Bí Mật Tam Muội Gia Ấn

Kiên Cố Phộc, đem Đàn Tuệ (2 ngón út) Thiền Trí (2 ngón cái) cùng hợp nhau đứng thẳng. Dùng Ấn này cảnh giác Thánh Chúng.

Tụng Mật Ngôn là :

Án, phộc nhật-la, bát ná-mang, tam muội gia, tát-đát-phạm”.