GIỚI ĐÀN TĂNG
Soạn dịch: Hòa Thượng Thích Thiện Hòa
doahong

 

PHỤC LỤC:
NGHI TRUYỀN THỌ THẬP THIỆN

– Cung thỉnh chư Giới sư tề nghệ Tổ đường.

* Nhứt tâm đảnh lễ Tây Thiên Đông Độ Việt Nam Lịch đại chư vị Tổ sư, tam bái.

– Cung thỉnh chư Tôn phân lập lưỡng ban.

– Giới tử thoái ban.

Cung thỉnh chư Giới sư tề nghệ Phật tiền.

– Cung thỉnh Giới sư niệm hương.

* Nhất tâm đảnh lễ, Nam mô Tận hư không biến pháp giới, quá, hiện, vị lai, Thập phương Phật Đà Da. (1 lễ).

* Nhất tâm đảnh lễ, Nam môTận hư không biến pháp giới, quá, hiện, vị lai, Thập phương Đạt Ma Da. (1 lễ).

* Nhất tâm đảnh lễ, Nam mô Tận hư không biến pháp giới, quá, hiện, vị lai, Thập phương Tăng già da. (1 lễ).    

– Cung thỉnh chư Giới Sư thăng tòa.

– Cầu giới tử tựu ban.

– Giới tử thứ đệ tấn ban.

* Nhất tâm đảnh lễ, Nam mô Tận hư không biến pháp giới, quá, hiện, vị lai, Thập phương chư Phật, tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng thường trụ Tam Bảo. (1 lễ).

* Nhất tâm đảnh lễ, Nam mô Ta bà Giáo chủ Điều ngự BỔn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Long Hoa Giáo chủ Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền BồTát, Kỳ Viên Hội Thượng Phật Bồ Tát. (1 lễ).

 

TÁN LƯ HƯƠNG

Lư hương sạ nhiệt…

Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma ha tát. (3 lần).

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần).

 

KHAI LUẬT KỆ

Vô thượng thậm thâm Tỳ Ni pháp,
Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ,
Ngã kim kiến văn đắc thọ trì,
Nguyện giải Như Lai Tỳ Ni nghĩa.

Nam mô Khai Bảo Tạng Bồ Tát Ma ha tát. (3 lần).

 

GIỚI SƯ KHAI ĐẠO

 – Này các Thiện nam và Thiện nữ !

Phật dạy: Muốn lên bờ giác, phải dùng thuyền bố thí làm đầu, muốn công đức tròn đầy, phải phát Bồ đề tâm trước nhất. Muốn thoát khỏi bến mê, phải quyết chí cần cầu tịnh giới.

Giới như chiếc thuyền bè đưa người qua biển khổ. Giới như ngọn đèn sáng lớn, chiếu phá các chỗ tối tăm. Giới là con đường lớn, đưa đến cõi nhơn thiên, là cửa ngõ duy nhất vào cung điện Niết Bàn.

Nếu có chúng sanh nào muốn dứt trừ khổ não, thì phải thọ Tam quy Ngũ giới và vâng giữ mười thiện nghiệp nói rộng về Tam quy Ngũ giới ấy, thì trong đời hiện tại, ba nghiệp được an vui, đến ngày vị lai giống Phật hằng còn.

Mười thiện pháp bao gồm ba tu tịnh giới sau đây:

– Thứ nhất là Nhiếp luật nghi giới, người con Phật phải nguyện bỏ các điều ác.

– Thứ hai là Nhiếp thiện pháp giới, người con Phật phải làm các việc lành.

– Thứ ba là Nhiêu ích hữu tình giới, người con Phật phải ích lợi chúng sanh.

Này các Thiện nam và Thiện nữ ! Các người đã thọ ba pháp quy y và năm điều giới cấm thì phải giữ cho thanh tịnh, đừng để các ác nghiệp của thân miệng ý làm tổn hại cho mình, cho chúng sanh. Nếu có sai phạm thì phát lộ sám hối, không được che giấu. Sau khi sám hối thanh tịnh, các vị phải chí thành hướng về ngôi Tam bảo và nói theo tôi:

– Đệ tử chúng con là…  xin suốt đời Quy y Phật, quy y Pháp, quy y tăng, đức Thích Ca Mâu Ni Ứng Cúng Đẳng Chánh Giác là đấng Thế Tôn của chúng con.                                  (3 lần).

Đây là năm điều giới cấm:

– Thứ nhất không được sát sanh.

– Thứ hai không được trộm cắp.

– Thứ ba không được tà dâm.

– Thứ tư không được nói dối.

– Thứ năm không được uống rượu.

Các người phải vâng giữ suốt đời chớ nên trái phạm.

Trong đây các vị đối với ba pháp quy y và năm điều giới cấm có được thanh tịnh không?

Mô Phật – Thanh tịnh.

Lành thay ! Lành thay !

Ba pháp quy y và năm điều giới cấm được thanh tịnh, các vị hãy cung kính hướng về mười phương Tam bảo mà sám hối những tội lỗi sau đây:

– Đệ tử chúng con từ vô thỉ cho đến ngày nay, gây ra bao ác nghiệp thuộc về thân: Một là sát sanh, hai là trộm cắp, ba là tà dâm, nay xin chí thành cầu xin sám hối, để cho thân nghiệp được thanh tịnh.

– Đệ tử chúng con từ vô thỉ cho đến ngày nay, gây ra bốn ác nghiệp thuộc về miệng: một là nói dối, hai là nói hai lưỡi, ba là nói thêu dệt, bốn là nói thô ác, nay chí thành cầu xin sám hối cho ý nghiệp được thanh tịnh.

– Đệ tử chúng con từ vô thỉ cho đến ngày nay, gây ra ba ác nghiệp thuộc về ý: một là tham lam bỏn xẻn, hai là sân hận thù oán, ba là tà kiến cố chấp, nay chí thành cầu xin sám hối cho ý nghiệp được thanh tịnh.

Con xưa đã tạo bao ác nghiệp,
Đều bởi vô thỉ tham, sân, si,
Từ thân, miệng, ý mà sinh ra,
Tất cả con nay xin sám hối.

Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma ha tát. (3 lần).                                                    

– Chí tâm đảnh lễ Thập phương thường trụ Tam Bảo Thế Tôn. (3 lạy).                                                    

– Các Phật tử ! Các vị đã chí thành sám hối những tội lỗi từ vô thỉ đến nay thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp đã thanh tịnh, nên chư Ni sẽ truyền thọ cho các vị mười pháp thiện nghiệp.

 – Các Phật tử ! Các vị nên biết rằng trong giờ phút này, thiên Long bát bộ và Hộ Pháp thiện Thần đầy khắp hư không, rất vui mừng tán thán rằng: Nơi cảnh giới Ta bà có những người đang tránh xa mười ác nghiệp để bước lên mười thiện nghiệp, đang vượt qua các ác đạo, để đến cảnh giới phước lạc nhơn thiên.

– Các vị nên biết rằng hết thảy chư Phật, chư Đại Bồ tát trong mười phương vô tận thế giới đang phóng rất vô lượng ánh sáng, đại trí, đại bi, đại nguyện, vô lượng Ba la mật, vui mừng tán thán rằng: Hiện tại trong cõi Diêm Phù Đề có các Phật tử vừa gieo trồng Bồ đề tâm giới, phát nguyện tu học các hạnh Ba la mật của Bồ tát, sẽ được sanh vào dòng họ của Như Lai. Vậy các vị hày trân trọng mà lãnh thọ.

– Các Phật tử ! Các vị  hãy nhất tâm thanh tịnh, hướng về mười phương chư Phật, chư Đại Bồ tát, trong mười phương vô tận thế giới, nói theo tôi để thọ trì mười điều thiện nghiệp.

* Như chư Phật, Bồ tát vĩnh viễn không giết hại chúng sanh, mà còn đem sự sống đến mọi loài. Con… nguyện từ nay cho đến trọn đời, không giết hại chúng sanh, mà còn đem sự sống đến muôn loài.

* Như chư Phật, Bồ tát vĩnh viễn không trộm cắp, mà còn đem của bố thí cho kẻ khác. Con… nguyện từ nay cho đến trọn đời, không trộm cắp, mà còn đem của bố thí cho mọi loài.

* Như chư Phật, Bồ tát vĩnh viễn không tà dâm, mà còn đem tịnh hạnh đến cho mọi người.  Con… nguyện từ nay cho đến trọn đời, không tà dâm, mà còn đem tịnh hạnh đến cho mọi người.

* Như chư Phật, Bồ tát vĩnh viễn không nói dối, mà còn nói đúng sự thật.  Con… nguyện từ nay cho đến trọn đời, không nói dối, mà còn nói đúng sự thật.

* Như chư Phật, Bồ tát vĩnh viễn không nói hai lưỡi, mà còn nói những lời hòa hợp tương thân.  Con… nguyện từ nay cho đến trọn đời, không nói hai lưởi, mà còn nói những lời hòa hợp tương thân.

* Như chư Phật, Bồ tát vĩnh viễn không nói thêu dệt, mà còn nói lời lợi ích cho mọi người.  Con… nguyện từ nay cho đến trọn đời, không nói thêu dệt, mà còn nói lời lợi ích cho mọi người.

* Như chư Phật, Bồ tát vĩnh viễn không nói lời thô ác, mà còn nói lời dịu dàng từ ái.  Con… nguyện từ nay cho đến trọn đời, không nói lời thô ác, mà còn nói lời dịu dàng từ ái.

* Như chư Phật, Bồ tát vĩnh viễn không tham lam bỏn xẻn, mà thực hành bố thí.  Con… nguyện từ nay cho đến trọn đời, không tham lam bỏn xẻn, mà còn thực hành bố thí.

* Như chư Phật, Bồ tát vĩnh viễn không sân hận, mà còn thực hành từ bi.  Con… nguyện từ nay cho đến trọn đời, không sân hận thù oán, mà còn thực hành tâm hạnh từ bi.

* Như chư Phật, Bồ tát vĩnh viễn không tà kiến cố chấp, mà còn tu hành chánh kiến, trí huệ.  Con… nguyện từ nay cho đến trọn đời, không tà kiến cố chấp, mà còn tu hành chánh kiến trí tuệ.

– Các Phật tử ! Các vị  đã phát nguyện thọ trì và tu tập mười thiện nghiệp, thiện căn công đức từ đây sẽ phát sanh. Bồ đề tâm giới nhơn đây sẽ thành tựu, rộng đều khắp hết tất cả chúng sanh, quảng tu các học xứ của Bồ Tát, viên thành đạo quả Vô thượng Bồ đề.

Vậy các vị hãy siêng năng tinh tấn, cẩn thận đừng có buông lung.

– Giới tử đồng thanh:  Y giáo phụng hành.  (3 lần).

* Chí tâm đảnh lễ Thập phương thường trụ Tam bảo Thế Tôn. (3 lạy).

Thọ giới công đức thù thắng hạnh…

 – Tam tự quy y…