GIỚI ĐÀN TĂNG
Soạn dịch: Hòa Thượng Thích Thiện Hòa
doahong

 

PHÉP GỞI DỤC

Đến ngày chúng Tăng bố tát, không thể cùng lên chùa được, vì duyên sự bệnh, hoặc Tam Bảo sự duyên gấp.

Trước một vài giờ, mặc y tề chỉnh đến chỗ một vị Tỳ Kheo Ni thanh tịnh, có thể truyền dục được, xin bạch có duyên sự…

Lễ một lễ quỳ chấp tay bạch:  Bạch Đại đức một lòng nghĩ, tôi Tỳ Kheo Ni (A) việc Tăng như pháp, tôi xin gởi dục và thanh tịnh.                                                                                     (1 lần).

Người thọ dục đáp:  –  “Thiện”.

Tự nói rằng:  –  “Nhĩ”.

Đáp rồi lễ một lễ mà lui ra.

Người thọ dục là bậc Thượng tọa, nên như trước quỳ mà bạch, nếu người thọ dục là bậc hạ tọa, lễ một lễ đứng dậy bạch, rồi lễ một lễ mà lui ra.

Nếu người tự tứ gởi dục nên nói:  Gởi dục tự tứ.

Khi làm Yết ma khác, nên nói rằng:  Gởi dục Yết ma, không được một bề nói gởi dục thanh tịnh.