Hiến Át Già Hương Thủy Ấn

Tức Đại Tam Muội Gia Ấn lúc trước, đem hai Cái (2 ngón trỏ) phụ dính lưng hai Quang (2 ngón giữa), hai Luân (2 ngón cái) lại an ở vằn thứ nhật bên dưới, cạnh hai Cái (2 ngón trỏ) như hình cái chén Thương Khư (ốc xà cừ).

Tâm tưởng trong Ấn chứa đầy nước thơm, nâng Ấn ngang trán, phụng hiến nước thơm tắm gội Bản Tôn với các Thánh Chúng.

Chân Ngôn là:

Na mạc tam mãn đa một đà nẫm (1) Úm, át già la-hạ át già (2) tất-lị dã (3) bá-ra để thiết na mạt kiệm, sa-phạ hạ