Trí Ba La Mật Bồ Tát Ấn

Hai tay cài chéo nhau bên ngoài rồi nắm quyền, dựng thẳng Đàn Tuệ (2 ngón út) trợ giao nhau chút ít, co đầu Tiến Lực (2 ngón trỏ) trụ tròn trịa, dựng thẳng Nhẫn Nguyện (2 ngón giữa) sao cho đầu ngón hợp nhau.

Liền tụng Chân Ngôn là:

“Án, ma ma chỉ nương nang, ca lý, hồng, sa-phộc hạ”

Do kết Ấn này, tụng Chân Ngôn ba biến, liền diệt hạt giống Câu Sinh Ngã Chấp và hạt giống Câu Sinh Pháp Chấp trong vô lượng Kiếp, đắc được hai loại Thọ Dụng Trí là: Thọ Dụng Pháp Lạc Trí, Thành Tựu Hữu Tình Trí; tức viên mãn Trí Ba La Mật (Jñāna-pāramitā). Chặt đứt hai loại Chướng (Avaraṇa) là: Phiền Não Chướng (Kleśāvaraṇa) và Sở Tri Chướng (Jñeyāvaraṇa). Chứng được tất cả các Pháp như Huyễn, như dợn nước dưới nắng (dương diệm), như mộng, như ảnh tượng, như tiếng vang (cốc hưởng), như quang ảnh, như bóng trăng dưới nước (thủy nguyệt), như biến hóa, như Nhân Đà La võng (Indra-jāla: lưới trời Đế Thích), như hư không ; chẳng bao lâu mãn túc mười Địa, trụ Pháp Vân Địa (Dharma-megha-bhūmi) làm Đại pháp sư.