Tài Phát Ý Chuyển Pháp Luân Bồ Tát Ấn

Hai tay đều tác Kim Cương Quyền, hai ngón trỏ hai ngón út cùng trợ móc nhau, liền thành.

Dùng Ấn đè ở trên Đàn, tụng Chân Ngôn năm biến. Chân Ngôn là:

“Án, phộc nhật-la, chước yết-la hồng, nhược, hồng, tông, hộc”

Do kết Ấn này, tụng Chân Ngôn cho nên trong Đàn ấy, chư Phật Bồ Tát với các Thánh Chúng nhiều ngang bằng hư không vòng khắp Pháp Giới thành Báo Độ Phật sát. Tất cả hữu tình ngu tối đột nhiên thân tâm thông đồng một tướng, ảnh hiện ở trong cõi nước Thắng Diệu này