GIỚI ĐÀN TĂNG
Soạn dịch: Hòa Thượng Thích Thiện Hòa
doahong

 

THỈNH TAM GIỚI SƯ
THẤT TÔN CHỨNG SƯ

1. Hòa thượng sư (10 tuổi hạ trở lên).

2. Yết ma sư      (10 tuổi hạ trở lên).

3. Giáo thọ sư (10 tuổi hạ trở lên).

(Nếu giới tử đông, thỉnh 2 Giáo thọ).

7 vị Tôn chứng sư  (5 tuổi hạ trở lên).

Trong 7 vị, vị nào quen việc, thì thỉnh làm Điển lễ.

Trừ ra chỗ biên địa, ít Tăng, mới thỉnh Tam sư Nhị chứng. Thiếu 1 sư, thiếu tuổi hạ, hay giới tử hồ nghi trong 10 Giới sư có 1 vị nào không thanh tịnh thì đàn giới không thành.

– Tam giới sư Ni, phải là 12 tuổi hạ trở lên mới hợp pháp.