Kim Cương Hoa Ấn

Kim Cương Hoa Ấn. Gia trì vào các hoa, phụng hiến Bản Tôn với các Chúng Thánh, thấp nhất chỉ có một bông hoa đều thành vô lượng biển mây vòng khắp cúng dường tất cả chúng Thánh.

Nếu không có hoa, chỉ kết Ấn này phụng hiến. Ấn ấy: đem mười ngón tay cài chéo nhau bên trong, co tròn Tiến Lực (2 ngón trỏ) cùng trụ đầu ngón, Thiền Trí (2 ngón cái) phụ bên cạnh Tiến Lực (2 ngón trỏ).

Kết Ấn thành xong, kèm tụng Mật Ngữ. Lại nên suy nghĩ từ Ấn tuôn ra mọi loại biển mây hoa vòng khắp tất cả Thế Giới, Hư Không Giới, Pháp Giới… tràn đầy khắp tất cả cõi Phật nhiều như bụi nhỏ, ở trước mặt Đại Chúng trong Hải Hội mà thành cúng dường rộng lớn.

Tụng Mật Ngữ này là:

“Án, mãng la đà lễ, phộc nhật-la đà lễ, sa-phộc hạ”

OṂ_ MĀLA-DHĀRE VAJRA-DHĀRE SVĀHĀ

Do kết Ấn này, tụng Mật Ngôn gia trì cho nên mau được 32 tướng, hay khiến cho tất cả hữu tình khai phát Hoa Tâm Bồ Đề.