KINH BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH THẦN BIẾN CHÂN NGÔN

Hán dịch: Đại Đường_Thiên Trúc Tam Tạng BỒ ĐỀ LƯU CHÍ (Bodhi-ruci: GiácÁi, hay Dharma-ruci: Pháp Ái)
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

QUYỂN THỨ BẢY

HỘ MA TĂNG ÍCH PHẨM THỨ BẢY

_Bạch Đức Thế Tôn! Bất Không Vương Hộ Ma Tam Muội Gia này hay thành tất cả căn lành của Công Đức, hai diệt tất cả tội chướng quá khứ hiện tại, hay phá tất cả nhóm Thiết Đổ Lỗ (Śatrū: oan gia), hay trừ tất cả Tỳ Na Dạ Ca (Vināyaka) ác, hay chận đứng tất cả Nột Sắt Tra (Duṣṭa) ác, hay diệt tất cả tướng chẳng tốt lành, hay tiêu trừ ngỗi khổ trong 16 Địa Ngục lớn, hay trừ sự sợ hãi của 8 điều sợ hãi lớn, hay phá tất cả nạn oán thù tranh giành, hay giáng phục tất cả binh trượng của quân nơi khác, hay trừ tất cả bệnh dịch đói khát, hay chứng Đại Trí của tất cả chư Phật, hay vào Bồ Đề

(Bodhi) của tất cả chư Phật

Nếu có hữu tình như Pháp tu học, thường sai 4 Thiên Vương Thiên, tất cả tám Bộ Trời Rồng Quỷ Thần đều sẽ âm thầm gia hộ; tất cả Như Lai, Quán Thế Âm Bồ Tát quán sát âm thầm gia hộ

_Bạch Đức Thế Tôn! Nói Phiến Để Ca Tam Muội Gia (Śāntika-samaya: Tức Tai Tam Muội Gia) an vui hữu tình, diệt tất cả tai dịch. Nói Bổ Sắt Trí Ca Tam Muội Gia (Puṣṭika-samaya: Tăng Ích Tam Muội Gia) tăng ích hữu tình: Phước, Mệnh, tài bảo. Nói A Tỳ Chá Lỗ Ca Tam Muội Gia (Abhicāruka-samaya: Giáng Phục Tam Muội Gia) trị diệt tất cả Tính ác, Dược Xoa, La Sát, loài ăn nuốt tinh khí con người, đều tự đến chịu phục, khiến cho các hữu tình có Tà Kiến như rừng rậm được vào Chính Kiến. Do nghĩa này cho nên nói Pháp Hộ Ma (Homa), thành tựu Tam Muội Gia Giải Thoát thuộc Thế Gian Xuất Thế Gian.

Nên như Pháp làm, thỉnh triệu tất cả chư Phật, Bồ Tát, Hỏa Thiên, chư Thiên, Na Già Long Thần, Chân Ngôn Minh Tiên… thiêu đốt thức ăn cúng dường, thay đổi quần áo sạch sẽ, cách chỗ của Đạo Trường chẳng xa chẳng gần, quán thấy dung mạo của Tôn (Tôn dung) làm Đàn Hộ Ma vuông tròn 4 khuỷu tay, sửa trị tô điểm đất của Đàn, mở rộng cửa, lối đi. Bên cạnh chỗ cao của nền chọn Nội Viện đào cái lò rộng một khuỷu tay rưỡi, sâu khoảng một khuỷu tay, giáp vòng có đường viền chồng lên nhau. Đưṇg viền bên trong cao rộng khoảng 2 ngón tay, đường viền bên ngoài cao rộng khoảng 4 ngón tay. Đáy lò dùng bùn làm hoa sen tám cánh, ở trên đài hoa lại nặn đắp bánh xe bằng bùn. Như Pháp bôi xoa Ngoại Viện rộng một khuỷu tay

Phương Đông để Đại Phạm Thiên Ấn, Đế Thích Thiên Ấn, Nhật Thiên Ấn

Phương Đông Nam để Hỏa Thiên Ấn, Chư Tiên Ấn

Phương Nam để Diệm Ma Vương Ấn, Nhất Kế La Sát Thần Ấn, Độ Để Sứ Giả Ấn (Dhūtī-ceṭa mudra)

Phương Tây Nam để Nê Lợi Đế Thần Ấn (Nirṛti-devatā mudra: La Sát Thần Ấn), Chư La Sát Ấn

Phương Tây để Thủy Thiên Ấn, Long Ấn, Địa Thiên Ấn, Nguyệt Thiên Ấn

Phương Tây Bắc để Phong Thiên ấn, Nghiệt Lộ Trà Ấn (Garuḍa-mudra: Kim Sí Điểu Ấn)

Phương Bắc để Tỳ Sa Môn Ấn, Chư Dược Xoa Ấn

Phương Đông Bắc để Đại Tự Tại Thiên Ấn, y Xá Na Thiên Ấn (Īśāna mudra: Tự Tại Thiên Ấn)

Kết Ấn tịch trừ, hộ thân, kết Giới rồi thỉnh triệu

Bốn góc để bình Át Già (Argha), bốn cửa để lò hương, thiêu đốt mọi loại hương, bày các hương hoa. Thức ăn uống cúng dường. Gia trì vào tro cỏ tranh sạch cùng với Đồng Bạn chấm lên trán hộ thân. Bày tòa cỏ tranh, giờ Dậu, Tuất thời hướng mặt về phương Đông mà ngồi. Dùng cây Đỗ Trọng, cây Mộc Mật (Deva-dāru: Mật Hương, Một Hương, thuộc loại Trầm Hương), cây Bách lớn như ngón tay cái, chặt dài 12 ngón tay bỏ vào trong lò nhúm lửa, dùng cây quạt để quạt, đường dùng miệng thổi. Nên dùng nước thơm rưới vảy trong sạch (sái tịnh) trên lửa, búng tay ba lần

Nên quán đám lửa màu vàng ròng làm chữ La (RA) biến làm Hỏa Thiên

(Agni-deva) có một mặt, 3 con mắt, thân màu trắng, 4 cánh tay, búi tóc mão tóc màu vàng, bên trái: một tay cầm Quân Trì, một tay cầm cây gậy báu. Bên phải: một tay tác Thí Vô Úy, một tay bấm tràng hạt, ngồi Bán Già, phóng đám lửa lớn, đốt hương thỉnh triệu. Dùng, lúa đậu, hoa, hạt cải trắng, bơ tốt, Chân Ngôn Hộ Ma.

Thỉnh Hoán Hỏa Thiên Chân Ngôn là:

“Án (1) nhập-phộc la, nhập-phộc la (2) bả la nhập-phộc la (3) để sắt tha, sai ma diệm (4) hổ lỗ hổ lỗ (5) hồng, phất (6), toa-phộc ha (7)”

 

Tụng đủ 7 biến, triệu Hỏa Thiên đến. Dùng bơ, hạt cải trắng, An Tất Hương, Chân Ngôn Hộ Ma 7 biến, Chân Ngôn Tịnh Thủy rưới vảy trên lửa, búng tay 3 lần

Chặt cây Bách, cây dâu, cây Cấu (cây gỗ dùng làm xà ngang gác trên cột nhà), cọng hoa sen, cây Bạch Chiên Đàn dài 16 ngón tay, dùng Chân Ngôn gia trì, nhóm lửa bên trong lò. Các nhóm cây này tùy được một loại cây thì làm Pháp cũng thành.

Bạch Chiên Đàn Hương, Huân Lục Hương, Cam Tùng Hương, hoa lúa đậu, bơ… tụng Bí Mật Tâm Chân Ngôn, Phấn Nộ Vương Chân Ngôn gia trì Hộ Ma 108 biến, chưng hấp 1008 nắm cơm gạo tẻ với bơ gia trì Hộ Ma. Như vậy Hộ Ma đủ 21 ngày hoặc 49 ngày

Lúc đó, Hỏa Thiên hiện thân bên trong Đàn ngó nhìn mười phương, khen rằng: “Lành thay! Lành thay người trì Chân Ngôn! Nay được thành tựu Pháp Hộ Ma này, đã tu Nguyện gì đều làm cho đầy đủ”

Khi ấy, nên đem Át Già cúng dường. Lại nên dùng 1008 nắm cơm gạo tẻ với bơ gia trì Hộ Ma xin điều đã cầu nguyện, liền được Hỏa Thiên dùng tay nâng vật khí bằng bạc, bên trong chứa đầy thuốc dâng cho, người trì Chân Ngôn nhận lấy ăn vào liền được yêu thích, thân phát ra lửa sáng, sống lâu vạn tuổi, chứng Túc Mệnh Trí mà được Tổng Trì Bất Không Quyến Sách Tâm Vương Mẫu Đà La Ni Chân Ngôn Tam Muội Gia

Nếu chẳng nhận thuốc của Hỏa Thiên. Trở lại Hộ Ma 1008 viên nữa thì đất trong Đàn chấn động, Quán Thế Âm Bồ Tát hiện thân an ủi, khen rằng: “Lành thay! Lành thay! Ngươi đã thành tựu Pháp Hộ Ma này. Ngươi tu Nguyện gì? Nay Ta làm cho ngươi liền được đầy đủ”

Thời người trì Chân Ngôn dâng Át Già cúng dường thì Quán Thế Âm Bồ Tát tự cầm thuốc ấy ban cho. Người trì Chân Ngôn quỳ lễ, cung kính nhận thuốc rồi ăn vào thời hình dạng ấy biến thành đẹp đẽ, thân tuôn ra lửa sáng, chứng được Bất Không Đại Chân Ngôn Minh Tiên Thần Thông Tam Muội Gia, được 92 căn già sa Chân Ngôn Minh Tiên cùng một lúc hiện đến kính làm bạn bè, trụ ở 92 căng già sa câu chi trăm ngàn cung điện 7 báu mà Quán Thế Âm đã trụ, an vui dạo chơi xem xét. Nhóm cung điện ấy có vô lượng cây báu, hoa quả xen kẽ trang nghiêm

Vườn tược nơi cõi đất ấy phần lớn có mọi loại hoa vàng, hoa bạc, hoa quả của cây báu đủ màu sắc, tất cả ao đầm chứa nước tám Công Đức, khí hương thơm phức như hương Chiên Đàn. Ở trong nước ấy phần lớn có hoa Uất Bát La (Utpala), hoa Bát Đầu Ma (Padma), hoa Câu Vật Đầu (Kumuda), hoa Phân Đà Lợi (Puṇḍarika) đủ màu sắc. Các suối, ao ấy có cát bằng vàng trải khắp đáy, mọi thứ báu làm bờ

Các cung điện, đài, sàn, lầu gác, hoa quả, suối, ao này trợ nhau xen kẽ chiếu rọi giáp vòng rộng lớn nghiêm tịnh. Tất cả Thiên Nam, Thiên Nữ, Khẩn Na La Nữ, Càn Thát Bà Nữ thường du hý khắp nơi

Người trì Chân Ngôn đã nhận thân ấy cho đến Vô Thượng Chính Đẳng Bồ Đề chẳng thọ sinh trở lại, luôn đến tất cả cõi nước ở mười phương, cung kính cúng dường tất cả chư Phật, Bồ Tát Ma Ha Tát trì giữ Bất Không Quyến Sách Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Giải Thoát Liên Hoa Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia. Tất cả Bồ Tát Ma Ha Tát cung kính, đỉnh lễ rồi khen ngợi. Câu chi trăm ngàn tất cả chư Thiên cho đến A Ca Ni Tra Thiên (Sắc Cứu Cánh Thiên), tất cả Long Vương, A Tố Lạc Vương, Khẩn Na La Vương, Càn Thát Bà Vương, Nghiệt Lỗ Trà Vương, Ma Hô La Già Vương đều sẽ cung cấp tất cả vật dụng cần thiết, thức ăn uống ngon ngọt, tự tại giàu có dư thừa. Người được Quả này đều có Nhân là Đại Y Mộ Già Vương Hộ Ma

Cúng Hiến Tam Muội Gia

Nếu người trì Chân Ngôn có nhiều tội nặng, Phước Đức ít ỏi. Tuy uống thuốc này ắt chỉ được giàu có, thọ mệnh lâu dài mà chẳng được chứng thấy mọi loại hình tướng đi lại với nhóm tướng Thần Thông biến hóa của chư Phật, Bồ Tát Ma Ha Tát. Chỉ khiến cho tất cả nghiệp chướng quá khứ hiện tại đều tiêu diệt hết, được người yêu thích khen ngợi, ngôn từ phát ra đều được người khác tin nhận. Nếu khi mệnh chung thời thân tâm lặng lẽ an định, không có các oán, sự sợ hãi. Tất cả Như Lai, Quán Thế Âm Bồ Tát cùng một lúc hiện thân nghênh đón người trì Chân Ngôn đến phương Tây, hóa sinh trong hoa sen, được Túc Trụ Trí, đều hiểu biết việc trong ức kiếp đời, cho đến Bồ Đề lại chẳng nhận chịu tất cả thân: Noãn Thai Thấp Hóa lần nữa. Từ một cõi Phật đến một cõi Phật, nghe giữ các Pháp, cúng dường chư Phật

Nếu dùng thuốc chấm lên trán thì du hành Thế Gian được người yêu kính. Nếu sau này có muốn điều gì, nhớ niệm thì Hỏa Thiên liền hiện thân, sẽ như Nguyện xin đều làm cho viên mãn.

Lại Tam Muội Gia (Samaya). Chặt cây Đinh Hương, cây Thạch Lựu… nhóm lửa, tụng Mẫu Đà La Ni Chân Ngôn, Phấn Nộ Vương Chân Ngôn gia trì vào gạo tẻ, đậu xanh, bánh hấp, bột hoa sen khô, hạt cải trắng, Tô Mật, Thạch Mật làm viên Hoan Hỷ. Ở trong 7 ngày gia trì Hộ Ma. Bên trong lò lại hiện ra nửa thân của Hỏa Thiên, tay cầm cái mâm báu chứa đầy thuốc viên bên trong, dâng cho người trì Chân Ngôn rồi bảo rằng: “Thuốc tán màu nhiệm này là thuốc tối hậu, xin hãy nhận lấy”. Thời, người trì Chân Ngôn tức liền cung kính nhận thuốc ăn uống thì thân liền vui thích, chứng Bất Không Vương Ma Ha Chân Ngôn Minh Thiên Thần Thông Tam Muội Gia. Một vạn tám ngàn Trì Chân Ngôn Tiên, tất cả Hỏa Thiên cùng một lúc hiện đến cung kính hầu cận, làm bạn rồi âm thầm hộ giúp.

Các người trì Chân Ngôn uống thuốc này, liền được chứng hiểu Bất Không Vương Tâm Đà La Ni Chân Ngôn Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia, một ngày tụng ngàn bài Kệ, lời nói ra được người kính yêu. Nếu khi mệnh chung thời sinh thẳng về phương Tây, hóa sinh trong hoa sen, nhận biết Túc Trụ Trí

Nếu chấm thuốc trên trán, khi vào các hang Rồng, hang A Tố Lạc, hang Quỷ Thần thì Quỷ Thần trong hang đều tự đến chịu phục, ra vào không có trở ngại Nếu có người nữ uống thuốc này, liền được đứa con có Tính rất thông tuệ

Nếu các người dân uống thuốc này đều trừ được các tai ách, tội chướng

Lại có Pháp. Ở nơi yên tịnh dùng bơ sữa của con bò màu đỏ (xích ngưu) nấu cháo gạo tẻ, trì vào cây Thạch Lưu, tụng Mẫu Đà La Ni Chân Ngôn khuấy đảo cháo sữa cho đến khi cháo chín, tụng Phấn Nộ Vương Chân Ngôn gia trì vào nước hạt cải trắng rồi rải tán trên cháo, dùng thuốc của Hỏa Thiên hòa trong cháo sữa rồi chứa đầy trong 3 cái bát: một bát cúng dường tất cả chư Phật, một bát cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát, một bát cúng dường Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Liền đem cháo sữa bố thí cho Sa Môn, Bà La Môn, người dân thì người ăn ăn vào liền được trừ diệt tất cả bệnh Nghiệp, bệnh Quỷ, bệnh Thần, tất cả tội chướng, thân da tốt đẹp đáng ưa thích, thành thục căn lành

Nếu trên đỉnh núi, trên lầu ngửa hướng lên trời, tùy theo lớn nhỏ sửa trị xoa tô đất của Đàn, để bát cháo sữa, đốt hương khải triệu tất cả chư Phật, Bồ Tát Ma Ha Tát. Lúc đó ở trước mặt tất cả chư Phật, Bồ Tát Ma Ha Tát khắp mười phương đều hiện các thức ăn uống có mùi vị thơm ngon của cõi Trời làm cúng dường lớn, một thời khen ngợi được nhóm Phước lớn, vô lượng chư Thiên đều ủng hộ

Nếu chặt cắt cây Mộc Mật (Deva-drū), cây Phong Hương, cây Bách.. rồi đem nhóm lửa, gia trì vào cháo sữa, bơ Hộ Ma 1008 biến thì Chủng Tộc của Hỏa Thiên một thời đi đến hiện ra, vui vẻ nhìn ngó tôn kính

Lại Hộ Ma 1008 biến thì Long Vương với tùy tùng đều sẽ tự chịu phục, cung kính nhận sự sai khiến hộ giúp

Lại Hộ Ma 1008 biến thì tất cả 8 Bộ Trời Rồng cung kính khen ngợi chịu phục

Lại Hộ Ma 1008 biến thì các Chân Ngôn Tiên đều cùng khen ngợi chịu phục

Lại Hộ Ma 1008 biến thì hàng Tam Thập Tam Thiên của Kiều Thi Ca (Kauśika) đều cùng đến hộ giúp

Lại Hộ Ma một, hai vạn biến thì Quán Thế Âm Bồ Tát hiện thân làm cho được viên mãn, là nơi mà tất cả Bồ Tát Ma Ha Tát cùng nhau cung kính, đỉnh lễ, khen ngợi, ca vịnh Bất Không Quyến Sách Tâm Vương Mẫu Đà La Ni Chân Ngôn Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia, Bất Không Thanh Tịnh Quán Tam Muội Gia Thân

Nếu chặt cắt cây Mộc Mật (Deva-drū), cây Bạch Chiên Đàn, cây Bách.. dài 16 ngón tay, gia trì rồi nhóm lửa trong lò, làm 1008 viên Hoan Hỷ gia trì Hộ Ma thời trong lò hiện ra Hỏa Thiên Đồng Tử (Agni-deva-kumāra), tay cầm cái mâm báu chứa đầy thuốc viên Hoan Hỷ. Lúc đó trì Chân Ngôn vào hạt cải trắng đánh vào Đồng Tử này một, hai, 7 lần trở xuống thì Đồng Tử bạch rằng: “Nay mong cầu điều gì?”.

Tức liền bảo rằng: “Tôi cầu tất cả Đại Nguyện Bồ Đề. Hãy làm cho tôi đầy đủ”.

Lúc đó, Đồng Tử bạch rằng: “Bậc Chân Ngôn hãy nhận luốc viên này. Thuốc này mới là thuốc trong Vô Thượng Cam Lộ Diệu Dược, hay liền thành tựu nguyện lớn tối cực”.

Thời người trì Chân Ngôn nhận lấy nâng giữ, bảo rằng: “Đồng Tử liền nên cùng với tôi thường làm bạn bè”. Đồng Tử bạch rằng: “Y theo mệnh sẽ làm bạn, tùy theo nơi chốn làm Pháp liền tương ứng gặp nhau”.

Cần phải liền đem cây Đỗ Trọng chặt cắt rồi nhóm lửa, tụng Quảng Đại Minh

Vương Câu xả Chân Ngôn gia trì vào Bạch Đàn Hương, An Tất Hương, hạt cải trắng, bơ Hộ Ma 108 biến cúng dường Đồng Tử, tức thường làm bạn chẳng buông lìa nhau. Tất cà làm Pháp đều làm hoàn thành

Lại vì chận đứng tất cả Quỷ Thần gây chướng nạn, nên đem thuốc này phụng hiến Quán Thế Âm Bồ Tát, tức uống thuốc này liền chứng Y Mộ Già Vương Thần Thông Tam Muội Gia, được hình dạng đoan nghiêm, tóc như xoắn ốc, sống lâu đến 60 ngàn kiếp…. 18 Câu Chi Chân Ngôn Minh Tiên một thời đi đến, hiện kính, theo hầu làm bạn

Nếu đem thuốc này bố thí cho tất cả Sa Môn, Bà La Môn, người dân ăn vào đều được sống sâu, tiêu trừ các tội, bệnh não trong đời quá khứ với hiện tại

Nếu dùng thuốc này xoa bôi lên các vật thì đều liền biến thành vàng Diêm Phù Đàn (Jambūnada-suvarṇa)

Nếu đem thuốc này ném vào trong cái ao thì tất cả Long Vương đều hiện ra chịu phục, nhận làm sự sai khiến, trừ khiển tất cả tai nạn về gió, mưa

Nếu đem thuốc này đánh vào cửa hang A Tố Lạc (Asura) thì cửa ấy liền mở ra, quyến thuộc Tố Lạc một lúc đều hiện ra chịu phục làm việc sai khiến

Nếu ở trong rừng, núi rải tán thuốc này liền được tất cả Dược Tinh hiện ra, nhận lấy rồi ăn uống vào

Nếu ở trong rừng Thi Đà (Śītavana) rải tán thuốc này, liền được cung diện của Quỷ Thần mở hiện, Quỷ Thần hiện thân, chịu phục làm việc sai khiến

Nếu Mễ Đa La (Vetāla: xác chết) còn mới chưa bị hư hoại. Lấy nước thơm tắm gội, mặc áo trắng sạch, nên đem thuốc này để trong 2 cái bát, gia trì hạt cải trắng dùng hòa với thuốc ấy rồi rải tán lên trên người (xác chết). Liền gia trì hỏi Pháp Thế Gian Xuất Thế Gian, việc của 3 đời, nhóm Pháp: xem tướng, y phương, chú thuật, công xảo kỹ nghệ, Thần Thông thì đều y theo câu hỏi mà nói. Nếu muốn trở lại như cũ thì trì vào nước rưới vảy lên mặt, phủi trừ thuốc ấy

Nếu đem thuốc này chôn ở trong đất ở cửa liền được trừ diệt tai vạ, bệnh tật của người dân

Nếu đem thuốc này để trong bàn tay của tượng Công Đức Thiên (Śrī-deva), tụng Phấn Nộ Vương Chân Ngôn 108 biến, tức Công Đức Thiên hiện thân ban cho mọi loại tài bảo

Nếu dùng lụa sạch bao bọc Thuốc này rồi cầm đi thì mắt người ở nơi đi chẳng nhìn thấy

Nếu ở bên bờ sông, dưới cây lớn đứng một mình… để thuốc này, tụng Phấn Nộ Vương Chân Ngôn 7 biến thì tất cả các Quỷ hiện thân quy phục, nhận làm việc sai khiến

Nếu đem thuốc này để trên đầu tượng Ma Ha Ca La (Mahā-kāla: Đại Hắc Thiên), tụng Phấn Nộ Vương Chân Ngôn gia trỉ vào nước hạt cải trắng 7 biến, rải tán trên đầu Tượng, tụng Mẫu Đà La Ni Chân Ngôn 7 biến thì tất cả Quỷ Trà Chỉ Ni (Ḍākiṇī) hiện thân quy phục, vui làm việc sai khiến. Nếu để thuốc này trong rốn của tượng Ma Ha Ca La, tức Quỷ Tử Mẫu (Hāṛtye) hiện thân quy phục, nhận làm sự sai khiến

Nếu đem thuốc này để trong cái bát ở bàn tay của tượng Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, tụng Phấn Nộ Vương Chân Ngôn 3 biến, tụng Ma Ni Bảo Đà La Ni Chân Ngôn 7 biến. Tức ở trước mặt tất cả chư Phật, Bồ Tát, Thanh Văn trong tất cả cõi nước khắp 10 phương, đều có các Cam Lộ, thức ăn uống của cõi Trời mà cúng dường. Lúc đó, tất cả chư Phật, tất cả Bồ Tát ở 10 phương một thời ca tán

Lại, nước Chân Ngôn rưới vảy Đàn, lò. Bên trong lò nhóm lửa, nên dùng thuốc này hòa với Bạch Chiên Đàn Hương, Huân Lục Hương, Bạch Giao Hương, Trầm Thủy Hương, hạt cải trắng, bơ, mật… làm 108 viên Hoan Hỷ, gia trì Hộ Ma thì Hỏa Thiên Vương ấy hiện ra trong lò, bảo người tu Chân Ngôn rằng: “Lành thay! Lành thay! Ta nhận sự cúng này, rất ư vui vẻ. Nay muốn Nguyện gì thì sẽ giúp cho mãn túc”.

Lúc đó, liền xin tất cả Hỏa Pháp: Pháp đi vào trong lửa ngồi nằm, Pháp không bị nước cuốn chìm, nơi làm Đàn Pháp khi thỉnh thường hiện rồi dạy bảo, chiếu rọi được Pháp mãn Nguyện

_Bạch Đức Thế Tôn! Bất Không Quang Diệm Ma Ni Oa Tam Muội Gia như báu như ý cầu các thuốc màu nhiệm đều được như ý, kèm trị Thân… uống vào như Pháp.

Thanh khiết xoa tô Mạn Noa La, dùng đồng đỏ cực tốt làm cái nồi Ma Ni (Ma Ni oa), cái nồi ấy tròn đủ như hình viên ngọc. Bên trong Mạn Noa La dùng Hoàng Đan, Chỉ Ngu Sắt Sá, Hùng Hoàng, Thư Hoàng, Bạch Chiên Đàn Hương tinh khiết như Pháp băm nhỏ thành bột làm thuốc Quang Diệm Ma Ni Oa

Cái nồi ấy, Chú xong, để ở trong lò… gia trì vào cây Tô Phương (Supang: một loại cây có nguồn gốc từ Mã Lai), cây Ca La Nhĩ La, cây Át Già, cây Xả Nhĩ, trúc xanh, cây Dạ Hợp, cây Yết La Nê Ca La, cây bồ Đề, cây Bách, cây dâu, cây Cấu, cây Bả Lạc Cật Sái, cây Tô Mạn Na, cây Kiền Đà Phộc Lợi Sư Ca, cây Mật La, cây Nhĩ Nhạ Bổ La Ca, cây Tân Độc Phộc La, cây Chiêm Bặc Ca, cây Khổ Luyện, cây Bỉ Chủ La Mạn Na… chặt cắt dài khoảng 16 ngón tay, như Pháp nhóm lửa

Gia trì vào cọng lá của hoa Câu Vật Đầu, cọng là của hoa sen, cọng lá của hoa Ẩu Bát La, hoa Chiêm Bặc Ca, cỏ thơm Phộc La Ca, hương Bạch Chiên Đàn, hương Trầm Thủy, Chỉ Đắc La Ca Diếp Tô… tụng trì Mẫu Đà La Ni Chân Ngôn, Phấn Nộ Vương Chân Ngôn … Hộ Ma 108 biến

Gia trì vào hạt cải trắng, hoa lúa đậu, bơ, váng sữa đặc (lạc), Bạch Mật… Hộ Ma 108 biến

Gia trì riêng vào hạt cải trắng Hộ Ma 108 biến, kèm các hương hoa, thức ăn uống cúng dường…

Hộ Ma vào sữa bò 7 biến dập tắt lửa bên trong lò

Lấy cái nồi ra, sửa trị , lăn chà sáng bóng, trang sức đẹp đẽ, cứa đầy thuốc đã gia trì, để bên trong Đàn. Tụng trì Mẫu Đà La Ni Chân Ngôn, một lần gia trì vào hạt cải trắng thì trước tiên một lần đánh vào thuốc trong nồi. Tụng trì Phấn Nộ Vương Chân Ngôn, một lần gia trì vào hạt cải trắng thì trước tiên một lần đánh vào thuốc trong nồi. Ngày 8 hoặc ngày 15 của kỳ Bạch Nguyệt: đầu đêm, sau đêm, canh 5, lúc trời sáng thời trên cái cái, trên thuốc phát ra ánh sáng lửa lớn, được Đại Thành Tựu. Phụng trì, cúng dường có Uy Đức lớn, như báu Như Ý

Nếu muốn ăn uống. Để cái nồi ở chỗ sạch, nhiễu quanh cái nồi để vật khí, đốt Hương Vương, tụng trì Chân Ngôn, làm Pháp hô triệu, trải qua khoảng khắc, liền có thức ăn uống ngon ngọt đủ trăm vị

Nếu muốn Thiêu Hỏa Thực, để trước cái nồi đốt lửa làm Pháp sẽ mau chóng thành nghiệm

Nếu có vị tướng dũng mãnh muốn vào trận đối địch. Sửa soạn quần áo trên thân cho sạch sẽ, nghiêm trì khí trượng, trên đầu đội cái nồi, đi một mình vào trận thì các binh chúng kia đều thấy trên thân phát ra ánh sáng lửa lớn, một thời thần phục, hoang mang sợ hãi chạy trốn…. Dũng mãnh không có sợ hãi

Nếu để cái nồi trước cửa hang Tu La làm Pháp, tụng trì Chân Ngôn thì chúng Tu

La ấy một thời hiện ra, vui thích tuân theo sự chỉ dạy

Nếu để cái nồi bên cái ao của Rồng làm Pháp, tụng trì Chân Ngôn thì nước khô cạn hết, Rồng hiện ra chịu phục. Lại trong đất nước được 5 loại lúa đậu tươi tốt đông đầy, quả trái được mùa, không có cái tai vạ bệnh tật, hay được vô lượng Phước Tụ Uẩn Môn

_Bạch Đức Thế Tôn! Bất Không Quang Minh Quán Sát Dược Tam Muội Gia, Táo Nhĩ La, An Thiện Na (Añjana: nhãn dược có màu xanh đen). Dùng Chân Ngôn gia trì vào bùn rồi bọc gói kín chắc, để ở bên trong lò. Chặt cắt cây Đỗ Trọng nhóm lửa. Hoa Dạ Hợp, hạt cải trắng, hương Bạch Chiên Đàn, bơ, lạc, mật… tụng trì Mẫu Đà La Ni Chân Ngôn, Quảng Đại Minh Vương Ương Câu Xả Chân Ngôn Hộ Ma 1008 biến

Gia trì vào An Tất Hương, Bạch Chiên Đàn Hương, Trầm Thủy Hương, hạt cải trắng, bơ, lạc, mật… Hộ Ma 1008 biến

Quán Thế Âm Bồ Tát nói rằng: “Lành thay! Lành thay Thiện Nam Tử! Nay ngươi thành tựu Pháp Quang Diệm Dược, mãn nguyện đã cầu thỉnh”

Sau đó, khi lửa nguội lạnh rồi thì mới lấy thuốc ra

Đem Táo Nhĩ La, An Thiên Na hòa với Long Não Hương, Xạ Hương mài nghiền hợp làm Nhãn Dược (thuốc bôi mắt)

Dùng Thư Hoàng, Hùng Hoàng làm thuốc chấm trên Thân, tinh trị (sửa trị kỹ lưỡng tinh tế) đựng riêng, để ở bên trong Đàn, tụng trì Mẫu Đà La Ni Chân Ngôn, Quảng Đại Minh Vương Ương Câu Xả Chân Ngôn gia trì vào thuốc ấy khiến hiện tướng: nóng ấm, khói, ánh sáng thì mới gọi là thành tựu Quang Diệm Dược Pháp

Lúc đó, dùng thuốc chấm lên trán, chấm vào mắt, chấm trên 2 vai, trên 2 lòng bàn tay… liền chứng Bất Không Quang Diệm Dược Thần Thông Tam Muội Gia, tuổi thọ tăng ngàn năm, chẳng bị tất cả Tỳ Na Dạ Ca, Ma Vương của cõi Dục gây chướng ngại, tất cả người dân cung kính cúng dường

Nếu vào Quân Trận tức sẽ được thắng, được người cung kính, chẳng sợ miệng lưỡi đấu tranh của Thế Gian, tai nạn trong núi. Chẳng bị: đau đầu, đau mắt, đau tai, nhóm bệnh Quỷ Thần

Nếu chấm vào con mắt của tượng Ma Ha Ca La (Mahā-kāla: Đại Hắc Thiên

Thần), tụng trì Phấn Nộ Vương Chân Ngôn thì tượng ấy kêu khóc, khiến Chân Ma Ha Ca La Thần với quyến thuộc ấy đi đến chịu sự sai khiến, âm thầm trợ giúp

Nếu chấm vào con mắt của tượng Công Đức Thiên (Śrī-deva), mở mắt chiêm ngưỡng, tụng trì Mẫu Đà La Ni Chân Ngôn sẽ khiến cho Chân Công Đức Thiên đi đến, âm thầm trợ giúp, tăng đầy tài bảo

Nếu khi nằm ngủ, chấm vào trong con mắt, liền được tất cả mộng tăng thượng thiện, Quán Thế Âm Bồ Tát âm thầm trợ giúp, ủng hộ

Nếu chấm vào trong con mắt của tượng Bất Không Quyến Sách Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ mau được Quán Thế Âm Bồ Tát gia bị Thượng Nguyện

Nếu đem thuốc hòa với Ngưu Hoàng chấm trong con mắt, trên mí mắt… nhìn vào quốc vương với bề tôi của vua thì được rất vui vẻ

Nếu chấm trong con mắt của tượng Đại Tự Tại Thiên (Maheśvara), tụng trì Phấn Nộ Vương Chân Ngôn 7 biến, liền được tất cả Quỷ Thần đi đến chịu sự sai khiến, âm thầm trợ giúp

Nếu chấm trên trán của tượng Ma Ha Ca La (Mahā-kāla), tụng trì Phấn Nộ Vương Chân Ngôn, liền được tất cả Dược Xoa quy phục

Nếu khi Sa Môn đi xin thức ăn (khất thực), chấm thuốc trong con mắt thì đi khất thực mau được thức ăn trong sạch

Nếu chấm vào con mắt, mí mắt.. đi vào tất cả núi, rừng, ao, đầm tức sẽ chẳng sợ tất cả nhóm nạn Tinh Mỵ, cọp, sói…

Nếu chấm vào con mắt, mí mắt.. đi vào miếu thờ Trời, trợn mắt nhìn Quỷ Tử Mẫu (Haṛtye-mātṛ), tụng Phấn Nộ Vương Chân Ngôn, liền được Quỷ Tử Mẫu với quyến thuộc đi đến chịu sự sai khiến, âm thầm trợ giúp

Lại có Pháp. Cây Mộc Mật, rễ cành lá hoa quả của cây Ca La Nhạ, cây Đỗ Trọng, cây Ba La Cật Sái … chặt cắt rồi đem nhóm lửa. Gạo tể, hoa lúc đậu, Ô Du Ma, hạt cải trắng, Bạch Cốc, Đạo Cốc, Đại Mạch, Tiểu Mạch, Đại Đậu, Tiểu Đậu, Ma Tử, bơ, mật, lạc… tụng trì Mẫu Đà La Ni Chân Ngôn, Phấn Nộ Vương Chân Ngôn Hộ Ma 1008 biến. Lại đem An Tất Hương, hạt cải đen hòa chung với nhau, tụng trì

Quảng Đại Minh Vương Ương Câu Xả Chân Ngôn, Phấn Nộ Vương Chân Ngôn Hộ Ma 1008 biến. Liền cầu tài phú sẽ tùy theo ý được giàu có sung túc… cho đến hết mạng đều không có chỗ thiếu thốn. Được Ma Ni Bạt Đà Thần (Maṇi-bhadra: Bảo Hiền) thủ hộ

_ Bạch Đức Thế Tôn! Bất Không Thành Tựu Ngưu Hoàng Thần Thông Tam Muội Gia hóa phục Thế Gian là rất ư bậc nhất. Vào ao đầm, vào rừng núi, vào hang Tu La. Vào ao, hang, cung điện, nhà của của Rồng (Nāga). Vào cung điện, nhà cửa của Hải Long Vương (Sāgara-nāga-rāja). Vào đất, bên dưới mặt đất… thì tất cả Thần Biến đều được thành biện

Mọi loại bệnh khổ đáng sợ của các Hữu (các cõi), tội chướng quá khứ hiện tại, oán nạn, quân trận, đấu trang, yểm cỗ, thư phù, chú trớ, chư Thiên, Quỷ Thần, tất cả bệnh sốt rét, sao ác biến quái, ngục tù, giam cầm, gông cùm, xiềng xích, hình lục…. đều được diệt trừ. Làm Pháp thành tựu tài bảo giàu có. Tất cả Sa Môn, Bà La Môn, tất cả người dân kính trọng yêu thích. Quán Thế Âm Bồ Tát, Tịnh Cư Thiên, Y Thủ La Thiên, Ma Hề Thủ La Thiên, Đại Phạm Thiên, Đế Thích Thiên, Na La Diên Thiên, tất cả chư Thiên, 8 Bộ Rồng Thần… đều sẽ ủng hộ

Sửa trị trong sạch thân thể, nhóm quần áo. Nên dùng Ngưu Hoàng, Tử Đàn Hương, Uất Kim Hương sửa trị sạch sẽ kèm mài nghiền. Dùng Hỏa Thực Hôi (tro của Hộ Ma), giảm một phần trong 3 phần thuốc, chứa đựng riêng, dùng Chân Ngôn gia trì, chứa trong đồng đỏ, gộp lại để ở trước tượng Quán Thế Âm Bồ Tát bên trong Đàn, dùng lụa sạch che trùm bên trên, hoặc dùng lá sen che bên trên. Tro Hộ Ma ấy, dùng cây Tử Đàn, cây Đỗ Trọng, hoa lúa đậu, gạo tẻ trắng, hạt cải trắng, dầu, mè, bơ, mật, lạc… như Pháp: Hộ Ma, lấy tro trắng nhỏ mịn, tụng trì Mẫu Đà La Ni Chân Ngôn, Quảng Đại Minh Vương Ương Câu Xả Chân Ngôn, Phấn Nộ Vương Chân Ngôn gia trì vào thuốc lúc trước, khiến hiện 3 tướng: một là tướng nóng ấm, hai là tướng phun khói, ba là tướng ánh sáng. Chứng 3 tướng này thì gọi là Đại Thành Tựu

Dùng thuốc chấm trên đỉnh đầu, trên trán, trong mắt, trên tam tinh, trên lông mày, trến 2 lòng bàn tay, trên trái tim… sẽ chứng Bất Không Ngưu Hoàng Tiên Thần Thông Tam Muội Gia, mọi Tướng viên mãn, thọ mệnh lâu dài. Thấy rõ cung điện của tất cả 8 Bộ Trời Rồng, Quỷ Thần đều không có ngăn ngại. Thấy cả Quỷ Thần đều sỡ hãi chịu phục, thành biện việc đã làm

Nếu chấm thuốc vào con mắt, liền thấy tất cả phục tàng, cung điện của Quỷ Thần không có chướng ngại. Ban đêm nhìn thấy không có ám chướng

Nếu vào hoặc vượt qua sông nhỏ, sông lớn, biển lớn… đều như ở trên đất lền, nhà cửa, chẳng sợ tất cả loài thú trong nước gây thương tích tổn hại. Lại được mọi loại châu báu trong nước

Nếu tắm gội sạch sẽ, dùng thuốc xoaq bôi thân thì vào trận chiến đấu, chẳng bị thương tích tổn hại mà sẽ được thắng

Nếu ngậm thuốc này đi vào cung vua thì quốc vương, hậu, phi nhìn thấy đều vui vẻ

Nếu chấm thuốc vào con mắt rồi đi vào làng xóm thì người dân nhìn thấy đều vui vẻ, yêu kính, đem thức ăn uống cúng dường

Nếu dùng thuốc xoa bôi ngón trỏ phải, tụng Phấn Nộ Vương Chân Ngôn gia trì vào bàn tay trái, nghĩ định 10 phương, mắt giận giữ kỳ khắc liền được vuông tròn 1 Du Thiện Na (Yojana) không có gió ác, mưa đá, mưa chẳng đúng thời gây tai họa tổn hại lúa mạ

Nếu có mưa lớn liên miên, dùng thuốc xoa bôi bàn tay trái, tụng Phấn Nộ Vương Chân Ngôn gia trì bàn tay trái, nghĩ định 10 phương thì mưa liền ngưng tạnh

Nếu trời hạn hán. Ở bên bờ ao của Rồng, dùng thuốc xoa bôi lòng bàn tay, ngón tay của tay phải, gia trì thuốc vỗ trên nước ao đủ 7 lần trở xuống thì liền tuôn mưa lớn. Nếu chẳng mưa, lại dùng thuốc xoa bôi khắp bàn tay lần nữa, một lần trì Chân Ngôn vào bàn tay thì một lần vỗ lên nước ao, đủ 21 lần trở xuống thì nhóm Rồng tropng ao một thời bị nóng bức phiền muộn. Nếu chẳng mưa, lại dùng thuốc xoa bôi khắp bàn tay lần nữa, một lần trì Chân Ngôn vào bàn tay thì một lần vỗ lên nước ao, 108 lần trở xuống thì liền tuôn mưa lớn. Nếu chẳng mưa thì Long Vương kèm các quyến thuộc trong ao, hết thảy bị nhiệt não, bỏ chạy ra bên ngoài ao

Nếu có người bị các bệnh Quỷ, bệnh Thần… dùng thuốc chấm vào con mắt liền được trừ khỏi

Nếu có người bị tất cả Quỷ Thần gây bệnh sốt rét… dùng thuốc chấm vào trán liền được trừ khỏi

Nếu bệnh khó trị. Đem thuốc hòa với nước nóng, tắm gội thân người bệnh, liền được trừ khỏi

Nếu bị rắn, bò cạp cắn. Đem thuốc hòa với nước rồi cho người ấy uống, lại xoa bôi liền được trừ khỏi

Nếu bị hạch ở bẹn, sưng lá lách mạn tính, bệnh kinh niên, chứng tắc ruột, bệnh trĩ, bệnh kiết lị, nhóm bệnh trong bụng… lấy nước ấm hòa nới thuốc khiến cho uống vào, liền được trừ khỏi

Nếu xoa bôi lòng bàn chân thì đi vào trong lửa chẳng bị thiêu đốt. Xoa bôi trên bắp tay, trên cánh tay, trên bắp đùi liền được sức mạnh ngang bằng với sức của con voi hoang (dã tượng) cùng với sức đâm đánh của người khác liền được thắng kẻ đó

Nếu dùng thuốc xoa bôi 2 cẳng chân, 2 lòng bàn chân… vượt qua sông biển thì nước chẳng ngập đến mắt cá chân

Nếu dùng thuốc xoa bôi đỉnh đầu thì đi vào ao, đầm, rừng, núi… chẳng sợ nhóm nạn do rắn, cọp cùng với Thần gây ra. Tất cả Dược Tinh cùng thời hiện ra thì nhận lấy (thuốc) bậc thượng

Nếu ở núi rừng ngậm thuốc, cao giọng tụng trì Đại Khả Úy Minh Vương Ương Câu Xả Chân Ngôn 7 biến thì tất cả cung điện của Dược Thần mở hiện, Dược Thần hiện ra nhận làm việc sai khiến, chọn lấy thuốc tối thượng. Nhìn thấy các Dược Thần thì chẳng nên sợ hãi mà chỉ nên sai khiến

Nếu đem thuốc xoa bôi trên trái tim, tụng Chân Ngôn làm Pháp mau được thành tựu

Nếu đem thuốc xoa bôi trên dạ dày, hông sườn, đốt xương, lỗ tai, ngón tay, cổ tay… thì nơi đã đi đến: thức ăn uống, quần áo, giường chiếu, ngọc châu đeo tai, vòng, xuyến, yên ngựa, xe cộ… đều tùy theo ý

Nếu dùng thuốc làm viên tễ, mỗi viên bằng hạt đậu. Mỗi ngày tụng Bí Mật Tâm Chân Ngôn gia trì vào thuốc ấy. Ngày đầu tiên 1 viên, ngày thứ hai 2 viên, ngày thứ ba 3 viên cho đến ngày thứ bảy 7 viên làm độ lượng… uống đủ 100 ngày thì văn từ, Trí Tuệ, biện thuyết không có ngăn ngại. Tướng của âm thanh hòa nhã như tiếng của Khẩn Na La (Kiṃnara), Ca Lăng Tần Già (Kalaviṅka)… âm thanh ấy sâu ẩn khiến cho Chúng ưa thích nghe

Nếu Bán Trà Phụ Nhân. Đem thuốc hòa với bơ rồi cho uống vào, liền được mang thai

Nếu người bị ngục tù, gông xiềng, giam cầm… Dùng thuốc xoa bôi vào cửa ngục, kèm xoa bôi vào gông xiềng, tụng trì Chân Ngôn mà gia trì, liền được giải thoát

Nếu đem thuốc hòa với nước nóng thơm tắm gội sạch sẽ, tụng trì Chân Ngôn làm Pháp thì nhóm tội: 10 ác, 5 nghịch, 4 nặng liền đều trừ diệt. Lại được A Mộ Già Vương Bí Mật Đàn Ấn Tam Muội mau sẽ thành tựu. Tất cả oán nạn, tướng chẳng cát tường cũng đều trừ diệt

Nếu đem thuốc hòa với dầu mè sống rồi chấm lên trán, chấm vào con mắt. Khi thấy các Quý Nhân liền kính trọng, hâm mộ lẫn nhau

Nếu xoa bôi trên thân thì chẳng bị đao, tên, giáo nhọn (mâu), giáo dài (sóc)…gây tổn hại

Nếu đem thuốc cột buộc ở 2 cánh tay thì nơi đi đến được thắng, mọi người kính trọng

Nếu ở nơi cao xa, ngậm thuốc… từ xa vọng nhìn về phường, ấp, làng, xóm. Tụng trì Quảng Đại Minh Vương Ương Câu Xả Chân Ngôn gia trì vào bàn tay phải cầm hạt cải trắng, hướng về chỗ ấy rải tán thì sẽ tự kính phục

Nếu đem thuốc cột buộc trên bày tay phải rồi đè, vỗ vào cửa kho tàng chứa tất cả vàng bạc tài bảo, cử kho chứa thức phẩm, cửa kho chứa thuốc men… thì các Quỷ Thần ác đều sợ hãi bỏ chạy hết mà chẳng hao tán tất cả tài bảo, (Quỷ Thần) cũng chẳng hút lấy được tất cả mùi vị tinh túy

Nếu dùng tay cầm thuốc vỗ vào cửa lớn 7 lần trở xuống thì người dân bên trong nhà trừ được các tai chướng

Nếu đem thuốc chôn dưới đất ở cửa nhà người oán thì nhà người oán này liền tự hòa kính

Nếu dùng thuốc xoa bôi vào đao, tên, giáo nhọn (mâu), giáo dài (sóc) thì (vật khí ấy) tự sẽ hư gãy

Nếu giặc ác đáng sợ, hoặc các việc tai vạ. Đem thuốc chôn dưới đất ở cũa nhà thì bọn giặc ác này liền không thể gây hại, trừ diệt được việc tai vạ

Nếu đem thuốc xoa bôi trong vỏ ốc (loa), ở trên lầu cao thổi 7 tiếng lớn thì hay khiến cho tất cả đấu trang, ngôn từ, Yểm Cổ, Chú Trớ, sự tai quái trong Thế Gian thảy đều tiêu diệt

Nếu ở nơi quây nhốt bò, dê tại nhà buôn bán sữa, thổi 7 tiếng thì sữa bò dê ấy đều đủ mùi vị bậc thược

Nếu ở Đại Chúng thổi 7 thiếng thì người dân nghe được đều trừ tai chướng

Nếu đem thuốc xoa bôi trên mặt cái trống, ở trên lầu cao đánh tiếng khúc nhạc vang lớn, liền khiến cho mưa đá, mưa chẳng đúng thời đều bị ngăn cấm, đều sẽ trừ diệt tất cả bệnh dịch

Nếu đem Hỏa Thực Hôi (tro Hộ Ma) thiêu đốt trong lò, hòa với nước, trì Chân Ngôn 7 biến rồi rưới vảy 10 phương liền thành kết Giới

Nếu đem tro hòa với nước nóng cho mọi người tắm thì tai ách, tội chướng đều được trừ diệt

Nếu bị bệnh sốt rét, chấm tro trên trán liền được trừ khỏi

Nếu đem tro xoa bôi lên gông cùm, xiềng xích, tụng niệm Chân Ngôn mà gia trì, liền được giải thoát

Nếu rắn cắn, dùng tro xoa bôi bên trên thì liền trừ khử chất độc gây đau nhức

_Bạch Đức Thế Tôn! Phiến Để Ca Tam Muội Gia. Lấy cây Đỗ Trọng, cây Mộc Mật, cây Xa Di, cây Bách, cây dâu, cây Cấu, cây Dạ Hợp chặt cắt dài 12 ngón tay, dùng ngũ tịnh (sữa. lạc, bơ với phân, nước đái của con bò vàng chưa rơi xuống đất) tẩy rửa sửa trị rồi gia trì. Y theo Pháp số trị gia trì rồi nhóm lửa. Tụng trì Phấn Nộ Vương Chân Ngôn vào nước sạch, Tịnh Hỏa Luân Ấn kết Giới. Quỳ ngối ở phía Nam của lò, tụng trì Mẫu Đà La Ni Chân Ngôn, Bí Mật Tâm Chân Ngôn gia trì vào hoa lúa đậu, hạt cải trắng, cọng lá hoa sen, bơ, mật…. Hộ Ma 1008 biến, liền được vuông tròn 100 Du Thiện Na (Yojana) trừ các Dược Xoa, La Sát, Quỷ Bố Đan Na, Quỷ ắc Kiện Đà, Quỷ ăn Tinh Khí… Lại trừ diệt được tất cả tai dịch, đói khát, thú mạnh, âm mưu gây loạn của binh nơi khác, âm mưu phản loạn của đại thần, tất cả đấu tranh, các Quỷ Thần ác…. quốc thổ được mùa, mưa thấm hợp thời, phát sinh tất cả lúa mạ, hoa quả, nhóm loại rễ, cọng, cành, lá của các cây lớn nhỏ, cỏ thuốc…đều khiến cho tươi tốt xum xuê, rất nhiều vị ngon. Người dân khoái loạc, đầy đủ tài bảo, không có các tai họa gây xâm não, lại đem tán, vịnh, ân ái hướng đến nhau

Nên biết trong nước chẳng bị các Trời, Rồng, Quỷ Thần ác gây tai hại. Tứ Thiên Vương Thiên ấy, Y Thủ La Thiên, Ma Hề Thủ La Thiên, Đại Phạm Thiên, Thích Đề Hoàn Thiên, Na La Diên Thiên, Đại Tự Tại Thiên đều đem vô lượng quyến thuộc, tôi tớ ở trong nước vuông tròn 100 Du Thiện Na thường đều ủng hộ. Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ hộ niệm cho hữu tình trong quốc thổ như đứa con yêu dấu, đều được an ổn. Nhật Thiên, Nguyệt Thiên, 28 Tú, Chủ Tinh Thiên Thần thường ở trong nước chẳng sinh tai quái, gia bị ủng hộ

 

QUÁN ĐỈNH BÍ MẬT PHẨM THỨ TÁM

Thế Tôn! Bất Không Vương Quảng Đại Giải Thoát Liên Hoa Mạn Noa La Ấn Tam Muội Gia này, hay rộng thành tựu trăm ngàn Tất Địa Tam Muội Gia, vận động tất cả sẽ thấy căng già sa câu chi tyra8m ngàn chư Phật, gom chứa Công Đức, tu trì việc Phật. Quán Thế Âm Bồ Tát dùng vô lượng Thần Thông huyễn hóa âm thầm gia hộ

Người có tin hiểu, thọ trì, đọc tụng Y Mộ Già Vương Tam Muội Gia (Amogharāja-samaya) nên đối với hữu tình khởi Tâm Đại Bi thương sót tất cả. Tu trì Pháp này, ngày 8 hoặc ngày 15 của kỳ Bạch Nguyệt ở nơi nhàn tịnh, tắm gội sạch sẽ, mặc quần áo sạch, ăn 3 loại thức ăn màu trắng, như Pháp làm Đàn, không khuyết thiếu Uy Nghi, chặt hết ngôn luận, hoặc lại xem bói (chiêm sát) tất cả tướng tốt bên trong bên ngoài… tu tập Pháp này, liền được thành tựu

Pháp thành tựu Chân Ngôn Xuất Thế Thế Gian của Đại Khế Kinh này. Nếu là người thế tục, mỗi ngày thọ trì Pháp 8 Trai Giới, làm Đàn vuông tròn 4 khuỷu tay, tịnh trị dùng Cồ Ma Di (Gomayī: phân bò), nước thơm hòa với đất màu vàng làm bùn, xoa bôi, chà xát, lau quét sửa trị, mở rộng 4 cửa, dùng Bạch Loa Mạt Giới Đàn Tiêu Giới, bên trong xoa tô hoa sen nở rộ 108 cánh, dùng Bạch Chiên Đàn Hương tô trét lá, Uất Kim Cương tô trét Đài; 4 mặt, 4 góc nên dùng hương xoa bôi tô trét hoa sen nở rộ, 4 phương an bày trang nghiêm, xếp bày lụa màu vàng, phan, hoa Mặt Đông để tượng vẽ Bất Không Quyến Sách Quán Thế Âm.

4 góc để bình nước hương, bên trong để hạt cải trắng, miệng bình cắm tất cả cành nhánh lá hoa.

4 cửa để nước hương Át Già, trên nước rải hoa nổi Thiêu đốt Hương Vương

Ngày đêm 6 thời triệu thỉnh, kết Giới. Quán bày tất cả chư Phật ở 10 phương phóng mọi loại ánh sáng chiếu rót vào thân tâm, tthanh tịnh, sáng trong, thấy sáng tỏ không có chướng ngại

Một thời lễ bái, lễ Quán Thế Âm, dùng Át Già cúng dường, sám hối, quy y, phát Tâm Bồ Đề, khải thỉnh, hồi hướng. Làm lễ, kết Ấn, quán bày thân của mình: Tự Tính bình đằng, lượng đồng với Pháp Giới, không có lượng phân biệt, không có không có lượng phân biệt

Quán tất cả chư Phật Như Lai, tất cả Bồ Tát vây quanh trụ vắng lặng

Quán bày chữ La (RA) điểm đầy đủ vòng hoa lửa ánh sáng của mặt trời sáng chói, niệm nghĩa chân thật của chữ: “Bản Tính của tất cả các Pháp không có nhiễm dính, lìa các bụi dơ” tự tịnh đất Tâm, tịnh đất của Đạo Trường, trừ mọi cấu uế, như tướng hư không, thành đất Kim Cương (Vajra-bhūmi)

Bên dưới, quán trên Phong Luân có chữ Khiếm (KHAṂ) phóng lửa sáng màu đen

Quán bày trên Phong Luân có Thủy Luân màu như sữa tuyết, bên trong có chữ Phộc (VA) như vầng trăng sáng Tắc Phả Chi (Sphaṭika: Pha Lê) tỏa ánh sáng trong sạch của

Quán trên vành trăng có Đại Mục Đà La Kim Cương Luân Mạn Noa La phóng lửa sáng màu vàng ròng, bên trên quán chữ Sai (SA) biến làm 8 cánh tự nở hoa sen, mọi báu làm tua, đài; Kim Cương làm cọng, phóng vô lượng ánh sáng, vô lượng trăm ngàn các hoa sen báu giáp vòng vây quanh

Trên Đài, quán bày tòa Sư Tử báu, nhiễu quanh tòa giáp vòng bày khắp cột, trụ bằng đủ loại báu, bên trên để mọi loại the lụa, lọng, phướng, phan. Buông rũ chuỗi ngọc, vòng hoa, mọi áo báu màu nhiệm. Giáp vòng bày tất cả hương hoa, mọi báu. Đấy lên mây hương màu nhiệm, tuôn mưa các hoa tạp rực rỡ quấn quít nhau trang nghiêm đất. Trống tấu mọi loại âm nhạc lỳ lạ đặc biệt. Bày khắp mọi loại Hiền Bình như ý, nước Át Già. Cành lá của cây báu Ma Ni tỏa sáng giáp vòng khắp xếp bày soi chiếu dùng làm ngọn đèn. Tất cả trang nghiêm ánh sáng thanh tịnh viên mãn của Phật Ba La

Mật, Khen nghĩa câu thâm sâu của các Bồ Tát

“Phạm Âm thông khắp cõi không tận

Dùng công lực Ta, sức Phật gia trì

Dùng sức Pháp Giới quán cúng dường trụ

Các Pháp không sinh, Tính tự Bản Tịch”

Trên tòa Sư Tử, quán chữ Phộc Bà (VA BHA) làm Thích Ca Mâu Ni Như Lai (Śākyamuṇi-tathāgata) thân màu vàng ròng, ngồi Kiết Già, đầu đội mão, quần áo, trang sức trang nghiêm, phóng ánh sáng màu nhiệm tràn đầy vô biên cõi, chúng Thánh không cùng tận hiện trong lửa sáng, ấy sáng ấy tràn đầy khắp cõi hữu tình, tùy theo Tính mở giải Lưu Quang Diệm Luân (tuôn chảy lửa sáng xoay vần) Thân, Ngữ vô lượng của Phật Như Lai này thường trụ 3 đời, an nhiên chẳng diệt.

Từ trong thân này hiện vô lượng Thân, hợp vô lượng làm một thân Phật (Buddhakāya), bên phải, quán Quán Thế Âm Bồ Tát, bên trái quán Kim Cương Bí Mật Chủ Bồ Tát, chúng Đại Bồ Tát của các chủng tộc ấy trước sau vây quanh, khoanh chân ngồi thẳng, bên phải tòa ngồi của Quán Thế Âm là chỗ ngồi của người tu Chân Ngôn

Quán Tâm chẳng loạn. Nếu tán loạn thì tất cả chư Phật, Bồ Tát Chân Ngôn Minh Thần, Quán Thế Âm Bồ Tát ắt chẳng gia trì, ắt chẳng quán giúp

Thế nên, người Trí tương ứng pháp ngồi, mỗi mỗi quán Thánh Giả, kết Tụng Niệm Ấn: tay trái đem ngón trỏ, ngón giữa cùng nắm nhau; duỗi thẳng ngón giữa, ngón vô danh, ngón út hướng về lòng bàn tay nắm quyền, để Ấn ngang ngực. Tay phải đem ngón trỏ, ngón giữa, ngón cái bấm hạt chuỗi, dùng tiếng Nhất Thiết Như Lai Kim Cương Ma Ni Thân Quán Đỉnh Tam Ma Địa tụng trì Mẫu Đà La Ni Chân Ngôn, Bí Mật Tâm Chân Ngôn, Phấn Nộ Vương Chân Ngôn. Quán bày khắp mỗi một chữ, tiếng như hình Thánh Giả có lửa sáng vây quanh. Ánh sáng ấy phá nhà Vô Minh, thời sở không có gián đoạn

Ngay ở trong đêm, đất của Đàn chấn động. Kết Ấn tĩnh Tâm, chính quán bàn chân của Tượng, tụng Phấn Nộ Vương Chân Ngôn khiến đất của Đàn ấy rung chấn động lớn. Tam tinh của Bồ Tát phóng ánh sáng lớn, chiếu soi bên trong Đàn. Thời người tu Chân Ngôn, thân run rẩy dựng đứng lông, chỉ nên rộng phát Tâm Đại Bồ Đề, ngẩng đầu quán khuôn mặt của Tượng, thấy mặt bên phải ấy động chuyển con mắt, nhìn người tu Chân Ngôn, phát ra tiếng Phạn lớn, khen người tu Chân Ngôn: “Ngươi chứng Tường này, 3 nghiệp thanh tịnh. Lại nên thừa sự căn già sa câu chi na dữu đa trăm ngàn Như Lai, gieo trồng căn lành, tất cả Bồ Tát cùng nhau quán sát, thân tâm vui thích. Sau khi buông xả thân này, ngay mỗi nơi sinh ra, thân dạng đứng đắn hồng hào, tóc như xoắn ốc, thanh âm mỹ diệu, mắt rộng đoan nghiêm, Tâm trong sáng, thấy Pháp thanh tịnh, trừ hẳn tất cả gốc khổ: vô minh, sinh, già, bệnh, chết….chứng Nhất Thiết Hữu Tình Thanh Tịnh Quán Tam Ma Địa”

Đến canh 5, lúc sáng sớm thời Quán Thế Âm Bồ Tát hiện thân xoa đỉnh đầu, ban cho tất cả Nguyện lớn đã mong cầu thuộc Thế Gian, Xuất Thế Gian… đều làm cho trọn đủ.

Thời người tu Chân Ngôn xin: “nguyện Thần Túc Thông, nguyện Bí Mật Tiên, nguyện Thiên Nhãn Thông, nguyện thấy cõi Phật, nguyện chứng Đà La Ni thành tựu, nguyện Bất Không Quyến Sách, nguyện gặp hiểu mọi loại nghĩa của tất cả Kinh Điển, nguyện Nhất Thiết Chân Ngôn Tam Muội Đại Thành Tựu, nguyện ngh giữ Tổng Trì, nguyện tất cả Biện Tài, nguyện lấy được Phục Tàng làm vàng bạc, nguyện Công Xảo Pháp, nguyện đến cung Trời, nguyện vào hang A Tu La, nguyện vào Long Cung, nguyện tăng trưởng lúa mạ, quả trái phong nhiêu, nguyện giáng phục Dược Xoa, La Sát, nguyện dấy lên người xưa, nguyện vào các hang núi hái các Dược Tinh, nguyện thành tựu Pháp Kiếm Tiên bay trên hư không, nguyện Đại Chân Ngôn Tiên, nguyện tồi phục các người ác Tà Kiến, nguyện Hý Lộng vật, nguyện vào biển, nước, nguyện thành tựu các Pháp của Thế Gian, nguyện diệt tất cả tội: 4 nặng, 5 nghịch”. Nhóm Nguyện như vậy, nhận nơi cầu xin, đều được trọn đủ

Nếu thường 6 thời tụng trì chẳng gián đoạn thì lại được NHất Thiết Hữu Tình Ly Chướng Thanh Tịnh Tam Ma Địa, Quán Thế Âm Bồ Tát Hiện Thân Thần Thông Siêu Việt Quán Sát Tam Ma Địa, Nhất Thiết Như Lai Gia Trì Mật Nghiêm Quang Minh Thần Thông Tam Ma Địa… dùng sức của Tam Ma Địa (Samādhi) này như thọ mệnh lâu dài của Đại Phạm Thiên, ở trước mặt tất cả chư Phật, chúng Bồ Tát Ma Ha Tát, A Di Đà Phật… khen, hỏi Pháp thâm sâu, đồng ngồi ở sàn đài của điện báu Thanh Tịnh Liên Hoa Quang Minh

Nếu thường ngày 8, ngày 15 của kỳ Bạch Nguyệt… ngày đêm chẳng ăn, chặt đứt các ngôn luận, tụng trì Mẫu Đà La Ni Chân Ngôn, Bí Mật Tâm Chân Ngôn liền được tất cả tội chướng từ Vô Thủy đều tiêu diệt hết, Nếu sau khi hết mạng, sẽ được sinh về cõi nước An Lạc (Sukha-vatī), luôn thấy tất cả chư Phật, hàng Bồ Tát Ma Ha Tát…

Gia trì vào nước trong bình Át Già bên trong Đàn, rưới rót đỉnh đầu, tắm gội thân, kết Ấn ấn vào thân, nên làm Pháp sẽ được thân Kim Cương không có não hoại. Tất cả Như Lai thường vui thích quán sát. Tất cả Trời, Rồng, Dược Xoa, La Sát, Tỳ Na Dạ Ca chịu hàng phục, cung kính, thành tựu Pháp Tất Địa của Thế Gian, nhận làm sự sai khiến, âm thầm hộ giúp

 

KINH BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH THẦN BIẾN CHÂN NGÔN

QUYỂN THỨ BẢY (Hết)