Hào Tướng Tạng Phật Thường Mãn Nguyện Ấn

 

Dùng tay Trí Tuệ ( tay phải ) nắm quyền đặt ở My Gian (Tam Tinh)

 

Chân Ngôn là:

Nam ma tam mạn đa bột đà nẫm. A ngận nhạ

* ) NAMAH SAMANTA BUDDHÀNÀM_ AH HAM JAH