Nhất Thiết Như Lai Đại Từ Ấn

Hai tay cài chéo các ngón bên ngoài, đem hai ngón cái, hai ngón út cùng trụ đầu ngón, che ở trên trái tim.

Kết Ấn thành xong, liền nhập vào Nhất Tướng Bình Đẳng Pháp Vô Ngã Quán, khởi tâm Đại Từ duyên khắp tất cả Giới hữu tình, nguyện cho tất cả hữu tình thảy đều đắc được Từ Tâm Tam Muội.

Tác Quán đó xong, tụng Chân Ngôn là:

“Nẵng mạc tát phộc đát tha nghiệt đế biều, duệ để sắt-trán để na xả nễ thế_ Án, ma nê, phộc nhật-lệ, hột-lý na dã, phộc nhật-lệ ma la tái nễ-dã, vĩ nại-la bả ninh, hạ nẵng hạ nẵng, phộc nhật-la nghiệt bệ, đát-la sa dã, đát-la sa dã, tát phộc ma la bà phộc nẵng nễ, hồng hồng, tán đà la tán đà la, một đà muội để-lý, tát phộc đát tha nghiệt đa, phộc nhật-la yết lạp-bả địa sắt sỉ đế, sa-phộc hạ”

Do kết Ấn này với tụng Chân Ngôn nhập vào Vô Duyên Từ Quán hay khiến cho ba ngàn Đại Thiên Thế Giới, bên dưới đến bờ mé của Phong Luân giống như Kim Cương, vô lượng Thiên Ma chẳng được nghiêng động thảy đều lui tan. Người tu hành ấy nếu làm Pháp này thì Đất của Đạo Trường ấy tức là cái thành Kim Cương bền chắc, tất cả chướng nạn chẳng thể chạm đến gây phiền não, mau được viên mãn mọi nguyện cầu trong tâm.