Căn Bản Ấn

Tiếp nên chân thật tưởng thân của mình đồng với Bản Tôn, quyến thuộc vây quanh, trụ ở Đại Viên Kính Trí. Tức dùng hai vũ Định Tuệ (2 tay) kết Kim Cương Phộc, hai Độ Nhẫn Nguyện (2 ngón giữa) dựng như cây phướng.

Liền tụng Quán Âm Căn Bản Minh, thân ở trong vành trăng đồng với Tát Đỏa (Satva). Mật Ngôn là:

“Án, lộ kế thấp phộc la , la nhạ,hột-lý”