Viện. Một là màu trắng, hai là màu đỏ, ba là màu vàng, bốn là màu xanh, năm là màu đen… màu sắc, các vật đều mới, sạch tốt

Nội Viện: ở giữa để Thích Ca Mâu Ni Phật đem lưng bày tay phải đè lòng bàn tay trái, hướng mặt về phương Tây, ngồi Kiết Già

Bên phải để Bất Không Quyến Sách Quán Thế Âm Bồ Tát ngồi Kiết Già

Phía sau để Đa La Bồ Tát hơi nghiêng đầu cúi xuống, tay trái cầm hoa Ưu Bát La xanh, tay phải giương lòng bàn tay, ngồi Bán Già

Phía sau để Vô Câu Tuệ Bồ Tát, tay trái cầm hoa sen nở, tay phải ngửa duỗi trên bắp đùi, ngồi Bán Già

Phía sau để Kiều Lý Bồ Tát, tay trái cầm hoa sen, tay phải ngửa duỗi trên bắp đùi, ngồi Bán Già

Bên trái để Chấp Kim Cương Bí Mật Chủ Bồ Tát, tay trái cầm chày Kim Cương tam cổ, tay phải cầm cây phất trắng, ngồi Kiết Già

Phía sau để Bạch y Quán Thế Âm Mẫu Bồ Tát, tay trái cầm hoa sen nở, tay phải ngửa duỗi bên dưới rốn, ngồi Bán Già

Phía sau để Ma Ha Thấp Phế Đa Bồ Tát, tay trái cầm hoa sen, tay phải giương lòng bàn tay, ngồi Bán Già

Phía sau để Bất Không Phấn Nộ Vương, tóc như xoắn ốc, mặt mắt đáng sợ, thân có 4 cánh tay: một tay cầm sợi dây, một tay cầm cây kiếm, một tay chống cây đinh ba, một tay cầm hoa san. Ngồi Bán Già

_Mặt Đông để A Súc Như Lai, tay trái úp duỗi bên dưới rốn nắm góc áo cà sa rũ xuống bên ngoài, tay phải giương lòng bàn tay, ngồi Kiết Già

Bên phải để Chấp Kim Cương Bí Mật Chủ Bồ Tát, tay trái cầm chặt chày Kim Cương tam cổ, tay phải giương lòng bàn tay, ngồi Kiết Già

Phía sau để Ma Mạc Kê Kim Cương Mẫu Bồ Tát, tay trái ngửa duỗi bên dưới rốn, tay phải cầm chày Kim Cương tam cổ, ngồi Bán Già

Phía sau để Chấp Kim Cương Châm Bồ Tát, tay trái chày Kim Cương độc cổ, tay phải nắm Kim Cương Châm Ấn, ngồi Bán Già

Phía sau để Kim Cương Chủng Tộc Sinh Bồ Tát,đem lưng bàn tay phải đè lòng bàn tay trái, duỗi để dưới rốn, dựng chày Kim Cương ở lòng bàn tay. Ngồi Bán Già

Bên trái để Chấp Kim Cương Câu Bồ Tát, tay trái cầm Kim Cương Câu Ấn, tay phải ngửa duỗi trên bắp đùi, ngồi Bán Già

Phía sau để Chấp Kim Cương Tỏa Bồ Tát, tay trái ngửa lòng bàn tay trên bắp đùi, tay phải nắm Kim Cương Tỏa Ấn, ngồi Bán Già

Phía sau để Phấn Nộ Mục Kim Cương Bồ Tát, mặt mắt giận dữ, ló nanh chó lên trên, tay trái cầm chày Kim Cương độc cổ, tay phải chống cây kích Kim Cương, ngồi Bán Già

Phía sau để Chấp Kim Cương Nha Bồ Tát, tay trái để ngang bụng cầm đài hoa sen bên trên có Kim Cương Nha Ấn, tay phải để ngang ngực ngửa lòng bàn tay, ngồi Bán Già

_Mặt Nam để Bảo Sinh Như Lai, tay trái để ngang ngực nắm góc áo sà sa ló ra bên trên bắp tay với ngực, tay phải giương lòng bàn tay, ngồi Kiết Già

Bên phải để Đại Ái Lạc Bồ Tát, tay trái cầm chày Kim Cương độc cổ, tay phải úp đè trên bắp đùi, ngồi Bán Già

Phía sau để Trì Bảo Chưởng Bồ Tát, tay trái cầm đài hoa sen bên trên có viên ngọc báu, tay phải mở bên ngoài giương lòng bàn tay, ngồi Bán Già

Phía sau để Thí Vô Úy Bồ Tát, tay trái nắm Hư Quyền nghiêng đè trên bắp đùi, tay phải giương lòng bàn tay, ngồi Bán Già

Phía sau để Xả Ác Đạo Bồ Tát, tay trái nắm Hư Quyền đè hông sườn, tay phải ngửa rũ lòng bàn tay, ngồi Bán Già

Bên trái để Bi Tuyền Nhuận Bồ Tát, tay trái nắm Hư Quyền nghiêng đè trên bắp đùi, tay phải đem ngón giữa, ngón cái vịn nhau nghiêng đè trên ngực. Ngồi Bán Già

Phía sau để Đại Từ Xuất Siêu Bồ Tát, tay trái co khuỷu tay cầm cành hoa lá, tay phải giương lòng bàn tay, ngồi Bán Già

Phía sau để Trừ Nhiệt Não Bồ Tát, tay trái cầm cây gậy báu, tay phải ngửa rũ lòng bàn tay, ngồi Bán Già

Phía sau để Bất Tư Nghị Tuệ Bồ Tát, tay trái hư quyền cầm đài hoa sen nở bên trên có viên ngọc báu, tay phải giương lòng bàn tay, ngồi Bán Già

_Mặt Tây để A Di Đà Phật, đem lưng bàn tay phải đè lòng bàn tay trái, ngồi Kiết Già

Bên phải để Quán Tự Tại Bồ Tát, tay trái cầm hoa sen, tay phải ngửa lòng bàn tay trên bắp đùi, ngồi Bán Già

Phía sau để Đa La Bồ Tát, tay trái cầm hoa sen xanh, tay phải giương lòng bàn tay, ngồi Bán Già

Phía sau để Đại Phạm Thiên Tướng Quân Quán Thế Âm Bồ Tát, tam tinh có một con mắt, thân có 4 cánh tay: một tay cầm hoa sen, một tay cầm Táo Quán, một tay cầm cái Bang (dụng cụ đập lúa), một tay Thí Vô Úy. Ngồi Kiết Già

Phía sau để Cát Tường Bồ Tát, tay trái cầm hoa sen, tay phải giương lòng bàn tay, ngồi Bán Già

Phía sau để Đại Thế Chí Bồ Tát, tay trái đè hông sườn cầm hoa sen, tay phải giương lòng bàn tay, ngồi Kiết Già

Phía sau để Bạch Y Quán Thế Âm Mẫu Bồ Tát, tay trái cầm hoa sen, tay phải ngửa duỗi trên bắp đùi, ngồi Bán Già

Phía sau để Nhĩ Lộ Chỉ Nễ Bồ Tát, tay trái nắm quyền đè trên bắp đùi cầm hoa sen xanh, tay phải giương lòng bàn tay, ngồi Bán Già

Phía sau để Đại Cát Tường Bồ Tát, tay trái nắm Hư Quyền đè bụng cầm hoa sen xanh, tay phải ngửa duỗi trên bắp đùi, ngồi Bán Già

_Mặt Bắc để Thế Gian Vương Như Lai, tay trái úp xuống để dưới rốn nắm góc áo cà sa ló ra rũ xuống, tay phải giương lòng bàn tay, ngồi Kiết Già

Bên phải để Phổ Hiền Bồ Tát, tay trái giương lòng bàn tay, tay phải cầm cây kiếm, ngồi Kiết Già

Phía sau để Hư Không Nhãn Phật Mẫu Bồ Tát, đem lưng bàn tay phải đè lòng bàn tay trái, duỗi để dưới rốn. Ngồi KIết Già

Phía sau để Thắng Tam Giới Bồ Tát, mặt mắt giận dữ, tay trái cầm chày Kim Cương tam cổ, tay phải chống cây đao, ngồi Bán Già

Phía sau để Như Lai Nha Bồ Tát, tay trái nắm Hư Quyền đè bắp bùi cầm đài hoa sen bên trên có Như Lai Nha Ấn, tay phải ngửa Hư Quyền ngay ngực, ngồi Bán Già

Bên trái để Mạn Thù Thất Lợi Bồ Tát, tay trái cầm hoa sen xanh, tay phải giương lòng bàn tay, ngồi Bán Già

Phía sau để Hư Không Tạng Bồ Tát, tay trái cầm cành hoa lá, tay phải để vật báu ở lòng bàn tay, ngồi Kiết Già

Phía sau để Đại Tinh Tiến Bồ Tát, tay trái ngửa duỗi dưới rốn, tay phải cầm cây kiếm, ngồi Kiết Già

Phía sau để Phật Nhãn Bồ Tát, tay trái cầm đài hoa sen bên trên có Phật Nhãn Ấn, tay phải giương lòng bàn tay, ngồi Bán Già

_Phương Đông Bắc để Địa Tạng Bồ Tát, phương Đông Nam để Di Lặc Bồ Tát, phương Tây Nam để Phổ Hiền Bồ Tát, phương Tây Bắc để Mạn Thù Thất Lợi Bồ Tát

_Tiếp theo, mặt Đông của Viện, từ phía Bắc thứ nhất để Hư Không Vô Cấu Kim Cương Bồ Tát, tay trái cầm chày Kim Cương độc đổ, tay phải giương lòng bàn tay, ngồi Bán Già

Tiếp theo để Kim Cương Luân Bồ Tát, tay trái úp duỗi trên bắp đùi, tay phải đặt ngang ngực để bánh xe (luân) ở lòng bàn tay, ngồi Bán Già

Tiếp theo để Chấp Kim Cương Thiện Hành Bồ Tát, tay trái úp đè trên bắp đùi, tay phải đặt ngang ngực đểchài Kim Cương độc cổ ở lòng bàn tay, ngồi Bán Già

Tiếp theo để Kim Cương Danh Văn Bồ Tát, tay trái cầm đài hoa sen bên trên có chày Kim Cương tam cổ, tay phải giương lòng bàn tay, ngồi Bán Già

Tiếp theo để Khả Úy Chấp Kim Cương Bồ Tát, tay trái cầm chày Kim Cương ngũ cổ, tay phải giương lòng bàn tay, ngồi Bán Già

Tiếp theo để Tịch Tĩnh Chấp Kim Cương Bồ Tát, tay trái cầm chày Kim Cương độc cổ, tay phải ngửa duỗi trên bắp đùi, ngồi Bán Già

Tiếp theo để Chấp Đại Kim Cương Xử Bồ Tát, tay trái cầm chày Kim Cương tam cổ, tay phải giương lòng bàn tay, ngồi Bán Già

Tiếp theo để Chấp Thanh Kim Cương Xử Bồ Tát, tay trái úp đè cầm đầu chày Kim Cương độc cổ, tay phải giương lòng bàn tay, ngồi Bán Già

Tiếp theo để Quân Tra Lợi Kim Cương Đồng Tử, tay trái cầm chày Kim Cương độc cổ, tay phải cầm cây đinh ba (tam xoa kích), ngồi Bán Già

Tiếp theo để Tùy Tâm Kim Cương Bồ Tát, tay trái cầm chày Kim Cương tam cổ, tay phải giương lòng bàn tay, ngồi Bán Già

_Mặt Nam, từ phía Đông thứ nhất để Địa Tạng Bồ Tát, tay trái cầm đài hoa sen bên trên có Ấn báu, tay phải giương lòng bàn tay, ngồi Bán Già

Tiếp theo để Bảo Xứ Bồ Tát, tay trái cầm đài hoa sen bên trên có chày Kim Cương báu, tay phải ngửa duỗi trên bắp đùi, ngồi Bán Già

Tiếp theo để Bảo Thủ Bồ Tát, tay trái cầm đài hoa sen bên trên có chày Kim Cương tam cổ báu, tay phải đặt trên bắp đùi để vật báu ở lòng bàn tay, ngồi Bán Già

Tiếp theo để Trì Địa Bồ Tát, tay trái cầm đài hoa sen bên trên có chày Kim Cương độc cổ dựng đứng, tay phải giương lòng bàn tay, ngồi Bán Già

Tiếp theo để Bảo Xử Bồ Tát, tay trái cầm đài hoa sen bên trên có chày Kim Cương ngũ cổ báu, tay phải giương lòng bàn tay, ngồi Bán Già

Tiếp theo để Kiên Cố Ý Bồ Tát, tay trái cầm đài hoa sen bên trên có chày Kim Cương tam cổ chữ thập báu, tay phải ngửa duỗi trên bắp đùi, ngồi Bán Già

Tiếp theo để Hư Không Vô Cấu Bồ Tát, tay trái cầm đài hoa sen bên trên có cây kiếm dựng đứng, tay phải giương lòng bàn tay, ngồi Bán Già

Tiếp theo để Hư Không Tuệ Bồ Tát, tay trái cầm đài hoa sen bên trên có bánh xe dựng đứng, tay phải giương lòng bàn tay cầm viên ngọc Ma Ni, ngồi Bán Già

Tiếp theo để Thanh Tịnh Tuệ Bồ Tát, tay trái cầm đài hoa sen bên trên có vỏ ốc (loa) dựng đứng, tay phải giương lòng bàn tay, ngồi Bán Già

Tiếp theo để Hành Tuệ Hạnh Bồ Tát, tay trái cầm hoa sen nở, tay phải nắm Hư Quyền đè lên ngực, ngồi Bán Già

_Mặt Tây, từ phía Nam thứ nhất để Đại Khả Úy Nhãn Kim Cương Bồ Tát, tay trái cầm chày Kim Cương, tay phải giương lòng bàn tay, ngồi Bán Già

Tiếp theo để Mã Đầu Quán Thế Âm Bồ Tát, tay trái cầm cây búa, tay phải cầm cọng lá hoa sen, ngồi Bán Già

Tiếp theo để Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát, ngồi Kiết Già

Tiếp theo để Như Ý Luân Quán Thế Âm Bồ Tát, thân có 6 cánh tay: một tay cầm bánh xe, một tay cầm tràng hạt, một tay cầm viên ngọc Như Ý, một tay nâng gò má phải, một tay cầm hoa sen, một tay đè mặt đất. Ngồi Kiết Già

Tiếp theo để Tỳ Na Dạ Ca Kim Cương, tay trái cầm cây búa Kim Cương, tay phải cầm sợi dây, ngồi Bán Già

Tiếp theo để Nhất Kế La Sát Sứ Giả, thân màu xanh, mặt mắt giận dữ, 6 cánh tay. Bên trái 3 cánh tay: một tay cầm chày Kim Cương tam cổ, một tay cầm hoa sen, một tay cầm sợi dây. Bên phải 3 cánh tay: một tay cầm cây búa, một tay cầm cây gậy Kim Cương, một tay cầm cây đinh ba. Ngồi Bàn Già. Ngay bên dưới tay cầm cây búa có Tỳ Na Dạ Ca đứng khom lưng sợ hãi

Tiếp theo để Thanh Cảnh Quán Thế Âm Bồ Tát, tay trái cầm hoa sen, tay phải giương lòng bàn tay, ngồi Kiết Già Già

Tiếp theo để Thập Nhất Diện Quán Thế Âm Bồ Tát, ngồi Kiết Già

Tiếp theo để Thấp Phộc Ma Khả Minh Vương, mặt mắt giận dữ giống như dùng thế đứng uy nghi của Kim Cương

Tiếp theo để Liên Hoa Tôn Na Lý Sứ Giả, tay trái cầm cây búa, tay phải cầm sợi dây, ngồi Bán Già

Tiếp theo để Đại Đỉnh Kim Cương Bồ Tát, tay trái cầm chày Kim Cương tam cổ, tay phải giương lòng bàn tay, ngồi Bán Già

_Mặt Bắc, từ phía Tây thứ nhất để Bất Động Sứ Giả, tay trái cầm sợi dây, tay phải cầm cây kiếm, ngồi Bán Già

Tiếp theo để Tốt Đổ Ba Bồ Tát, hai tay đều cầm hoa sen, ngồi Bán Già

Tiếp theo để Đại Thủy Cát Tường Bồ Tát, tay trái cầm hoa sen, tay phải giương lòng bàn tay, ngồi Bán Già

Tiếp theo để Như Lai Sóc Bồ Tát, tay trái nghiêng đè bụng, tay phải cầm cây giáo (sóc), ngồi Bán Già

Tiếp theo để Bạch Tản Cái Phật Đỉnh Bồ Tát, tay trái cầm đài hoa sen bên trên có Tản Cái Ấn, tay phải giương lòng bàn tay cầm hoa sen, ngồi Bán Già

Tiếp theo để Thắng Phật Đỉnh Bồ Tát, tay trái cầm đài hoa sen bên trên có cây kiếm dựng đứng, tay phải cầm hoa Ưu Bát La xanh, ngồi Bán Già

Tiếp theo để Quang Tụ Phật Đỉnh Bồ Tát, tay trái cầm đài hoa sen bên trên có Tản Phật Đỉnh Ấn, tay phải để ngang ngực, ngồi Bán Già

Tiếp theo để Tối Thắng Phật Đỉnh Bồ Tát, tay trái cầm đài hoa sen bên trên có

Luân Ấn dựng đứng, tay phải giương lòng bàn tay, ngồi Bán Già

Tiếp theo để Tồi Toái Phật Đỉnh Bồ Tát, tay trái cầm đài hoa sen bên trên có Bảo Ấn, tay phải giương lòng bàn tay, ngồi Bán Già

Tiếp theo để Vô Biên Phật Đỉnh Bồ Tát, tay trái cầm hoa sen, tay phải giương lòng bàn tay, ngồi Bán Già

Nhóm chư Phật, Bồ Tát Ma Ha Tát này có mặt mắt vui vẻ, quần áo màu nhiệm của cõi Trời, mão báu, Anh Lạc, khuyên tai bằng ngọc, vòng, xuyến, mọi loại trang nghiêm… ngồi trên tòa hoa sen, thân có lửa sáng vây quanh

_Viện kế tiếp: phương Đông để Đại Phạm Thiên, Đế Thích Thiên, Y Thủ La Thiên, Ma Hề Thủ La Thiên, Đại Tự Tại Thiên, Na La Diên Thiên, Công Đức Thiên, Biện Tài Thiên, Sai La Bà Phộc Để Thiên, Miêu Giá Thiên Thần, Hoa Quả Thiên Thần cho đến tất cả chư Thiên ở cõi Sắc (Rūpa-dhātu), Nhật Thiên, Tinh Thiên, tất cả Càn Thát Bà Thần, Khẩn Na La Thần

Phương Đông Nam để Hỏa Thiên, Dạ Thiên. Hai bên trái phải để Y Trất Lý Chân Ngôn Minh Tiên, Bật Lý Ngu Chân Ngôn Minh Tiên, Nễ La Sai Chân Ngôn Minh Tiên, Kiêu Đáp Ma Chân Ngôn Minh Thiên, sắt Tha Chân Ngôn Đại Tiên, Khuất Sai Chân Ngôn Thượng Tiên cho đến các Tiên mà làm quyến thuộc

Phương Nam để Diệm Ma Vương. Hai bên trái phải để tất cả Tỳ Xá Già Quỷ, Bố Đan Na Quỷ cho đến các Ma mà làm quyến thuộc

Phương Tây Nam để Nê Lợi Đế Thần. Hai bên trái phải để tất cả La Sát mà làm quyến thuộc

Cửa Tây để Thủy Thiên. Hai bên trái phải để tất cả Long Vương mà làm quyến thuộc

Phía Nam của cửa để Nguyệt Thiên. Hai bên trái phải để Tinh Thiên vây quanh

Phía Bắc của cửa để Địa Thiên Thần. Hai bên trái phải để tất cả A Tố Lạc mà làm quyến thuộc

Phương Tây Bắc để Phong Thiên Thần. Hai bên trái phải để tất cả Nghiệt Lỗ Trà Vương mà làm quyến thuộc

Phương Bắc để Đa Văn Thiên. Hai bên trái phải để tất cả Dược Xoa mà làm quyến thuộc

Phương Đông Bắc để Y Xá Na Thiên. Hai bên trái phải để tất cả Cưu Bàn Trà mà làm quyến thuộc

_Viện kế tiếp: khắp nước biển lớn, trong nước theo thứ tự có hoa sen nở; tất cả loài cá, thú, thủy điểu…; tất cả đài sen đều để vành trăng, trên mỗi một vành trăng theo thứ tự để tất cả Ấn

4 cửa để Tứ Thiên Vương Thần cầm nắm cây đao, cây giáo. Ngồi Bán Già

4 góc để 2 chày Kim Cương giao chéo nhau thành hình chữ Thập (十)

_Viện kế tiếp: 4 cửa, 4 góc để núi báu Tu Di, trên mỗi một ngọn núi có cung điện của chư Thiên, tất cả Thiên Thần, Long Vương, Dược Xoa, La Sát, Bộ Đa Quỷ…

Khắp 4 mặt để các núi nhỏ, trên mỗi một ngọn núi vẽ mọi loại cây báu, hoa, quả. Ở trên các cây có chúng chim: Anh Vũ, Xá Lợi, Bạch Hạc, Khổng Tước, Cộng Mệnh… cổ của các loài chim này dùng Anh Lạc báu mà trang nghiêm

_Nội Viện để vòng hoa sen làm giới hạn

Viện kế tiếp ấy dựng để Độc Cổ Kim Cương Xử Ấn, đầu ngọn theo thứ tự

Phía Đông của Mạn Noa La để tượng vẽ Bất Không Vương, mọi loại phan, hoa, hoa sen bằng vàng bạc, hoa sen bằng lụa vải 5 màu, mọi loại lụa vải màu, cây hoa, Lưu Ly 5 màu, hoa sốp mềm…. bên trong, bên ngoài trang nghiêm. Nên dùng hũ bằng vàng, hoặc hũ bằng bạc chứa đầy nước hương Bạch Chiên Đàn, hương Trầm Thủy, hương Long Não… dùng lụa sạch phủ lên trên. Bên trên để sợi dây báu Ma Ni 5 màu. Dùng bột hương Bạch Chiên Đàn, nột hương Trầm Thủy, bột hương Long Não rải trùm trên sợi dây. Trì Chân Ngôn vào hạt cải trắng rải tán bên trên

Để trước mặt Thích Ca Mâu Ni Phật 16 hũ bạc chứa Át Già, nước hương Bạch Chiên Đàn… cắm cành hoa lá, trên nước rải hoa nổi. 8 cái mâm vàng chứa 3 loại thức ăn uống màu trắng; 8 cái mâm bạc chứa mọi loại thức ăn uống, quả trái

Bên trong, bên ngoài bày hiến 33 phẩm, mọi loại các hương…. 8 lư hương bằng vàng, đồng bày trí bên trong bên ngoài, thiêu đốt Hương Vương

Ngoại Viện: 4 phương, 4 góc để cái bồn đồng lớn, chứa đầy nước hương, trên nước đầy tràn hoa

Nội Viện nên thắp 8 cái đuốc sáp. Ngoại Viện: 4 mặt để 108 chén đuốc bơ, đuốc dầu

Nơi cúng dường này, chỉ trừ rượu, thịt, 5 Tân, tất cả thức ăn dư thừa, hoa tàn, hương hôi, hoa hôi… thức còn lại đều thông hết, đem bày cúng dường. Nơi vẽ tượng ấy thì nhóm người hầu hạ đều ra vào, tắm gội, dùng hương xoa bôi thân, mặc quần áo sạch, thọ trì 8 Giới… Dạy bảo khiến sửa dựng, vào Đàn, ăn uống, lên nhà xí, quần áo… thảy đều riêng biệt, khi đối đãi đừng tiếp chạm lẫn nhau

Nơi ấy: Đệ Tử, nhóm người hầu hạ đồng với Tâm của người trì Chân Ngôn, tu trì làm Pháp.

Người trì Chân Ngôn ở cửa Tây như :Pháp kết Ấn, hộ thân, kết Giới, triệu thỉnh tất cả chư Phật, tất cả Bồ Tát, tất cả Thiên Thần, Sứ Giả… Chân Thân này tụ hội ngồi ở tòa, nghiêm kết Tam Muội, như Pháp làm Pháp, dẫn người thỉnh Pháp vào Đàn thọ nhận Pháp, lễ bái, quỳ ngồi, kết Quán Đỉnh Ấn ấn đè trên đỉnh đầu, dùng Chân Ngôn gia trì, dạy bảo trao truyền Tam Muội

Người này liền được 10 phương tất cả Như Lai nhiếp thọ, âm thầm trợ giúp, sẽ chứng Bất Không Quyến Sách Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Giải Thoát Liên Hoa Vương Ấn Tam Muội Gia, Nhất Thiết Chủng Tộc Đàn Ấn Thành Tựu Tam Muội Gia… thoát trừ tất cả tội chướng, 10 ác, 5 nghịch, 3 nghiệp thanh tịnh, phước thọ an vui. Với được Tam Thập Tam Thiên Nhất Thiết Chân Ngôn Đàn Ấn Tam Muội Gia, Nhất Thiết Long Vương Đàn Ấn Tam Muội Gia, Nhất Thiết A Tu La Vương Đàn Ấn Tam Muội Gia, Nhất Thiết Dược Xoa Vương La Sát Vương Đàn Ấn Tam Muội Gia… thảy đều thành tựu. Chẳng bị tất cả Thiên Ma, Ngoại Đạo rình tìm gây não hoại, cấm nhốt, điều phục

Nếu có hữu tình trợ nhau xâm nhiễu, liền chiêu vời tai họa. Người này sám hối cũng chẳng trừ được, chỉ có Tam Muội Gia này mới có thể cứu bạt, ngoài ra không gì có thể cứu được

Cần phải xoay vần Ấn, tụng trì Mẫu Đà La Ni Chân Ngôn, Bí Mật Tâm Chân Ngôn 1008 biến. Xoay vần Phấn Nộ Vương Ấn, tụng trì Phấn Nộ Vương Chân Ngôn 1008 biến thì 5 Đức Phật trong Mạn Noa La phóng mọi loại ánh sáng, trên sợi dây ấy cũng phóng ánh sáng, tượng vẽ tự động phóng 7 loại ánh sáng… Khi chứng Tướng này thời Thân Tâm vui thích. Lúc đó, Hành Giả phát Tâm Bồ Đề, tụng trì Mẫu Đà La Ni Chân Ngôn, Bí Mật Tâm Chân Ngôn 108 biến.

Tượng phát ra tiếng nói: “Lành thay! Lành thay Thiện Nam Tử! Nay ngươi đã được Bất Không Quyến Sách Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát Đà La Ni Chân Ngôn, Ma Ni Tối Thắng Quảng Đại Giải Thoát Liên Hoa Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia Tối Thắng Thành Tựu”

Gia trì 7 biến vào nước hương trong Đàn, rướt rót đỉnh đầu người thọ nhận Pháp, liền khiến cho được 6 căn thanh tịnh. Quán Thế Âm Bồ Tát hiện thân trong mộng, an ủi ban cho Nguyện. Hết tất cả Bồ Tát đều nghĩ nhớ. Tam Thập Tam Đế Thích, Phạm Vương, tất cả các Thiên Tử, Thiên Vương Thiên đều kèm Quyến thuộc đều ủng hộ, sẽ chứng Vô Lượng Bất Khâng Tam Muội Gia Đại Trí Tuệ Môn

Lại được Bất Không Dũng Mãnh Tinh Tiến Giới Định Công Đức Đại Phước Uẩn thành tựu tương ứng, Bất Không Lục Ba La Mật Đa thành tựu tương ứng, Bất Không Thiện Căn Viên Mãn tương ứng, Bất Không Nhất Thiết Đà La Ni Chân Ngôn Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia thành tựu tương ứng, Bất Không Trang Nghiêm Phật Sát Cụ Túc Công Đức thành tựu tương ứng

Lại được Lục Thập Tứ Căng Già Sa Câu Chi Na Dữu Đa Bách Thiên Bất Không Như Lai Thiện Căn Nhiếp Thọ thành tựu tương ứng

Lại được Tam Giới Nhất Thiết Chúng Sinh Bất Không Cung Kính Đỉnh Lễ Tam Muội Gia như thành tựu tương ứng với Xá Lợi (Śarīra), Chế Đa (Caitya: tháp) của Bạc Già Phạm (Bhagavaṃ: Thế Tôn)

 

TỐI THẮNG MINH VƯƠNG CHÂN NGÔN PHẨM THỨ MƯỜI BA

_Bấy giờ, Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát lại từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay cung kính, nhiễu quanh theo bên phải 3 vòng, lễ 2 bàn chân của Đức Phật rồi quỳ thẳng lưng, khom mình, thưa bạch với Đức Phật lần nữa rằng: “Thế Tôn! Lại Có Bất Không Quyến Sách Tâm Tối Thắng Minh Vương Chân Ngôn Tam Muội Gia. Muốn ở trước mặt Đức Phật, sẽ diễn nói”

Khi ấy, Đức Như Lai vì Quán Thế Âm Bồ Tát nói: “Lành thay! Lành thay Thiện

Nam Tử! Nay ông nên vì hữu tình đời Mạt Thế được lợi lạc lớn, tiến hướng đến Bồ Đề. Chính là lúc nên nói”

Lúc đó, Quán Thế Âm Bồ Tát vui mừng hớn hở, chiêm ngưỡng Đức Như Lai. Liền nói Tối Thắng Minh Vương Chân Ngôn là:

“Na ma tắc-trất lý duệ-đặc bà nỗ nga đả (1) bả-la để sắt sỉ đế biều (2) tát phộc bột đà, bồ địa tát-đát phế biều (3) na mạc tát phộc bả-la để-duệ ca bột đà, lý dã (4) thất la phộc ca tăng kì biều (5) để đá na nga đả, bả-la hàng bán nỉ biều (6) na mạc tam miểu nga đả nam (7) na mạc tam miểu bả-la để bán na nam (8) na mạc xá la đặc-phộc để tố đá dã (9) ma ha ma đái duệ (10) na mạc y lợi-dã (11) mai trất-lệ dã (12) bả-la mẫu khế biều (13) ma ha bồ địa tát-đoả phộc lý dã (14) nga nõa phộc lệ biều (15) na mô y nhĩ đá bà dã (16) đả tha nga đá gia (17) y la khả đế, tam miểu tam bột đà dã (18) na mô la đát-na đát-la gia dã (19) na mạc y lợi-gia (20) bàn lộ chỉ đế thấp-phộc la dã (21) bồ địa tát đoả-phộc dã (22) ma ha tát đỏa-phộc dã (23) ma ha ca lỗ nê ca dã (24) ế biều, ma ha lý-sử (25) y lợi dã, nga noa phộc lệ biều (26) na ma tắc cật-lý đắc-phế na (27) ma lý gia phộc lộ chỉ đế (28) thấp-phộc la, mục khố đặc-kì lại-noa (29) ma mộ già la nhiễm (30) na ma cật-lý na diệm (31) đả tha nga đá tam mẫu khư (32) bà sử đam, ma hạt bát lý san, mạt địa-duệ (33) y khả nhĩ na ninh ma miệt đả dĩ sử dã nhĩ (34) tất điện đổ mễ (35) tát phộc ca gia nê (36) tát phộc bà duệ số giả mễ (37) lạc khất xoa, bà phộc đổ (38) đát ninh-dã tha (39 ) án (40) giả la giả la (41) chỉ lý chỉ lý (42) chủ lỗ chủ lỗ (43)

Ma ha ca lỗ nê ca gia (44) nhĩ lý nhĩ lý (45) bỉ lý bỉ lý (46) chỉ lý chỉ lý (47) bá la ma ca lỗ nê ca (48) tỉ lý tỉ lý (49) bỉ lý bỉ lý (50) chỉ lý chỉ lý (51) ma ha bát đầu-ma, khả tắc đả gia (52) ca la ca la (53) chỉ lý chỉ lý (54) củ lỗ củ lỗ (55) Ma ha thuật đà tát đỏa-phộc gia (56) ế hứ duệ hứ (57) bột đình-dạ, bột đìnhdạ (58) đà phộc đà phộc (59) ca noa ca noa (60) chỉ nê chỉ nê (61) củ nỗ củ nỗ (62) bá la ma thuật đà tát đỏa-phộc gia (63) ca la ca la (64) chỉ lý chỉ lý (65) củ lỗ củ lỗ (66)

Ma ha tắc tha ma bả-la bả-đả gia (67) giả la giả la (68) tán giả la tán giả la (69) nhĩ giả la nhĩ giả la (70) ế tra tra, ế tra tra (71) bà la bà la (72) tị lợi tị lợi (73) bộ lỗ bộ lỗ (74) ế hứ duệ hứ (75) ma ha ca lỗ nê ca gia (76) ma ha bát du bát để (77) phế sái đà la (78) đà la đà la (79) sai la sai la (80) ma la ma la (81) giả la giả la (82) khả la khả la (83) khả khả khả khả (84) hứ hứ hứ hứ (85) hổ hổ hổ hổ (86)

Án, ca la một la khả ma (87) phế sái đà la (88) đà la đà la (89) địa lý địa lý (90) độ lỗ độ lỗ (91) đả la đả la (92) sai la sai la (93) bá la bá la (94) giả la giả la (95) phộc la phộc la (96) lạt thấp nhĩ, xá đá sai khả tắc la (97) bả-la để mạn nê đá, xá lý la (98) nhập-phộc la, nhập-phộc la (99) đáp bá đáp bá (100) bạc già bạn (101) tố ma ninh đinh-dạ (102) dã ma, bà lỗ noa, câu phế la (103) một-la khả mễ nại-la (104) lý sử nga noa, man chỉ đá chá la noa (105) tố lỗ tố lỗ (106) chủ lỗ chủ lỗ (107) bổ lỗ bổ lỗ (108) mẫu lỗ mẫu lỗ (109) tán nại củ ma la (110) một nại la, sai phộc sai phộc (111) nhĩ sắt noa đà na na (112) nỉ phộc lý sử na dã ca (113) phộc hổ nhĩ nhĩ đà phế sái đà-la (114) đà la đà la (115) địa lý địa lý (116) độ lỗ độ lỗ (117) tha la tha la (118) già la già la (119) dã la dã la (120) la la la la (121) khả la khả la (122) ma la ma la (123) bá la bá la (124) phộc la phộc la (125) phộc la na dã ca (126) sai mạn đả phộc lộ chỉ đá (127) nhĩ lộ chỉ đả (128) lộ kế thấp-phộc la (129) ma ê thấp-phộc la (130) mẫu hổ mẫu hổ (131) mẫu lỗ mẫu lỗ (132) mẫu dã mẫu dã (133) muộn già muộn già (134) bạc già bạn (135) y lợi gia phộc lộ chỉ đế thấp-phộc la dã (136) lộ khất sái lạc khất sái, hàm (137) tát phộc bà duệ biều (138) tát vũ bát nại-la phế biều (139) tát vũ bá tát nghệ biều (140) tát vũ bá dạ tế biều (141) tát phộc ngật-la hề biều (142) tát phộc danh-dạ địa biều (143) tát phộc ma đà bạn đà nẵng (144) la nhạ chú la đát tắc ca la (45) cận nữ dữu na ca nhĩ sái xá tắc đát-la (146) bá lý mộ giả ca (147) ca noa ca noa (148) ký nê ký nê (149) củ nỗ củ nỗ (150) giả la giả la (151) ấn ninh lý dã, phộc la bộc trượng nga (152) chá đổ la lý dã (153) tát đinh-dạ tam bả-la ca xả ca (154) đả ma đả ma (155) na ma na ma (156) sai ma sai ma (157) ma sai ma sai (158)

Ma ha đá mộ đà ca la (159) nhĩ đà ma ca sát bá la mật đa (160) bá lý bố la ca (161) nhĩ lý nhĩ lý (162) tra tra tra tra (163) tha tha tha tha (164) trưng trưng trưng trưng (165) trụ trụ trụ trụ (166) ế chế dã chiết ma (167) cật lý đá, bá lý ca la (168) ế hứ duệ hứ (169) ải thấp-phộc la, ma ê thấp-phộc la (170) ma ha bộ đả nga noa, bạn nhạ ca (171) củ lỗ củ lỗ (172) bá la bá la (173) ca la ca la (174) ca tra ca tra (175) ma tra ma tra (176) nhĩ thuật đà, nhĩ sái dã bà tân (177) ma ha ca lỗ nê ca (178) thấp-phế đả duệ thận-nhiêu bá nhĩ đả (179) lại-đát na ma củ tra (180) ma la đà la (181) tát phộc thận-nhạ thủy la tỉ cật-lý đả (182) nhạ tra ma củ tra (183) ma ha đặc bộ đả (184) ca ma la cật-lý đả (185) ca la đá la trượng-khả na (186) sa ma địa nhĩ mẫu cật xoa (187) bát-la kiếm tinh-dã (188) bạc hổ tát đỏa-phộc tán đát để (189) bát-lý bá giả ca (190) ma ha ca lỗ nê ca (191) tát phộc yết ma phộc la noa (192) nhĩ du đà ca (193) tát phộc danh-dạ địa, bả-la mộ giả ca (194) tát phộc xá bá lý bố la ca (195) tát phộc tát đỏa-phộc tam ma thấp-phộc sai ca (196) na mô tốt đổ đê (197) toa phộc ha (198)”

Bấy giờ, Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát nói Chân Ngôn này thời phóng ánh sáng lớn chiếu núi Bổ Đà Lạc. Cung Điện trên núi ấy chấn động theo 6 cách. Ở trong hư không: mây mưa hoa Ưu Bát La, hoa câu Vật Đầu, hoa Bát Đầu Ma, hoa Bôn Noa Lợi, hoa Mạn Đà La, mọi loại hoa báu, hương báu, mão báu của chư Thiên … mây biển các quần áo, chuỗi ngọc, vòng, xuyến, vật dụng trang nghiêm của cõi Trời… cúng dường Như Lai với lại cúng dường Đại Chúng trong Hội, hoa ngập đến đầu gối. Trong hư không ấy vô lượng nhạc Trời chẳng đánh tự kêu vang

Trong Hội: tất cả hàng Trời, Rồng, Dược Xoa, La Sát, A Tố Lạc, Càn Thát Bà, Nghiệt Lỗ Trà, Khẩn Na La, Mạc Hô La Già, Người, Phi Nhân… một thời vui vẻ, chắp tay chiêm ngưỡng, đồng thanh khen rằng: “Lành thay! Lành thay! Đấng Đại Bi hay khéo nói Bất Không Quyến Sách Tâm Tối Thắng Minh Vương Chân Ngôn này, như báu Như Ý, hay ban cho tất cả hữu tình trong 3 cõi, tuôn mưa báu lớn, đều được giải thoát”

Khi ấy, Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát lại bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Chân Ngôn như vậy: Nếu có hữu tình dùng Tâm Đại Bi, ưa thích thọ trì, nên thường tắm gội sạch sẽ, dùng hương xoa bôi thân, mặc quần áo sạch, ăn 3 loại thức ăn màu trắng, ngồi trong Tịnh Thất, dùng Tâm bày Tâm mà tự quán sát, an trụ Tâm Bồ Đề thanh tịnh, nhận biết mọi hình tượng tùy theo Quán Hạnh ấy mà đừng quán điều khác

Nếu Phiến Để Ca Tam Muội Gia (Śāntika-samaya): nên hướng mặt về phương Bắc, ngồi Kiết Già trên tòa Cát Tường giống núi Tu Di bền chắc chẳng lay động, tĩnh sự sợ hãi của Tâm, dùng con mắt Từ Bi chẳng chớp nháy con ngươi, mí mắt… quán nhìn Quán Thế Âm: mặt mắt đoan nghiêm trấn định, hình sắc tròn sáng, ngay thẳng thân Thiền Định, ngồi Kiết Già trên tòa hoa sen trắng, tay trái để ngang trái tim có viên ngọc Ma Ni ở lòng bàn tay, tay phải ngửa duỗi làm tướng Thí Vô Úy, phóng ánh sáng màu trắng chiếu dung không có chướng ngại… Xưng tụng rõ ràng, tiếng, Tướng hòa hợp, chẳng gấp chẳng chậm, mỗi mỗi điều hòa; vận của tiếng, tướng của chữ như vòng ánh sáng trắng… 21, 49, 108 biến sẽ được trừ diệt tất cả tai ách, tất cả tội chướng, tất cả Quỷ Thần ác, các bệnh tật ác… thành tựu Xuất Thế Thế Gian Tam Muội Gia Địa tối thắng

Nếu Bố Sắt Trí Ca Tam Muội Gia (Puṣṭika-samaya): nên hướng mặt về phương Đông, giao chéo chân ngồi trên tòa hoa sen, diện mạo vui vẻ, dùng Tâm vui thích, dùng con mắt Kim Cương hoan hỷ yêu trọng, tùy thuận quán nhìn Quán Thế Âm: mặt mắt vui vẻ, hình sắc hòa nhã như ánh sáng đầu tiên của mặt trời, ngay thẳng thân vui thích… ngồi trên tòa Kim Liên Quang, tay trái để ngang ngực cầm chày Kim Cương, tay phải ngửa duỗi làm tướng Thí Vô Úy, phóng ánh sáng vàng ròng chiếu dung không có chướng ngại… Xưng tụng rõ ràng, tiếng, Tướng điều hòa, chẳng lớn chẳng nhỏ, xem xét rõ ràng nhạy bén, bên ngoài nghe tiếng hiền hòa… vận của tiếng, tướng của chữ như vòng ánh sáng vàng ròng… 21, 49, 108 biến sẽ được thành tựu viên mãn Xuất Thế Thế Gian Tăng Ích Tam Muội Gia

Nếu Nhiếp Đạo Tam Muội Gia (?Vaśikaraṇa-samaya): nên hướng mặt về phương Tây, Thọ Tọa mà ngồi, kèm bàn chân ngồi xổm, dung mạo uy nghiêm đáng sợ, dùng Tâm vui thích, giương mắt nhìn ngó, cân nhắc nháy con ngươi mí mắt, quán nhìn Quán Thế Âm: mặt mắt sáng đẹp, hình uy nghiêm đáng kính trọng, tâm vui vẻ, ngay thẳng thân phấn tấn, ngồi trên tòa Nguyệt Quang Liên … Xưng tụng rõ ràng, tiếng, Tướng nhanh mau, xoay chuyển lanh lợi tiếng rõ ràng, bên ngoài nghe tiếng kiên quyết… vận của tiếng, tướng của chữ như vòng ánh sáng của mặt trăng… 21, 49, 108 biến sẽ được thành tựu viên mãn Xuất Thế Thế Gian Nhiếp Phục Tam Muội Gia Địa

Nếu Y Tỳ Chá Lỗ Ca Tam Muội Gia (Abhicāruka-samaya): nên hướng mặt về phương Nam, đứng Bản Thứ Đả Lý Noa: bàn chân phải là đầu cây Đinh, bàn chân trái là đuôi cây Đinh, xoay theo bên trái nghiêng cong. Hoặc Ốt Câu Tra Tọa đem bàn chân phải đạp trên bàn chân trái rồi ngồi, mông chẳng chạm đất, dung mạo giận dữ, dùng Tâm phẫn nộ, hai mắt liếc giận, nhìn ngó mưu lược việc quân… quán nhìn Phấn Nộ Vương mặt mắt giận dữ gầm rống, ló nanh chó lên trên, hình to lớn màu xanh đáng sợ, ngồi chồm hổm trên tòa hoa sen xanh, tay trái cầm Đản Trà (Daṇḍa: cây gậy), tay phải cầm Khát Già (Khaḍga: cây đao, cây kiếm), phóng lửa lớn nóng rực rất là đáng sợ…. Xưng tụng rõ ràng, tiếng gầm rống giận dữ, quát mắng xua đuổi khuất phục, vang xa…. vận của tiếng, tướng của chữ như vòng ánh sáng lửa… 21, 49, 108 biến sẽ được giáng phục, tất cả Quỷ Thần thảy đểu sợ hãi chạy trốn, chẳng dám đến gây tai nhiễu, uy công tự tại

Nếu ngày 15 của kỳ Bạch Nguyệt, bên cạnh tượng Quán Âm, để tượng Công Đức Thiên. Mỗi ngày đem thức ăn uống tinh sạch, hoa tạp hiến bày cúng dường, dùng Chân Ngôn gia trì vào hạt cải trắng, xưng tên Công Đức Thiên, đánh ném vào tượng Công Đức Thiên, mãn 21 ngày liền hiện thân đi đến, dâng cho châu báu, cho thêm Thắng Nguyện. Quán Thế Âm Bồ Tát hiện thân trong mộng… làm cho tiêu tai, trừ 5 tội Vô Gián

Dùng Chân Ngôn gia trì vào hạt cải trắng, tro Hộ Ma (hỏa thực hôi) tùy theo Tâm Kết Giới, Hộ Thân, xua đuổi Quỷ Thần. Trì Chân Ngôn vào cây cọc gỗ Tử Đàn, cột buộc chỉ 5 màu vây quanh, ghim làm kết Giới

Nếu bị bệnh sốt rét. Lấy chỉ 5 màu nhờ Đồng Nữ se hợp, dùng Chân Ngôn gia trì kết 21 gút rồi cho cột buộc trên cổ, liền được trừ khỏi bệnh

Nếu bị Phong Bệnh (trúng gió, bệnh thần kinh) dùng Ngưu Tô, dầu mè đen, lá tua hoa sen khô, hạt sen, thân cây lúa… nấu sắc rồi làm cao, tụng Chân Ngôn gia trì 108 biến… cho uống với xoa bôi, chà sát kèm rót nhỏ vào lỗ mũi, liền được trừ khỏi bệnh

Nếu bệnh Yếm Cổ (dùng Vu Thuật gây tai họa cho người). Đem bơ hòa với cao, tụng Chân Ngôn gia trì rồi xoa bôi trên thân. Sau đó, gia trì vào miến khô che phủ khắp, lau chùi bàn tay nặn hình người dùng Yếm Cổ. Gia trì vào cây đao bằng thép đã tôi luyện, chặt cắt thành 7 đoạn, liền được trừ khỏi

Nếu bị Quỷ Thần đem đến điểu hoảng sợ. Dùng chỉ 5 mảu, tụng Chân Ngôn gia trì, kết 108 gút rồi đeo trên thân, liền được trừ khỏi

Nếu bị đau bụng. Gia trì vào nước nóng muối hồng rồi cho uống vào, liền khỏi

Nếu bị trùng độc cắn. Tụng Chân Ngôn gia trì vào bùn đất màu vàng, xo bôi vào chỗ bị cắn, liền trừ khỏi

Nếu vị sưng vù cổ họng. Tụng Chân Ngôn vào bột Tất Bạt, mật… cho uống vào, thì được khỏi

Nếu bị đau mắt. Gia trì vào nước Cam Thảo, nước hương Long Não, luôn luôn tẩy rửa, liền được trừ khỏi

Nếu bị đau tai. Gia trì vào dầu mè, Hồi Hương Tử chưng sắc rồi nhỏ giọt vào trong lỗ tai, liền trừ khỏi

Nếu thường sáng sớm, gia trì vào nước: súc miệng, rửa tay thì luôn được tướng tốt lành

Nếu trong nhà có tất cả tai quái. Dùng bơ xoa bôi hoa sen 1008 cọng, gia trì rồi thiêu đốt hiến. Cũng kèm ngày ngày 3 thời gia trì vào nước rưới vảy trong nhà, liền được trừ diệt

Nếu các gió ác, mưa đá gây tai vạ. Ở đỉnh núi cao, tụng Chân Ngôn gia trì vào cành Thạch Lực 21 biến. Tay trái bấm chuỗi hạt, tay phải cầm cây gậy. Lại một lần gia trì thì một lần đánh tan gió ác, mưa đá… khiến cho ra ngoài chỗ trống vắng hạ xuống sườn núi lớn, 108 biến liền được trừ tan

Nếu Tỳ Na Dạ Ca gây nhiễu não. Nên dùng bột Hồ Du Ma hòa với nước, gia trì cúng dường thì Tỳ Na Dạ Ca liền được vui vẻ, chẳng gây chướng não

Nếu trừ khốn ách. Ở 7 ngày nên dùng cái hũ sạch chứa đầy nước hương, để trước mặt Bồ Tát gia trì 108 biến, như Pháp nóng ấm lên, rồi rướt rót đỉnh đầu, tắm rửa thân, liền được trừ diệt

Nếu các Quỷ Thần gây chướng não. Dùng dầu mè, gạo tẻ hòa với nhau, một lần gia trì thì một lần thiêu đốt… 108 lần liền được trừ diệt

Nếu bệnh Võng Lượng. Tụng Chân Ngôn vào nước rồi uống vào, liền được trừ khỏi

Nếu hữu tình: đoản mệnh, nhiều bệnh mà hay tự mình mỗi ngày ở trước tượng Quán Thế Âm thiêu đốt Hương Vương, tụng Tối Thắng Minh Vương Chân Ngôn 108 biến, mãn 108 ngày, liền được chuyển nghiệp chết yểu ấy, khiến được tăng tuổi thọ

Nếu gông, cùm, xiềng xích, ngục tù cột trói nơi thân. Chỉ khiến chí thành ngày đêm tụng trì Tối Thắng Minh Vương Chân Ngôn không có hạn định biến số, liền được giải thoát

Nếu gia trì bào bàn tay phải rồi xoa chà mặt, thì người nhìn thấy đều vui vẻ

Nêu gia trì vào lông đuội chim công, phất phủi thân người bệnh, liền được trừ khỏi

Nếu gia trì vào cây bị sét đánh thiếu đốt thành tro, lại nữa gia trì rải tán ở 10 phương, liền thành kết Giới

Nếu thường quán Tượng, kết Ấn, tụng trì Tối Thắng Minh Vương Chân Ngôn luôn chẳng gián đoạn thì người này sẽ chứng trăm ngàn Tam Ma Địa

Nếu Bật Sô, Bật Sô Ni, Tộc Tính Nam, Tộc Tính Nữ vui khiến viên mãn 6 Ba La Mật rồi tương ứng. Làm Mạn Noa La, dùng Cồ Ma Di (phân bò) hòa với bùn đất màu vàng, như Pháp chà sát, xoa bôi. Dùng bùn Bạch Chiên Đàn Hương, Cam Tùng Hương, uất Kim Hương, Long Não Hương, Xạ Hương điều hòa sửa trị, xoa bôi tô điểm vẽ vòng hoa sen. Bên trong trang nghiêm cái tòa, để kinh Bát Nhã Ba La Mật, để tượng Bất Không Quyến Sách Quán Thế Âm, tượng Bát Nhã Bồ Tát… xếp bày các phan, hoa, hiến các hương hoa, nước hương, quả trái màu trắng, đèn sáng, thiêu đốt Hương Vương, kèm sửa trị quần áo trên thân, hộ Thân, kết Giới, tụng trì Tối Thắng Minh Vương Chân Ngôn, xưng tên Bát Nhã Bồ Tát mãn một vạn biến; tụng trì Phấn Nộ Vương Chân Ngôn xưng tên Bát Nhã Bồ Tát mãn một vạn biến, liền được Bát Nhã Bồ Tát hiện thân khen ngợi, ban cho 6 Ba La Mật tương ứng viên mãn, vô lượng căn lành của Y Mộ Già Vương (Amogha-rāja: Bất Không Vương) tương ứng viên mãn, sẽ cho làm Đại Đạo Sư của hữu tình

Nếu hàng phục Thiên Ma. Tên đỉnh núi cao, ngồi hướng mặt về phương Đông, tay phải cầm chày Kim Cương, tay trái bấm chuỗi hạt, tụng Tối Thắng Minh Vương Chân Ngôn 108 biến. Lại xoay vần kết Ấn, tụng Phấn Nộ Vương Chân Ngôn 108 biến, liền được tất cả Thiên Ma, Quỷ Thần thảy đều thuận phục

Nếu thường ngày 8, ngày 15 của kỳ Bạch Nguyệt, ăn 3 loại thức ăn màu trắng, lặng lẽ chặt đứt ngôn luận. Ở trước mặt Tượng, ngồi hướng mặt về phương Đông tụng trì Tối Thắng Minh Vương Chân Ngôn 108 biến, liền được tất cả các Pháp của Y Mộ Già Vương Chân Ngôn, tất cả Tâm Nguyện thảy đều viên mãn

Nếu tự Quán Đỉnh. Dùng cái hũ sứ trắng chứa đầy nước Bạch Chiên Đàn Hương, Cam Tùng Hương, Long Não Hương để chính giữa Đàn, kết Quán Đỉnh

Ấn, tụng Chân Ngôn gia trì, gia trì đỉnh đầu của mình, cũng ấn vào hũ nước 108 biến, rướt rốt đỉnh đầu, tắm rửa thân… liền được tất cả chư Phật, Bồ Tát Ma Ha Tát hiện ra trước mặt, thành tựu rồi làm Quán Đỉnh

Nếu ở trước tượng Xá Lợi, nhập vào Như Lai Tướng Tam Ma Địa, một lần tụng trì Tối Thắng Minh Vương Chân Ngôn thì một lần thỉnh Thần Thông 10 lực của Như Lai âm thầm trợ giúp ủng hộ, 108 biến sẽ được tương ứng với Công Đức của Như Lai

Nếu dùng bàn tay phải đè lên bàn chân của tượng Bất Không Vương, phát Hoằng Thệ Nguyện, tụng trì Tối Thắng Minh Vương Chân Ngôn 108 biến, sẽ được tương ứng với Công Đức của Bất Không Vương

Lại thiêu đốt An Tất Hương. Dùng bàn tay phải đè lên bàn chân của tượng Chấp Kim Cương Bí Mật Chủ Bồ Tát, một lần tụng trì Tối Thắng Minh Vương Chân Ngôn thì một lần xưng tên Chấp Kim Cương Bí Mật Chủ Bồ Tát, 108 lần sẽ được tương ứng với Công Đức của Kim Cương Bí Mật Chủ Bồ Tát

Như vậy tu trì Tối Thắng Minh Vương Chân Ngôn, Phấn Nộ Vương Chân Ngôn, kết Giới, Quán Đỉnh Ấn, hộ thân… cần phải thường phát 4 Tâm vô lượng, mau được các Pháp mỗi mỗi chóng tương ứng, Quán Thế Âm Bồ Tát âm thầm gia hộ… tăng trưởng Thiện Tướng, Phước Đức. màu da đầy tràn sự thanh khiết với được thân Đại Quán Đỉnh Ấn Giáp Trụ của chư Phật, Bồ Tát ở 10 phương. Tự thành biện tất cả Tối Thắng Minh Vương Chân Ngôn Pháp, sẽ chứng tất cả Tam Muội Gia của Bất Không Vương Đà La Ni Chân Ngôn.

 

KINH BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH THẦN BIẾN CHÂN NGÔN

QUYỂN THỨ CHÍN (Hết)