ĐẠI BÁT NIẾT BÀN KINH NGHĨA KÝ

Biên soạn: Sa-môn Thích Huệ Viễn, chùa Tịnh Ảnh (Đời Tùy)