GIỚI ĐÀN TĂNG
Soạn dịch: Hòa Thượng Thích Thiện Hòa
doahong

 

NI CHÚNG SẮP ĐẾN NGÀY AN CƯ

Ngày 13-4 qua Đại tăng xin cầu thỉnh.

(Thuận cho).

Phép tác bạch. –  Ba vị Tỳ Kheo Ni thỉnh Hòa thượng đến trước trai đường, Đại đức Ni xin đại bạch:

A Di Đà Phật, bạch Hòa thượng, chúng con có duyên sự, đầu thành đảnh lễ cúi xin tác bạch:

Đồng lễ 1 lễ, đứng dậy rồi quỳ xuống.

Bạch:  A Di Đà Phật.

Bạch Hòa thượng, nay đến ngày an cư, Ni chùa (H.N) đã câu hội về đông đủ, cầu xin Hòa thượng bố thí về sự an cư pháp như thế nào, để cho Ni chúng, chúng con được trượng thừa công đức.

– Hòa thượng:  “À phải”. Phàm là đệ tử của Phật, mỗi năm đến mùa Hạ cần phải họp chúng an cư, y như lời Phật dạy, cùng nhau sách tấn sự tu học, nếu không an cư phải bị tội. Chư Ni chúng đã không quên thì cứ theo lệ thường như pháp mà làm.

(Hòa thượng bảo cho rồi):

– Đại đức Ni:  A Di Đà Phật., về sự an cư pháp, trên Hòa thượng đã hoan hỷ bố thí cho rồi, chúng con xin đầu thành tác lễ cúng dường. (Lễ 3 lễ ra).