PHẬT BỘ TÂM MẬT ẤN

 

Chân Ngôn là :

“Án, nhĩ nẵng nhĩ ca, sa-phộc hạ”