Liên Hoa Bộ Tam Muội Gia Đà La Ni Ấn

Liền đem hai Vũ (2 tay) kết Liên Hoa Hợp Chưởng, Thiền Trí (2 ngón cái), Đàn Tuệ (2 ngón út) cùng dính đầu ngón, đầu ngón của sáu Độ (6 ngón tay còn lại) cùng cách nhau một thốn, đặt ở trên tai phải.

Tụng Chân Ngôn là:

“Án, bát đắc-ma nột bà phộc gia, sa-phộc ha”