GIỚI ĐÀN TĂNG
Soạn dịch: Hòa Thượng Thích Thiện Hòa
doahong

 

ĐI BÁI TUẾ

Ngày 16, 17 đi chúc khánh tuế quý Sư Cụ.

Đứng bạch:

Nam mô A Di Đà Phật.

Bạch Sư Cụ, chúng con có duyên sự đầu thành đảnh lễ xin tác bạch. (Lễ 1 lễ, quỳ bạch).

Nam mô A Di Đà Phật.

Bạch Sư Cụ, hôm nay tam nguyệt an cư đã viên mãn, ấy là ngày chư Phật hoan hỷ, theo xuất thế gian, thì đã thêm một tuổi phúc, con rất khát ngưỡng công đức Sư Cụ, gia tâm hội hỷ, về đây xin thành t6am bái yết, cầu chúc khánh tuế Sư Cụ. Xin Sư Cụ thùy từ ai nạp cho chúng con được trượng thừa công đức.

Thượng tọa:

Sư Cụ bảo:  A Di Đà Phật, các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, y theo luật, mỗi năm đến mùa hạ kiết túc an cư, do công lao lễ bái trì tụng tu kỹ trong ba tháng mà được một tuổi hạ (Gọi là hạ lạp) như thế gian cuối năm ngày tết đi chúc mừng ông bà thêm được một tuổi.

Quý cô đã không quên lời Phật Tổ chỉ dạy, về đây bái yết, chúc tuế tôi (thầy) tôi cũng xin chúc mừng quý cô được thêm một tuổi phúc.

Mỗi năm, nếu giữ được như thế là càng tăng thêm phúc tuệ. Vậy quý cô lễ Tổ chứng minh cho.

A DI ĐÀ PHẬT

Trên Sư Cụ đã thùy từ chứng minh cho rồi, chúng con xin đầu thành đảnh lễ cúng dường. (Lễ 3 lễ, lui).