Hoa Ấn

Hoa Ấn: Đem Kim Cương Phộc hướng lên trên giải tán như là rải hoa.

Chân Ngôn là :

“Án_ Phả la nga nhĩ”