Bà La Đá Na Đồng Tử Ấn

Bà La Đá Na Đồng Tử Ấn (Pradāna-kumāra-mudra): Hai tay cài chéo các ngón bên trong rồi nắm lại thành quyền, dựng Tiến Lực (2 ngón trỏ) khiến cho hai đầu ngón dính nhau thành hình tròn, kèm dựng Thiền Trí (2 ngón cái).

Chân Ngôn là:

“Nẵng mạc tam mạn đá một đà nam (1) đát điệt- tha (2) bột địa, bột địa, tố bột địa (3) nhân đạt-lê bột địa (4) ma mê du ca-lam (5) bà la mưu giả-đô, sa-phộc hạ”

Do kết Ấn này, tụng Chân Ngôn ba biến, cho nên các Tỳ Na Dạ Ca (Vināyaka) chẳng được dịp thuận tiện hãm hại. Nếu có người ác, không có tội mà gây điều lưu nạn (không có nguyên nhân mà gây ra sự lừa dối ngăn trở), nên tưởng người ác ấy ở dưới bàn chân Hành Giả, tụng Chân Ngôn 21 biến thì hết thảy lưu nạn đều được tiêu tan, khởi Tâm Từ hướng về nhau thì chẳng thể gây chướng ngại, lại hay trợ cho sức mạnh của Bản Tôn.