Ca Vịnh Ấn

Dùng đây để cúng dường

Ấn trước từ lỗ rốn

Dần lên đến miệng, buông

Tưởng âm Khẩn Na La (Kiṃnara)

Cúng dường các chúng Thánh “Án, thú-lô đát-la táo xí-duệ”

OṂ– ŚOTRA SAUKHYE