Kiết Tường Ấn

(Ngồi bán dà, theo lối “Hàng ma tọa”, tay trái cầm chuỗi, tay mặt kết ấn Kiết tường.  Tụng “Gia trì sổ châu chơn ngôn” vào trong xâu chuỗi).

Gia Trì Sổ Châu Chơn Ngôn:
 
Um, vai rô ca na, ma ra, xóa ha.
(Um, vairocana mara svaha). (21 lần)