Bà La Già Na Đồng Tử Ấn

Bà La Già Na Đồng Tử Ấn (Prajāna-kumāra-mudra): Hai tay cài chéo nhau bên trong, hợp dựng hai độ Tiến Lực (2 ngón trỏ) rồi hơi co lại, kèm dựng Thiền Trí (2 ngón cái) liền thành

Chân Ngôn là :

“Đá điệt tha (1) tát la, ba-la tát la (2) xã gia, tỳ xã gia (3) bạt chiết-la cú la tam bà (4) bá sa bả na (5) ca sa nhật đô tử (6) sa-phộc hạ”

Do kết Ấn này, tụng Chân Ngôn ba biến, cho nên hay giáng phục tịch trừ tất cả Ma ác. Lại tất cả nạn giặc cướp chẳng thể gây hại, hay trợ cho Bản Tôn.