HOA NGHIÊM KINH THÁM HUYỀN KÝ

Đời nhà Đường Sa môn Pháp Tạng thuật.