Kim Cương Bộ Tam Ma Gia Ấn

Kim Cương Bộ Tam Ma Gia Ấn
Mật Tông, Thủ Ấn

Kim Cương Bộ Tam Ma Gia Ấn

Kim Cương Bộ Tam Ma Gia Đà La Ni với Ấn. Liền đem Đàn Trí (2 ngón út) và Thiền Tuệ (2 ngón cái) nghiêng che trợ móc nhau. Lần đầu kết ngay trái tim, Diệu Ngôn đặt ở tai trái, tiến Mật Ngữ ba lần. Nói xong Đỉnh Luân Vương bung tán.

Chân Ngôn là:

“Án, phộc nhật-lỗ nạp bà phộc gia, sa-phộc ha”

Bài Viết Liên Quan

Bộ Mật Giáo, Đà Ra Ni, Đại Tạng Kinh, Kinh Mật Tạng, Mật Tông

Lục Tự Chú Kinh

LỤC TỰ CHÚ KINH Hán dịch: Nước Nam Thiên Trúc_Tam Tạng BỒ ĐỀ LƯU CHÍ phụng chiếu dịch Việt dịch: HUYỀN THANH   Án, ba kế đà na mạc  OṂ_ VĀKEDA NAMAḤ (Mật Giáo Tây Tạng ghi nhận câu Chú này là OṂ_ VĀKYEDA NAMAḤ)...
Bộ Mật Giáo, Đại Tạng Kinh, Mật Tông, Nghi Qũy

Bắc Đẩu Thất Tinh Hộ Ma Bí Yếu Nghi Quỹ

BẮC ĐẨU THẤT TINH HỘ MA BÍ YẾU NGHI QUỸ Phạn Hán dịch: Chùa Đại Hưng Thiện- Viện Phiên Kinh- QUÁN ĐỈNH A Xà Lê thuật Việt dịch: HUYỀN THANH   Nay Ta vì chúng sinh bạc phước của thời Mạt Thế nên nói thứ tự...
Bộ Mật Giáo, Đại Tạng Kinh, Mật Tông, Nghi Qũy

Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Đãi Giáo Vương Kinh Phẩm Kim Xí Điểu Vương

VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT ĐẠI GIÁO VƯƠNG KINH PHẨM KIM XÍ ĐIỂU VƯƠNG Hán dịch: Khai Phủ Nghi Đồng Tam Ty_ Đặc Tiến Thí Hồng Lô Khanh_ Túc Quốc Công, thực ấp gồm ba ngàn hộ_ Ban áo tía tặng Tư Không, tên...
Bộ Mật Giáo, Đại Tạng Kinh, Nghi Qũy

Tôn Thắng Phật Đảnh Tu Du Già Pháp Nghi Quỹ

TÔN THẮNG PHẬT ĐẢNH TU DU GIÀ PHÁP NGHI QUỸ KINH SỐ 973 Hán dịch: Tam Tạng THIỆN VÔ ÚY dịch Việt dịch: Sa Môn THÍCH QUẢNG TRÍ   QUYỂN THƯỢNG Phẩm Tựa Thứ Nhất: TÔN THẮNG CHÂN NGÔN Kính lạy hết thảy Bạt Già...
Đà Ra Ni, Mật Tông

Bất Không Quyến Sách Tâm Trung Tâm Chú

BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH TÂM TRUNG TÂM CHÚ Soạn dịch: Huyền Thanh   𑖡𑖦𑖺 𑖨𑖝𑖿𑖡-𑖝𑖿𑖨𑖧𑖯𑖧 𑖡𑖦𑖾 𑖁𑖨𑖿𑖧 𑖀𑖪𑖩𑖺𑖎𑖰𑖝𑖸𑖫𑖿𑖪𑖨𑖯𑖧 𑖤𑖺 𑖠𑖰𑖭𑖝𑖿𑖪𑖯𑖧 𑖦𑖮𑖯- 𑖭𑖝𑖿𑖪𑖯𑖧 𑖦𑖮𑖯-𑖎𑖯𑖨𑖲𑖜𑖰𑖎𑖯𑖧 𑖌𑖼_ 𑖆𑖟𑖿𑖠𑖰 𑖝𑖿𑖨𑖹𑖩𑖺𑖎𑖿𑖧-𑖪𑖰𑖕𑖧 𑖀𑖦𑖺𑖑-𑖢𑖯𑖫 𑖦𑖮𑖯-𑖎𑖿𑖨𑖺𑖠- 𑖨𑖯𑖕𑖯𑖧  𑖆𑖟𑖿𑖠𑖰𑖧  𑖀𑖢𑖿𑖨𑖝𑖰𑖮𑖝_ 𑖌𑖼  𑖮𑖳𑖽  𑖮𑖳𑖽  𑖣𑖘𑖿 NAMO RATNA-TRAYĀYA NAMAḤ ĀRYA AVALOKITEŚVARĀYA BODHISATVĀYA MAHĀ- SATVĀYA MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA OṂ_...
Bộ Mật Giáo, Đại Tạng Kinh, Mật Tông

Kinh Nan Nễ Kế Thấp Phộc La Thiên Nói Chi Luân

KINH NAN NỄ KẾ THẤP PHỘC LA THIÊN NÓI CHI LUÂN Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Tán Đại Phu Thí Quang Lộc Khanh_ Minh Giáo Đại Sư (kẻ bầy tôi là) PHÁP HIỀN phụng chiếu dịch Việt dịch: HUYỀN THANH   Bấy...