TÂY-PHƯƠNG NHẬT-KHÓA
MẬT-TỊNH PHÁP-NGHI
ÐÀN PHÁP
Hòa Thượng Thích Thiền Tâm soạn

(Dặn:
– Trước tiên rửa sạch tay, mặt.
– Lễ phục nghiêm-chỉnh(8).
– Khi đến nơi đạo-tràng, nơi lễ tụng … thì:

clip_image002

Hành-giả tay trái dùng ấn “Kiết-tường” (xem đồ-hình, ấn-quyết và chú-giải) vẽ chữ RẢM sắc trắng vào trong lòng bàn tay mặt 3 lần.  Kế đến tay mặt cũng kết ấn “Kiết-tường” vẽ vào lòng bàn tay trái y như vậy.

(Ý-nghĩa của việc làm nầy như sau:

           – Bởi vì tay ta thường dơ-bẩn nên phải dùng chữ RẢM màu trắng để rửa cho sạch trước khi bắt ấn, trì chú – Chữ RẢM là tiếng Phạn hàm-ẩn ý-nghĩa cuûa sự thanh-tịnh, còn màu trắng là tượng-trưng cho sự trong sạch).

——————————————————————————————————————–

(Hành giả phải chí thành cung kính. Hoặc đứng, hoặc quỳ. Chấp tay đọc bài kệ sau đây):

1/. Kệ Tán Phật:

(Bài kệ khen ngợi Phật)

Sắc thân Phật mầu đẹp,
Trong đời không ai bằng.
Khó sanh ví, nghĩ bàn,
Nên nay con đảnh lễ. o (1 lạy)

Sắc thân Phật vô tận,
Trí huệ cũng như thế.
Tất cả pháp thường trú,
Nên con nay quy y. o (1 lạy)

Bi, Trí, nguyện lực lớn,
Ðộ khắp cả hàm linh.
Khiến bỏ thân nhiệt não,
Sanh về cõi thanh lương. o (1 lạy)

Nay con tịnh ba nghiệp,
Quy y và lễ tán.
Nguyện cùng các hữu tình,
Ðồng sanh về Cực Lạc. o (1 lạy)

Phổ Lễ Chơn Ngôn:

(Kết Kim cang Hiệp chưởng ấn, tụng chú Phổ lễ sau):

Um, va di ra, mật. (21 lần)
(UM, VÀJRA MÙD). 
clip_image004

(Ðứng ngay ngắn, chắp tay đọc phần đảnh lễ sau đây):

2/. Đảnh Lễ Phật

1/. Nhứt Tâm Đảnh Lễ:
Hoằng dương môn Tịnh độ,
Thích Ca Mâu Ni Phật.
Trăm, ngàn, ức hóa thân,
Khắp pháp giới chư Phật. o (1 lạy)

2/. Nhứt Tâm Đảnh Lễ:
Thường tịch quang Tịnh độ,
A Di Đà Như Lai.
Pháp thân mầu thanh tịnh,
Khắp pháp giới chư Phật. o (1 lạy)

3/. Nhứt Tâm Đảnh Lễ:
Thật báo trang nghiêm độ,
A Di Đà Như Lai.
Thân tướng hải vi trần,
Khắp pháp giới chư Phật. o (1 lạy)

4/. Nhứt Tâm Đảnh Lễ:
Phương tiện thánh cư độ,
A Di Đà Như Lai.
Thân trang nghiêm giải thoát,
Khắp pháp giới chư Phật. o (1 lạy)

5/. Nhứt Tâm Đảnh Lễ:
Cõi Cực lạc phương Tây,
A Di Đà Như Lai.
Thân căn giới đại thừa,
Khắp pháp giới chư Phật. o (1 lạy)

6/. Nhứt Tâm Đảnh Lễ:
Cõi Cực lạc phương Tây,
A Di Đà Như Lai.
Thân hóa đến mười phương,
Khắp pháp giới chư Phật. o (1 lạy)

7/. Nhứt Tâm Đảnh Lễ:
Cõi Cực lạc phương Tây,
Giáo, hạnh, lý, ba kinh.
Y, chánh đều tuyên dương,
Khắp pháp giới tôn Pháp. o (1 lạy)

8/. Nhứt Tâm Đảnh Lễ:
Cõi Cực lạc phương Tây,
Quán Thế Âm Bồ tát.
Thân tử kim muôn ức,
Khắp pháp giới Bồ tát. o (1 lạy)

9/. Nhứt Tâm Đảnh Lễ:
Cõi Cực lạc phương Tây,
Đại Thế Chí Bồ tát.
Thân, Trí sáng vô biên,
Khắp pháp giới Bồ tát. o (1 lạy)

10/. Nhứt Tâm Đảnh Lễ:
Cõi Cực lạc phương Tây,
Văn Thù đại Bồ tát.
Thân thị hiện trí mầu,
Khắp pháp giới Bồ tát. o (1 lạy)

11/. Nhứt Tâm Đảnh Lễ:
Cõi Cực lạc phương Tây,
Phổ Hiền đại Bồ tát.
Thân Hạnh, Nguyện sát trần,
Khắp pháp giới Bồ tát. o (1 lạy)

12/. Nhứt Tâm Đảnh Lễ:
Cõi Cực lạc phương Tây,
Thanh Tịnh Đại Hải Chúng.
Thân Phước, Trí trang nghiêm,
Khắp pháp giới thánh chúng. o (1 lạy)

(Quỳ xuống, chắp tay chí thành, đọc bài kệ Sám hối sau đây):

3/. Kệ Sám Hối

Quy mạng mười phương Phật,
Tôn Pháp, hiền thánh Tăng.
Tam thánh cõi Cực lạc,
Xin thương xót chứng minh:

Vô thỉ kiếp đến nay,
Con mê lạc luân hồi.
Do bởi tham, sân, si,
Từ nơi thân, khẩu, ý.
Tạo tứ trọng, ngũ nghịch,
Thập ác, vô biên tội.
Nay đem tâm chí thành,
Tỏ bày cầu sám hối.
Nguyện nhờ sức gia trì,
Thân, tâm đều thanh tịnh.
Xin phát đại Bồ đề,
Ðộ mình, người giải thoát. (1 lạy)

(Ðứng lên, chắp tay xướng):

           Ðệ-tử ……… (pháp danh) …….. Sám hối, phát nguyện rồi.  Chí tâm quy mạng, đảnh lễ Phật, Pháp, Tăng. o (1 lạy)

(Ngồi bán dà, theo lối “Hàng ma tọa”, tay trái cầm chuỗi, tay mặt kết ấn Kiết tường.  Tụng “Gia trì sổ châu chơn ngôn” vào trong xâu chuỗi).

Gia Trì Sổ Châu Chơn Ngôn:

Um, vai rô ca na, ma ra, xóa ha.
(Aum, vairocana mara svaha). (21 lần)

clip_image006

(Quy, chắp tay đọc bài Hương tán sau đây):

4/. Hương Tán Kệ:

Nguyện mây hương mầu nầy,
Hiện khắp mười phương cõi.
Vô số các Phật độ,
Vô lượng hương trang nghiêm.
Ðầy đủ Bồ tát đạo,
Thành tựu Như lai hương. o (1 xá)

Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát.   (3 lần)

(Vẫn quỳ, chắp tay tụng bài kệ tán thán Phật VÔ LƯỢNG THỌ sau đây) :

5/. Tán Thán Phật Vô Lượng Thọ:

Quang, Thọ khó suy lường,
Sáng lặng khắp mười phương.
Thế Tôn Vô Lượng Quang,
Cha lành cõi Liên Bang.
Thần lực chẳng tư nghì,
Sống lâu A Tăng kỳ.
A Di Ðà Như Lai,
Tiếp dẫn lên liên đài.
Cõi Cực Lạc thuần tịnh,
Công đức lạ trang nghiêm.
Nơi tất cả quần sanh,
Vượt lên ngôi bất thối.
Mười phương hằng sa Phật.
Ðều ngợi khen Vô Lượng.
Cho nên hôm nay con,
Nguyện sanh về An Dưỡng. o (1 xá)

Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật, Bồ tát.(3 lần)   (3 lạy)

6/. Phần Trì Chú

(Hành giả ngồi bán dà, theo lối hàng ma tọa. Tay kết CHUẨN ÐỀ độc bộ ấn. Tụng chú sau đây)

1. Phổ Thanh Tịnh Chơn Ngôn:

Um,xoa phà va sút-đa, sạt va đạt ma, xoa phà va sút-đa. Hùm. Um, rảm rảm rảm
(7 hoặc 21 lần)

(UM! SVABHÀVA SUDDHA, SARVA DHARMA, SVABHÀVA SUDDHA. HÙM.
UM, RAM RAM RAM)

clip_image008

2. Hộ Thân Chơn Ngôn:

(Kết bị giáp hộ thân ấn)

Um, vaji ra, a nghĩ ni, bờ-ra, nàm-bi đá-da, xóa-ha. Um, xỉ rảm, xỉ rảm, xỉ rảm. (7, 21 lần)

(UM! VAJRA AGNI PRA NÀMBIDHÁYA SVAHA. UM, SRAM SRAM SRAM)

clip_image010

3. Vô Lượng Thọ Như Lai Đà Ra Ni:

(Kết Vô Lượng Liên Hoa ấn)

Nam-mô rát na tờ ra da da. Nam-mô A ri da. A mi tá bà da. Tát tha ga tá da. A ra ha ti. Sam dắt sam bút đà da. Tát da tha. Um ! A mi ri ti. A mi ri ta na bà vê. A mi ri tá sam bà vê. A mi ri tá ga bê. A mi ri tá sút đê. A mi ri tá sít-tê. A mi ra tá vi ca lăn tê – A mi ri tá vi ca lăn tá gà mi-ni. A mi ri tá gà ga na kít ti ca li. A mi ri tá lô-đô vi sa phà li. Sạt va ri thá sa đà ni. Sạt va ma ca li. Sa khắc sá du ca li. Xóa ha. Um, Bờ rum. Hùm. (21 hoặc 49 lần trở lên)

clip_image012

(Namo ratnatrayaya – Namo Arya.   Amitábàya.   Tat-thagatáya.   Arahati.   Samyaksambuđhàya.   Tadyatha !  Aum !   Amirti, Amirta nabàvé.   Amirtá sambàvé, Amirtá gabé, Amirtá suddhé, Amirtá sité, Amirtá vicalanté, Amirtá vicalantá gàmini.   Amirtá gàgana kiticali, Amirtá lodo visabhàti.   Sarvarithá sadhàni, Sarva macali.   Saksá yùcali.   Svaha.  Aum Bhrum, Hùm. )

7/. Phần Niệm Phật

           (Ðứng, chắp tay, chiêm ngưỡng PHẬT, Kính cẩn đọc lời nguyện phát tâm VÔ THƯỢNG BỒ ÐỀ và bài kệ khen ngợi Phật A DI ÐÀ sau đây):

CON NAY khắp vì bốn-ơn, ba cõi, cùng pháp-giới chúng-sanh CẦU nơi QUẢ VỊ NHỨT-THỪA VÔ-THƯỢNG BỒ-ÐỀ của PHẬT – Một lòng trì niệm, hồng-danh muôn-đức A-DI-ÐÀ PHẬT, cầu sanh CỰC-LẠC.

Duy-nguyện Từ-phụ, A-DI-ÐÀ PHẬT, từ-bi gia-hộ, xót-thương tiếp-độ. o  (1 lạy)

8/. Kệ tán Phật

Thân Phật A Di Đà vàng rực rỡ,
Tuyệt vời xinh đẹp tướng trang nghiêm.
Năm Tu Di uyển chuyển ngọc hào,
Bốn biển lớn biếc xanh lien mục.
Vô biên hóa Phật cùng Bồ Tát,
Hiện đầy trong ánh diệu quanh minh.
Nguyện lành bốn tám độ hàm linh,
Chín phẩm sen vàng sanh Cực Lạc.

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc thế giới, Ðại Từ, Ðại Bi, tiếp dẫn đạo sư, A Di Đà Phật. (1 lạy) o

(Ngồi xuống ,theo lối Kiết tường tọa, tay lần chuỗi niệm):

Nam Mô A DI ÐÀ PHẬT.
(Niệm tối thiếu cũng phải 1000 câu, hoặc nhiều hơn càng tốt).

Nam Mô QUÁN THẾ ÂM Bồ tát. o (10 câu)

Nam Mô ÐẠI THẾ CHÍ Bồ tát. o (10 câu)

Nam Mô THANH TỊNH ÐẠI HẢI CHÚNG Bồ tát. o (10 câu)

(Quỳ, chắp tay đọc bài kệ sau đây)

Nay con trì chú, xưng niệm PHẬT,
Thệ phát lòng Bồ đề rộng lớn.
Cúi xin xót thương, nhiếp thọ con,
Chứng minh sám hối và sở nguyện. o (1 lạy)

Về trước đến nay con tạo ác,
Ðều do vô thỉ tham, sân, si.
Từ thân, miệng, ý phát sanh ra.
Tất cả chí tâm xin sám hối. o (1 lạy)

Chúng sanh vô biên thề nguyện độ,
Phiền não vô tận thề nguyện dứt.
Pháp môn vô lượng thề nguyện học,
Phật đạo vô thượng thề nguyện thành. o (1 lạy)

Con nguyện lâm chung dự biết thời,
Dứt trừ tất cả điều chướng ngại.
Diện kiến Tây phương Tam thánh tôn,
Liền được sanh về cõi Cực Lạc. o (1 lạy)

Xin đem công đức trì niệm nầy,
Hồi hướng bốn ân và ba cõi.
Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh,
Ðồng sanh Cực Lạc thành PHẬT đạo. o (1 lạy)

NAM MÔ A-DI-ÐÀ PHẬT. o (1 lạy)

(Ðứng, hoặc quỳ, chấp tay xướng):

Ðệ tử sám hối, phát nguyện rồi,

Chí tâm quy mạng, đảnhlễ:

Nam mô Ta bà giáo chủ, bổn sư THÍCH CA MÂU-NI PHẬT, Tây phương Cực lạc thế giới, tiếp dẫn đạo sư A DI ÐÀ PHẬT, đại-bi QUÁN THẾ ÂM Bồ tát, đại lực ÐẠI THẾ CHÍ Bồ-tát, Thanh-tịnh ÐẠI HẢI CHÚNG Bồ-tát, Thập phương tam thế biến pháp giới Tam bảo. ooo (lạy 3 lạy, lui ra)

(Khóa lễ hết)