Chuẩn Đề Độc Bộ Ấn

(Hành giả ngồi bán dà, theo lối hàng ma tọa. Tay kết CHUẨN ÐỀ độc bộ ấn. Tụng chú sau đây)

Phổ Thanh Tịnh Chơn Ngôn:

Um,xoa phà va sút-đa, sạt va đạt ma, xoa phà va sút-đa. Hùm. Um, rảm rảm rảm (7 hoặc 21 lần)

 (AUM! SVABHÀVA SUDDHA, SARVA DHARMA, SVABHÀVA SUDDHA. HÙM. UM, RAM RAM RAM)