GIỚI ĐÀN TĂNG
Soạn dịch: Hòa Thượng Thích Thiện Hòa
doahong

 

THỌ DỤC RỒI CHUYỂN TRAO
GỞI DỤC CHO VỊ KHÁC

Tỳ Kheo Ni đã thọ dục, mang dục đến trong Tăng ngồi vấn hòa, người yết ma hỏi đến câu: Có các Tỳ Kheo Ni đến thuyết dục và thanh tịnh không?

– Đáp rằng:  –  “Có”.

Vị thọ dục đứng dậy ra lễ 1 lễ quỳ bạch:

Đại đức Ni nghe, tôi thọ dục và thanh tịnh của Tỳ Kheo Ni (A) việc Tăng như pháp, tôi xin gởi dục và thanh tịnh.                                                                                                             (1 lần).

Đại đức đáp:  “Thiện”., tự nói rằng:  “Nhĩ”.

(Một lạy đứng dậy trở lại tòa trước mà ngồi).