Khai Tâm Ấn

Quán trên 2 vú có chữ Đát-la (TRĀ) Tra (Ṭ) Dùng Kim Cương Phộc vỗ 3 lần để mở.

Mật Ngôn là :

“ Án, phộc nhật-la, mãn đà, đát-la tra