GIỚI ĐÀN TĂNG
Soạn dịch: Hòa Thượng Thích Thiện Hòa
doahong

 

THỌ DỤC RỒI CHUYỂN TRAO
GỞI DỤC CHO VỊ KHÁC

Nếu Tỳ Kheo Ni đã thọ dục, thoạt có duyên sự đưa đến, không thể đến trong Tăng được, cho chuyển trao gởi cho Tỳ Kheo Ni khác, nên nói: Đại đức một lòng nghĩ, tôi Tỳ Kheo Ni là… gởi thọ dục thanh tịnh của Tỳ Kheo Ni (A) Tỳ Kheo Ni (A) và tôi việc Tăng như pháp, gởi dục và thanh tịnh. (1 lần, lễ 1 lễ).