Kim Cương Phần Hương Ấn.

Gia trì vào hương đốt, phụng hiến Bản Tôn với chúng Thánh. Hai tay cùng hợp lưng nhau, cạnh đầu ngón Tiến Lực (2 ngón trỏ) cùng trụ nhau, Thiền Trí (2 ngón cái) vịn bên cạnh Tiến Lực (2 ngón trỏ).

Kết Ấn thành xong, liền tác Quán này. Từ Ấn tuôn ra biển mây hương đốt (Dhūpa) vòng khắp tất cả Thế Giới, tận Hư Không Giới, Pháp Giới tràn đầy thơm phức, cúng dường tất cả cõi nước nhiệu như hạt bụi nhỏ, ở trước mặt tất cả chúng Thánh trong Đại Hải Hội đều có thân của mình, cầm mọi loại hương hòa hợp, thiêu đốt cúng dường.

Tụng Mật Ngữ này là

“Án, độ ma, thức khế, củ lỗ, phộc nhật lý nê, sa-phộc ha”

OṂ_ DHŪPA ŚIKHI KURU VAJRIṆĪ SVĀHĀ

Do kết Ấn này, tụng Mật Ngôn gia trì cho nên mau được Trí không có ngăn ngại.