HƯ KHÔNG TẠNG ẤN

Chắp tay lại, buộc ngón Thủy (2 ngón vô danh) ngón Phong (2 ngón trỏ) như hình báu.

Chân Ngôn là :

“Án _ A già sa (1) Ca la ba y dã (2) Án ma lị (3) già ma lị (4) mẫu lê (5) sa phộc hạ”

*)OṂ _ ĀKĀŚA-GARBHĀYA_ OṂ ARI KAMARI MURI _ SVĀHĀ

Nếu có người muốn cầu Phước Trí nên quy y vị Bộ Tát này. Mặt trời, mặt trăng, ngôi sao đều là sở biến của Hư Không Tạng.