Kim Cang Hiệp Chưởng Ấn

Kết Ấn này và trì chú Phổ Lễ Chân ngôn, tuy trước một vị Phật nhưng sẽ ở cảnh giới lễ cả mười phương chư Phật vậy:

Um, va di ra, mật. (21 lần)
(UM, VÀJRA MÙD).