Như Lai Quyền Ấn

Tay trái:4 ngón Cái (ngón trỏ), Quang (ngón giữa), Cao (ngón vô danh), Thắng (ngón út) nắm lại thành quyền, dựng thẳng Tả Luân (ngón cái trái). Tay phải nắm Kim Cương Quyền nắm móng Tả Luân (ngón cái trái).

Chân Ngôn là:

Úm, bộc khiếm, nhập-phạ la, hồng

Tùy tụng Chân Ngôn, dùng Ấn gia trì năm chỗ trên thân của mình làm thân trong sạch cùng tương ứng với Pháp. Liền dùng Ấn gia trì đất trong Đạo Tràng, tụng Chân Ngôn bảy biến thì nơi ấy biến thành cung Kim Cang Giới, tự nhiên có mọi báu nghiêm sức như Tịnh Thổ của Phật