ĐẠI THỪA NGHĨA CHƯƠNG

SỐ 1851

Đời Tùy, Pháp Sư Tuệ Viễn soạn.
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh.

MỤC LỤC