MÃ MINH BỒ TÁT
ĐẠI THẦN LỰC VÔ TỶ NGHIỆM PHÁP NIỆM TỤNG QUỸ NGHI

Hán dịch: KIM CƯƠNG TRÍ phụng chiếu dịch
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Xưa kia, Đức Thích Ca Như Lai ngồi dưới cây Bồ Đề trong Đại Chúng Tập Hội. Thời Mã Minh Bồ Tát (Aśvaghoṣa Bodhisatva) đến trước Phật bạch rằng: “Con muốn nói để trang nghiêm Phật Pháp và vì giúp cho chúng sinh Hữu Tình lõa thể bần cùng hạ tiện trong thời Tượng Mạt (2 thời kỳ: Tượng Pháp và Mạt Pháp) có đủ quần áo. Trải qua vô số Kiếp hành Bồ Tát Hạnh đắc được Đại Thần Chú có uy đức lớn, sắc đẹp, sức mạnh không gì sánh bằng. Hay ở Thế Gian làm việc thù thắng không hề ngăn ngại”

Lúc ấy, Đức Phật mỉm cười bảo Mã Minh Bồ Tát rằng: “Lành thay Đại Trượng Phu! Ông hãy mau chóng có thể nói, có thể nói”.

_“Nguyện xin Đức Thế Tôn mẫn niệm cho phép con nói”.

Nói xong, Ngài chắp tay vui vẻ, từ trong miệng phóng ra ánh Đại Quang Minh, nói Thần Chú trong ánh sáng là:

Nẵng mô tam mạn đa một tha gia, ca ca, mã minh, ngật-lị, tra la khư, tra la khư, sa-phộc ha

NAMO SAMANTA-BUDDHĀYA_KA KA _AŚVAGHOṢA HRĪḤ TĀRĀKA TĀRĀKA SVĀHĀ

Nếu muốn thọ trì Pháp này. Trước tiên, theo Thầy, dâng hết tài lợi, bố thí, cung cấp, thọ tập Ấn Khế Chân Ngôn, cách thức vẽ làm tượng Bồ Tát. Sắc tướng: màu thịt trắng, chắp tay ngồi trên hoa sen trắng, ngự trên con ngựa trắng, mặc quần áo trắng, dùng anh lạc trang nghiêm thân, đầu đội mão hoa, buông thõng chân phải.

Vẽ Tượng xong, lấy bùn đắp Đàn. Bắt đầu từ ngày mồng ba tháng ba, đặt Tượng ở phương Đông hướng mặt về phương Tây. Dùng mọi loại cúng cụ rộng lớn: Bơ, sữa, lạc, đèn… cúng dường từ 28 ngày đến 100 ngày, nên thanh tịnh khiết tĩnh, nhớ đến vị Tỳ Kheo với vị Thầy Truyền Pháp lợi sinh chẳng lúc nào quên. Ta (Mã Minh) thường ở nhà Đàn Na (Dāna:Tín Thí) với quốc thổ phóng ánh sáng lớn thành tựu các loại: Gấm, Đâu La Miên, Tiền, lụa là dệt kỹ lưỡng bền chặt với vàng , báu chất cao như núi cung cấp cho Thế Gian thọ dụng.

Nếu một nước có một người tu hành Bản Thệ của Ta thì phổ thiên suất thổ dân gia thảy đều thành tựu đủ tài lợi vật dụng trang nghiêm như trước đã nói. Một người tuyệt không có thiếu có lo. Bản Nguyện của Ta thảy đều làm tài bảo trang nghiêm.

Nếu đối với Pháp có tâm nghi hoặc, phát khởi niệm chẳng tin thì chẳng thành tựu nguyện của một đời, quả đời sau chẳng định. Tốt nhất là dùng tình bền chắc quy nơi Pháp, chẳng kiêng sợ Đức truyền thụ (?) ắt Ta ngày ngày lúc lúc gia hộ niệm, viên mãn tài diệu lạc lợi bậc nhất của Thế Gian .

Như trên đã nói, giữ niệm Bản Thệ, hướng trước Đàn báu (Bảo Đàn) tác Khế Ấn niệm tụng. Co ngón giữa, ngón vô danh của tay trái, lấy ngón cái đè trên móng 2 ngón ấy, duỗi ngón trỏ trái với ngón út trái rồi để trên trái tim. Tay phải cầm tràng hạt niệm.

Chân Ngôn. Đây gọi là Ngọc Hoàn thành tựu nhất thiết sở nguyện Ấn. Ấn Khế này vì hư vọng của kẻ Ngu Học trong đời Mạt Pháp nên chẳng thể ghi ra văn tự. Trong vạn người chọn 10 người, trong 10 người chọn một người mà hứa khả.

 

THÀNH TỰU CÚNG DƯỜNG NGHI QUỸ

_ Hết_

07/12/2006

Print Friendly, PDF & Email