Nhập Tự Ấn

Quán sen tám cánh trước

Chữ A màu sáng trắng

Hai tay Kim Cương Phộc

Thiền Trí (2 ngón cái) nhập vào trong

Tụng Bí Mật Ngôn này

Chữ chảy vào trong Điện

“Án, phộc nhật-la, phệ xá, ác”

OṂ – VAJRA AVIŚA _AḤ