Kim Cương Đồ Hương Ấn

Kim Cương Đồ Hương Ấn, Gia trì vào hương xoa bôi (Gandha), phụng hiến Bản Tôn với các chúng Thánh. Ấn ấy: đem tray trái nắm cổ tay phải, duỗi năm ngón tay phải, giương lòng bàn tay như thế Thí Vô Úy

Kết Ấn thành xong, tụng Mật Ngữ. Suy nghĩ từ Ấn tuôn ra biển mây hương xoa bôi, đến khắp tất cả Thế Giới, tận Hư Không Giới, Pháp Giới… tràn đầy khắp tất cả cõi Phật nhiều như bụi nhỏ, ở trước mặt Thánh Chúng trong Đại Hải Hội đều có thân của mình cầm vật khí hương xoa bôi, cúng dường mỗi một Tôn mà thành cúng dường rộng lớn.

Tụng Mật Ngữ này là:

“Án, hiến đà, ma lý nễ, phộc la nê, bát-la để nghĩ-lợi hận-quyền, sa-phộc ha”

OṂ_ GANDHA-MĀLINI VARADE PRATIGṚHṆA SVĀHĀ

Do kết Ấn, tụng Mật Ngôn, tác Ý nên mau được năm phần Pháp Thân, hay trừ phiền não nóng bức của tất cả hữu tình.